O nadácii

Nadácia Kia Slovakia

Nadácia Kia Slovakia vykonáva svoju nadačnú činnosť od roku 2013. S podporou svojho zakladateľa, Kia Slovakia s. r. o., realizuje verejnoprospešné aktivity najmä v žilinskom regióne.

Zaujímame sa a aktívne vyhľadávame potreby ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Snažíme sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby naša pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel. Naše zameranie a pôsobenie zároveň pravidelne vyhodnocujeme, aby sme dosiahli najefektívnejšie výsledky.

Pri práci máme neustále na pamäti naše etické zásady, ktoré považujeme za samozrejmosť a nevyhnutnosť pre vytváranie a udržiavanie dôvery. Našu činnosť, etické zásady, ako aj výsledky hospodárenia pravidelne a transparentne prezentujeme prostredníctvom výročných správ a webového sídla nadácie.

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam a pri konkrétnej podpore dbáme na jej udržateľnosť. Pri našej činnosti prirodzene prihliadame na sociálne a zdravotne znevýhodnených, ako aj na environmentálne dopady.

Vďaka našej pomoci sa darí rekonštruovať a revitalizovať verejné priestory, nemocnice, vzdelávacie aj športové zariadenia, budovať cyklotrasy a zlepšovať materiálne podmienky pre poskytovanie sociálnej a zdravotnej pomoci.

Naše piliere a partnerstvá

 • Mobilita. Zelená mobilita je pre nás veľkou témou, pri ktorej sa spájame s miestnou samosprávou a budujeme významné projekty:
  • unikátny systém zdieľaných bicyklov s mestom Žilina (Bikesharing), ktorý umožňuje obyvateľom mesta využívať zdieľané bicykle 30 minút zadarmo,
  • prispievame OOCR Malá Fatra pri budovaní projektu Cyklomagistrála Terchovská dolina,
  • v mestách Žilina, Martin a Čadca sme vybudovali pumptrack dráhy.
 • Zdravie a sociálna podpora. S dlhodobou víziou skvalitňovania úrovne zdravotnej a sociálnej starostlivosti adresujeme pomoc primárne:
  • regionálnym nemocniciam za účelom rekonštrukčných prác a nákupu medicínskych zariadení na prevenciu, diagnostiku a liečbu,
  • centrám pre deti a rodiny, komunitným, denným centrám a sociálnym podnikom pre interiérové vybavenie.
 • Vzdelávanie. Dlhodobo podporujeme rozvoj vzdelávania s dôrazom na technické zručnosti detí:
  • budovaním technických dielní v materských školách a nákupom pomôcok na technické vyučovanie do základných a stredných škôl,
  • nákupom licencií vzdelávacieho softvéru.

 Naše grantové programy

 • Dobrovoľníctvo. Vytvárame príležitosti pre komunitné organizovanie s dôrazom na rozvoj životného prostredia, revitalizáciu verejných priestranstiev, kultúrnych pamiatok a školských záhrad.
 • Šport v regióne. Dbáme na dlhodobé zvyšovanie kvality športovej infraštruktúry zabezpečovaním športových a voľnočasových aktivít nákupom športového vybavenia a výstavbou a rekonštrukciou športovísk.
 • Adventný kalendár. Vo vianočnom čase zdôrazňujeme tému ochrany zdravia a sociálnej pomoci. Cieľom grantu je financovanie nákladov na liečbu alebo zdravotné pomôcky a na materiálnu pomoc sociálne znevýhodneným rodinám a deťom.

Naše výročné správy:

Výročná správa 2021

Výročná správa 2020

Výročná správa 2019

Výročná správa 2018

Výročná správa 2017

Výročná správa 2016

 

 

Správna rada

Nadáciu Kia Slovakia riadi správna rada, ktorá určuje smerovanie nadácie, rozhoduje o rozpočte a o jeho prerozdelení. 

Členovia správnej rady:

 • Seok Bong Kim, predseda správnej rady , prezident   a CEO spoločnosti Kia Slovakia.
 • Tae Jin Kim, člen správnej rady a finančný riaditeľ, vedúci divízie financií Kia Slovakia.
 • Jeong Ick Lee, člen správnej rady a viceprezident zodpovedný za vedenie divízie Administratíva Kia Slovakia.
 Dozorná rada

Aktivity a výdavky nadácie kontroluje dozorná rada. Je zložená z odborných zamestnancov spoločnosti Kia Slovakia s. r. o., ktorí kontrolujú účtovníctvo, výšku rozpočtu a ďalšie činnosti tak, aby boli transparentné a v súlade s právnymi predpismi.

Členovia dozornej rady:

 • Won Jin Kim, člen dozornej rady a koordinátor kontroly v Kia Slovakia.
 • Adriana Kociánová, členka dozornej rady a vedúca účtovného oddelenia v Kia Slovakia.
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci účtovnej kontroly v Kia Slovakia.
Správca

Správca nadácie spravuje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň jej štatutárom.

Súčasným správcom je Tomáš Kováč, ktorý zároveň vedúci sekcie pre vládne a verejné záležitosti  Kia Slovakia s. r. o. 

Zamestnanci Nadácie Kia Motors Slovakia

Zamestnanci nadácie zodpovedajú za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Sú zároveň kontaktnými osobami, na ktoré sa môžete obrátiť ohľadom informácií o grantových programoch alebo spolupráce v rámci partnerských programov.

Projektové koordinátorky:

 • Simona Pružinská, zodpovedná za grantový program Dobrovoľníctvo, vlastné a partnerské projekty v oblasti mobility.
 • Beáta Ďurišová, zodpovedná za grantový program Šport v regióne a Adventný kalendár, partnerské projekty v oblasti vzdelávania.

 

 

Vízia

Prostredníctvom verejnoprospešných aktivít chceme podávať pomocnú ruku tam, kde je naša pomoc potrebná a jej zameranie je v súlade s oblasťami podpory, ktorým sa venujeme. Riadime sa heslom: „Pohnime svetom spoločne“.

Poslanie

Poslaním Nadácie je byť dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pre miestnu komunitu, žilinský región i Slovensko. Nadácia napĺňa sociálnu zodpovednosť svojho zakladateľa, spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. a aktívne vyhľadáva nové výzvy, ktoré pretvárajú okolie na lepší svet.

Naše poslanie napĺňame hlavne podporou aktívnych organizácií:

 • priamym darovaním finančných prostriedkov,
 • realizáciou otvorených grantových programov,
 • podporou partnerských projektov,
 • sprostredkovaním dobrovoľníckej činnosti,
 • realizovaním vlastných projektov.

Programová stratégia a priority

V rámci Nadácii pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu športových aktivít, rozvoj vzdelávania, mobility v regióne a rozvoj dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život. Túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Hlavné programové oblasti – podpora športových aktivít, mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne

 • Grantové programy:

 1. GP „Dobrovoľníctvo“ zameraný na rozvoj dobrovoľníckych aktivít v Žilinskom kraji;
 2. GP „Šport v regióne“ s cieľom zvýšiť kvalitu športovísk a športovej infraštruktúry;
 3. GP „Adventný kalendár“ na podporu ochrany zdravia a sociálnu pomoc v kraji.
 • Partnerstvá

 1. Mesto Žilina pre systém zdieľaných bicyklov v meste Žilina (tzv. Bikesharing) vo forme 5 ročného memoranda o spolupráci s mestom Žilina. Projekt predstavuje 121 bicyklov a 21 staníc dostupných užívateľom po dobu 30 minút zadarmo;
 2. OOCR Malá Fatra pre projekt Cyklomagistrála Terchovská dolina – 3 ročná dohoda o spolupráci a financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu;
 3. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina pre dlhodobú podporu prostredníctvom rekonštrukčných prác a nákupu medicínskych zariadení na diagnostiku a liečbu;
 4. Základné a stredné školy pre podporu technického vzdelávania (nákup technických pomôcok) a online vzdelávania (nákup ročných licencií vzdelávacieho softvéru) pre vybrané školy v žilinskom regióne.

Nadačná listina, etické zásady, profily členov a grantové pravidlá

Finančné prehľady

Z dôvodu nesprávneho potvrdenia banky o bankovom účte Nadácia Kia Slovakia v roku 2020 nemohla od svojho zakladateľa Kia Slovakia s. r. o. prijať podiel zaplatenej dane za príslušné zdaňovacie obdobie. V dôsledku tejto situácie sa zakladateľ a Nadácia Pontis sa dohodli na vytvorení Nadačného Fondu Kia v Nadácii Pontis (ďalej „NF Kia“). V roku 2020 Nadácia Kia priamo realizovala prostredníctvom NF Kia spolu 10 projektov v celkovej výška 542 267 € a zároveň NF Kia podporil ďalších 53 projektov v celkovej hodnote 352 205 €. Nadácia Pontis, ako NF KIA prijala celkovú odmenu vo výške 65 509,41 € na pokrytie administratívnych nákladov fondu.

Rozdelenie výdavkov na správu Nadácie:

réžia_fin. prehľad

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom vášho projektu a uverejňujete jej logo, tu nájdete všetko potrebné:

 1. pravidlá externej komunikácie TU
 2. naše LOGO na stiahnutie

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

Prečo darovať 2% z dane?

2% pre nadácii kia (5)

Možnosť asignovať 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb je unikátnym mechanizmom podpory mimovládnych organizácií, pričom poskytovateľovi dáva možnosť rozhodnúť sa o spôsobe poskytnutia časti daní, ktorá by inak skončila v štátnom rozpočte.

Ak neviete komu darovať 2 % z dane, pozrite sa vo svojom okolí, či neexistuje organizácia, ktorá by vaše 2% privítala. Aktuálny zoznam subjektov oprávnených prijať podiel zaplatenej dane nájdete v zozname zverejnenom Notárskou komorou.

Nadácia Kia Slovakia premení Vaše 2 % na projekty na podporu vzdelávania, zdravia, športu a mobility v Žilinskom regióne. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Ako podporiť Nadáciu Kia Slovakia?

 1. Formou peňažného daru peňažný dar možno zaslať priamo na účet Nadácie Kia Slovakia (IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353).
 2. Darovaním 2 % z daňovej povinnosti fyzických alebo právnických osôb – vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane podáva daňovník na tlačivách platných na príslušné zdaňovacie obdobie:

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete u našej spoločnosti uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 13
  jún
  2022
  89722156_10206980453787180_5860390984566702080_n

  Otvárame grantový program “Technické kútiky 2022”

  Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe, ktorý je zameraný na rozvoj manuálnych a technických zručností detí v predškolskom veku v materských školách v Žilinskom kraji.   Ako vyzerajú technické škôlky, ktorých vybudovanie sme podporili v roku 2019? https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/271844#1341 Aká je metodika na technickú výchovu v m...

  Viac
  13
  jún
  2022
  89722156_10206980453787180_5860390984566702080_n

  Otvárame grantový program “Technické kútiky 2022”

  Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe, ktorý je zameraný na rozvoj manuálnych a technických zručností detí v predškolskom veku v materských školách v Žilinskom kraji.

   

  Ako vyzerajú technické škôlky, ktorých vybudovanie sme podporili v roku 2019?

  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/271844#1341

  Aká je metodika na technickú výchovu v materských školách a aký materiál je potrebný?

  https://www.statpedu.sk/files/sk/aktuality/technicke-skolky/spu-podpora-technickeho-vzdelavania.pdf

   

  Vaše žiadosti o grant môžete podávať do 30. júna 2022.

  Ciele grantového programu

  • podpora vzdelávania
  • podpora záujmu detí o techniku a fungovanie sveta
  • zlepšenie manuálnych zručností detí

  Cieľová skupina

  • deti v predškolskom veku vzdelávané v materských školách

  Kto môže žiadať o grant

  • materské školy v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom

  O grant sa nemôžu uchádzať fyzické osoby, podnikateľské subjekty ani záujmové združenia právnických osôb.

  Grant je možné využiť na:

  • prispôsobenie školského priestoru na technický kútik (výmena podlahy, obloženie stien)
  • vybavenie úložnými priestormi (skrine, boxy)
  • zakúpenie dielenského stola
  • zakúpenie náradia na technickú výučbu (kladivá, kliešte, pílky, zveráky, kľúče, vrtáky,…)
  • zakúpenie spotrebného materiálu (balzové drevo, výkresy, pastelky, ceruzky, pravítka, klince, skrutky, matice, brusné papiere,…)
  • ochranné prvky (okuliare, rukavice,…)

   

  Podmienky grantu

  • Každá škola môže požiadať o max. 1 grant.
  • Projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji.
  • V prípade žiadosti o použitie grantu aj na úpravu priestoru, Nadácia Kia si vyhradzuje právo návštevy školských priestorov v rámci času vyhodnocovania projektov, za účelom posúdenia oprávnenosti požadovaných výdavkov.

   

  Výška grantu

  Celková suma vyhradená na grantový program v roku 2022 je 20 000 eur.

  Maximálna výška grantu je 4 000 eur, pričom prostriedky na úpravu priestorov môžu tvoriť maximálne 1500 eur.

   

  Časový harmonogram

  13. jún 2022 vyhlásenie grantového programu
  30. jún 2022 uzávierka grantového programu
  1. júl – 5. august 2022 kontrola žiadostí, návštevy škôl
  8. august 2022 žrebovanie príjemcov grantov
  10. august 2022 oznámenie výsledkov grantového programu
  2. september – 15. november 2022 realizácia projektov, monitoring, prvé splátky grantu (70 %)
  2. december 2022 uzávierka pre zaslanie záverečnej správy

  Prijímanie žiadostí

  Projekt je potrebné podať najneskôr do 30. júna 2022 do 24:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára na nadaciakia.egrant.sk cez osobné konto. Nevyžadujeme zasielanie žiadostí poštou.

   

  Povinné prílohy žiadosti:

  1. sken dokladu o pridelení IČO,
  2. sken výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu),
  3. fotografie priestorov, v ktorých bude vybudovaný technický kútik.

  Pri registrácii je potrebné si vybrať grantový program Technické kútiky 2022. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke nadaciakia.egrant.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku nadaciakia.egrant.sk treba kliknúť na odkaz v e-maile a potvrdiť údaje.

  Hodnotenie projektov

  Projekty budú posudzované z hľadiska oprávnenosti výdavkov a splnenia vyššie uvedených podmienok. Projekty, ktoré splnia podmienky, budú rozdelené podľa počtu žiakov v materskej škole na dve skupiny. Následne prebehne žrebovanie, a to 3 materských škôl zo skupiny s väčším počtom žiakov a 2 materských škôl zo skupiny s menším počtom žiakov.

  Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, a subjekty, ktoré podali viac ako jednu žiadosť.

   

  Kontaktná osoba pre konzultácie

  Pre prípadné ďalšie otázky a informácie kontaktujte administrátora grantového programu: Beáta Ďurišová, tel.: 041/ 515 1522, 0904 970 100;  E-mail:  durisova@nadaciakia.sk

   

 • 1
  jún
  2022
  dsc09504_52114826844_o

  Bikesharing v Žiline rozšírený o nové bicykle a stanice

  Žilinčania a návštevníci krajského mesta môžu od stredy 1. júna využívať osem nových virtuálnych staníc zdieľaných bicyklov v rámci projektu BikeKIA. Nadšenci bikesharingu ich nájdu napríklad na Košickej ulici pri hypermarkete Tesco, Námestí mladosti na Hájiku, Borovej ulici pri kostole, Rudinách II, Oravskej ulici pri LA SKALA, Na Veľký Diel pri fakulte FRI, Ulici svätých Cyrila a Metoda a Tulske...

  Viac
  1
  jún
  2022
  dsc09504_52114826844_o

  Bikesharing v Žiline rozšírený o nové bicykle a stanice

  Žilinčania a návštevníci krajského mesta môžu od stredy 1. júna využívať osem nových virtuálnych staníc zdieľaných bicyklov v rámci projektu BikeKIA. Nadšenci bikesharingu ich nájdu napríklad na Košickej ulici pri hypermarkete Tesco, Námestí mladosti na Hájiku, Borovej ulici pri kostole, Rudinách II, Oravskej ulici pri LA SKALA, Na Veľký Diel pri fakulte FRI, Ulici svätých Cyrila a Metoda a Tulskej ulici pri pohostinstve Pačino.

  Nové stanice nepozostávajú z pevných dokov (stojanov), ale sú viditeľné najmä v aplikácii na mapovom podklade. Na mieste virtuálnej stanice je umiestnený len označník tak, ako ho poznáme zo súčasných staníc a tiež bude na zemi vyznačené logo BikeKIA. Takto môžu užívatelia zaparkovať alebo si vypožičať zdieľané bicykle rovnakým spôsobom, pričom bicykel odstavia na svoj stojan čo najbližšie k označníku. . Investícia do rozšírenia stála žilinskú radnicu vyše 36-tisíc eur. Súčasťou investície je aj navýšenie počtu bicyklov o 22 nových kusov, ktoré prispejú k zvýšeniu dostupnosti služby aj v dôsledku rozšírenia o nové stanice. Na náklade za prevádzku sa bude mesto podieľať spolu s Nadáciou Kia Slovakia, ktorá novým bicyklom zároveň zabezpečí licencie a poistenie.   

  dsc09527_52114619523_o

  Užívatelia si tento rok môžu vypožičať 145 bicyklov, ktoré nájdu na 21 staniciach a oddnes aj na ôsmich virtuálnych staniciach. Služba zdieľaných bicyklov vďaka Nadácii Kia Slovakia zostáva pre užívateľov naďalej bezplatná pri dodržaní platných pravidiel, a to 30-minútového intervalu výpožičky a miesta vrátenia bicykla.

  Projekt zdieľaných bicyklov sa aj vlani tešil v Žiline obrovskej popularite, keďže zaznamenal 148 992 prenájmov bicyklov s priemernou dĺžkou výpožičky 12 minút. Najsilnejšími mesiacmi z pohľadu počtu výpožičiek boli letné mesiace v júni s 24 856 výpožičkami a v júli s 23 568 výpožičkami. Najvyťaženejšie stanice sú dlhodobo Námestie A. Hlinku a COOP Polomská na sídlisku Vlčince. Naopak, najmenej frekventované stanice sú Lesopark a v minulom roku aj UNIZA, čo bolo zapríčinené absenciou študentov na Žilinskej univerzite v Žiline v súvislosti s protipandemickými opatreniami. 

  Hlavným partnerom projektu zdieľaných bicyklov je Nadácia Kia Slovakia a prevádzkovateľom je mesto Žilina, pre ktoré spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s. dodala plne funkčný systém a denne zabezpečuje jeho plynulú prevádzku.  

   

  Viac informácií o projekte nájdete na: https://bikekia.sk.

  Fotografie na voľné použitie a stiahnutie z otvorenia nových virtuálnych staníc nájdete v odkaze: https://www.flickr.com/photos/165507481@N05/sets/72177720299437466/

  Zdroj: Mesto Žilina

 • 31
  máj
  2022
  AJA web

  Automobilová Junior Akadémia 2022

  Po dvoch rokoch bez letných táborov organizuje Nadácia Kia denný letný tábor Automobilová Junior Akadémia pre žiakov, ktorí práve ukončili 6., 7. alebo 8. ročník ZŠ. Kedy: 11. - 15. júl 2022 (denne v čase 8:00 - 15:00) Denný harmonogram: 7:30 odchod táborového autobusu z autobusovej stanice Žilina 8:00 začiatok programu 10:00 prestávka na občerstvenie 12:00 obed 13:30 prestávka n...

  Viac
  31
  máj
  2022
  AJA web

  Automobilová Junior Akadémia 2022

  Po dvoch rokoch bez letných táborov organizuje Nadácia Kia denný letný tábor Automobilová Junior Akadémia pre žiakov, ktorí práve ukončili 6., 7. alebo 8. ročník ZŠ.

  Kedy: 11. – 15. júl 2022 (denne v čase 8:00 – 15:00)

  Denný harmonogram:

  • 7:30 odchod táborového autobusu z autobusovej stanice Žilina
  • 8:00 začiatok programu
  • 10:00 prestávka na občerstvenie
  • 12:00 obed
  • 13:30 prestávka na občerstvenie
  • 15:00 koniec programu
  • 15:30 príchod účastníkov späť na autobusovú stanicu Žilina

  Jedinečný program plný zaujímavých aktivít sme pripravili v spolupráci so Žilinskou univerzitou Žilina, SOŠ dopravnou a SOŠ elektrotechnickou v Žilina:

  • vývoj autíčka ovládaného mobilnou aplikáciou
  • ukážky autoškoly, ťahaču, diagnostiky vozidiel, pneuservis
  • merania v laboratóriách, dielňa elektroniky, práca s robotmi
  • zaujímavosti zo sveta automobilového priemyslu, prehliadka závodu Kia, a mnoho iného.

  Náklady hradené Nadáciou Kia: doprava, strava (desiata, teplý obed, olovrant), pitný režim, program, technické zabezpečenie.

  Náklady hradené rodičmi: úrazové poistenie dieťaťa na každý deň tábora.

  Kapacita je obmedzená, tábor je určený pre 40 účastníkov. Spolu s prihláškou je potrebné zaslať krátku esej/sloh (1500 – 3000 znakov vrátane medzier) na tému “Význam a budúcnosť technického vzdelávania mojimi očami” – obsah slohu nehodnotíme, zaujímajú nás len myšlienky mladých účastníkov tábora. 

  Dôležité termíny:

  4. – 30.6.2022: zasielanie prihlášok spolu s vypracovanou esejou

  1.7.2022: vyhlásenie výsledkov a zasielanie informácií účastníkom tábora

  4.7.2022: termín zaslania potvrdenia o zaplatení úrazového poistenia za dieťa

  11. – 15.7.2022: Automobilová Junior Akadémia 2022

  Prihlasovací formulár je potrebné vyplniť do 30.6.2022 TU: PRIHLÁŠKA

  Rovnako do 30.6.2022 je potrebné zaslať esej na info@nadaciakia.sk.

 • 19
  máj
  2022
  _DSC6466

  Nadácia Kia spojila stovky bežcov na pomoc deťom so znevýhodnením

  Nadácia Kia Slovakia v sobotu, 14. mája, usporiadala na Vodnom diele v Žiline charitatívny beh s názvom „Inklúzia v pohybe“. Cieľom bežcov bolo zabehnutými kilometrami pomôcť deťom s intelektuálnym znevýhodnením z organizácie Špeciálne olympiády Slovensko, ktoré reprezentujú Slovensko na medzinárodných súťažiach. Nadácia Kia Slovakia na podujatí venovala Špeciálnym olympiádam Slovensko symbolický ...

  Viac
  19
  máj
  2022
  _DSC6466

  Nadácia Kia spojila stovky bežcov na pomoc deťom so znevýhodnením

  Nadácia Kia Slovakia v sobotu, 14. mája, usporiadala na Vodnom diele v Žiline charitatívny beh s názvom „Inklúzia v pohybe“. Cieľom bežcov bolo zabehnutými kilometrami pomôcť deťom s intelektuálnym znevýhodnením z organizácie Špeciálne olympiády Slovensko, ktoré reprezentujú Slovensko na medzinárodných súťažiach. Nadácia Kia Slovakia na podujatí venovala Špeciálnym olympiádam Slovensko symbolický šek vo výške 10 000 eur.

  _DSC6195

  Okrem hlavnej športovej aktivity dopĺňali jedinečnú atmosféru inklúzie aj viaceré občianske združenia. Účastníci si mohli vyskúšať jazdu na handbiku, ale aj hru aplikovaného stolného tenisu, ktorý je určený pre nevidiacich športovcov. Svoju činnosť prezentovali Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením a zástupcovia projektu Sme si rovní. Sladkú odmenu si mohli vysúťažiť deti pri jednoduchých športových aktivitách, ktoré pripravilo občianske združenie Nobis Prospere.

  „Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tejto, u nás na Slovensku, ešte stále výnimočnej akcie, kde nebol žiaden rozdiel medzi zdravým či zdravotne znevýhodneným a spoločne sme mohli stráviť spolu všetci úžasný deň plný pohybu a radosti“, vyjadril sa k podujatiu Marek Smižanský z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

  S dobročinným účelom bežalo spolu 305 detí i dospelých, ktorí na 2 rôznych tratiach zabehli dokopy 1530 kilometrov. Spolu s ďalšími 63 bežcami, ktorí sa zúčastnili virtuálnej verzie behu, sa tak nazbieralo viac ako 2 701 kilometrov.

  „Jednou z priorít Nadácie Kia Slovakia je pomoc zdravotne znevýhodneným športovcom a zároveň zvyšovanie povedomia verejnosti o ich športovej činnosti. Podujatie „Inklúzia v pohybe“ bolo skĺbením týchto cieľov a výsledkom bolo nespočetne veľa úsmevov na tvárach účastníkov, divákov i organizátorov,“ doplnil správca Nadácie Kia Slovakia.

  _DSC6685

  _DSC9212

  _DSC9205

  _DSC6670

  _DSC6344

  _DSC6350

  _DSC6259

  _DSC6151

  _DSC6226

  _DSC6146


Grantové programy 2022

Grantové výzvy Nadácie Kia Slovakia sú pravidelne zverejňované na webovom sídle nadácie www.nadaciakia.sk v sekcii Aktuality. Záujemcovia o grant tiež môžu využiť možnosť konzultovať svoje projektové iniciatívy osobne, telefonicky alebo prostredníctvom emailu s príslušným koordinátorom grantového programu.

Grantové pravidlá

Grantový program INŠPIRÁCIA POHYBOM 2022

Cieľ: 

 • zlepšenie príležitostí a sprístupnenie športových a rekreačných aktivít zdravotne a mentálne znevýhodneným deťom i dospelým
 • zvýšenie kvality športovísk a budovanie športovej infraštruktúry využívanej znevýhodnenými športovcami
 • podpora rozvoja športu a zdravého životného štýlu zdravotne a mentálne znevýhodnených,
 • zlepšenie podmienok pre športové aktivity, ktoré smerujú k plnohodnotnému zapojeniu ľudí s telesným znevýhodnením do života v spoločnosti

Cieľová skupina:

 • zdravotne/mentálne znevýhodnení športovci 

Výška grantu:

 • Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 4 000 eur. Pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 100 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek.
 • V tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

Konzultácie:

Beáta Ďurišová, 0904 970 100, email: durisova@nadaciakia.sk alebo info@nadaciakia.sk         

Harmonogram: 

17. január 2022
Vyhlásenie grantového programu     
11. február 2022   
Uzávierka predkladania projektov
14. február  – 28. február 2022  
Hodnotenie projektov v súlade s výzvou
1. – 4. marec 2022      Výber podporených projektov – losovanie    
7. – 11. marec 2022    Komunikovanie výsledkov, podpis zmlúv, prvé splátky grantu (70 %)  
14. marec – 31. august 2022
Realizácia projektov, monitoring
16. september 2022 Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy
1. september – 14. október 2022 Kontrola záverečných správ, druhé splátky grantu (30%)

Grantový program Inšpirácia pohybom 2022

Zamestnanecký grantový program DOBROVOĽNÍCTVO 2022 – Zelené komunity

Cieľ: 

 • výsadba, revitalizácia a údržba zelených plôch,
 • vytvorenie alebo obnova prirodzených krajinných prvkov,
 • budovanie alebo obnova mestských prvkov záhradnej a krajinnej architektúry na verejných priestranstvách,
 • zachovanie prírodného dedičstva,
 • zveľadenie a budovanie trás a náučných,
 • vytváranie produkčných záhrad a sadov na verejných plochách, regenerácia mestských vnútroblokov,
 • environmentálne iniciatívy zamerané na zníženie odpadu a recykláciu,
 • ochrana života zvierat v rámci ekosystémov a včelárstvo,
 • čistenie verejných priestranstiev,
 • aktivity súvisiace s ekologickým manažmentom vody a prvky zelenej infraštruktúry,
 • manažment využívania zrážkovej vody.

Cieľová skupina: 

 • mimovládne neziskové organizácie (tzn. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, organizácie s medzinárodným prvkom), 

Výška grantu: 

 • maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 2 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek,
 • pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 50 000 eur,
 • v grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

Konzultácie:

 • Simona Pružinská, tel. číslo: 0911 146 001, pruzinska@nadaciakia.sk alebo info@nadaciakia.sk.

Harmonogram: 

24. január 2022
Vyhlásenie grantovej výzvy
18. február 2022
Uzávierka predkladania projektov
21. február  – 7. marec 2022
Hodnotenie projektov v súlade s výzvou
8. – 11. marec 2022
Výber projektov – losovanie
14. – 18. marec 2022
Komunikácia výsledkov, podpis grantových zmlúv
21. marec – 30. september 2022
Realizácia projektov, monitoring
 14. október 2022
Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy, kontrola záverečných správ, refundácia

dobrovoľníctvo_výzva_vizuál

Zamestnanecký grantový program Adventný kalendár 2021

 • Cieľ: ochrana a podpora zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci.
 • Termín na podávanie žiadostí: zatiaľ nie je k dispozícii
 • Konzultácie: Beáta Ďurišová, 0904 970 100, email: durisova@nadaciakia.sk alebo info@nadaciakia.sk 

Kontaktné telefónne čísle na zamestnancov nadácie:

041/515 1522 or 1523

0911 146 001, 0904 970 100

emailová adresa:

info@nadaciakia.sk

Poštová a fakturačná adresa:

Nadácia Kia Slovakia

Sv. Ján Nepomuckého 1282/1

01301 Teplička nad Váhom

IČO: 42349826

DIČ: 2024083215

Bankové spojenie: IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353