O nadácii

Nadácia Kia Slovakia

Nadácia Kia Slovakia vykonáva svoju nadačnú činnosť od roku 2013. S podporou svojho zakladateľa, Kia Slovakia s. r. o., realizuje verejnoprospešné aktivity najmä v žilinskom regióne.

Zaujímame sa a aktívne vyhľadávame potreby ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Snažíme sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby naša pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel. Naše zameranie a pôsobenie zároveň pravidelne vyhodnocujeme, aby sme dosiahli najefektívnejšie výsledky.

Pri práci máme neustále na pamäti naše etické zásady, ktoré považujeme za samozrejmosť a nevyhnutnosť pre vytváranie a udržiavanie dôvery. Našu činnosť, etické zásady, ako aj výsledky hospodárenia pravidelne a transparentne prezentujeme prostredníctvom výročných správ a webového sídla nadácie.

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam a pri konkrétnej podpore dbáme na jej udržateľnosť. Pri našej činnosti prirodzene prihliadame na sociálne a zdravotne znevýhodnených, ako aj na environmentálne dopady.

Vďaka našej pomoci sa darí rekonštruovať a revitalizovať verejné priestory, nemocnice, vzdelávacie aj športové zariadenia, budovať cyklotrasy a zlepšovať materiálne podmienky pre poskytovanie sociálnej a zdravotnej pomoci.

Naše výročné správy:

 

Výročná správa 2023                  Výročná správa 2022                   Výročná správa 2021                    

Výročná správa 2020                  Výročná správa 2019                   Výročná správa 2018                   

Výročná správa 2017                  Výročná správa 2016                                             

 

obrazok

 

 

Správna rada

Nadáciu Kia Slovakia riadi správna rada, ktorá určuje smerovanie nadácie, rozhoduje o rozpočte a o jeho prerozdelení. 

Členovia správnej rady:

 • Geon Won Shin, predseda správnej rady , prezident   a výkonný riaditeľ spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. 
 • Uk Jeon, člen správnej rady a finančný riaditeľ, vedúci divízie financií Kia Slovakia s. r. o. 
 • Nam Hyuk Bang, člen správnej rady a koordinátor zodpovedný za vedenie divízie Administratíva Kia Slovakia s. r. o. 
 • Branislav Imre, člen správnej rady a viceprezident zodpovedný za vedenie divízie Administratíva.
 Dozorná rada

Aktivity a výdavky nadácie kontroluje dozorná rada. Je zložená z odborných zamestnancov spoločnosti Kia Slovakia s. r. o., ktorí kontrolujú účtovníctvo, výšku rozpočtu a ďalšie činnosti tak, aby boli transparentné a v súlade s právnymi predpismi.

Členovia dozornej rady:

 • Won Jin Kim, člen dozornej rady a koordinátor kontroly v Kia Slovakia.
 • Adriana Kociánová, členka dozornej rady a vedúca účtovného oddelenia v Kia Slovakia.
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci účtovnej kontroly v Kia Slovakia s. r. o.
Správca

Správca nadácie spravuje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň jej štatutárom.

Súčasným správcom je Tomáš Kováč, ktorý zároveň vedúci sekcie pre vládne a verejné záležitosti  Kia Slovakia s. r. o. 

Zamestnankyne Nadácie Kia Slovakia

Zamestnankyne nadácie zodpovedajú za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Sú zároveň kontaktnými osobami, na ktoré sa môžete obrátiť ohľadom informácií o grantových programoch alebo spolupráce v rámci partnerských programov.

Projektové koordinátorky:

 • Darina Mikušová,                zodpovedná za grantový program Inšpirácia Pohybom, Neformálne vzdelávanie, vlastné a partnerské projekty v oblasti mobility.
 • Beáta Ďurišová,                            zodpovedná za grantový program Adventný kalendár, partnerské projekty     v oblasti vzdelávania.
 • Petra Fabšíková,                      zodpovedná za podporu činnosti nadácie a administratívu spojenú s grantovými programami.

 

 

Vízia

Prostredníctvom verejnoprospešných aktivít chceme podávať pomocnú ruku tam, kde je naša pomoc potrebná a jej zameranie je v súlade s oblasťami podpory, ktorým sa venujeme.

Poslanie

Poslaním nadácie je byť dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pre miestnu komunitu, žilinský región i Slovensko. Nadácia napĺňa sociálnu zodpovednosť svojho zakladateľa, spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. a aktívne vyhľadáva nové výzvy, ktoré pretvárajú okolie na lepší svet.

Naše poslanie napĺňame hlavne podporou aktívnych organizácií:

 • priamym darovaním finančných prostriedkov,
 • realizáciou otvorených grantových programov,
 • podporou partnerských projektov,
 • sprostredkovaním dobrovoľníckej činnosti,
 • realizovaním vlastných projektov.

Programová stratégia a priority

V rámci nadácii pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu komunity, rozvoj vzdelávania, mobility v regióne a rozvoj dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život. Túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Hlavné programové oblasti – podpora miestnej komunity, mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne. 

Naše piliere a partnerstvá

 • Mobilita. Zelená mobilita je pre nás veľkou témou, pri ktorej sa spájame s miestnou samosprávou a budujeme významné projekty:
  • unikátny systém zdieľaných bicyklov s mestom Žilina (bikesharing), ktorý umožňuje obyvateľom mesta využívať zdieľané bicykle 30 minút zadarmo,
  • prispievame oblastnej organizácia cestovného ruchu Malá Fatra na projekt Cyklomagistrály Terchovská dolina. Nadácia financuje  projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov,
  • v mestách Žilina, Martin a Čadca sme vybudovali pumptrack dráhy,
  • poskytujeme automobily neziskovým organizáciám zameraným na sociálnu a zdravotnú pomoc.
 • Zdravie a sociálna podpora. S dlhodobou víziou skvalitňovania úrovne zdravotnej a sociálnej starostlivosti adresujeme pomoc primárne:
  • regionálnym nemocniciam za účelom rekonštrukčných prác a nákupu medicínskych zariadení na prevenciu, diagnostiku a liečbu,
  • centrám pre deti a rodiny, komunitným, denným centrám a sociálnym podnikom pre interiérové vybavenie,
  • vo vlastnej réžii organizujeme charitatívny beh s názvom “Inklúzia v pohybe” za účelom podpory hendikepovaných športovcov.
 • Vzdelávanie. Dlhodobo podporujeme rozvoj vzdelávania s dôrazom na technické zručnosti detí:
  • budovaním technických dielní v materských školách a nákupom pomôcok na technické vyučovanie do základných a stredných škôl,
  • nákupom licencií vzdelávacieho softvéru pre vybrané základné školy,
  • organizáciou bezplatného letného detského tábora “Automobilová Junior Akadémia”.

 Naše grantové programy

 • Zelené komunity. Vytvárame príležitosti pre komunitné organizovanie s dôrazom na rozvoj životného prostredia, revitalizáciu verejných priestranstiev, kultúrnych pamiatok a školských záhrad.
 • Inšpirácia pohybom. Dbáme na dlhodobé zvyšovanie kvality športovej infraštruktúry zabezpečovaním športových a voľnočasových aktivít nákupom športového vybavenia, výstavbou a rekonštrukciou športovísk. Zameriavame sa aj na popularizáciu a podporu športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.
 • Adventný kalendár. Vo vianočnom čase zdôrazňujeme tému ochrany zdravia a sociálnej pomoci. Cieľom grantu je financovanie nákladov na liečbu alebo zdravotné pomôcky a na materiálnu pomoc sociálne znevýhodneným rodinám a deťom.

Nadačná listina, etické zásady, profily členov a grantové pravidlá

Certifkát transparentnej nadácie

 

Transparentna firemna nadacia_Nadacia Kia Slovakia

Získali sme certifikát za otvorený prístup k zverejňovaniu informácii o našej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu. Ten vytvorila Asociácia firemných nadácii s cieľom posilniť transparentnosť prostredia tretieho sektora. Kódex definuje 23 atribútov z oblasti riadenia, finančných prehľadov, udeľovania grantov a komunikácie. Audit realizovala spoločnosť KPMG.

Finančné prehľady

Finančný prehľad hospodárenia nadácie v roku 2023 open data formáte (.xls) na stiahnutie TU. Podrobnú finančnú správu nájdete v našej Výročnej správe 2023

 

Prehľad zdrojov príjmov podľa pôvodu za rok 2023

Ako sme financovaní? Naše financovanie je zabezpečené najmä z podielu zaplatenej dane (2 %) a daru vo výške 0,5 % zo zaplatenej dane od materskej spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. Svojimi 2 % nás tiež dlhodobo tiež podporujú zamestnanci zakladateľa.

Nadácia počas kalendárneho roka 2023 prijala nižšie uvedené prostriedky:

 • príspevky z asignácie spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. vo výške 1 374 566,85 €, príspevky (dary) od spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. vo výške 335.000,00 €,
 • iné príjmy 691,00 €,
 • úroky prijaté – ostatné 10.413,70 €.

Príjmy nadácie v roku 2023 činili 1.720.671,55 €.

Percentuálny prehľad príjmov dokumentuje graf nižšie:

Prehlad zdrojov prijmov 2023 Nadacia Kia Slovakia 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdelenie finančných prostriedkov použitých v roku 2023 podľa verejnoprospešného účelu 

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam v oblasti ochrany a podpory zdravia, podpory a rozvoja športu, poskytovania sociálnej pomoci a tiež podpory vzdelávania a ochrany a tvorby životného prostredia.

Prehľad výdavkov na verejnoprospešné projekty za rok 2023:

 • Ochrana a podpora zdravia :  87 363,21 €
 • Podpora a rozvoj športu: 208 966,04 €
 • Poskytovanie sociálnej pomoci: 1 586,00 €,
 • Podpora vzdelávania: 649 507,23 €,
 • Ochrana tvorba životného prostredia 318 574,00 €,

Celková suma použitá na verejnoprospešné projekty v roku 2023 bola vo výške 1 265 996,48 €. 

Rozdelenie projektov podla ucelu Nadacia Kia Slovakia 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad výdavkov z daňovej asignácie (2 %) v roku 2023

Zdroje získané z daňovej asignácie rozdeľujeme v zmysle našej dlhodobej stratégie. Zameriame sa predovšetkým na podporu miestnej komunity, zelenej mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne. Výdavky sme rozdelili na dve skupiny – výdavky spojené s realizáciou projektov a náklady na manažment nadácie:

 • realizácia vlastných, partnerských projektov a grantových programov: 1 265 996,48 €,
 • výdavky na správu nadácie (propagácia, mzdy, prevádzka nadácie): 99 381,73 €.

Prehľad výdavkov podľa typov projektov v roku 2023

 • Realizácia vlastných projektov :  622,598.26 €,
 • Partnerské projekty vo výške: 406,349.99 €,
 • Grantové programy vo výške: 237,048.23 €,
 • Grantový program Technické kútiky 2022:  19 934,40 €. 

 Celková suma použitá na verejnoprospešné projekty v roku 2023 bola vo výške 1.265.996,48 €.

Prehlad vydavkov 2023 Nadacia Kia Slovakia 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad použitia prostriedkov na manažment

Výdavky nadácie na manažment/správu celkom činili v roku 2023 99.381,73 €.

Prehlad použitia prostriedkov na manažment Nadacia Kia Slovakia 1

 

 

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom vášho projektu a uverejňujete jej logo, tu nájdete všetko potrebné:

 1. pravidlá externej komunikácie TU
 2. naše LOGO na stiahnutie

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

Ako funguje asignačný mechanizmus?

Príspevok vo forme 2 % z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu. 

Ak neviete komu darovať 2 % z dane, pozrite sa vo svojom okolí, či neexistuje organizácia, ktorá by vaše 2% privítala. Aktuálny zoznam subjektov oprávnených prijať podiel zaplatenej dane nájdete v zozname zverejnenom na webovom sídle notárskej komory

titulka_appka

Nadácia Kia Slovakia použije Vaše 2 % na projekty na podporu vzdelávaniazdraviašportu a mobility. 

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať! 

Údaje o prijímateľovi 2% potrebné pri vypĺňaní tlačiva:

 • Obchodné meno: Nadácia Kia Slovakia
 • Právna forma: Nadácia
 • Sídlo: Sv. Ján Nepomuckého 1282/1, 01301 Teplička nad Váhom
 • IČO: 42349826

Povinné dokumenty:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE ZA ROK 2023

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2 %

Na poukázanie 2 % z dane dodržujeme nasledovné postupy:  

 • Postup č. 1: Zamestnanec do 15.2.2023 požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a o vystavenia Potvrdenia o zaplatení dane. Na základe týchto dokumentov následne vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a do 30.4.2024 doručí na príslušný daňový úrad v mieste bydliska.
 • Postup č. 2: Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama vyplní daňové priznanie typu A alebo B, pričom priamo v tlačive uvedie informácie o prijímateľovi a výšku poukázanej sumy (2 % z dane) do 31.3.2024.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete u našej spoločnosti uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

PRAVIDLÁ PRI PODÁVANÍ PODNETU A ŽIADOSTI

1. Podnet a žiadosť

Z pohľadu nadácie predstavuje podnet informáciu alebo výzvu, ktorá môže viesť k prijatiu nových opatrení, podpory projektov ale tiež zmien v rámci jej činnosti.

Žiadosť o pomoc je oficiálna prosba adresovaná nadácii so žiadosťou o podporu.

Nadácia neposkytuje finančné prostriedky formou sponzoringu, individuálnej podpory fyzických osôb ani daňovej asignácie. Programy a podpora sú určené výlučne pre neziskové organizácie podľa konkrétnych špecifík grantových programov.

Podnet/ žiadosť je možné podať:   

 • poštou na Nadácia Kia Slovakia, Sv. Ján Nepomuckého 1282/1, 01301 Teplička nad Váhom
 • e-mailom na info@nadaciakia.sk

2. Evidencia podnetov

Nadácia eviduje všetky podnety v elektronickej podobe.

3. Vybavovanie podnetov

Žiadateľ je s výsledkom vybavenia podnetu oboznámený emailom.

 

Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 24
  jún
  2024
  Bezplatny denny letny kemp s nadaciou Kia Web (3)

  Bezplatný letný denný kemp s Nadáciou Kia – 2024

  Prihlasovanie do tábora ukončené! Ďakujeme vám za obrovský záujem o náš letný tábor! Kapacita tábora je naplnená a prihlasovanie pre účastníkov, aj náhradníkov je ukončené. Tešíme sa na všetkých. Všetci úspešní uchádzači budú informovaní e-mailom v mesiaci júl. Pre tých, ktorí sa nestihli prihlásiť - veríme, že pre veľký záujem budeme v roku 2025 organizovať letné tábory vo vyššej kapacite. Ď...

  Viac
  24
  jún
  2024
  Bezplatny denny letny kemp s nadaciou Kia Web (3)

  Bezplatný letný denný kemp s Nadáciou Kia – 2024

  Prihlasovanie do tábora ukončené!

  Ďakujeme vám za obrovský záujem o náš letný tábor! Kapacita tábora je naplnená a prihlasovanie pre účastníkov, aj náhradníkov je ukončené. Tešíme sa na všetkých. Všetci úspešní uchádzači budú informovaní e-mailom v mesiaci júl.

  Pre tých, ktorí sa nestihli prihlásiť – veríme, že pre veľký záujem budeme v roku 2025 organizovať letné tábory vo vyššej kapacite.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Plagát na stiahnutie TU

  Nadácia Kia Slovakia organizuje bezplatný denný letný kemp, ktorého cieľom je prostredníctvom hry a zábavy sprostredkovať deťom od 5do 8. ročníka ZŠ (ročníky musia byť ukončené) nezabudnuteľné zážitky a cenné vedomosti o životnom prostredí, jeho ochrane a mobilite.

  • Termín: 12.8. – 16.8.2024
  • Kapacita: 30 účastníkov (+ 5 náhradníkov)
  • Ukončenie prihlasovania: po naplnení kapacity účastníkov a náhradníkov, najneskôr do 12.7.2024
  • Partnerské organizácieMOTIO – UNIZA Žilina, Slovenský Červený kríž – územný spolok Žilina, Mestská polícia Žilina, Kia Slovakia, Bioklimatický park Drienová
  • Miesto konania: Kia vzdelávacie centrum v Gbeľanoch,  MOTIO Žilina, Bioklimatický Park Drienová, Dopravné ihrisko Žilina

  PROGRAM: NOVÝ DEŇ – NOVÝ PRÍBEH

  Počas celého týždňa deti prevedieme vybranými témami spolu s odborníkmi na ochranu prírody, biodiverzitu ale tiež zelenú mobilitu, bezpečnosť, vedu a techniku. Formou hier, kreatívnych aktivít a terénnych výletov pomôžeme deťom lepšie porozumieť a vnímať tieto dôležité oblasti a aplikovať nové poznatky do ich každodenného života.

  HARMONOGRAM: ZAČIATOK A KONIEC DOBRODRUŽSTVA KAŽDÝ DEŇ NA TOM ISTOM MIESTE

  07:30 Odchod táborového autobusu z autobusovej stanice Žilina
  08:00 Začiatok programu
  10:00 Prestávka na občerstvenie (desiata)
  12:00 Obed
  13:30 Prestávka na občerstvenie (olovrant)
  15:00 Koniec programu
  15:30 Príchod táborového autobusu na autobusovú stanicu Žilina

  NÁKLADY: TÁBOR DOSTUPNÝ PRE KAŽDÉHO

  Náklady Nadácie Kia: Denný tábor ponúkame všetkým ďeťom, bez ohľadu na finančné limity rodinného rozpočtu. Uhradíme náklady spojené s technickým zabezpečením kempu (program, autobusová doprava) a so stravovaním (obed).

  Náklady rodičov: úrazové poistenie dieťaťa na každý deň kempu, desiata/olovrant, pitný režim.

  PRIHLASOVANIE: HĽADÁME 30 žiakov druhého stupňa ZŠ, ktorí si chcú užiť prázdniny naplno

  Kapacita je v limitovaná na počet 30 účastníkov + 5 náhradníkov. V prípade záujmu je potrebné riadne vyplniť prihlášku do 12. júla. Prihlasovanie môžeme ukončiť skôr – po naplnení maximálnej kapacity účastníkov a náhradníkov.

  TERMÍNY

  • 12. 7.2024: Termín na podanie prihlášky
  • 15.7.2024: Vyhlásenie výsledkov a zaslanie pokynov účastníkom
  • 12.8.- 16.8.2024: Denný letný kemp

  REGISTRÁCIA – prihláška: TU

  Poučenie o spracovaní osobných údajovTU

  Organizátor: Nadácia Kia Slovakia, Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 42 349 826, zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií, registrový úrad: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, registračné číslo: 203/Na-2002/1070,

  Kontakt:  041/ 515 1523, +421 910 922 438, mikusova@nadaciakia.sk 

 • 7
  jún
  2024
  Neformálne vzdelávanie 2024-2026 Nadácia Kia Slovakia

  Grantový program: Neformálne vzdelávanie 2024-2026

  Celé znenie grantovej výzvy na stiahnutie: TU Štartujeme novú výzvu, ktorá je zameraná na rozvoj vzdelávania a podporu neformálneho vzdelávania pre žiakov základných a stredných škôl, učiteľov a pracovníkov s mládežou Žilinského kraja. Oblasť vzdelávania je pre našu nadáciu súčasťou dlhodobých priorít.  Vzdelávanie je o vzájomnom porozumení, spolupráci, tolerancii, rešpekte a schopnosti navzáj...

  Viac
  7
  jún
  2024
  Neformálne vzdelávanie 2024-2026 Nadácia Kia Slovakia

  Grantový program: Neformálne vzdelávanie 2024-2026

  Celé znenie grantovej výzvy na stiahnutie: TU

  Štartujeme novú výzvu, ktorá je zameraná na rozvoj vzdelávania a podporu neformálneho vzdelávania pre žiakov základných a stredných škôl, učiteľov a pracovníkov s mládežou Žilinského kraja. Oblasť vzdelávania je pre našu nadáciu súčasťou dlhodobých priorít. 

  Vzdelávanie je o vzájomnom porozumení, spolupráci, tolerancii, rešpekte a schopnosti navzájom sa počúvať.

  Využitie neformálneho vzdelávania prináša rad výhod pre deti, mládež a v neposlednom rade aj pre učiteľov a pracovníkov s mládežou. Umožňuje rozvíjať široké spektrum zručností a kompetencií, ktoré nie sú vždy zahrnuté v rámci tradičného školského prostredia.

  Všetky detaily o výzve nájdete v tomto článku.

   CIELE   GRANTOVÉHO   PROGRAMU                              Podpora neformálneho vzdelávania pre žiakov       základných   a stredných škôl,  učiteľov a   pracovníkov s   mládežou.  Prepájanie formálneho a neformálneho   vzdelávania.   Posilnenie   zručností  21. storočia
   ŽIADATELIA  Mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa venujú   vzdelávaniu
   MIMINÁLNA   VÝŠKA   GRANTU       2 500 eur / 1 projekt
   MAXIMÁLNA   VÝŠKA   GRANTU        20 000 eur / 1 projekt
   CELKOVÁ   SUMA   PRE   PROGRAM  50 000 eur 

  Účel a cieľ výzvy

  Účelom grantového programu Nadácie Kia Slovakia s názvom Neformálne vzdelávanie 2024-2026 je vytvoriť podnetné prostredie pre prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania v Žilinskom kraji, ktoré posilní kľúčové kompetencie 21. storočia žiakov, študentov, učiteľov a pracovníkov s mládežou. Spájanie formálneho a neformálneho vzdelávania má inšpirovať a vzájomne sa dopĺňať tak, aby spolu vytvárali funkčný a rozvíjajúci sa vzdelávací proces, ktorý motivuje k osobnému aj profesionálnemu rozvoju každého, bez ohľadu na sociálne a zdravotné aspekty. Cieľom grantového programu je poskytnúť finančnú podporu organizáciám na realizáciu projektov v rokoch 2024 – 2026.

  Ako získať grant?

  O grant sa môžu uchádzať organizácie, ktoré sa venujú podpore vzdelávania minimálne jeden rok. Navrhované projekty môžu zahŕňať rôzne aktivity na posilnenie kompetencií 21. storočia u žiakov, študentov, učiteľov  a pracovníkov s mládežou Žilinského kraja. Výber podporených projektov bude zohľadňovať prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania, aktívne zapojenie účastníkov a inklúziu vo vzdelávaní.

  Oprávnení žiadatelia 

  O finančnú podporu sa môžu uchádzať:
  mimovládne neziskové organizácie (tzn. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia), registrované ako mimovládna organizácia viac ako jeden rok ku dňu podania žiadosti. Žiadateľ musí dokladovať podporu vzdelávacej činnosti prostredníctvom zakladajúcich listín, stanov a pod.

  Podporované aktivity   

  Grantový program je zameraný na podporu neformálnych vzdelávacích aktivít pre budovanie kľúčových zručností a kompetencií 21. storočia pre žiakov, študentov učiteľov a pracovníkov s mládežou. Zoznam kľúčových kompetencií:

  • osobná a sociálna kompetencia,
  • digitálna a mediálna gramotnosť,
  • kompetencie vo vede, v technológii a inžinierstve,
  • environmentálne povedomie,
  • občianske povedomie,
  • iné v zmysle Odporúčania Rady Európskej Únie z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie.

  V rámci programu budú podporené aktivity pre žiakov, študentov, učiteľov a pracovníkov s mládežou vo forme:

  • zážitkového a projektového vzdelávania,
  • dobrovoľníckych a komunitných aktivít,
  • informačných kampaní, publikačnej činnosti,
  • skupinových a vzdelávacích workshopov,
  • iných, ktoré napĺňajú ciele grantovej výzvy.

  Oprávnené náklady projektu 

  • prenájom priestorov na realizáciu projektu,
  • externé služby súvisiace s realizáciou projektu; pri vzdelávacích aktivitách vykonávaných na faktúru (napr. prednáška, lektorovanie) je potrebné doložiť k faktúre prezenčnú listinu, a časový harmonogram uskutočnenia jednotlivých aktivít (napr. prednášok, seminárov a pod.),
  • výdavky na publikácie/ školiace materiály/ manuály, učebné pomôcky,
  • výdavky za ubytovanie, stravu a občerstvenie organizátorov, realizátorov, účinkujúcich, účastníkov projektových aktivít, ktoré sú odôvodnené v závislosti od času trvania aktivít,
  • výdavky súvisiace so zakúpením licencií na online nástroje a platformy potrebné na zabezpečenie aktivít (alebo ich alikvotná časť počas trvania projektu),
  • výdavky spojené s dopravou osôb, zabezpečované právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie v zmysle zákona,
  • mzdy zamestnancov žiadateľa alebo partnera žiadateľa, tiež odmeny pre osoby, ktoré zabezpečujú aktivity projektu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Celková výška týchto výdavkov (mzdy, odvody) môžu tvoriť maximálne 50 % z poskytnutej dotácie,
  • preukázané skutočné výdavky za dodanie tovarov a služieb, ktoré priamo súvisia so zabezpečením aktivít uvedených v žiadosti,
  • technické amateriálne zabezpečenie aktivít.
  Výdavky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne a účelne!

  Neoprávnené náklady projektu 

  • výdavky vzniknuté pred a po termíne realizácie projektu (podľa časového harmonogramu grantovej výzvy),
  • výdavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu,
  • výdavky, ktoré neboli schválené v rozpočte projektu ani dodatočne schválené ako zmena rozpočtu,
  • výdavky, ktoré nie je možné zdokladovať,
  • v prípade grantu financovaného z podielu dane nie je podľa zákona možné tzv. reťazenie grantov, teda príjemca z týchto zdrojov nesmie udeliť grant ďalšej právnickej osobe,
  • vnútropodnikové (interné) faktúry,
  • vreckové, kúpa alkoholických nápojov a cigariet, platby za zálohované jednorazové vratné obaly,
  • zákonné sociálne náklady zamestnávateľa (PN-ka, odstupné, odchodné),
  • dovolenky a darčekové poukážky,
  • telekomunikačné služby (internet + mobil),
  • technické a materiálne vybavenie, ktoré nie je spojené s projektom,
  • individuálne vzdelávanie vo forme štipendií.

  Oprávnenosť projektu (formálne kritériá) 

  1. Predkladaný projekt je určený pre žiakov, učiteľov a pracovníkov s mládežou zo Žilinského kraja,
  2. projekt má verejnoprospešný charakter vo forme podpory vzdelávania,
  3. žiadosť je kompletne vyplnená, podaná v lehote, obsahujúca všetky povinné prílohy (stanovy alebo zriaďovateľskú listinu, doklad o vedení bankového účtu),
  4. rozpočet je transparentný, hospodárny, detailný, bez nadmerných anehospodárnych výdavkov,
  5. predkladaný projekt spĺňa podmienky podľa príslušných právnych predpisov a žiadateľ musí predložiť akékoľvek súhlasy alebo povolenia, ak sú na realizáciu projektu podľa právnych predpisov potrebné,
  6. žiadosť je v súlade s etickými zásadami nadácie uverejnenými na webovej stránke nadaciakia.sk. Zároveň projekt nesmie obsahovať prvky extrémizmu, násilia, nenávisti ani diskriminácie, nesmie odkazovať na totalitné režimy a ideológie, a nesmie porušovať platné zákony, predpisy a práva jednotlivcov, vrátane, ale nie výlučne, ľudských práv.

  Jeden subjekt môže predložiť maximálne jeden projekt.

  Výška grantu 

  Na podporu projektov v grantovom programe vyčlenila Nadácia Kia Slovakia pre rok 2024 celkovo 50 000 eur.

  Minimálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden projekt je 2 500 eur, maximálna výška podpory je 20 000 eur na jeden projekt.

  Podpora bude organizácii vyplatená v dvoch splátkach: 70 % sumy po podpísaní zmluvy o poskytnutí grantu a 30 % sumy formou refundácie po doručení kompletnej záverečnej správy a po jej akceptácii nadáciou.

  V grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

  Čerpanie grantu bude možné len na úhradu nákladov, ktoré vzniknú a budú zaplatené v období od 1. augusta 2024 do 22. novembra 2024,

  • v prípade úspešnej realizácie projektu v roku 2024 je predpokladaná dĺžka spolupráce medzi Nadáciou Kia Slovakia a žiadateľom až tri roky. Výška grantu a špecifiká budúcej spolupráce budú predmetom osobitných zmlúv pre rok 2025 a 2026.

  Kritériá a postup posudzovania – proces posudzovania žiadosti je trojstupňový 

  1. Formálna kontrola: všetky prijaté žiadosti podliehajú kontrole súladu s pravidlami grantovej výzvy koordinátorom nadácie. Po úspešnej formálnej kontrole projekty postupujú na posúdenie hodnotiacej komisie, ktoré zohľadňuje bodové hodnotenie na základe kvalitatívnych kritérií posudzovania. Z formálneho hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia termín na doručenie žiadosti, nebudú obsahovať potrebné náležitosti a prílohy a ktoré nebudú spĺňať tematické zameranie grantovej výzvy. Rovnako budú vylúčené žiadosti tých žiadateľov, ktorí podali viac ako jednu žiadosť alebo uviedli v rozpočte projektu viac ako 50 % neoprávnených výdavkov. Projekty, ktoré postúpia do ďalšieho hodnotenia, majú byť výstižné, zrozumiteľné, obsahujú jasný realizačný plán, časový harmonogramom, primeraný, hospodárny a reálny rozpočet.
  1. Hodnotenie a odporúčanie hodnotiacej komisie: Hodnotiacu komisiu tvoria odborníci z oblasti vzdelávania.  Projekty posudzujú nezávisle od seba na základe hodnotiacich kritérií. Člen hodnotiacej komisie pridelí projektu maximálne 15 bodov spolu so slovným hodnotením. Celkové hodnotenie projektu bude vypočítané ako súčet bodov od členov hodnotiacej komisie, ktorým bol projekt pridelený. Projekty, ktoré dosiahli 60 % a viac z celkového bodového hodnotenia, môžu byť postúpené s konkrétnym návrhom výšky grantu správnej rade nadácie. Hodnotiaca komisia projekt odporučí (i) bez výhrad, (ii) s podmienkou, (iii) alebo ho navrhne nepodporiť. Pred schvaľovaním správnou radou skontroluje finančné aspekty navrhovaných  projektov dozorná rada nadácie.
  1. Rozhodnutie správnej rady nadácie: správna rada posúdi návrh projektov od hodnotiacej komisie, zohľadní jej odporúčanie a vykoná konečné rozhodnutie o podpore projektov. Členovia správnej rady ako aj členovia hodnotiacej komisie sú pri hodnotení a schvaľovaní nezávislí a sú povinní predchádzať konfliktu záujmov. Pravidlá prevencie konfliktu záujmov vychádzajú z Nadačnej listiny, Etického kódexu a Vnútorného predpisu Konfliktu záujmov Nadácie Kia Slovakia.

  Hodnotiace kritériá žiadosti

  Prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania (5 bodov)

  • 0 bodov: projekt dostatočne nešpecifikuje spoluprácu medzi formálnymi vzdelávacími inštitúciami     a neformálnymi vzdelávacími organizáciami.
  • 3 body: projekt navrhuje základné opatrenia a snahu o prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania, ale tieto prepojenia sú obmedzené.
  • 5 bodov: projekt preukazuje silné a efektívne prepojenie medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, pričom oba typy vzdelávania sú integrovane navzájom podporované.

  Inklúzia avyrovnávanie rozdielov príležitostí (5 bodov)

  • 0 bodov: projekt  neberie do úvahy sociálnu, medzigeneračnú alebo zdravotnú inklúziu.
  • 3 body: projekt navrhuje základné opatrenia pre dostupnosť a inkluzívnosť účastníkov aktivít.
  • 5 bodov: projekt je vysoko inkluzívny a plne rešpektuje rovnosť príležitostí, pričom zohľadňuje rôzne aspekty inklúzie (sociálna, medzigeneračná a zdravotná) a zabezpečuje ich aktívne uplatňovanie.

  Participatívny prístup projektu (5 bodov)

  • 0 bodov: vzdelávacie aktivity projektu sú prevažne pasívne, pričom účastníci sú len príjemcami informácií bez možnosti aktívnej účasti.
  • 3 body: Projekt navrhuje interaktívne prvky, ako sú diskusie a skupinové práce, ale účastníci nie sú plne zapojení a nemajú príležitosti aplikovať vedomosti v reálnych alebo simulovaných situáciách.
  • 5 bodov: Projekt preukazuje silné a efektívne aktívne zapojenie účastníkov do všetkých vzdelávacích aktivít, pričom účastníci sú aktívnymi tvorcami a realizátormi procesu vzdelávania.
  Maximálny možný počet získaných bodov v hodnotení komisiou je 15.

   Časový harmonogram 

   7. jún 2024  Vyhlásenie grantovej výzvy
   8. júl   Uzávierka predkladania projektov
   9. júl – 26. júl  Hodnotenie projektov v súlade s výzvou
   29. júl – 9. august  Komunikácia výsledkov, podpis grantových zmlúv
   1. august – 22. novembra  Realizácia projektov, monitoring
   28. november  Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy
   22. november – 13. december  Kontrola záverečných správ, refundácia

   Prijímanie žiadostí 

  Projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 8. júla 2024 do 24:00 hod., prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo podané      po tomto termíne nebudú akceptované.

  Povinné prílohy žiadosti:

  • doklad o vedení bankového účtu,
  • stanovy alebo zakladajúca listina organizácie.

  Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/:

  • pre prihlásenie sa na stránku je potrebné kliknúť na odkaz v e-maile a potvrdiť údaje,
  • nové konto (novú registráciu) nie je potrebné vytvárať v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez e-grant nadácie. V tom prípade sa prihláste pod pôvodným loginom.
  • Po prihlásení je potrebné vybrať program Neformálne vzdelávanie 2024-2026.

  Realizácia projektov 

  Nadácia uzavrie s úspešnými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

  • Podpora bude organizácií vyplatená v dvoch splátkach : 70 % sumy 14 pracovných dní po podpísaní zmluvy o finančnej podpore oboma stranami a 30 % sumy formou refundácie po doručení kompletnej záverečnej správy a po jej akceptácii nadáciou.
  • Prijímateľ grantu je povinný viesť evidenciu účtovných dokladov o výdavkoch podporovanej činnosti tak, aby v rámci vyúčtovania grantu a prípadnej kontroly preukázal, že grant bol preukázateľne a jednoznačne použitý v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou. Zmena účelu podporovanej činnosti nie je možná.
  • Prijímateľ grantu je povinný zverejniť, že projekt je finančne podporený Nadáciou Kia Slovakia a zároveň používať správny a úplný názov a logo podľa pravidiel externej komunikácie, ktoré sú dostupné na webovom sídle nadácie www.nadaciakia.sk.
  • Zástupcovia nadácie budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring.
  • Po ukončení realizácie projektu príjemca grantu vypracuje a predloží záverečnú správu v elektronickej podobe na https://nadaciakia.egrant.sk/. Súčasťou záverečnej správy je dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie účtovných dokladov ako faktúry, pokladničné bloky, výpisy z účtu prijímateľa o úhrade, výdavkové pokladničné doklady, a pod.).

  V prípade nedodržania podmienok môže byť príjemca vyzvaný vrátiť poskytnutý grant nadácii v plnej výške.

  Kontakt a konzultácie 

  Darina Mikušová

  E-mail: mikusova@nadaciakia.sk

  Telefonický kontakt : +421 41 515 1523

  Mobil: 0910 922 438

  Tešíme sa na Vaše projekty

  “Poslaním vzdelania je naučiť ľudí intenzívne a kriticky myslieť. Inteligencia a charakter – to je cieľom pravého vzdelania.” – Martin Luther King, Jr.

  2 percenta

 • 15
  máj
  2024
  Yellow White Illustrated We Are Hiring Facebook Post (Prezentácia)

  Staňte sa súčasťou tímu Nadácie Kia

  Projektový/á koordinátor/ka (zástup za materskú dovolenku) Ponúkame príležitosť  inšpiratívnemu človeku so záujmom o neziskový sektor a schopnosťou riadiť projekty, aby sme mohli rozšíriť projektový tím našej nadácie. ❓Koho hľadáme? 📣 Projektový koordinátor/ projektová koordinátorka (plný úväzok) Hlavnými úlohami zamestnanca bude: riadenie projektov v súlade s cieľmi a hodn...

  Viac
  15
  máj
  2024
  Yellow White Illustrated We Are Hiring Facebook Post (Prezentácia)

  Staňte sa súčasťou tímu Nadácie Kia

  Projektový/á koordinátor/ka (zástup za materskú dovolenku)

  Ponúkame príležitosť  inšpiratívnemu človeku so záujmom o neziskový sektor a schopnosťou riadiť projekty, aby sme mohli rozšíriť projektový tím našej nadácie.

  ❓Koho hľadáme?

  📣 Projektový koordinátor/ projektová koordinátorka (plný úväzok)

  Hlavnými úlohami zamestnanca bude:

  • riadenie projektov v súlade s cieľmi a hodnotami nadácie;
  • manažment grantových programov;
  • tvorba a realizácia dlhodobej stratégie nadácie;
  • reporting v zmysle interných pravidiel nadácie a v zmysle povinností vyplývajúcich zo zákona o nadáciách a zákona o dani z príjmov;
  • správa online komunikačných nástrojov;
  • komplexné zabezpečenie administratívnych činností nadácie.

  Zamestnanecké výhody, benefity

  • príležitosť byť súčasťou pozitívnej zmeny v regióne;
  • príležitosť pre kreativitu v pracovnom prostredí;
  • realizácia inovatívnych nápadov za účelom pomoci komunitám;
  • inšpiratívne pracovné prostredie;
  • rozmanitosť práce.

  Informácie o výberovom konaní

  Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 27. mája 2024:
  – štruktúrovaný životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku;
  – motivačný list v slovenskom alebo anglickom jazyku opisujúci doterajšie relevantné skúsenosti (max 1. strana).

  Predpokladaný termín konania osobného pohovoru: jún 2024.


  Požiadavky na zamestnanca

  • vysokoškolské II. stupňa
  • vzdelanie v odbore
  • všeobecné / ekonomické / manažment

  Jazykové znalosti

  • Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

  Ostatné znalosti

  • Microsoft Outlook – Pokročilý
  • Microsoft Excel – Pokročilý
  • Microsoft Word – Pokročilý
  • Vodičský preukaz B

  Prax na pozícii/v oblasti: administratíva alebo projektové riadenie

  Počet rokov praxe: 2

  Osobnostné predpoklady a zručnosti

  • prax v oblasti administratívy alebo projektového riadenia: minimálne 2 roky;
  • aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom (úroveň B2);
  • znalosť práce s PC (úroveň pokročilá);
  • vodičský preukaz skupiny B;
  • vysoká úroveň organizačných zručností a schopnosť riadiť viacero projektov súčasne;
  • vzťah k práci s ľuďmi;
  • empatia a zodpovednosť;
  • samostatnosť;
  • skúsenosť z prostredia neziskového sektora a zodpovedného podnikania je výhodou.

  Stručná charakteristika Nadácie Kia

  Nadácia Kia Slovakia je už 10 rokov stálym partnerom žilinského regiónu. Prostredníctvom realizácie verejnoprospešných projektov prispieva k zlepšeniu hlavne v oblastiach vzdelávania, inkluzívneho športu a ochrany zdravia. Zaujímame sa a aktívne vyhľadávame potreby ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Snažíme sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby naša pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel.

  Kontakt

  Kontaktná osoba: Beáta Ďurišová

  Tel.: +421904970100

  E-mail: poslať životopis

 • 9
  máj
  2024
  Výsledky_web

  Zverejnenie výsledkov: Grantový program Inšpirácia pohybom 2024

  Do grantového programu Inšpirácia Pohybom 2024, zameraného na podporu inkluzívneho športu a budovania športovej infraštruktúry, sme prijali momoriadny počet žiadostí. Celkovo sme posúdili 73 žiadostí o grant vo výške viac ako 1.2 milióna eur. Hodnotenie projektov Kategória A Všetky projekty, ktoré splnili formálne kritériá, hodnotila komisia zložená zo štyroch členov (Slovenský paralympij...

  Viac
  9
  máj
  2024
  Výsledky_web

  Zverejnenie výsledkov: Grantový program Inšpirácia pohybom 2024

  Do grantového programu Inšpirácia Pohybom 2024, zameraného na podporu inkluzívneho športu a budovania športovej infraštruktúry, sme prijali momoriadny počet žiadostí. Celkovo sme posúdili 73 žiadostí o grant vo výške viac ako 1.2 milióna eur.

  Hodnotenie projektov

  Kategória A

  Všetky projekty, ktoré splnili formálne kritériá, hodnotila komisia zložená zo štyroch členov (Slovenský paralympijský výbor, Wheelchair Curling Club, MHK Dolný Kubín, Liptovská Komunitná nadácia).  Celkové hodnotenie projektu bolo vypočítané ako súčet bodov od členov hodnotiacej komisie, ktorým bol projekt pridelený. Projekty, ktoré dosiahli skóre 70 % a viac z celkového bodového hodnotenia, boli postúpené dozornej a správnej rade nadácie na schválenie. Z celkového hodnotenia vybrala správna rada, na základe odporúčania hodnotiacej komisie, 11 víťazných projektov. 

  Kategória B

  V skupine B boli všetky projekty, ktoré splnili formálne kritériá zaradené do losovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. mája 2024. Losovaním sme vybrali 17 projektov.

  Výsledky zverejnené: TU

  Blahoželáme úspešným žiadateľom.

  Zároveň ďakujeme všetkým prihláseným záujemcom za ich čas a odhodlanie meniť svet k lepšiemu.


Aktuálne grantové programy 2024

Grantové výzvy Nadácie Kia Slovakia sú pravidelne zverejňované na webovom sídle nadácie v sekcii Aktuality.

Záujemcovia o grant môžu využiť možnosť konzultovať svoje projektové iniciatívy osobne, telefonicky alebo prostredníctvom emailu s príslušným koordinátorom grantového programu.

Grantový program NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE 2024-2026

Neformálne vzdelávanie 2024-2026 Nadácia Kia Slovakia

Celá výzva na stiahnutie vo formáte pdf: TU

Účel a cieľ výzvy

Účelom grantového programu Nadácie Kia Slovakia s názvom Neformálne vzdelávanie 2024-2026 je vytvoriť podnetné prostredie pre prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania v Žilinskom kraji, ktoré posilní kľúčové kompetencie 21. storočia žiakov, študentov, učiteľov a pracovníkov s mládežou. Spájanie formálneho a neformálneho vzdelávania má inšpirovať a vzájomne sa dopĺňať tak, aby spolu vytvárali funkčný a rozvíjajúci sa vzdelávací proces, ktorý motivuje k osobnému aj profesionálnemu rozvoju každého, bez ohľadu na sociálne a zdravotné aspekty.

Cieľom grantového programu je poskytnúť finančnú podporu organizáciám na realizáciu projektov v rokoch 2024 – 2026.

Podporované aktivity a oprávnené náklady projekt:

Grantový program je zameraný na podporu neformálnych vzdelávacích aktivít pre budovanie kľúčových zručností a kompetencií 21. storočia pre žiakov, študentov učiteľov a pracovníkov s mládežou. Zoznam kľúčových kompetencií:

 • osobná a sociálna kompetencia,
 • digitálna a mediálna gramotnosť,
 • kompetencie vo vede, v technológii a inžinierstve,
 • environmentálne povedomie,
 • občianske povedomie,
 • iné v zmysle Odporúčania Rady Európskej Únie z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie.

V rámci programu budú podporené aktivity pre žiakov, študentov, učiteľov a pracovníkov s mládežou vo forme:

 • zážitkového a projektového vzdelávania,
 • dobrovoľníckych a komunitných aktivít,
 • informačných kampaní, publikačnej činnosti,
 • skupinových a vzdelávacích workshopov,
 • iných, ktoré napĺňajú ciele grantovej výzvy.

Výška grantu 

 • Na podporu projektov v grantovom programe vyčlenila Nadácia Kia Slovakia pre rok 2024 celkovo 50 000 eur.
 • Minimálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden projekt je 2 500 eur, maximálna výška podpory je 20 000 eur na jeden projekt.

—————————————————————————————————–

Grantový program INŠPIRÁCIA POHYBOM 2024Výzva Inšpirácia pohybom 2024 Nadácia Kia Slovakia

Celá výzva na stiahnutie vo formáte pdf: TU

Účel a cieľ výzvy

Cieľom grantového programu Inšpirácia pohybom 2024 je prostredníctvom finančnej podpory vo forme grantov:

 • vytvoriť nové príležitosti, ktoré prispievajú k inklúzii,
 • zlepšiť prístup k športu pre všetkých jednotlivcov,
 • strategicky odstraňovať fyzické bariéry na športoviskách, tak, aby (i) zodpovedali skutočným potrebám ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo po úraze a (ii) princípu univerzálneho dizajnu (prístupné, použiteľné a pohodlné pre všetkých ľudí, bez ohľadu na vek, schopnosti, pôvod a iné individuálne charakteristiky),
 • zvýšiť povedomie o inklúzii prostredníctvom športových podujatí, ktoré podporujú participáciu všetkých jednotlivcov,
 • podporiť trvalé pozitívne zmeny v športovom prostredí a vytvoriť prostredie, kde sa každý jednotlivec môže aktívne zúčastňovať na športových aktivitách bez ohľadu na svoje individuálne obmedzenia.

Podporované aktivity :

Skupina Abudovanie a obnova inkluzívnych prvkov športovej infraštruktúry

Cieľ: budovanie športovísk napĺňajúcich princíp univerzálneho dizajnu (prístupné, použiteľné a pohodlné pre všetkých ľudí, bez ohľadu na vek, schopnosti a iné individuálne charakteristiky).

Výška grantu:

 • maximálna výška podpory, o ktorú sa mohli žiadatelia uchádzať na jeden projekt, je 40 000 eur, výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek;
 • pre kategóriu bola vyčlenená celková suma vo výške 200 000 eur, navýšená na 364 567,54 eur

Skupina Bmateriálne a technické zabezpečenie inkluzívnych športových aktivít

Cieľ: podpora a rozvoj športu športovcov so zdravotným alebo intelektuálnym znevýhodnením, zvyšovanie povedomia a podpora inklúzie.

Výška grantu:

 • maximálna výška podpory, o ktorú sa mohol uchádzač uchádzať na jeden projekt, je 5 000 eur.

——————————————————————————————————–

Grantový program TECHNICKÉ KÚTIKY 2024 Technické kútiky_vizuál_WEB

Celá výzva na stiahnutie vo formáte pdf: TU

Grantový program TECHNICKÉ KÚTIKY 2024 je zameraný na rozvoj kreativity, predstavivosti, tímovej práce, manuálnych zručností, technického myslenia a verbálnych schopností detí v predškolskom veku v materských školách v Žilinskom kraji. Technický kútik môže byť umiestnený ako súčasť triedy, alebo aj oddelene v špeciálnej miestnosti, ak to priestorové usporiadanie materskej školy dovoľuje. Možnosťou je aj technický kútik ako súčasť vonkajšieho priestoru a záhrady.

Podporované aktivity a oprávnené náklady projekt:

1. skupina: materiálne zabezpečenie a vybavenie technického kútika

 • dielenský stôl – stolársky ponk, náradie na technickú výučbu (napr. kladivá, kliešte, skrutkovače, pílky, zveráky, svorky, kľúče, vrtáky,…), spotrebný materiál (napr. balzové drevo, výkresy, pastelky, ceruzky, pravítka, klince, skrutky, matice, brusné papiere,…), ochranné prvky (napr. okuliare, rukavice, ochranné oblečenie,…), úložné priestory (napr. skrine, boxy, organizéry,…), iné vybavenie uvedené v metodickej príručke programu (https://technickeskolky.sk/metodicka-prirucka/).

2. skupina: prispôsobenie školského priestoru na technický kútik – náklady na túto skupinu nákladov nesmú presiahnuť 1 500 eur)

 • úprava priestoru na technický kútik (napr. výmena podlahy, obloženie stien,…)  –  v prípade žiadosti o použitie grantu aj na úpravu priestoru, nadácia si vyhradzuje právo návštevy školských priestorov v rámci času vyhodnocovania projektov, za účelom posúdenia oprávnenosti požadovaných výdavkov.

Oprávnení žiadatelia:

 • materské školy v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom,
 • základné školy s materskou školou v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom.

Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 3 000 eur

—————————————————————————————————–

PRIPRAVUJEME : OKTÓBER – NOVEMBER 2024

Grantový program Adventný kalendár 2024 

adventný kalendár Nadácia Kia Slovakia

Cieľ:

 • ochrana a podpora zdravia,
 • poskytovanie sociálnej pomoci.

Podporované aktivity a oprávnené náklady:

 • náklady na liečbu, zdravotnícke pomôcky,
 • materiálna pomoc sociálne znevýhodneným rodinám a deťom.

Kontakt na zamestnankyne Nadácia Kia Slovakia:

Telefón: 041/515 1522, 041/515 1523
Mobil:  0904 970 100, 0910 922 438
E-mailová adresa: info@nadaciakia.sk

Poštová a fakturačná adresa:

Nadácia Kia Slovakia
Sv. Ján Nepomuckého 1282/1
01301 Teplička nad Váhom
IČO: 42349826
DIČ: 2024083215
Bankové spojenie: IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353