O nadácii

Nadácia Kia Slovakia

Nadácia Kia Slovakia vykonáva svoju nadačnú činnosť od roku 2013. S podporou svojho zakladateľa, Kia Slovakia s. r. o., realizuje verejnoprospešné aktivity najmä v žilinskom regióne.

Zaujímame sa a aktívne vyhľadávame potreby ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Snažíme sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby naša pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel. Naše zameranie a pôsobenie zároveň pravidelne vyhodnocujeme, aby sme dosiahli najefektívnejšie výsledky.

Pri práci máme neustále na pamäti naše etické zásady, ktoré považujeme za samozrejmosť a nevyhnutnosť pre vytváranie a udržiavanie dôvery. Našu činnosť, etické zásady, ako aj výsledky hospodárenia pravidelne a transparentne prezentujeme prostredníctvom výročných správ a webového sídla nadácie.

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam a pri konkrétnej podpore dbáme na jej udržateľnosť. Pri našej činnosti prirodzene prihliadame na sociálne a zdravotne znevýhodnených, ako aj na environmentálne dopady.

Vďaka našej pomoci sa darí rekonštruovať a revitalizovať verejné priestory, nemocnice, vzdelávacie aj športové zariadenia, budovať cyklotrasy a zlepšovať materiálne podmienky pre poskytovanie sociálnej a zdravotnej pomoci.

Naše výročné správy:

Výročná správa 2022                  Výročná správa 2021                    Výročná správa 2020

Výročná správa 2019                   Výročná správa 2018                    Výročná správa 2017               

Výročná správa 2016                                             

 

obrazok

 

 

Správna rada

Nadáciu Kia Slovakia riadi správna rada, ktorá určuje smerovanie nadácie, rozhoduje o rozpočte a o jeho prerozdelení. 

Členovia správnej rady:

 • Geon Won Shin, predseda správnej rady , prezident   a výkonný riaditeľ spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. 
 • Uk Jeon, člen správnej rady a finančný riaditeľ, vedúci divízie financií Kia Slovakia s. r. o. 
 • Nam Hyuk Bang, člen správnej rady a koordinátor zodpovedný za vedenie divízie Administratíva Kia Slovakia s. r. o. 
 • Branislav Imre, člen správnej rady a viceprezident zodpovedný za vedenie divízie Administratíva.
 Dozorná rada

Aktivity a výdavky nadácie kontroluje dozorná rada. Je zložená z odborných zamestnancov spoločnosti Kia Slovakia s. r. o., ktorí kontrolujú účtovníctvo, výšku rozpočtu a ďalšie činnosti tak, aby boli transparentné a v súlade s právnymi predpismi.

Členovia dozornej rady:

 • Won Jin Kim, člen dozornej rady a koordinátor kontroly v Kia Slovakia.
 • Adriana Kociánová, členka dozornej rady a vedúca účtovného oddelenia v Kia Slovakia.
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci účtovnej kontroly v Kia Slovakia s. r. o.
Správca

Správca nadácie spravuje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň jej štatutárom.

Súčasným správcom je Tomáš Kováč, ktorý zároveň vedúci sekcie pre vládne a verejné záležitosti  Kia Slovakia s. r. o. 

Zamestnankyne Nadácie Kia Slovakia

Zamestnankyne nadácie zodpovedajú za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Sú zároveň kontaktnými osobami, na ktoré sa môžete obrátiť ohľadom informácií o grantových programoch alebo spolupráce v rámci partnerských programov.

Projektové koordinátorky:

 • Darina Mikušová, zodpovedná za grantový program Inšpirácia Pohybom, vlastné a partnerské projekty v oblasti mobility.
 • Beáta Ďurišová, zodpovedná za grantový program Adventný kalendár, partnerské projekty v oblasti vzdelávania.

 

 

Vízia

Prostredníctvom verejnoprospešných aktivít chceme podávať pomocnú ruku tam, kde je naša pomoc potrebná a jej zameranie je v súlade s oblasťami podpory, ktorým sa venujeme.

Poslanie

Poslaním nadácie je byť dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pre miestnu komunitu, žilinský región i Slovensko. Nadácia napĺňa sociálnu zodpovednosť svojho zakladateľa, spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. a aktívne vyhľadáva nové výzvy, ktoré pretvárajú okolie na lepší svet.

Naše poslanie napĺňame hlavne podporou aktívnych organizácií:

 • priamym darovaním finančných prostriedkov,
 • realizáciou otvorených grantových programov,
 • podporou partnerských projektov,
 • sprostredkovaním dobrovoľníckej činnosti,
 • realizovaním vlastných projektov.

Programová stratégia a priority

V rámci nadácii pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu komunity, rozvoj vzdelávania, mobility v regióne a rozvoj dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život. Túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Hlavné programové oblasti – podpora miestnej komunity, mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne. 

Naše piliere a partnerstvá

 • Mobilita. Zelená mobilita je pre nás veľkou témou, pri ktorej sa spájame s miestnou samosprávou a budujeme významné projekty:
  • unikátny systém zdieľaných bicyklov s mestom Žilina (bikesharing), ktorý umožňuje obyvateľom mesta využívať zdieľané bicykle 30 minút zadarmo,
  • prispievame oblastnej organizácia cestovného ruchu Malá Fatra na projekt Cyklomagistrály Terchovská dolina. Nadácia financuje  projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov,
  • v mestách Žilina, Martin a Čadca sme vybudovali pumptrack dráhy,
  • poskytujeme automobily neziskovým organizáciám zameraným na sociálnu a zdravotnú pomoc.
 • Zdravie a sociálna podpora. S dlhodobou víziou skvalitňovania úrovne zdravotnej a sociálnej starostlivosti adresujeme pomoc primárne:
  • regionálnym nemocniciam za účelom rekonštrukčných prác a nákupu medicínskych zariadení na prevenciu, diagnostiku a liečbu,
  • centrám pre deti a rodiny, komunitným, denným centrám a sociálnym podnikom pre interiérové vybavenie,
  • vo vlastnej réžii organizujeme charitatívny beh s názvom “Inklúzia v pohybe” za účelom podpory hendikepovaných športovcov.
 • Vzdelávanie. Dlhodobo podporujeme rozvoj vzdelávania s dôrazom na technické zručnosti detí:
  • budovaním technických dielní v materských školách a nákupom pomôcok na technické vyučovanie do základných a stredných škôl,
  • nákupom licencií vzdelávacieho softvéru pre vybrané základné školy,
  • organizáciou bezplatného letného detského tábora “Automobilová Junior Akadémia”.

 Naše grantové programy

 • Zelené komunity. Vytvárame príležitosti pre komunitné organizovanie s dôrazom na rozvoj životného prostredia, revitalizáciu verejných priestranstiev, kultúrnych pamiatok a školských záhrad.
 • Inšpirácia pohybom. Dbáme na dlhodobé zvyšovanie kvality športovej infraštruktúry zabezpečovaním športových a voľnočasových aktivít nákupom športového vybavenia, výstavbou a rekonštrukciou športovísk. Zameriavame sa aj na popularizáciu a podporu športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.
 • Adventný kalendár. Vo vianočnom čase zdôrazňujeme tému ochrany zdravia a sociálnej pomoci. Cieľom grantu je financovanie nákladov na liečbu alebo zdravotné pomôcky a na materiálnu pomoc sociálne znevýhodneným rodinám a deťom.

Nadačná listina, etické zásady, profily členov a grantové pravidlá

Certifkát transparentnej nadácie

logo asfin

Získali sme certifikát za otvorený prístup k zverejňovaniu informácii o našej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu. Ten vytvorila Asociácia firemných nadácii s cieľom posilniť transparentnosť prostredia tretieho sektora. Kódex definuje 23 atribútov z oblasti riadenia, finančných prehľadov, udeľovania grantov a komunikácie. Audit realizovala spoločnosť KPMG.

 Finančné prehľady

Finančný prehľad hospodárenia nadácie v roku 2022 open data formáte (.xls) na stiahnutie TU. Podrobnú finančnú správu nájdete v našej Výročnej správe 2022

 

 

Prehľad zdrojov príjmov podľa pôvodu za rok 2022

Ako sme financovaní? Naše financovanie je zabezpečené najmä z podielu zaplatenej dane (2 %) a daru vo výške 0,5 % zo zaplatenej dane od materskej spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. Svojimi 2 % nás tiež dlhodobo tiež podporujú zamestnanci zakladateľa. Nadácia počas kalendárneho roka 2022 prijala nižšie uvedené prostriedky:

 • príspevky z asignácie spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. vo výške 1 226 895,75 €,
 • príspevky (dary) od spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. vo výške 310 000,00 €,
 • príspevky z asignácie iných subjektov vo výške 37 557,08 €,
 • príspevky (dary) od iných subjektov vo výške 0,00 €.
 • iné príjmy 387,00 €

Príjmy nadácie v roku 2022 činili 1 574 452,83 €, percentuálny prehľad príjmov dokumentuje graf nižšie:

prehľad príjmov

 

Prehľad výdavkov z daňovej asignácie (2 %) v roku 2022

Zdroje získané z daňovej asignácie rozdeľujeme v zmysle našej dlhodobej stratégie. Zameriame sa predovšetkým na podporu miestnej komunity, zelenej mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne. Výdavky sme rozdelili na dve skupiny – výdavky spojené s realizáciou projektov a náklady na manažment nadácie:

 • realizácia vlastných, partnerských projektov a grantových programov: 434 215,85 €,
 • manažment nadácie (propagácia, mzdy, prevádzka nadácie): 1,88 €.

prehľad výdavkov 2%

 

Rozdelenie finančných prostriedkov použitých v roku 2022 podľa verejnoprospešného účelu 

oblasti_2022

Prehľad výdavkov podľa typov projektov v roku 2022

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam v oblasti mobility, zdravia asociálnej podpory a tiež vzdelávania. Prehľad výdavkov na verejnoprospešné projekty za rok 2021: 

 • realizácia vlastných projektov :  455 091,45 €
 • partnerské projekty vo výške: 258 397,18 €
 • grantový program Inšpirácia pohybom  vo výške: 101 511,76 €,
 • zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo – Zelené komunity 2022: 49 135,31 €,
 • zamestnanecký grantový program Adventný kalendár: 12 058,00 €,
 • grantový program Technické kútiky 2022:  19 934,40 €. 

 Celková suma použitá na verejnoprospešné projekty v roku 2022 bola vo výške 896 128,10 €. 

 

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom vášho projektu a uverejňujete jej logo, tu nájdete všetko potrebné:

 1. pravidlá externej komunikácie TU
 2. naše LOGO na stiahnutie

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

Ako funguje asignačný mechanizmus?

Príspevok vo forme 2 % z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu. 

Ak neviete komu darovať 2 % z dane, pozrite sa vo svojom okolí, či neexistuje organizácia, ktorá by vaše 2% privítala. Aktuálny zoznam subjektov oprávnených prijať podiel zaplatenej dane nájdete v zozname zverejnenom na webovom sídle notárskej komory

titulka_appka

Nadácia Kia Slovakia použije Vaše 2 % na projekty na podporu vzdelávaniazdraviašportu a mobility. 

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať! 

Údaje o prijímateľovi 2% potrebné pri vypĺňaní tlačiva:

 • Obchodné meno: Nadácia Kia Slovakia
 • Právna forma: Nadácia
 • Sídlo: Sv. Ján Nepomuckého 1282/1, 01301 Teplička nad Váhom
 • IČO: 42349826

Povinné dokumenty:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE ZA ROK 2023

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2 %

Na poukázanie 2 % z dane dodržujeme nasledovné postupy:  

 • Postup č. 1: Zamestnanec do 15.2.2023 požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a o vystavenia Potvrdenia o zaplatení dane. Na základe týchto dokumentov následne vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a do 30.4.2024 doručí na príslušný daňový úrad v mieste bydliska.
 • Postup č. 2: Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama vyplní daňové priznanie typu A alebo B, pričom priamo v tlačive uvedie informácie o prijímateľovi a výšku poukázanej sumy (2 % z dane) do 31.3.2024.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete u našej spoločnosti uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 11
  mar
  2024
  titulka web (2)

  Grantový program: Inšpirácia Pohybom 2024

  Celé znenie grantovej výzvy na stiahnutie: TU Účel a cieľ výzvy Cieľom grantového programu Inšpirácia pohybom 2024 je prostredníctvom finančnej podpory vo forme grantov: vytvoriť nové príležitosti, ktoré prispievajú k inklúzii, zlepšiť prístup k športu pre všetkých jednotlivcov, strategicky odstraňovať fyzické bariéry na športoviskách, tak, aby (i) zodpovedali skutočným potrebám ľudí so ...

  Viac
  11
  mar
  2024
  titulka web (2)

  Grantový program: Inšpirácia Pohybom 2024

  Celé znenie grantovej výzvy na stiahnutie: TU

  Účel a cieľ výzvy

  Cieľom grantového programu Inšpirácia pohybom 2024 je prostredníctvom finančnej podpory vo forme grantov:

  • vytvoriť nové príležitosti, ktoré prispievajú k inklúzii,
  • zlepšiť prístup k športu pre všetkých jednotlivcov,
  • strategicky odstraňovať fyzické bariéry na športoviskách, tak, aby (i) zodpovedali skutočným potrebám ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo po úraze a (ii) princípu univerzálneho dizajnu (prístupné, použiteľné a pohodlné pre všetkých ľudí, bez ohľadu na vek, schopnosti, pôvod a iné individuálne charakteristiky),
  • zvýšiť povedomie o inklúzii prostredníctvom športových podujatí, ktoré podporujú participáciu všetkých jednotlivcov,
  • podporiť trvalé pozitívne zmeny v športovom prostredí a vytvoriť prostredie, kde sa každý jednotlivec môže aktívne zúčastňovať na športových aktivitách bez ohľadu na svoje individuálne obmedzenia

  Ako získať grant?

  Granty budú udelené organizáciám, združeniam, iniciatívam, mestám a obciam, ktoré vykazujú inovatívny prístup k debarierizácii v športe. Projekty môžu zahŕňať výstavbu bezbariérových športovísk, adaptácie existujúcich športových zariadení, ale aj organizovanie inkluzívnych športových podujatí, tréningov pre trénerov a iné aktivity, ktoré prispejú k inklúzii a rozvoju športu pre všetkých. Výber projektov bude zohľadňovať ich prínos a na komunitu, plán udržateľnosti a schopnosť dosiahnuť ciele debarierizácie a inklúzie v športe.

  O grant môžete požiadať v rámci nižšie uvedených skupín projektov.

  Grantový program Inšpirácia pohybom
  podporované skupiny aktivít Skupina A: budovanie a obnova inkluzívnych prvkov športovej infraštruktúry Skupina B: materiálne a technické zabezpečenie inkluzívnych športových aktivít
  žiadatelia mimovládne neziskové organizácie, materské, základné, stredné školy, mestá a obce v Žilinskom kraji mimovládne neziskové organizácie aktívne podporujúce športovcov so zdravotným znevýhodnením
  maximálna výška grantu 40 000 eur 5 000 eur
  celková suma pre aktivity 200 000 eur 70 000 eur

  Skupina A: budovanie a obnova inkluzívnych prvkov športovej infraštruktúry

  • Cieľ: budovanie športovísk napĺňajúcich princíp univerzálneho dizajnu (prístupné, použiteľné a pohodlné pre všetkých ľudí, bez ohľadu na vek, schopnosti a iné individuálne charakteristiky).
  • Oprávnení žiadatelia: právnické osoby – mimovládne neziskové organizácie (tzn. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia), registrované ako mimovládna organizácia viac ako jeden rok ku dňu podania žiadosti; materské, základné, stredné školy v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom/VÚC, regionálnym úradom školskej správy alebo štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktoré vlastnia športové priestory a priestranstvá a môžu tieto priestory poskytovať pre voľnočasové aktivity verejnosti; mestá a obce v Žilinskom kraji; samosprávny kraj (VÚC).
  • Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu – stavebné práce a stavebné úpravy:
   • vnútorné športoviská: športové haly, školské telocvične, multifunkčné miestnosti, plavárne
    • zabezpečenie bezbariérových a dostatočne širokých vstupov pre osoby s asistenčnými pomôckami;
    • zabezpečenie bezbariérového prekonávania podlaží (výťahov, zdvíhacích plošín);
    • úprava úschovného priestoru a šatní, zabezpečenie zväčšených šatňových skriniek pre odloženie kompenzačných pomôcok;
    • úprava toaletných zariadení s možnosťami pre pohyb osôb so zdravotným znevýhodnením;
    • úprava hygienických priestorov a spŕch (bezbariérová sprcha, zlúčenie dvoch štandardných spŕch pre vytvorenie dostatočného priestoru na manévrovanie pre osobu na invalidnom vozíku);
    • zabezpečenie zdvihákov, zdvíhacích zariadení alebo zdvíhacích pultov (napr. bazénových zdvihákov pre zdvih osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu z (do) bazéna);
    • zvukové navigačné prvky pre zlepšenie orientácie na športovisku pre osoby so zrakovým znevýhodnením;
    • zabezpečenie hmatového značenia Braillovom písme, vodiacich línií, signálnych pásov;
    • zabezpečenie iných prvkov podporujúcich inklúziu na športovisku.
   • vonkajšie športoviská: detské ihriská, multifunkčné ihriská, workout zón
    • zabezpečenie bezbariérových a dostatočne širokých vstupov pre osoby s asistenčnými pomôckami
    • zabezpečenie bezbariérových a inkluzívnych herných prvkov[1] ktoré pozitívne vplývajú na rozvoj pohybových, logických a mentálnych schopností detí, rozvíjajú koordináciu a koncentráciu a podporujú vzájomnú spoločnú hru detí s dôrazom na inklúziu;
    • zabezpečenie bezpečných povrchov – gumené, štrkové, pieskové, drenážne dopadové povrchy v jednej rovine, dostatočne široké chodníky pre kočík, invalidný vozík, asistenčné pomôcky;
    • bezbariérový mobiliár, oddychové miesta pre deti;
    • informačná tabuľa/prevádzkový poriadok;
    • zabezpečenie iných prvkov podporujúcich inklúziu na športovisku.
  • Neoprávnené náklady projektu:
   • režijné a administratívne náklady organizácie (mzdy, mobil, energie a pod.);
   • výdavky spojené s projektovou dokumentáciou (vrátane odborných posudkov, ak relevantné);
   • stavebný dozor, odborný autorský dohľad (ak relevantné), ostatné služby ako napr. technický revízne kontroly;
   • propagačné aktivity.
  • Oprávnenosť projektu (formálne kritériá):
   • predkladaný projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji;
   • predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter;
   • žiadateľ môže podať iba jeden projekt;
   • predkladaný projekt musí spĺňať podmienky podľa príslušných právnych predpisov a žiadateľ musí predložiť akékoľvek súhlasy alebo povolenia, ak sú na realizáciu projektu podľa právnych predpisov potrebné;
   • žiadateľ nesmie byť účastníkom Grantového Programu Susedstvo 2024 – Zelené iniciatívy a šport;
   • projekt musí byť v súlade s etickými zásadami nadácie uverejnenými na webovej stránke www.nadaciakia.sk.
  • Výška grantu:
   • maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 40 000 eur, výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek;
   • pre kategóriu je vyčlenená celková suma vo výške 200 000 eur;
   • v grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.
  • Kritériá a postup posudzovania:
   • a) formálne kritériá projektu: povinné splniť pre ďalšie hodnotenie
   • b) inkluzívnosť a dostupnosť ((fyzická prístupnosť, univerzálny dizajn, rôznorodosť vybavenia, max. 5 bodov) 
    • 0 bodov: Projekt nespĺňa ciele grantového programu.

    • 1 bod: Projekt má nedostatky v napĺňaní cieľov fyzickej prístupnosti a univerzálneho dizajnu, existujú miesta na vylepšenie.

    • 3 body: Projekt navrhuje základné opatrenia pre dostupnosť a inkluzívnosť návštevníkov.

    • 5 bodov: Projekt je vysoko inkluzívny, s aktívnymi opatreniami na zabezpečenie priamej účasti všetkých, ponúka príležitosti pre hru a podporné prvky pre každý vek a schopnosti.

   • c) zmysluplnosť, prínos pre komunitu a udržateľnosť (zapojenie miestnej komunity a jej rozvoj, vplyv na kvalitu života obyvateľov, sociálna inklúzia, ekonomická, ekologická a sociálna udržateľnosť, max. 5 bodov)
    • 0 bodov: Projekt nespĺňa ciele grantového programu.

    • 1 bod: Projekt má slabo definovaný cieľ, neexistuje výrazné zapojenie komunity a nemá plány na dlhodobú finančnú udržateľnosť.

    • 3 body: Projekt má jasne definovaný cieľ, má pozitívny vplyv na komunitu a má dobre premyslené plány na udržateľnosť.

    • 5 bodov: Projekt je mimoriadne zmysluplný, jeho ciele sú jasné a prináša významnú hodnotu pre komunitu a jej rozvoj, pričom minimalizuje negatívne dopady na životné prostredie a spoločnosť.

  • Proces posudzovania žiadosti je trojstupňový:
  • Formálna kontrola žiadosti projektovými koordinátormi nadácie:
   • Všetky prijaté žiadosti podliehajú kontrole súladu s grantovou výzvou zamestnancami nadácie. Z formálneho hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia termín na doručenie žiadosti, nebudú obsahovať potrebné náležitosti a prílohy a ktoré nebudú spĺňať tematické zameranie projektu. Rovnako budú vylúčené žiadosti tých žiadateľov, ktorí podali viac ako jednu žiadosť alebo uviedli v rozpočte projektu viac ako 50 % neoprávnených výdavkov. Projekty, ktoré postúpia do ďalšieho hodnotenia, majú byť výstižné, zrozumiteľné, obsahujú jasný realizačný plán, časový harmonogramom, primeraný, hospodárny a reálny rozpočet.
  • Hodnotenie a odporúčanie hodnotiacej komisie:
   • Hodnotiacu komisiu tvoria odborníci z vybranej oblasti. Projekty posudzujú nezávisle od seba na základe hodnotiacich kritérií. Člen hodnotiacej komisie pridelí projektu maximálne 10 bodov spolu so slovným hodnotením. Celkové hodnotenie projektu bude vypočítané ako súčet bodov od členov hodnotiacej komisie, ktorým bol projekt pridelený. Projekty, ktoré dosiahli 60 % a viac z celkového bodového hodnotenia, môžu byť postúpené s konkrétnym návrhom výšky grantu správnej rade nadácie. Hodnotiaca komisia projekt odporučí (i) bez výhrad, (ii) s podmienkou, alebo (iii) ho navrhne nepodporiť. Pred schvaľovaním správnou radou skontroluje finančné aspekty navrhovaných projektov dozorná rada nadácie.
  • Rozhodnutie správnej rady nadácie:
   • Správna rada posúdi návrh projektov od hodnotiacej komisie, zohľadní jej odporúčanie a vykoná konečné rozhodnutie o podpore projektov. Členovia správnej rady ako aj členovia hodnotiacej komisie sú pri hodnotení a schvaľovaní nezávislí a sú povinní predchádzať konfliktu záujmov. Pravidlá prevencie konfliktu záujmov vychádzajú z Nadačnej listiny, Etického kódexu a Vnútorného predpisu Konfliktu záujmov [2]Nadácie Kia Slovakia.
  • Časový harmonogram:
  11. marec vyhlásenie grantovej výzvy
  12. apríl uzávierka predkladania projektov
  15. – 26. apríl formálna kontrola žiadostí, hodnotenie, schvaľovanie projektov správnou radou

  29. apríl – 3. máj

  komunikácia výsledkov, podpis zmlúv
  6. máj – 30. september realizácia projektov, monitoring
  15. október uzávierka pre zaslanie záverečnej správy
  1. október – 15. november kontrola záverečných správ, refundácia oprávnených výdavkov grantu
  • Prijímanie žiadostí: 
  • projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 12. apríla 2024 do 24:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo podané po tomto termíne nebudú akceptované.
  • povinné prílohy žiadosti:
   • doklad o vedení bankového účtu;
   • stanovy alebo zakladajúca listina (obce a mestá tieto dokumenty neprikladajú).
  • osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/,
  • pre prihlásenie sa na stránku je potrebné kliknúť na odkaz v e-maile a potvrdiť údaje,
  • nové konto (novú registráciu) nie je potrebné vytvárať v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portál. V tom prípade sa prihláste pod už pôvodným loginom. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail.
  • Po prihlásení je potrebné vybrať si program Inšpirácia pohybom 2024.

  Realizácia projektov:

  • nadácia uzavrie s úspešnými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky: Grant bude vyplatený jednorazovo po vyúčtovaní a predložení záverečnej správy,
  • prijímateľ grantu je povinný viesť evidenciu účtovných dokladov o výdavkoch podporovanej činnosti tak, aby v rámci vyúčtovania grantu a prípadnej kontroly preukázal, že grant bol preukázateľne a jednoznačne použitý v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou. Zmena účelu podporovanej činnosti nie je možná,
  • prijímateľ grantu je povinný zverejniť, že projekt je finančne podporený nadáciou a zároveň používať správny a úplný názov a logo podľa pravidiel externej komunikácie, ktoré sú dostupné na webovom sídle nadácie www.nadaciakia.sk,
  • zástupcovia nadácie budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring,
  • po ukončení realizácie projektu príjemca grantu vypracuje a predloží záverečnú správu v elektronickej podobe na https://nadaciakia.egrant.sk/. Súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie účtovných dokladov ako faktúry, pokladničné bloky, výpisy z účtu prijímateľa o úhrade, výdavkové pokladničné doklady, a pod.).
  • v prípade nedodržania podmienok môže byť príjemca vyzvaný vrátiť poskytnutý grant nadácii v plnej výške.

  Skupina B: materiálne a technické zabezpečenie inkluzívnych športových aktivít

  • Cieľ: podpora a rozvoj športu športovcov so zdravotným alebo intelektuálnym znevýhodnením, zvyšovanie povedomia a podpora inklúzie.
  • Oprávnení žiadatelia:
   • právnické osoby – mimovládne neziskové organizácie (tzn. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia), registrované ako mimovládna organizácia viac ako jeden rok ku dňu podania žiadosti, sídliace alebo pôsobiace v Žilinskom kraji. Organizácia musí dokladovať činnosť a aktívnu podporu športu telesne alebo intelektuálne znevýhodnených športovcov aspoň jedným z nižšie uvedených spôsobov:
    • (i) stanovami, v ktorých má túto pomoc uvedenú;
    • (ii) prostredníctvom už uskutočnených projektov v predchádzajúcich rokoch;
    • (iii) organizácia je členom jedného z uvedených zväzov: Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov, Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím, Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov, Deaflympijský výbor Slovenska, Slovenský paralympijský výbor;
    • (iv) organizácia je členom iného športového zväzu, asociácie, výboru, ktorých cieľom je združovanie športových organizácií za účelom podpory športu zdravotne alebo intelektuálne znevýhodnených športovcov.
  •  Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu:
   • materiálne zabezpečenie športových aktivít: nákup športových pomôcok a športového vybavenia
    • športové náradie vrátane náradia prispôsobeného pre ľudí so znevýhodnením (adaptované športové pomôcky, handbiky, sane a hokejky na parahokej, stoly pre aplikovaný stolný tenis, a pod.);
    • ochranné pomôcky (chrániče, prilby, rukavice, plavecké vesty a pod.);
    • športové oblečenie určené na výkon športu (napr. odev a obuv s ergonomickým dizajnom a pod.);
   • podpora tréningového procesu: režijné náklady spojené s tréningovým procesom
    • prenájom športoviska na účel pravidelného tréningu (napr. prenájom telocvične, športového areálu, plavárne, ľadovej plochy a pod.);
   • organizácia športových podujatí: „podujatím“ sa rozumie súťaž, stretnutie, turnaj, preteky alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou v oblasti športu, ktoré podporuje inklúziu a rovnaké príležitosti pre všetkých športovcov
    • materiálne zabezpečenie športového podujatia (napr. nákup spotrebného materiálu na vyznačenie trate, farby, pásky, medaile, reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty pre usporiadateľov, pitný režim a pod.);
    • zabezpečenie služieb športového podujatia (napr. prenájom telocvične, športového areálu, plavárne, ľadovej plochy, prenájom časomiery, zabezpečenie štartových čísel, prenájom mobilných toaliet, zábran, stanov, prístreškov, zdravotnej služby, štartovacej brány, systému zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi podujatia a pod.).
  • Neoprávnené náklady projektu:
   • režijné a administratívne náklady organizácie (mzdy, mobil, energie a pod.);
   • prenájom priestorov a vybavenia na bežnú činnosť organizácie;
   • cestovné náklady, ubytovanie, strava;
   • športové poháre, trofeje, vecné odmeny;
   • propagačné materiály (letáky, plagáty, šiltovky, oblečenie, ktoré neslúži primárne na výkon športovej aktivity a pod.).
  • Oprávnenosť projektu (formálne kritériá):
   • predkladaný projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji;
   • predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter;
   • žiadateľ môže podať iba jeden projekt;
   • predkladaný projekt musí spĺňať podmienky podľa príslušných právnych predpisov a žiadateľ musí predložiť akékoľvek súhlasy alebo povolenia, ak sú na realizáciu projektu podľa právnych predpisov potrebné;
   • projekt musí byť v súlade s etickými zásadami nadácie uverejnenými na webovej stránke www.nadaciakia.sk.
  • Výška grantu:
   • maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 5 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek;
   • pre kategóriu je vyčlenená celková suma vo výške 70 000 eur;
   • v grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.
  • Kritériá a postup posudzovania:
   • a) formálne kritériá projektu: povinné splniť pre ďalšie hodnotenie
   • b) losovanie – úspešné projektu budú vyberané losovaním
  • Proces posudzovania žiadosti je dvojjstupňový:
   • Formálna kontrola žiadosti projektovými koordinátormi nadácie:
    • Všetky prijaté žiadosti podliehajú kontrole súladu s grantovou výzvou zamestnancami nadácie. Z formálneho hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia termín na doručenie žiadosti, nebudú obsahovať potrebné náležitosti a prílohy a ktoré nebudú spĺňať tematické zameranie projektu. Rovnako budú vylúčené žiadosti tých žiadateľov, ktorí podali viac ako jednu žiadosť alebo uviedli v rozpočte projektu viac ako 50 % neoprávnených výdavkov. Projekty, ktoré postúpia do finálneho losovania majú byť výstižné, zrozumiteľné, obsahujú jasný realizačný plán, časový harmonogramom, primeraný, hospodárny a reálny rozpočet.
   • Losovanie:
    • Úspešné projekty, ktoré splnia formálne kritériá grantového programu, budú vybrané prostredníctvom losovania. Výsledky tohto losovania budú následne schválené správnou radou nadácie.
  • Časový harmonogram:
  11. marec vyhlásenie grantovej výzvy
  12. apríl uzávierka predkladania projektov
  15. – 26. apríl formálna kontrola žiadostí, losovanie, schvaľovanie projektov správnou radou

  29. apríl – 3. máj

  komunikácia výsledkov, podpis zmlúv, splátka 70 % grantu
  6. máj – 30. september realizácia projektov, monitoring
  15. október uzávierka pre zaslanie záverečnej správy
  1. október – 15. november kontrola záverečných správ, refundácia, splátka 30 % grantu
  • Prijímanie žiadostí:
   • projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 12. apríla 2024 do 24:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo podané po tomto termíne nebudú akceptované.
   • povinné prílohy žiadosti:
    • doklad o vedení bankového účtu;
    • stanovy alebo zakladajúca listina (obce a mestá tieto dokumenty neprikladajú);
   • osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/,
   • pre prihlásenie sa na stránku je potrebné kliknúť na odkaz v e-maile a potvrdiť údaje,
   • nové konto (novú registráciu) nie je potrebné vytvárať v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portál. V tom prípade sa prihláste pod už pôvodným loginom. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail.
   • Po prihlásení je potrebné vybrať si program Inšpirácia pohybom 2024.
  • Realizácia projektov:
   • nadácia uzavrie s úspešnými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky: Prvé platby grantu budú zaslané na účet žiadateľa po podpise zmluvy vo výške 70 % zo schválenej sumy, 30 % po vyúčtovaní a predložení záverečnej správy,
   • prijímateľ grantu je povinný viesť evidenciu účtovných dokladov o výdavkoch podporovanej činnosti tak, aby v rámci vyúčtovania grantu a prípadnej kontroly preukázal, že grant bol preukázateľne a jednoznačne použitý v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou. Zmena účelu podporovanej činnosti nie je možná,
   • prijímateľ grantu je povinný zverejniť, že projekt je finančne podporený nadáciou a zároveň používať správny a úplný názov a logo podľa pravidiel externej komunikácie, ktoré sú dostupné na webovom sídle nadácie www.nadaciakia.sk,
   • zástupcovia nadácie budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring,
   • po ukončení realizácie projektu príjemca grantu vypracuje a predloží záverečnú správu v elektronickej podobe na https://nadaciakia.egrant.sk/. Súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie účtovných dokladov ako faktúry, pokladničné bloky, výpisy z účtu prijímateľa o úhrade, výdavkové pokladničné doklady, a pod.).
   • v prípade nedodržania podmienok môže byť príjemca vyzvaný vrátiť poskytnutý grant nadácii v plnej výške.
  • Kontakt a konzultácie:
   • Simona Pružinská: e-mail: pruzinska@nadaciakia.sk, tel. číslo: +421 911 146 001

   • Beáta Ďurišová: e-mail: durisova@nadaciakia.sk, tel. číslo: +421 904 970 100

 • 9
  feb
  2024
  DSC_5177

  Grantový program Technické kútiky 2024 čaká na svojich žiadateľov

  Výsledky zverejnené TU  Nadácia Kia Slovakia (ďalej len „nadácia“) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe TECHNICKÉ KÚTIKY 2024, ktorý je zameraný na rozvoj kreativity, predstavivosti, tímovej práce, manuálnych zručností, technického myslenia a verbálnych schopností detí v predškolskom veku v materských školách v Žilinskom kraji. Technický kútik môže byť umiestnený ako súč...

  Viac
  9
  feb
  2024
  DSC_5177

  Grantový program Technické kútiky 2024 čaká na svojich žiadateľov

  Výsledky zverejnené TU 

  Nadácia Kia Slovakia (ďalej len „nadácia“) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe TECHNICKÉ KÚTIKY 2024, ktorý je zameraný na rozvoj kreativity, predstavivosti, tímovej práce, manuálnych zručností, technického myslenia a verbálnych schopností detí v predškolskom veku v materských školách v Žilinskom kraji. Technický kútik môže byť umiestnený ako súčasť triedy, alebo aj oddelene v špeciálnej miestnosti, ak to priestorové usporiadanie materskej školy dovoľuje. Možnosťou je aj technický kútik ako súčasť vonkajšieho priestoru a záhrady.

  Vaše projekty môžete podávať do 12. marca 2024.

  Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

  Podporované aktivity a oprávnené náklady projekt

  1. skupina: materiálne zabezpečenie a vybavenie technického kútika

  • dielenský stôl – stolársky ponk,
  • náradie na technickú výučbu (napr. kladivá, kliešte, skrutkovače, pílky, zveráky, svorky, kľúče, vrtáky,…),
  • spotrebný materiál (napr. balzové drevo, výkresy, pastelky, ceruzky, pravítka, klince, skrutky, matice, brusné papiere,…),
  • ochranné prvky (napr. okuliare, rukavice, ochranné oblečenie,…),
  • úložné priestory (napr. skrine, boxy, organizéry,…),
  • iné vybavenie uvedené v metodickej príručke programu (https://technickeskolky.sk/metodicka-prirucka/).

  2. skupina: prispôsobenie školského priestoru na technický kútik – náklady na túto skupinu nákladov nesmú presiahnuť 1 500 eur)

  • úprava priestoru na technický kútik (napr. výmena podlahy, obloženie stien,…)  –  v prípade žiadosti o použitie grantu aj na úpravu priestoru, nadácia si vyhradzuje právo návštevy školských priestorov v rámci času vyhodnocovania projektov, za účelom posúdenia oprávnenosti požadovaných výdavkov.

  Neoprávnené náklady:

  • režijné a administratívne náklady organizácie (mzdy, mobil, energie a pod.),
  • prenájom priestorov a iné vybavenie organizácie,
  • materiál nesúvisiaci s technickým vzdelávaním,
  • propagačné materiály (letáky, plagáty a pod.).

  Oprávnení žiadatelia

  • materské školy v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom, regionálnym úradom školskej správy alebo štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou,
  • základné školy s materskou školou v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom, regionálnym úradom školskej správy alebo štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou.

  Finančné a formálne kritériá projektu

  Oprávnenosť projektu:

  • predkladaný projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji,
  • predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter,
  • jedna organizácia môže podať iba jeden projekt,
  • školy, ktoré v predchádzajúcich rokoch získali grant na vybudovanie technického kútika, môžu žiadať o grant len na doplnenie spotrebného materiálu,
  • predkladaný projekt musí spĺňať podmienky podľa príslušných právnych predpisov a žiadateľ musí predložiť akékoľvek súhlasy alebo povolenia, ak sú na realizáciu projektu podľa právnych predpisov potrebné,
  • projekt musí byť v súlade s etickými zásadami nadácie uverejnenými na webovej stránke www.nadaciakia.sk.

  Výška grantu:

  • maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 3 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek,
  • pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 48 000 eur,
  • v grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

  Prijímanie žiadostí:

  • projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 12. marca 2024 do 24:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo podané po tomto termíne nebudú akceptované.
  • povinné prílohy žiadosti:
  • sken výpisu z bankového účtu žiadateľa alebo zmluva o zriadení účtu,
  • fotografie priestorov, v ktorých bude vybudovaný technický kútik.
  • osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/,
  • pre prihlásenie sa na stránku je potrebné kliknúť na odkaz ve-maile a potvrdiť údaje,
  • nové konto (novú registráciu) nie je potrebné vytvárať v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portá V tom prípade sa prihláste pod už pôvodným loginom. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail.
  • Po prihlásení je potrebné vybrať si program TECHNICKÉ KÚTIKY 2024.

  Časový harmonogram

  9. február 2024  vyhlásenie grantovej výzvy
  12. marec 2024 uzávierka predkladania projektov
  13. – 20. marec 2024 hodnotenie projektov v súlade s výzvou
  21. marec 2024 výber projektov
  25. – 31. marec 2024 komunikácia výsledkov, podpis zmlúv, splátka 70 % grantu
  25. marec – 15. júl 2024 realizácia projektov, monitoring
  17. júl 2024 uzávierka pre zaslanie záverečnej správy
  17. – 31. júl 2024 kontrola záverečných správ, refundácia, splátka 30 % grantu

   Výber projektov

  • všetky prijaté žiadosti budú skontrolované z pohľadu súladu s grantovou výzvou. Zhodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré nebudú spĺňať podmienky uvedené v bodoch C a D. Z projektov, ktoré prejdú formálnou kontrolou, budú úspešné projekty vybrané losovaním.

  Realizácia projektov

  • nadácia uzavrie s úspešnými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky: Prvé platby grantu budú zaslané na účet žiadateľa po podpise zmluvy vo výške 70 % zo schválenej sumy a 30 % po vyúčtovaní a predložení záverečnej správy,
  • o akýchkoľvek zmenách projektu, vrátane presunu prostriedkov grantu medzi jednotlivými rozpočtovými položkami, je potrebné informovať nadáciu,
  • prijímateľ grantu je povinný viesť evidenciu účtovných dokladov o výdavkoch podporovanej činnosti tak, aby v rámci vyúčtovania grantu a prípadnej kontroly preukázal, že grant bol preukázateľne a jednoznačne použitý v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou; zmena účelu podporovanej činnosti nie je možná,
  • prijímateľ grantu je povinný zverejniť, že projekt je finančne podporený nadáciou a zároveň používať správny a úplný názov a logo podľa pravidiel externej komunikácie, ktoré sú dostupné na webovom sídle nadácie nadaciakia.sk,
  • zástupcovia nadácie budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov,
  • po ukončení realizácie projektu príjemca grantu vypracuje a predloží záverečnú správu v elektronickej podobe na https://nadaciakia.egrant.sk/. Súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie účtovných dokladov ako faktúry, pokladničné bloky, výpisy z účtu prijímateľa o úhrade, výdavkové pokladničné doklady, a pod.),
  • v prípade nedodržania podmienok môže byť príjemca vyzvaný vrátiť poskytnutý grant nadácii v plnej výške.

  Kontakt a konzultácie

  Kontaktné osoby pre konzultácie:

  • Beáta Ďurišová:          e-mail: durisova@nadaciakia.sk, tel. číslo: +421 904 970 100
  • Simona Pružinská:      e-mail: pruzinska@nadaciakia.sk, tel. číslo: +421 911 146 001

  Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

  Tím Nadácie Kia Slovakia

 • 8
  feb
  2024
  2024_02_08_Postielky_Detske_Nemocnica_DK-1

  Žilinský samosprávny kraj a Nadácia Kia Slovakia pomáhajú detským pacientom

  V minulom roku sa Žilinskému samosprávnemu kraju v spolupráci s Nadáciou Kia Slovakia podarilo zlepšiť podmienky pre detských pacientov v nemocniciach v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Nadácia Kia Slovakia dlhodobo prispieva k zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v Žilinskom regióne. Intenzívna spolupráca s nemocnicami v správe Žilinského samosprávneho kraja začala počas pandémie ...

  Viac
  8
  feb
  2024
  2024_02_08_Postielky_Detske_Nemocnica_DK-1

  Žilinský samosprávny kraj a Nadácia Kia Slovakia pomáhajú detským pacientom

  V minulom roku sa Žilinskému samosprávnemu kraju v spolupráci s Nadáciou Kia Slovakia podarilo zlepšiť podmienky pre detských pacientov v nemocniciach v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

  Nadácia Kia Slovakia dlhodobo prispieva k zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v Žilinskom regióne. Intenzívna spolupráca s nemocnicami v správe Žilinského samosprávneho kraja začala počas pandémie COVID-19, kedy nadácia nakúpila sonografické prístroje pre diferenciálnu diagnostiku pacientov a taktiež poskytla darčekové sady uterákov a županov pre zamestnancov nemocníc.

  V decembri roka 2023 sa stretol záujem nadácie so zámerom Žilinského samosprávneho kraja podporiť pacientov detských JIS oddelení. Do nemocníc v Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši, Čadci a Trstenej preto od nadácie poputovalo spolu 12 plne elektrických polohovateľných postieľok s veselým motívom a maximálnou bezpečnosťou. „V Nadácii Kia Slovakia veríme, že aj týmto spôsobom prispievame k spríjemneniu pobytov detských pacientov v nemocniciach,“ uviedol správca Nadácie Kia Slovakia, Tomáš Kováč.

  Veľmi si vážim kroky a aktivity Nadácie Kia Slovakia, ktoré realizuje v prospech obyvateľov kraja, pacientov i samotných pracovníkov zdravotníckych zariadení. Aj v ich mene chcem nadácii vysloviť veľké poďakovanie,“ uviedla Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

  Za dlhodobú podporu a spoluprácu získala nadácia v minulom roku od Žilinského samosprávneho kraja špeciálne ocenenie, čím sa pridala k 45 významným osobnostiam v oblasti zdravotnej starostlivosti žilinského regiónu. 

  Zdroj: Tlačová správa, Žilinský samosprávny kraj

  2024_02_08_Postielky_Detske_Nemocnica_DK-42024_02_08_Postielky_Detske_Nemocnica_DK-3

   

 • 6
  feb
  2024
  Yellow White Illustrated We Are Hiring Facebook Post (Prezentácia) (2)

  Staňte sa súčasťou tímu Nadácie Kia

  Nadácia Kia Slovakia: Projektový/á koordinátorka Ponúkame príležitosť  dvom inšpiratívnym ľuďom so záujmom o neziskový sektor a schopnosťou riadiť projekty, aby sme mohli rozšíriť projektový tím našej nadácie. ❓Koho hľadáme? 📣 Projektový koordinátor/ projektová koordinátorka (plný úväzok) 📣Projektový koordinátor/ projektová koordinátorka (polovičný úväzok) Hlavnými úlohami z...

  Viac
  6
  feb
  2024
  Yellow White Illustrated We Are Hiring Facebook Post (Prezentácia) (2)

  Staňte sa súčasťou tímu Nadácie Kia

  Nadácia Kia Slovakia: Projektový/á koordinátorka

  Ponúkame príležitosť  dvom inšpiratívnym ľuďom so záujmom o neziskový sektor a schopnosťou riadiť projekty, aby sme mohli rozšíriť projektový tím našej nadácie.

  ❓Koho hľadáme?

  📣 Projektový koordinátor/ projektová koordinátorka (plný úväzok)

  📣Projektový koordinátor/ projektová koordinátorka (polovičný úväzok)

  Hlavnými úlohami zamestnanca bude:

  • riadenie projektov v súlade s cieľmi a hodnotami nadácie;
  • manažment grantových programov;
  • tvorba a realizácia dlhodobej stratégie nadácie;
  • reporting v zmysle interných pravidiel nadácie a v zmysle povinností vyplývajúcich zo zákona o nadáciách a zákona o dani z príjmov;
  • správa online komunikačných nástrojov;
  • komplexné zabezpečenie administratívnych činností nadácie.

  Zamestnanecké výhody, benefity

  • príležitosť byť súčasťou pozitívnej zmeny v regióne;
  • príležitosť pre kreativitu v pracovnom prostredí;
  • realizácia inovatívnych nápadov za účelom pomoci komunitám;
  • inšpiratívne pracovné prostredie;
  • rozmanitosť práce.

  Informácie o výberovom konaní

  Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 23. februára 2024:

  • štruktúrovaný životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku;
  • motivačný list v slovenskom alebo anglickom jazyku opisujúci doterajšie relevantné skúsenosti (max 1. strana);
  • informáciu, o aký druh úväzku má uchádzač/ka záujem (plný/polovičný). Dokumenty posielajte elektronicky na emailovú adresu: info@nadaciakia.sk do 23. februára 2024 (vrátane, predmet emailu: Nadácia Kia Slovakia: Projektový/á koordinátor/ka).

  Predpokladaný termín konania osobného pohovoru: február/marec 2024

  Požiadavky na zamestnanca

  • vysokoškolské II. stupňa
  • Vzdelanie v odbore
  • všeobecné / ekonomické / manažment

  Jazykové znalosti

  • Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

  Ostatné znalosti

  • Microsoft Outlook – Pokročilý
  • Microsoft Excel – Pokročilý
  • Microsoft Word – Pokročilý
  • Vodičský preukaz B

  Prax na pozícii/v oblasti: administratíva alebo projektové riadenie

  Počet rokov praxe: 2

  Osobnostné predpoklady a zručnosti

  • prax v oblasti administratívy alebo projektového riadenia: minimálne 2 roky;
  • aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom (úroveň B2);
  • znalosť práce s PC (úroveň pokročilá);
  • vodičský preukaz skupiny B;
  • vysoká úroveň organizačných zručností a schopnosť riadiť viacero projektov súčasne;
  • vzťah k práci s ľuďmi;
  • empatia a zodpovednosť;
  • samostatnosť;
  • skúsenosť z prostredia neziskového sektora a zodpovedného podnikania je výhodou.

  Stručná charakteristika Nadácie Kia

  Nadácia Kia Slovakia je už 10 rokov stálym partnerom žilinského regiónu. Prostredníctvom realizácie verejnoprospešných projektov prispieva k zlepšeniu hlavne v oblastiach vzdelávania, inkluzívneho športu a ochrany zdravia. Zaujímame sa a aktívne vyhľadávame potreby ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Snažíme sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby naša pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel.

  Počet zamestnancov

  2 zmestnanci

  Kontakt

  Kontaktná osoba: Beáta Ďurišová

  Tel.: +421904970100

  E-mail: poslať životopis

  Informácia o spracúvaní osobných údajov na stiahnutie TU


Grantové programy 2023


Aktuálne prebieha hodnotenie všetkých projektov v súlade s aktuálnymi výzvami. Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov úspešných uchádzačov o grant je 20 – 31. marec 2023.

Ďakujeme za trpezlivosť. 

Grantové výzvy Nadácie Kia sú pravidelne zverejňované na webovom sídle nadácie www.nadaciakia.sk v sekcii Aktuality. Záujemcovia o grant tiež môžu využiť možnosť konzultovať svoje projektové iniciatívy osobne, telefonicky alebo prostredníctvom emailu s príslušným koordinátorom grantového programu. Z prijatých projektových žiadostí, ktoré splnia podmienky, budú úspešné projekty vybrané losovaním a v prípade programu „Športové podujatia v regióne 2023“ správnou radou Nadácie Kia Slovakia.

Inšpirácia pohybom Športové podujatia   v regióne Zelené komunity Technické kútiky
podpora a rozvoj športu
športovcov so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením
podpora športových
podujatí v Žilinskom kraji
rozvoj dobrovoľníckych aktivít a zelených projektov v Žilinskom kraji rozvoj manuálnych zručností,
tvorivosti detí v predškolskom veku v materských
školách v Žilinskom kraji
mimovládne neziskové organizácie aktívne podporujúce športovcov s mentálnym alebo telesným znevýhodnením mimovládne neziskové organizácie aktívne podporujúce šport mimovládne neziskové organizácie, materské, základné, stredné školy materské školy a základné školy s materskou skolou v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom
4 000 eur 2 500 eur 2 000 eur 3 000 eur

Grantové pravidlá

Grantový program INŠPIRÁCIA POHYBOM 2023

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu: 

1. skupina: materiálne zabezpečenie športových aktivít (nákup športových pomôcok a vybavenia)

2. skupina: zabezpečenie tréningového procesu (prenájom športoviska na účel pravidelného tréningu)

3. skupina: budovanie športovej infraštruktúry (budovanie alebo obnova prvkov workoutových ihrísk s prihliadnutím na inklúziu a bezbariérový prístup) 

Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové organizácie; organizácia musí dokladovať činnosť a aktívnu podporu športu telesne alebo mentálne znevýhodnených športovcov. 

Výška grantu: 4 000 eur 

inspiracia pohybom_vizual_web2

 ——————————————————————————————————–

Grantový program ŠPORTOVÉ PODUJATIA V REGIÓNE

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu

1. skupina: materiálne zabezpečenie športového podujatia (nákup spotrebného materiálu na technické zabezpečenie podujatia (napr. materiál na vyznačenie trate, farby, pásky, medaile, reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty pre usporiadateľov, pitný režim a pod.).

2. skupina: zabezpečenie služieb kšportovému podujatiu (prenájom športoviska na účel podujatia (napr. prenájom telocvične, športového areálu, plavárne, ľadovej plochy a pod.), zabezpečenie nevyhnutných služieb (napr. časomiera, štartové čísla, prenájom mobilných toaliet, zábran, stanov, prístreškov, zdravotnej služby, štartovacej brány, systému zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi podujatia a pod.).

Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové organizácie; organizácia musí dokladovať činnosť a aktívnu podporu športu stanovami.

Uprednostnené budú podujatia s nulovým/dobrovoľným/symbolickým štartovným s charitatívnym charakterom a prvkami inklúzie ľudí so znevýhodnením.

Výška grantu2 500 eur 

Športujeme v regióne _vizuál2

 ——————————————————————————————————–

Zamestnanecký grantový program Zelené komunity 

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu: 

1. skupina: zelené plochy (výsadba, revitalizácia a údržba zelených plôch, vytvorenie alebo obnova prirodzených krajinných prvkov, vytváranie produkčných záhrad a sadov na verejných plochách, zachovanie prírodného dedičstva)

2. skupina: zelená architektúry (budovanie alebo obnova prvkov záhradnej a krajinnej architektúry na verejných priestranstvách, zveľadenie a budovanie trás a náučných chodníkov)

3. skupina: ekológia (environmentálne iniciatívy zamerané na zníženie odpadu a recykláciu, čistenie verejných priestranstiev , aktivity súvisiace s ekologickým manažmentom vody a prvkami zelenej infraštruktúry, manažment využívania zrážkovej vody, vodozádržné opatrenia na spomalenia odplavovania pôdy spôsobených zrážkovou vodou) 

4. skupina: ekologické včelárstvo (rozširovanie počtu včelstiev, chov matiek, medobranie, kŕmenie, materiálne zabezpečenie výroby úľov)

5. skupina: enviro-vzdelávanie (workshopy, interaktívne aktivity, súťaže ahry pre deti a mládež na tému odpad, ochrana prírody a biodiverzita, udržateľný rozvoj, klimatická zmena a pod.) 

Oprávnené náklady:

 • materiálne a technické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít,
 • prenájom priestorov na priamu realizáciu aktivít*.

*V prípade, že prijímateľ grantu vynaloží finančné prostriedky na prenájom priestorov, v ktorých sa aktivity projektu priamo nevykonávajú, potom nie je možné na takéto úhrady použiť prostriedky poskytnuté z grantu nadácie.

Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové organizácie, materské, základné a stredné školy. 

Výška grantu2 000 eur 

ZELENÉ KOMUNITY (Darčekový poukaz) (Vizitka) (1)

——————————————————————————————————–

Grantový program TECHNICKÉ KÚTIKY

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projekt

1. skupina: materiálne zabezpečenie avybavenie technického kútika

 • dielenský stôl – stolársky ponk, náradie na technickú výučbu (napr. kladivá, kliešte, skrutkovače, pílky, zveráky, svorky, kľúče, vrtáky,…), spotrebný materiál (napr. balzové drevo, výkresy, pastelky, ceruzky, pravítka, klince, skrutky, matice, brusné papiere,…), ochranné prvky (napr. okuliare, rukavice, ochranné oblečenie,…), úložné priestory (napr. skrine, boxy, organizéry,…), iné vybavenie uvedené v metodickej príručke programu (https://technickeskolky.sk/metodicka-prirucka/).

2. skupina: prispôsobenie školského priestoru na technický kútik – náklady na túto skupinu nákladov nesmú presiahnuť 1 500 eur)

 • úprava priestoru na technický kútik (napr. výmena podlahy, obloženie stien,…)  –  v prípade žiadosti o použitie grantu aj na úpravu priestoru, nadácia si vyhradzuje právo návštevy školských priestorov v rámci času vyhodnocovania projektov, za účelom posúdenia oprávnenosti požadovaných výdavkov.

Oprávnení žiadatelia:

 • materské školy v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom,
 • základné školy s materskou školou v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom.

Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 3 000 eur

Technické kútiky_vizuál_WEB

——————————————————————————————————–

Grantový program Adventný kalendár 2023 (pripravujeme)

Cieľ:

 • ochrana a podpora zdravia,
 • poskytovanie sociálnej pomoci.

Programovú výzvu budeme budeme zverejňovať v priebehu októbra 2023.

Kontakt na zamestnankyne Nadácia Kia Slovakia:

telefón: 041/515 1522, 041/515 1523
mobil: 0911 146 001, 0904 970 100
emailová adresa: info@nadaciakia.sk

Poštová a fakturačná adresa:

Nadácia Kia Slovakia
Sv. Ján Nepomuckého 1282/1
01301 Teplička nad Váhom
IČO: 42349826
DIČ: 2024083215
Bankové spojenie: IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353