O nadácii

Nadácia Kia Motors Slovakia vznikla oficiálne v roku 2013, avšak gro aktivít a projektov sme rozbehli až v roku 2016. Nadáciu Kia Motors Slovakia založila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. ako pokračovateľa svojej firemnej spoločenskej zodpovednosti v žilinskom regióne.

V rámci Nadácie Kia Motors Slovakia pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu športových aktivít, rozvoj vzdelávania, mobility v regióne a podporu dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život.

V Nadácii Kia Motors Slovakia túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Žijeme s mottom – pohnime svetom spoločne!

Výročná správa 2018 Nadácia Kia Motors Slovakia

Výročná správa 2017 Nadácia Kia Motors Slovakia

Výročná správa 2016_ Nadácia Kia Motors Slovakia

 

Ľudia, ktorí stoja za nadáciou

Nadáciu Kia Motors Slovensko riadi správna rada, ktorá sa zapája do kontroly výsledkov a riadi smerovanie nadácie.

Správna rada

 • Kyong-Jae Lee, predseda rady a prezident  KMS
 • Tae Jin Kim, člen rady a finančný riaditeľ v KMS
 • Jeong-Ick Lee, člen rady a viceprezident skupiny Administratíva v KMS
Naše aktivity kontroluje Dozorná rada

Je zložená z profesionálnych pracovníkov  spoločnosti Kia Motors Slovakia, ktorí nám pomáhajú kontrolovať účtovníctvo, výšku rozpočtu a ďalšie činnosti tak, aby boli transparentné a spoľahlivé.

Dozornú radu tvoria:

 • Won Jin Kim, člen dozornej rady a koordinátor kontroly v KMS
 • Adriana Kociánová, člen dozornej rady a vedúca účtovného oddelenia v KMS
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci účtovnej kontroly v KMS
Správca

Správca nadácie spravuje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň štatutárom.

Správca Nadácie Kia Motors Slovakia – Branislav Hadár , vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou v KMS.

Zamestnanci Nadácie Kia Motors Slovakia

Projektové koordinátorky:  Simona Pružinská Beáta Ďurišová zodpovedajú za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Sú zároveň kontaktnými osobami, na ktoré sa môžete obrátiť ohľadom informácií o grantových programoch alebo spolupráce v rámci partnerských programov. 

 

Hodnoty Nadácie Kia Motors Slovakia


Veríme v nasledujúce hodnoty, ktoré spoločne napĺňame:

 • Zákazník: zákazník je pre nás konečným príjemcom vrámci filantropickej a darcovskej pomoci. Podporujeme kultúru orientovanú na transparentnú a adresnú pomoc tam, kde je pomoc potrebná.
 • Výzva: neexistuje pre nás bariéra, ktorá je nezdolateľná. Je pre nás výzvou každá príležitosť, ktorá pomôže filantropii a darcovstvu rozkvitať.
 • Spolupráca: zameriavame sa na vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi všetkými partnermi. Veríme, že práve spoločne dosiahneme očakávanú zmenu.
 • Ľudia: veríme, že nielen budúcnosť našej organizácie, ale aj žilinského regiónu, závisí od najhlbšieho presvedčenia a schopnosti ľudí byť oporou a partnerom pre naše okolie. Zároveň rešpektujeme všetky rozdielnosti medzi ľuďmi vôkol nás.
 • Globalita: rešpektujeme rozdielnosť kultúr, sociálnych statusov, osudov a usilujeme sa stať silnou, spoľahlivou a dôveryhodnou nadáciou.

Popri základných hodnotách ctíme a podporujeme transparentnosť, odhodlanie pomôcť, dlhodobé ale aj jednorazové partnerstvá, solidaritu, schopnosť pomáhať pri prekonávaní prekážok znevýhodnenými. Veríme v sociálnu zmenu a spoločenskú inklúziu. Sme profesionáli, ale aj ľudia s dobrým srdcom.

Etický kódex


Etický kódex je súhrn zásad, ktoré predstavujú základné hodnoty kultúry Nadácie Kia Motors Slovakia ako aj jej smerovanie. Týmito etickými zásadami sa riadi každý člen správnej a dozornej rady, hodnotiacej komisie, zamestnanci a stáli spolupracovníci nadácie. Etický kódex Nadácie Kia Motors Slovakia je verejne dostupný dokument.

Porušenie etického kódexu môže viesť k vylúčeniu zo správnej rady, hodnotiacej komisie alebo k rozviazaniu pracovného pomeru so zamestnancami nadácie či ukončeniu iného trvalého pracovného vzťahu. Nadácia Kia Motors Slovakia je striktne apolitická, a zároveň nábožensky a ideologicky neutrálna.

Ak vás zaujíma poslanie, vízia a misia alebo hodnoty našej nadácie, tak nie je nič jednoduchšie ako si otvoriť náš Etický kódex, ktorý nájdete v tejto sekcii a pustiť sa do čítania.

eticky_kodex-1NAHLAD

Etický kódex NA STIAHNUTIE

 

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom vášho projektu a uverejňujete jej logo, tu nájdete všetko potrebné:

 1. pravidlá externej komunikácie TU
 2. naše LOGO na stiahnutie
 3. logomanuál na to ako logo správne používať
 4. predpripravené plagáty/bannery pri podpore vzdelávania a športu

podpora vzdelavania

Banner – podpora vzdelávania na stiahnutie

Banner - podpora športu na stiahnutie

Banner – podpora športu na stiahnutie

Ver3-Nadacia KIA_logomanual.indd

Logomanuál na stiahnutie

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete u našej spoločnosti uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 16
  mar
  2020
  366969

  Zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo 2020 otvorený

  Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo 2020, ktorý je zameraný na rozvoj dobrovoľníckych aktivít v Žilinskom kraji. Tento rok môžete vaše projekty, predkladané v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou, podávať do 17. apríla 2020. Cieľ grantového programu: rozvoj životného prostredia revitalizácia verejných priestranstiev, ku...

  Viac
  16
  mar
  2020
  366969

  Zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo 2020 otvorený

  Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo 2020, ktorý je zameraný na rozvoj dobrovoľníckych aktivít v Žilinskom kraji. Tento rok môžete vaše projekty, predkladané v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou, podávať do 17. apríla 2020.

  Cieľ grantového programu:

  • rozvoj životného prostredia
  • revitalizácia verejných priestranstiev, kultúrnych pamiatok, školských záhrad, oddychových zón pre klientov neziskových organizácii, bezpečných chodníkov
  • riešenie sociálnych problémov komunity, sociálna a zdravotná pomoc
  • vzdelávacie aktivity, workshopy, medzigeneračné vzdelávanie, rozvoj kritického a kreatívneho myslenia
  • včelárstvo, kynológia

  Podporované aktivity a oprávnené náklady1:

  • materiálne a technické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít2

  Oprávnené výdavky musia byť vzhľadom na všetky okolnosti správne, aktuálne a nesmú sa navzájom prekrývať s výdavkami, ktoré sa refundujú z iných zdrojov, musia byť vynaložené hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelne (t. j. nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu).
  Neoprávnené náklady:

  • režijné a administratívne náklady organizácie (mzdy, mobil, energie a pod.)
  • prenájom priestorov a vybavenia
  • cestovné náklady, ubytovanie, občerstvenie a strava
  • vecné odmeny, oblečenie
  • propagačné materiály (letáky, plagáty, šiltovky a pod.)
  • výdavky realizované mimo termínu podpory
  • výdavky, ktoré nie je možné zdokladovať a nespĺňajú podmienku hospodárnosti

  Oprávnení žiadatelia:

  • program je určený pre právnické osoby ‒ mimovládne organizácie, občianske združenia, príspevkové a rozpočtové organizácie, školy, školské zariadenia, materské školy, mestá a obce.
  • predkladateľom projektu nemôže byť fyzická osoba, ani podnikateľský subjekt.
  • žiadateľ musí pôsobiť v Žilinskom kraji.
  • žiadateľ v predchádzajúcom roku 2019 nezískal podporu z Nadácie Kia Motors Slovakia v rámci grantového programu Dobrovoľníctvo 2019.
  • žiadateľ musí byť registrovaný viac ako jeden rok (neplatí pre obce a mestá).

  ____________________________________________________________

  1 Za oprávnené sa považujú výdavky realizované medzi 16.3. – 18.9.2020
  2 Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nejednoznačného výkladu oprávnených položiek tieto prekonzultovať so žiadateľom pred postupom do losovania, prípadne ich zamietnuť.

  Finančné a formálne kritériá projektu:
  Oprávnenosť projektu

  • predkladaný projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji.
  • predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter.

  Výška grantu:

  • maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 1 000 eur. V systéme Darca uveďte žiadanú sumu najviac 1 000 eur, nie viac, inak bude žiadosť vyradená. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek.
  • Pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 25 000 eur. V tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

  Odporúčanie zamestnanca:

  • o podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia a je v danej organizácii osobne zaangažovaný. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť identifikačné (zamestnanecké) číslo zamestnanca, ktorý projekt odporúča spolu s odôvodnením a plánovanými aktivitami zapojenia sa do projektu.
  • jeden zamestnanec môže odporučiť maximálne jeden projekt.
  • jedna organizácia môže podať iba jeden projekt.

  Prijímanie žiadostí:

  • projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 17. apríla 2020 do 18:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke www.darca.sk. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo odoslané po tomto termíne nebudú akceptované.
  • pri registrácii je potrebné vybrať si fond Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis a program Dobrovoľníctvo 2020. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku je potrebné kliknúť na odkaz v e-maile a potvrdiť údaje. Nové konto (novú registráciu) je potrebné vytvoriť aj v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portál.
  • k žiadosti je potrebné nahrať povinné prílohy (v časti Prílohy v elektronickej žiadosti):
   • o sken dokladu o pridelení IČO,
   • o sken výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).

  Časový harmonogram:

  16. marec 2020 Vyhlásenie grantovej výzvy
  17. apríl 2020 Uzávierka predkladania projektov
  20. apríl – 1. máj 2020 Hodnotenie projektov v súlade s výzvou
  4. – 8. máj 2020 Výber podporených projektov
  11. – 15.máj 2020 Komunikovanie výsledkov
  18. máj – 18. september 2020* Realizácia projektov, monitoring
  2. október 2020 Najneskorší možný termín pre zaslanie záverečnej správy,následne kontrola záverečných správ a 100% refundácia

  *Žiadateľ vyplní vo svojej žiadosti na karte č. 2 (Súhrnné informácie) Dátum začatia projektu a Dátum ukončenia projektu. Termín na predloženie záverečnej správy a vyúčtovania bude následne do 15 kalendárnych dní od uvedeného dátumu ukončenia projektu. Najneskorší možný dátum ukončenia projektu je však 18.9.2020.

  Výber projektov:
  Všetky prijaté žiadosti budú skontrolované, či sú v súlade s grantovou výzvou. Z hodnotenia budú vylúčené:

  Žiadosti:

  • predložené neoprávneným subjektom
  • ktoré nedodržia uzávierku (17.04.2020, 18:00 hod.)
  • ktoré nebudú obsahovať potrebné náležitosti a prílohy
  • ktoré nespĺňajú kritérium: jeden zamestnanec môže odporučiť maximálne jeden projekt
  • jedna organizácia môže podať iba jeden projekt
  • ktoré nebudú spĺňať tematické zameranie projektu

  Žiadatelia:

  • ktorí boli podporení v rámci grantového programu Dobrovoľníctvo vyhláseným Nadáciou Kia Motors Slovakia v roku 2019.
  • ktorí boli podporení v rámci grantového programu Šport v regióne 2020.

  Z projektov, ktoré prejdú formálnou kontrolou žiadosti, budú úspešné projekty vybrané losovaním.

  Odporúčania:

  • do obsahovej časti projektu napíšte presné a konkrétne aktivity, ciele a číselné údaje, ktoré chcete dosiahnuť.
  • grant je možné získať iba na tie položky, ktoré priamo súvisia s projektom a sú oprávnenými nákladmi.
  • v rozpočte rozpíšte jednotlivé položky čo najpresnejšie, nestačí nám iba rámcové pomenovanie položky a orientačná suma. V priebehu realizácie projektu bude potrebné riadiť sa schváleným rozpočtom.

  Pri príprave rozpočtu prosím venujte pozornosť inštrukciám Nadácie Pontis k jednotlivým typom výdavkov, ako aj pravidlám pri záverečnom vyúčtovaní projektov, zverejneným na stránke: https://www.nadaciapontis.sk/nadacne-fondy/. Úspešní žiadatelia budú zmluvne zaviazaní dané podmienky dodržiavať.

  Realizácia projektov:

  • Nadácia Pontis uzavrie s úspešnými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej bude okrem iného uvedená nasledujúca podmienka: Grant bude Príjemcovi vyplatený jednorázovo po vyúčtovaní a doručení fotokópií účtovných dokladov za nákup tovarov a služieb od dodávateľov a po odovzdaní záverečnej správy Nadácii Pontis.
  • akékoľvek zmeny projektu, vrátane presunu prostriedkov grantu medzi jednotlivými rozpočtovými položkami, sú možné len s písomným súhlasom Nadácie Pontis, maximálne však do výšky 15% zo schválenej sumy.
  • prijímateľ dotácie je povinný viesť evidenciu účtovných dokladov o výdavkoch podporovanej činnosti tak, aby v rámci vyúčtovania dotácie a prípadnej kontroly preukázal, že grant bol preukázateľne a jednoznačne použitý v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou. Zmena účelu podporovanej činnosti nie je možná.
  • prijímateľ grantu je povinný zverejniť, že podporovaná činnosť (projekt, úloha, akcia) je finančne podporená prostredníctvom Nadačného fondu Kia V Nadácii Pontis a použiť príslušné logá.
  • zástupcovia Nadácie Pontis budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov.
  • po ukončení realizácie projektu, príjemca grantu vypracuje a predloží záverečnú správu v elektronickej podobe na www.darca.sk a súčasne pošle vyúčtovanie grantu – t. j. úplné a správne doklady (kópie) potvrdzujúce čerpanie grantu poštou na adresu: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava. Súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na propagačné účely.
  • v prípade nedodržania podmienok môže byť príjemca vyzvaný vrátiť poskytnutý grant Nadácii v plnej výške.

  Kontakty:
  Pokiaľ je to možné, komunikáciu s Nadáciou Pontis ohľadne vášho projektu veďte prioritne prostredníctvom portálu www.darca.sk písomne. V časti Pošta môžete posielať svoje otázky. Pri každej novej informácii vás na ňu systém upozorní zaslaním notifikačnej správy na vami zadanú e-mailovú adresu.
  V prípade otázok ku grantovému programu, žiadosti, oprávnenosti nákladov kontaktujte prosím programovú manažérku – Katarína Teglassyová (katarina.teglassyova@nadaciapontis.sk), 0918 579 816.
  Pre účasť zamestnancov Kia Motors Slovakia na dobrovoľníckych aktivitách, kontaktuje prosím projektovú koordinátorku Simonu Pružinskú (pruzinska@nadaciakia.sk), 0911 146 001

  Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

 • 10
  mar
  2020
  _DSC0207

  Automobile Junior Academy 2020 – prihlasovanie spúšťame 15.3.

  Nadácia Kia Motors Slovakia organizuje 6.-10. júla 2020 v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline denný detský tábor Automobile Junior Academy. Miesto: Vzdelávacie stredisko Kia v Gbeľanoch, Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, SOŠ dopravná v Žiline, SOŠ elektrotechnická v Žiline. Program: Pre účastníkov je pripravený pestrý program plný vzdelávacích aktiví...

  Viac
  10
  mar
  2020
  _DSC0207

  Automobile Junior Academy 2020 – prihlasovanie spúšťame 15.3.

  obrázok prihlásenie

  Nadácia Kia Motors Slovakia organizuje 6.-10. júla 2020 v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline denný detský tábor Automobile Junior Academy.

  Miesto: Vzdelávacie stredisko Kia v Gbeľanoch, Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, SOŠ dopravná v Žiline, SOŠ elektrotechnická v Žiline.

  Program:

  Pre účastníkov je pripravený pestrý program plný vzdelávacích aktivít realizovaných u jednotlivých partnerov:

  • prehliadka KMS závodu
  • prezentácia potreby technického vzdelávania
  • skladanie a programovanie robotov, praktické hry a súťaže
  • ukážky autoškoly, ťahaču
  • dielne ekektrotechniky, automatizácie, pneuservis
  • diagnostika vozidiel
  • a mnoho iných…

  Autobusová doprava bude zabezpečená z autobusovej stanice v Žiline a z KMS site.

  Účastníci:  Žiaci základných škôl zo Žilinského kraja vo veku 11 -14 rokov (podmienkou je ukončený min. 5.ročník ZŠ a max 8.ročník ZŠ).

  Kapacita: 40 detí

  Nadácia KMS zabezpečuje:

  • stravovanie (desiata a obed, olovrant) a celodenný pitný režim,
  • autobusovú dopravu,
  • poistenie,
  • pedagógov a dozor,
  • didaktické pomôcky.

  Prihlasovanie:

  Registrácia sa otvorí už v nedeľu, 15. 03. 2020 o 9:00 hod. TU

 • 17
  feb
  2020
  SAM_1100

  Zamestnanecký grantový program Šport v regióne 2020 otvorený

  Nadácia Kia Motors Slovakia si vás dovoľuje informovať o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant na rozvoj športu v Žilinskom kraji prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu Šport v regióne. Tento rok môžete vaše projekty, predkladané v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou, podávať do 20. marca 2020. Cieľ grantového programu: zlepšenie príležitostí a sprís...

  Viac
  17
  feb
  2020
  SAM_1100

  Zamestnanecký grantový program Šport v regióne 2020 otvorený

  Nadácia Kia Motors Slovakia si vás dovoľuje informovať o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant na rozvoj športu v Žilinskom kraji prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu Šport v regióne. Tento rok môžete vaše projekty, predkladané v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou, podávať do 20. marca 2020.

  Cieľ grantového programu:

  • zlepšenie príležitostí a sprístupnenie športových a rekreačných aktivít
  • zvýšenie kvality športovísk a športovej infraštruktúry
  • podpora rozvoja športu a zdravého životného štýlu
  • podpora domácich športových súťaží, pretekov a turnajov

  Podporované aktivity a oprávnené náklady

  • materiálne zabezpečenie športových a voľnočasových aktivít (zakúpenie športového vybavenia, pomôcok a pod.)
  • výstavba, revitalizácia a rekonštrukcia športovísk a hracích plôch (výmena podláh, modernizácia šatní a pod.)
  • materiálno-technické zabezpečenie športových podujatí (zakúpenie časomiery, štartovných čísel, zabezpečenie zdravotného dozoru a pod.)
  • vzdelávacie aktivity, workshopy a kurzy so zameraním na šport.

  Oprávnené výdavky musia byť vzhľadom na všetky okolnosti správne, aktuálne a nesmú sa navzájom prekrývať s výdavkami, ktoré sa refundujú z iných zdrojov, musia byť vynaložené hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelne (t. j. nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu).

  Neoprávnené náklady:

  • režijné a administratívne náklady organizácie (mzdy, mobil, energie a pod.)
  • prenájom priestorov a vybavenia
  • cestovné náklady, ubytovanie, občerstvenie a strava
  • medaily, poháre, vecné odmeny, oblečenie
  • propagačné materiály (letáky, plagáty, šiltovky a pod.)
  • výdavky realizované mimo termínu podpory
  • výdavky, ktoré nie je možné zdokladovať a nespĺňajú podmienku hospodárnosti

  Oprávnení žiadatelia:

  • program je určený pre právnické osoby ‒ mimovládne organizácie, príspevkové a rozpočtové organizácie, školy, školské zariadenia, materské školy a obce
  • predkladateľom projektu nemôže byť fyzická osoba, ani podnikateľský subjekt
  • žiadateľ musí pôsobiť v žilinskom kraji
  • žiadateľ v predchádzajúcich dvoch rokoch (2018 a 2019) nezískal podporu z Nadácie Kia Motors Slovakia v rámci grantového programu Šport v regióne
  • žiadateľ musí byť registrovaný viac ako jeden rok

  Finančné a formálne kritériá projektu:

  Oprávnenosť projektu

  • projekt musí byť realizovaný v žilinskom kraji
  • predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter

  Výška grantu

  • maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 5 000 eur. V systéme Darca uveďte žiadanú sumu najviac 5 000 eur, nie viac, inak bude žiadosť vyradená. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek. Pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 100 000 eur
  • v tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa

  Odporúčanie zamestnanca

  • o podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia a je v danej organizácii osobne zaangažovaný. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť identifikačné (zamestnanecké) číslo zamestnanca, ktorý projekt odporúča spolu s odôvodnením a plánovanými aktivitami zapojenia sa do projektu
  • jeden zamestnanec môže odporučiť maximálne jeden projekt
  • jedna organizácia môže podať iba jeden projekt

   Prijímanie žiadostí

  • projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 20. marca 2020 do 18:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke www.darca.sk. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo odoslané po tomto termíne nebudú akceptované.
  • pri registrácii je potrebné vybrať si fond Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis a program Šport v regióne 2020. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke www.darca.skNa overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku je potrebné kliknúť na odkaz v e-maile a potvrdiť údaje. Nové konto (novú registráciu) je potrebné vytvoriť aj v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portál.
  • k žiadosti je potrebné nahrať povinné prílohy (v časti Prílohy v elektronickej žiadosti):
   • sken dokladu o pridelení IČO,
   • sken výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).

  Časový harmonogram:

  17. február 2020: Vyhlásenie grantovej výzvy

  20. marec 2020: Uzávierka predkladania projektov

  23. marec – 3. apríl 2020: Hodnotenie projektov v súlade s výzvou

  6. – 10. apríl 2020: Výber podporených projektov

  13. – 24. apríl 2020: Komunikovanie výsledkov, podpis zmlúv, prvé splátky grantu (70 %)

  27. apríl – 15. september 2020: Realizácia projektov, monitoring

  30. september 2020: Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy


  Výber projektov:

  žiadosti:

  Všetky prijaté žiadosti budú skontrolované, či sú v súlade s grantovou výzvou. Z hodnotenia budú vylúčené:

  • predložené neoprávneným subjektom
  • ktoré nedodržia uzávierku (20.03.2020, 18:00 hod.)
  • ktoré nebudú obsahovať potrebné náležitosti a prílohy
  • ktoré nespĺňajú kritérium: jeden zamestnanec môže odporučiť maximálne jeden projekt, jedna organizácia môže podať iba jeden projekt
  • ktoré nebudú spĺňať tematické zameranie projektu

  žiadatelia:

  • ktorí boli podporení v rámci grantového programu Šport v regióne vyhláseným Nadáciou Kia Motors Slovakia v roku 2018 a 2019.

  Z projektov, ktoré prejdú formálnou kontrolou žiadosti, budú úspešné projekty vybrané losovaním.

  Odporúčania:

  • do obsahovej časti projektu napíšte presné a konkrétne aktivity, ciele a číselné údaje, ktoré chcete dosiahnuť.
  • grant je možné získať iba na tie položky, ktoré priamo súvisia s projektom a sú oprávnenými nákladmi
  • v rozpočte rozpíšte jednotlivé položky čo najpresnejšie, nestačí nám iba rámcové pomenovanie položky a orientačná suma. V priebehu realizácie projektu bude potrebné riadiť sa schváleným rozpočtom.
  • pri príprave rozpočtu prosím venujte pozornosť inštrukciám Nadácie Pontis k jednotlivým typom výdavkov, ako aj pravidlám pri záverečnom vyúčtovaní projektov, zverejneným na stránke: https://www.nadaciapontis.sk/nadacne-fondy/. Úspešní žiadatelia budú zmluvne zaviazaní dané podmienky dodržiavať.

  Kontakty:

  V prípade otázok ku grantovému programu, žiadosti, oprávnenosti nákladov kontaktujte prosím programovú manažérku Nadácie Pontis – Katarínu Teglassyovú (katarina.teglassyova@nadaciapontis.sk, 0918 579 816) alebo projektovú koordinátorku Nadácie Kia Motors Slovakia Beátu Ďurišovú (durisova@nadaciakia.sk, 041/515 1522).

 • 4
  feb
  2020
  DSC00652

  Detská lyžiarska škola 2020 – registráciu otvárame v nedeľu 9. februára o 10:00 hod.

  Nadácia Kia Motors Slovakia  organizuje počas jarných prázdnin 5. ročník Detskej lyžiarskej školy. Detská lyžiarska škola bude realizovaná dennou formou, v termíne 24.02. - 28.02.2020. Miesto: Vrátna Free Time Zone – autobusová doprava bude zabezpečená zo Žiliny do Vrátnej Snowland Valčianska dolina – autobusová doprava bude zabezpečená z Vrútok do Valčianskej doliny Čas: Začiatok progra...

  Viac
  4
  feb
  2020
  DSC00652

  Detská lyžiarska škola 2020 – registráciu otvárame v nedeľu 9. februára o 10:00 hod.

  Nadácia Kia Motors Slovakia  organizuje počas jarných prázdnin 5. ročník Detskej lyžiarskej školy. Detská lyžiarska škola bude realizovaná dennou formou, v termíne 24.02. – 28.02.2020.

  obrázok prihlásenie

  Miesto:

  Vrátna Free Time Zone – autobusová doprava bude zabezpečená zo Žiliny do Vrátnej

  Snowland Valčianska dolina – autobusová doprava bude zabezpečená z Vrútok do Valčianskej doliny

  Čas: Začiatok programu lyžiarskej školy je o 6:45/7:00 hod. (nástup do autobusu) a ukončenie je o 14:00 hod. (príchod na autobusovú stanicu).

  Účastníci: Žiaci základných škôl zo Žilinského kraja vo veku  6 -11 rokov. Deti, ktoré sa zúčastnili Detskej lyžiarskej školy 2019, sa Detskej lyžiarskej školy 2020 nebudú môcť zúčastniť.

  Pre účastníkov zabezpečujeme bezplatne:

  • stravovanie (desiata a obed) a celodenný pitný režim,
  • autobusovú dopravu,
  • poistenie,
  • certifikovaných inštruktorov a dozor,
  • možnosť zapožičania lyžiarskej výstroje za 10 €/deň/dieťa vo Vrátnej a 11 €/deň/dieťa vo Valčianskej doline.

  Program:

  • 06:45/07:00-07:45       Doprava do strediska
  • 07:45-08:15                  Animačný program
  • 08:15-08:30                  Desiata
  • 08:30-11:00                  Výučba lyžovania
  • 11:00-11:30                  Obed
  • 11:30-13:00                  Výučba lyžovania
  • 13:15-14:00                  Doprava domov

  Prihlasovanie:

  • Začiatok prihlasovania: nedeľa, 09. 02. 2020 o 10:00 hod.
  • O účasti bude rozhodovať rýchlosť prihlásenia. Online registrácia bude spustená v uvedenom termíne TU.

  Dôležité informácie:

  • Účasť dieťaťa v Detskej lyžiarskej škole je podmienená uhradením týždňového skipasu pre každé zúčastnené dieťa rodiča v prvý deň lyžiarskej školy. Výška týždenného skipasu pre lyžiarske stredisko Vrátna Free Time Zone je v sume 40 EUR a pre Snowland Valčianska dolina v sume 30 EUR.
  • V prípade nepriaznivého počasia si vyhradzujeme právo zrušiť Detskú lyžiarsku školu 2020.
  • Viac informácií na 041/515 1522 alebo 0904 970 100.

  Aktivitu podporil Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis.


Grantové programy 2020


Grantové programy pre rok 2020


Zamestnanecký grantový program Šport v regióne 2020 

Zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo 2020 

Kontaktné telefónne čísla:

041 / 515 1522 alebo 1523

0911 / 146 001, 0904 / 970 100

E-mailová adresa:

info@nadaciakia.sk

 

Poštová adresa a fakturačné údaje:

Nadácia Kia Motors Slovakia

Sv. Jána Nepomuckého 1282/1

01301 Teplička nad Váhom

IČO: 42349826

DIČ: 2024083215

Číslo účtu:

IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353