O nadácii

Nadácia Kia Slovakia

Nadácia Kia Slovakia vykonáva svoju nadačnú činnosť od roku 2013. S podporou svojho zakladateľa, Kia Slovakia s. r. o., realizuje verejnoprospešné aktivity najmä v žilinskom regióne.

Zaujímame sa a aktívne vyhľadávame potreby ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Snažíme sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby naša pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel. Naše zameranie a pôsobenie zároveň pravidelne vyhodnocujeme, aby sme dosiahli najefektívnejšie výsledky.

Pri práci máme neustále na pamäti naše etické zásady, ktoré považujeme za samozrejmosť a nevyhnutnosť pre vytváranie a udržiavanie dôvery. Našu činnosť, etické zásady, ako aj výsledky hospodárenia pravidelne a transparentne prezentujeme prostredníctvom výročných správ a webového sídla nadácie.

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam a pri konkrétnej podpore dbáme na jej udržateľnosť. Pri našej činnosti prirodzene prihliadame na sociálne a zdravotne znevýhodnených, ako aj na environmentálne dopady.

Vďaka našej pomoci sa darí rekonštruovať a revitalizovať verejné priestory, nemocnice, vzdelávacie aj športové zariadenia, budovať cyklotrasy a zlepšovať materiálne podmienky pre poskytovanie sociálnej a zdravotnej pomoci.

Naše výročné správy:

Výročná správa 2021                             Výročná správa 2020                         Výročná správa 2019

Výročná správa 2018                             Výročná správa 2017                         Výročná správa 2016

 

obrazok

 

 

Správna rada

Nadáciu Kia Slovakia riadi správna rada, ktorá určuje smerovanie nadácie, rozhoduje o rozpočte a o jeho prerozdelení. 

Členovia správnej rady:

 • Seok Bong Kim, predseda správnej rady , prezident   a CEO spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. 
 • Tae Jin Kim, člen správnej rady a finančný riaditeľ, vedúci divízie financií Kia Slovakia s. r. o. 
 • Jeong Ick Lee, člen správnej rady a viceprezident zodpovedný za vedenie divízie Administratíva Kia Slovakia s. r. o. 
 Dozorná rada

Aktivity a výdavky nadácie kontroluje dozorná rada. Je zložená z odborných zamestnancov spoločnosti Kia Slovakia s. r. o., ktorí kontrolujú účtovníctvo, výšku rozpočtu a ďalšie činnosti tak, aby boli transparentné a v súlade s právnymi predpismi.

Členovia dozornej rady:

 • Won Jin Kim, člen dozornej rady a koordinátor kontroly v Kia Slovakia.
 • Adriana Kociánová, členka dozornej rady a vedúca účtovného oddelenia v Kia Slovakia.
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci účtovnej kontroly v Kia Slovakia s. r. o.
Správca

Správca nadácie spravuje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň jej štatutárom.

Súčasným správcom je Tomáš Kováč, ktorý zároveň vedúci sekcie pre vládne a verejné záležitosti  Kia Slovakia s. r. o. 

Zamestnankyne Nadácie Kia Slovakia

Zamestnankyne nadácie zodpovedajú za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Sú zároveň kontaktnými osobami, na ktoré sa môžete obrátiť ohľadom informácií o grantových programoch alebo spolupráce v rámci partnerských programov.

Projektové koordinátorky:

 • Simona Pružinská, zodpovedná za grantový program Zelené komunity, vlastné a partnerské projekty v oblasti mobility.
 • Beáta Ďurišová, zodpovedná za grantový program Inšpirácia pohybom  a Adventný kalendár, partnerské projekty v oblasti vzdelávania.

 

 

Vízia

Prostredníctvom verejnoprospešných aktivít chceme podávať pomocnú ruku tam, kde je naša pomoc potrebná a jej zameranie je v súlade s oblasťami podpory, ktorým sa venujeme.

Poslanie

Poslaním nadácie je byť dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pre miestnu komunitu, žilinský región i Slovensko. Nadácia napĺňa sociálnu zodpovednosť svojho zakladateľa, spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. a aktívne vyhľadáva nové výzvy, ktoré pretvárajú okolie na lepší svet.

Naše poslanie napĺňame hlavne podporou aktívnych organizácií:

 • priamym darovaním finančných prostriedkov,
 • realizáciou otvorených grantových programov,
 • podporou partnerských projektov,
 • sprostredkovaním dobrovoľníckej činnosti,
 • realizovaním vlastných projektov.

Programová stratégia a priority

V rámci nadácii pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu komunity, rozvoj vzdelávania, mobility v regióne a rozvoj dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život. Túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Hlavné programové oblasti – podpora miestnej komunity, mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne. 

Naše piliere a partnerstvá

 • Mobilita. Zelená mobilita je pre nás veľkou témou, pri ktorej sa spájame s miestnou samosprávou a budujeme významné projekty:
  • unikátny systém zdieľaných bicyklov s mestom Žilina (bikesharing), ktorý umožňuje obyvateľom mesta využívať zdieľané bicykle 30 minút zadarmo,
  • prispievame oblastnej organizácia cestovného ruchu Malá Fatra na projekt Cyklomagistrály Terchovská dolina. Nadácia financuje  projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov,
  • v mestách Žilina, Martin a Čadca sme vybudovali pumptrack dráhy,
  • poskytujeme automobily neziskovým organizáciám zameraným na sociálnu a zdravotnú pomoc.
 • Zdravie a sociálna podpora. S dlhodobou víziou skvalitňovania úrovne zdravotnej a sociálnej starostlivosti adresujeme pomoc primárne:
  • regionálnym nemocniciam za účelom rekonštrukčných prác a nákupu medicínskych zariadení na prevenciu, diagnostiku a liečbu,
  • centrám pre deti a rodiny, komunitným, denným centrám a sociálnym podnikom pre interiérové vybavenie,
  • vo vlastnej réžii organizujeme charitatívny beh s názvom “Inklúzia v pohybe” za účelom podpory hendikepovaných športovcov.
 • Vzdelávanie. Dlhodobo podporujeme rozvoj vzdelávania s dôrazom na technické zručnosti detí:
  • budovaním technických dielní v materských školách a nákupom pomôcok na technické vyučovanie do základných a stredných škôl,
  • nákupom licencií vzdelávacieho softvéru pre vybrané základné školy,
  • organizáciou bezplatného letného detského tábora “Automobilová Junior Akadémia”.

 Naše grantové programy

 • Zelené komunity. Vytvárame príležitosti pre komunitné organizovanie s dôrazom na rozvoj životného prostredia, revitalizáciu verejných priestranstiev, kultúrnych pamiatok a školských záhrad.
 • Inšpirácia pohybom. Dbáme na dlhodobé zvyšovanie kvality športovej infraštruktúry zabezpečovaním športových a voľnočasových aktivít nákupom športového vybavenia, výstavbou a rekonštrukciou športovísk. Zameriavame sa aj na popularizáciu a podporu športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.
 • Adventný kalendár. Vo vianočnom čase zdôrazňujeme tému ochrany zdravia a sociálnej pomoci. Cieľom grantu je financovanie nákladov na liečbu alebo zdravotné pomôcky a na materiálnu pomoc sociálne znevýhodneným rodinám a deťom.

Nadačná listina, etické zásady, profily členov a grantové pravidlá

Finančné prehľady

Finančný prehľad hospodárenia nadácie v roku 2021 open data formáte (.xls) na stiahnutie TU. Podrobnú finančnú správu nájdete v našej Výročnej správe 2021

Prehľad zdrojov príjmov podľa pôvodu za rok 2021

Ako sme financovaní? Naše financovanie je zabezpečené najmä z podielu zaplatenej dane (2 %) a daru vo výške 0,5 % zo zaplatenej dane od materskej spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. Svojimi 2 % nás tiež dlhodobo tiež podporujú zamestnanci zakladateľa. Nadácia počas kalendárneho roka 2021 prijala nižšie uvedené prostriedky:

 • príspevky z asignácie spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. vo výške 265 330,00 €,
 • príspevky (dary) od spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. vo výške 60 000,00 €,
 • príspevky z asignácie iných subjektov vo výške 36 103,42 €,
 • príspevky (dary) od iných subjektov vo výške 100,00 €.

Príjmy nadácie v roku 2021 činili 325 430,00 €, percentuálny prehľad príjmov dokumentuje graf nižšie:

VS_21x21 (12)

 

Prehľad výdavkov z daňovej asignácie (2 %) v roku 2021

Zdroje získané z daňovej asignácie rozdeľujeme v zmysle našej dlhodobej stratégie. Zameriame sa predovšetkým na podporu miestnej komunity, zelenej mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne. Výdavky sme rozdelili na dve skupiny – výdavky spojené s realizáciou projektov a náklady na manažment nadácie:

 • realizácia vlastných, partnerských projektov a grantových programov: 882 101,80 €,
 • manažment nadácie (propagácia, mzdy, prevádzka nadácie): 64 425,51 €.

Výdavky nadácie z podielu zaplatenej dane z roku 2019, ktoré sme použili v roku 2021 činili 946 527,31 €. Percentuálny prehľad výdavkov dokumentuje graf nižšie. Nadácia nemá výdavky spojené s platenou inzerciou a reklamou.

VS_21x21 (11)

Rozdelenie finančných prostriedkov použitých v roku 2021 podľa verejnoprospešného účelu 

Na financovanie všetkých našich projektov v roku 2021 sme použili podiel zaplatenej dane a tiež finančné prostriedky získané z daru zakladateľa, a to v rámci nižšie uvedených oblastí:

 • podpora a rozvoj športu v celkovej výške 367 307,39 €,
 • ochrana a podpora zdravia v celkovej výške 235 572,77 €,
 • podpora vzdelávania v celkovej výške 153 029,69 €,
 • ochrana a tvorba životného prostredia v celkovej výške 120 335,83 €,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti v celkovej výške 25 387,03 €,
 • poskytovanie sociálnej pomoci v celkovej výške 2 539,39 €.

Celková suma použitá na verejnoprospešné projekty v roku 2021 bola vo výške 904 172,10 €, percentuálny prehľad použitia prostriedkov dokumentuje graf nižšie:

VS_21x21 (13)

Prehľad výdavkov podľa typov projektov v roku 2021

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam v oblasti mobility, zdravia asociálnej podpory a tiež vzdelávania. Prehľad výdavkov na verejnoprospešné projekty za rok 2021: 

 • realizácia vlastných projektov vo výške 537 961,28 €,
 • partnerské projekty vo výške 227 308,02 €,
 • zamestnanecký grantový program Šport v regióne vo výške 99 228,92 €,
 • zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo vo výške 24 902,69 €,
 • zamestnanecký grantový program Adventný kalendár vo výške 11 813,86 €,
 • grantový program Technická škôlka vo výške 2 957,33 €. 

 Celková suma použitá na verejnoprospešné projekty v roku 2021 bola vo výške 904 172,10 €, percentuálny prehľad použitia prostriedkov podľa typov projektov dokumentuje graf nižšie:

VS_21x21 (14)

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom vášho projektu a uverejňujete jej logo, tu nájdete všetko potrebné:

 1. pravidlá externej komunikácie TU
 2. naše LOGO na stiahnutie

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

Prečo darovať 2% z dane?

2% pre nadácii kia (5)

Možnosť asignovať 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb je unikátnym mechanizmom podpory mimovládnych organizácií, pričom poskytovateľovi dáva možnosť rozhodnúť sa o spôsobe poskytnutia časti daní, ktorá by inak skončila v štátnom rozpočte.

Ak neviete komu darovať 2 % z dane, pozrite sa vo svojom okolí, či neexistuje organizácia, ktorá by vaše 2% privítala. Aktuálny zoznam subjektov oprávnených prijať podiel zaplatenej dane nájdete v zozname zverejnenom Notárskou komorou.

Nadácia Kia Slovakia premení Vaše 2 % na projekty na podporu vzdelávania, zdravia, športu a mobility v Žilinskom regióne. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Ako podporiť Nadáciu Kia Slovakia?

 1. Formou peňažného daru peňažný dar možno zaslať priamo na účet Nadácie Kia Slovakia (IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353).
 2. Darovaním 2 % z daňovej povinnosti fyzických alebo právnických osôb – vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane podáva daňovník na tlačivách platných na príslušné zdaňovacie obdobie:

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete u našej spoločnosti uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 6
  okt
  2022
  DJI_0852

  Terchovská Cyklomaigistrála odovzdaná!

  Cieľom projektu cyklomagistrály, ktorej hlavná trasa prechádza cez územie obcí Belá, Lysica, Stráža, Krasňany a Varín, je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy. 5. októbra v dopoludňajších hodinách bola za prítomnosti zástupcov Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra (OOCR MF), mesta Žilina, Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a Nadácie Kia Slovakia slávnost...

  Viac
  6
  okt
  2022
  DJI_0852

  Terchovská Cyklomaigistrála odovzdaná!

  Cieľom projektu cyklomagistrály, ktorej hlavná trasa prechádza cez územie obcí Belá, Lysica, Stráža, Krasňany a Varín, je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy.

  5. októbra v dopoludňajších hodinách bola za prítomnosti zástupcov Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra (OOCR MF), mesta Žilina, Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a Nadácie Kia Slovakia slávnostne odovzdaná stavba cyklomagistrály Terchovskej doliny, ktorá na viac ako 23 kilometroch spája celkovo deväť katastrálnych území v smere zo Žiliny do Terchovej.

  „ Mikroregión Terchovská dolina má výborné predpoklady pre rozvoj cyklotrás. Svojou rozmanitosťou územia, zachovaným prírodným kultúrnym a historickým bohatstvom ma veľmi dobré podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, “ povedal žilinský primátor a predseda OOCR Malá Fatra Peter Fiabáne.

  DSC05472

  Finančné prostriedky vo výške 6,3 milióna eur získala OOCR z Integrovaného regionálneho operačného programu. Na projekt vynaložila od roku 2014 financie vo výške 350-tisíc eur. Významnú časť z nich zabezpečilo mesto Žilina, ktoré zároveň podporilo projekt v jeho začiatkoch spolu s Tepličkou nad Váhom, Nededzou, Gbeľanmi, Krasňanmi, Strážou a Terchovou.

  Cyklomagistrálu ako významný projekt cyklodopravnej trasy v Terchovskej doline podporil aj Žilinský samosprávny kraj sumou 100-tisíc eur a 30-tisíc eur krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj. Aj napriek tomu, že cez obec Belá prechádza najdlhší úsek cyklochodníka a bolo tam vybudovaných najviac mostov, obec spolu s Lysicou a Varínom projekt finančne nepodporila.

  DSC05349

  Významným partnerom v projekte bola aj Nadácia Kia Slovakia, ktorá sa na financovaní podieľala sumou viac ako 310-tisíc eur. „ Sme radi, že Nadácia Kia Slovakia sa mohla stať finančným partnerom cyklomagistrály, ktorá prispeje k bezpečnému a ekologickému dochádzaniu obyvateľov, rozšíri možnosti cyklistiky a podporí cestovný ruch v krásnom prostredí Terchovskej doliny, “ povedal správca Nadácie Kia Slovakia Tomáš Kováč.

  Cyklomagistrála by mala predovšetkým odbremeniť frekventovanú cestu od nebezpečných stretov. Jej hlavná trasa prechádza cez obce Belá, Lysica, Stráža, Krasňany, Varín. Vedľajšia trasa smeruje z Varína, cez Gbeľany, Nededzu až do Tepličky nad Váhom. Súčasťou je aj prepojovacia trasa v rámci obce Koňhora, bez ktorej by sa vzhľadom k plánovanému obchvatu obce Krasňany cyklisti idúci po vedľajšej trase nemohli napojiť na hlavnú trasu.

  „ V rámci úseku hlavnej vetvy sa postavilo 10 veľkých mostov a sedem menších mostných konštrukcií. Mosty sú z drevených lepených nosníkov a deväť mostov je aj prestrešených. Navrhnuté sú s prvkami tradičnej miestnej ľudovej architektúry a tak, aby svojou architektúrou zapadli do prostredia krajiny, “ upresnil Peter Chrapčiak z predstavenstva OOCR Malá Fatra.

  S prípravami na vybudovanie cyklomagistrály sa začalo už v marci 2014. „ Pri samotnej príprave cyklomagistrály bolo potrebné vyriešiť veľké množstvo vlastníckych vzťahov, pri rôznych druhoch vlastníkov, napríklad fyzické osoby, urbárske spoločenstvá, firmy, štátne podniky, čo je vo výsledku viac ako 80 uzatvorených zmlúv v deviatich katastrálnych územiach, “ doplnil Peter Chrapčiak.

  Zdroj: Tlačová správa Mesto Žilina, 5.10.2022

 • 3
  okt
  2022
  unimat sutaz

  Súťaž “Zručná trieda”

  Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje súťaž pre základné školy v Žilinskom kraji. Pravidlá súťaže „Zručná trieda“ Účastníci súťaže Súťaž je určená základným školám, ktoré získali od Nadácie Kia Slovakia súpravy Unimat na technické vzdelávanie: Základná škola, SNP 1199/36, Dolný Kubín Základná škola s MŠ, Rabčická 410, Rabča Základná škola s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné 967, Zákamenné Zá...

  Viac
  3
  okt
  2022
  unimat sutaz

  Súťaž “Zručná trieda”

  Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje súťaž pre základné školy v Žilinskom kraji.

  Pravidlá súťaže „Zručná trieda“

  Účastníci súťaže

  Súťaž je určená základným školám, ktoré získali od Nadácie Kia Slovakia súpravy Unimat na technické vzdelávanie:

  • Základná škola, SNP 1199/36, Dolný Kubín
  • Základná škola s MŠ, Rabčická 410, Rabča
  • Základná škola s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné 967, Zákamenné
  • Základná škola, Klačno 4/2201, Ružomberok
  • Základná škola, Zarevúca 18, Ružomberok
  • Základná škola, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou
  • Základná škola, Horný Vadičov 277, Horný Vadičov
  • Základná škola s MŠ, Radoľa 326, Radoľa
  • Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
  • Základná škola, V. Javorku 32, Žilina
  • Základná škola, Eliáša Lániho 261/7, Bytča
  • Základná škola s MŠ, Veľké Rovné 302, Veľké Rovné
  • Základná škola, A. Stodolu 60, Martin
  • Základná škola, Družstevná 11, Martin
  • Základná škola, Čachovský rad 34, Vrútky
  • Základná škola, Skalka 34, Lietavská Lúčka
  • Základná škola, Lipová 2, Rajec
  • Základná škola s MŠ, Ústredie 316, Vysoká nad Kysucou
  • Základná škola s MŠ, Malatiná 70, Malatiná
  • Základná škola s MŠ, Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš
  • Základná škola, Nábr. 4. apríla 1936/23, Liptovský Mikuláš
  • Základná škola, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
  • Základná škola s MŠ, Oravská Polhora 130, Oravská Polhora
  • Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
  • Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto
  • Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto
  • Základná škola, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
  • Základná škola, Hlavná 19, Ochodnica
  • Základná škola s MŠ, Školská 248, Dolný Hričov
  • Základná škola, Hlavná ulica 375/26, Gbeľany
  • Základná škola s MŠ, Hôrky 200, Hôrky,
  • Základná škola s MŠ, Krasňany 19, Krasňany
  • Základná škola s MŠ, Školská 490, Teplička nad Váhom
  • Základná škola s MŠ, M. R. Štefánika 432, Varín
  • Základná škola s MŠ, Do Stošky 8, Žilina
  • Základná škola s MŠ, Gaštanová 56, Žilina
  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
  • Základná škola, Martinská 20, Žilina
  • Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
  • Základná škola, Slov. dobrovoľníkov 122/7, Žilina
  • Základná škola s materskou školou, Ul. Sv. Gorazda 1, Žilina
  • Základná škola, Limbová 7, Žilina

  Do súťaže sa môže zapojiť trieda 6., 7., 8. a 9. ročníka základnej školy spĺňajúcej vyššie uvedenú podmienku (dôvodom tohto obmedzenia je minimálna bezpečnostná veková hranica účastníkov prehliadky závodu stanovená spoločnosťou Kia Slovakia). Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

   

  Podmienky získania a odovzdania výhry

  V termíne od 3. októbra do 15. novembra 2022 môžu školy posielať fotografie výrobkov, ktoré vytvorili pomocou Unimat súprav na technickej výchove (počas vyučovania alebo v rámci krúžku).

  Fotografie je potrebné zasielať e-mailom na info@nadaciakia.sk s predmetom „Súťaž zručná trieda“, pričom je potrebné uviesť tiež názov školy, triedu a kontakt na zodpovedného pedagóga.

  Od 16. novembra do 30. novembra budú fotografie zverejnené na facebookovom profile Nadácie Kia Slovakia (https://www.facebook.com/nadaciakia) a bude spustené hlasovanie. Škola, ktorá do 30.11.2022, 20:00 hod. získa najviac označení „páči sa mi to“ k svojej fotografii, získa možnosť exkluzívnej prehliadky závodu Kia Slovakia. Termín prehliadky bude dohodnutý so zástupcami školy a zástupcami spoločnosti Kia Slovakia. Termín bude prispôsobený prípadnej epidemiologickej situácii tak, aby nebolo ohrozené zdravie a bezpečnosť účastníkov.

  Trom školám, ktoré získajú najväčší počet označení „páči sa mi to“, daruje Nadácia Kia Slovakia balíček spotrebného materiálu v hodnote 734,40 eur, ktorý bude slúžiť na ďalšie technické vzdelávanie v škole.

  Výhercovia budú o výhre informovaní e-mailom, resp. telefonicky. Spotrebný materiál bude školám odovzdaný na základe darovacej zmluvy.

  Účasťou v súťaži súťažiace školy súhlasia s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

 • 10
  aug
  2022
  kutiky august

  Nadácia Kia pokračuje v budovaní technických kútikov v materských školách

  V roku 2019 začala Nadácia Kia Slovakia s podporou technického vzdelávania na materských školách v Žiline. Vybudovala 9 technických kútikov, v ktorých trénuje svoje technické myslenie a manuálne zručnosti ročne 600 predškolákov. Po pozitívnej spätnej väzbe sa Nadácia Kia rozhodla v jedinečnom projekte pokračovať a tento rok prerozdelí 20 000 eur pre 8 materských škôl v Žilinskom kraji. Z prostr...

  Viac
  10
  aug
  2022
  kutiky august

  Nadácia Kia pokračuje v budovaní technických kútikov v materských školách

  V roku 2019 začala Nadácia Kia Slovakia s podporou technického vzdelávania na materských školách v Žiline. Vybudovala 9 technických kútikov, v ktorých trénuje svoje technické myslenie a manuálne zručnosti ročne 600 predškolákov.

  Po pozitívnej spätnej väzbe sa Nadácia Kia rozhodla v jedinečnom projekte pokračovať a tento rok prerozdelí 20 000 eur pre 8 materských škôl v Žilinskom kraji. Z prostriedkov grantu si školy  prispôsobia priestory, zakúpia pracovné stoly, náradie, materiál a ochranné prvky.

  V technických dielňach sa deti postupne naučia pracovať s 2D aj 3D modelmi, obkresliť ich, vyrezať a následne výrobok opracovať a pripraviť na užívanie. Majú tak možnosť vyrobiť si vlastné hračky alebo darčeky pre rodičov.

  Technická výchova na materských školách spočíva vo využití potenciálu prirodzenej detskej zvedavosti, túžby poznávať svet a jeho fungovanie. Dôraz je kladený na poznávanie zmyslami, experimentovanie, tvorenie z prírodného materiálu. Technická gramotnosť do istej miery zahŕňa aj oblasť emotívnu – schopnosť ovládať a rozvíjať emócie pri činnosti s technikou alebo v situáciách, do ktorých technika vstupuje. V neposlednom rade sa rozvíja tímová práca, verbálne schopnosti a sociálne zručnosti.

  Na nový rozmer vzdelávania sa môžu tešiť deti v materských školách v Malom Čepčíne, Martine, Námestove, Štefanove nad Oravou, Rabčiciach, Gôtovanoch a Tepličke nad Váhom.

  „Dlhodobým cieľom našej nadácie je podpora technického vzdelávania vrátane kreativity, logiky a predstavivosti. Veríme, že novým vybavením v materských školách zlepšíme manuálne zručnosti detí a zvýšime tak  ich záujem o technické vedy“, dodal správca Nadácie Kia Slovakia.

 • 28
  júl
  2022
  _DSC9596

  Automobilová Junior Akadémia Nadácie Kia Slovakia privítala 29 detí

  Nadácia Kia Slovakia zorganizovala bezplatnú týždňovú Automobilovú Junior Akadémiu, ktorej sa zúčastnilo 29 detí a ktorá bola zameraná na priblíženie technického vzdelávania kreatívnym a zábavným programom. Akadémia začala na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, kde deti skladali robotické autíčka, čo si vyžadovalo porozumenie pripravených schém a presnú jemnú motoriku....

  Viac
  28
  júl
  2022
  _DSC9596

  Automobilová Junior Akadémia Nadácie Kia Slovakia privítala 29 detí

  Nadácia Kia Slovakia zorganizovala bezplatnú týždňovú Automobilovú Junior Akadémiu, ktorej sa zúčastnilo 29 detí a ktorá bola zameraná na priblíženie technického vzdelávania kreatívnym a zábavným programom.

  Akadémia začala na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, kde deti skladali robotické autíčka, čo si vyžadovalo porozumenie pripravených schém a presnú jemnú motoriku. Druhý deň strávili v závode Kia Slovakia a jej vzdelávacom stredisku, pričom mali možnosť montovať spätné zrkadlá auta, vyskúšať si testy zručnosti, zistiť, ako funguje motor, počas prehliadky sa dozvedeli zaujímavosti z automobilového priemyslu a nahliadli aj do výrobného procesu áut. V stredu si vyskúšali výmenu kolesa a prácu v lakovni v dielňach Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline. S dobrovoľníkmi zo Slovenského červeného kríža absolvovali kurz prvej pomoci a s hasičmi zo Stráňav skladanie hasičského vybavenia a hasenie. Najobľúbenejšou aktivitou bola autoškola, počas ktorej si každý mohol sadnúť za volant a potrénovať šoférovanie auta. Nasledujúci deň deti strávili na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline, kde pracovali v dielňach elektroinštalácie. Akadémiu deti ukončili na Žilinskej univerzite, kde sa zorganizovali preteky s robotickými autíčkami.

  „Projekt akadémie je súčasťou našej dlhodobej podpory technického vzdelávania a zručností detí. Podľa reakcií detí sa nám a školám podarilo zorganizovať atraktívny a zaujímavý program. Dúfame, že akadémia pomôže deťom pri výbere ďalšieho štúdia,“ doplnil význam projektu správca Nadácie Kia Slovakia.


Grantové programy 2022

Grantové výzvy Nadácie Kia sú pravidelne zverejňované na webovom sídle nadácie www.nadaciakia.sk v sekcii Aktuality. Záujemcovia o grant tiež môžu využiť možnosť konzultovať svoje projektové iniciatívy osobne, telefonicky alebo prostredníctvom emailu s príslušným koordinátorom grantového programu. Hodnotenie projektov nižšie uvedených grantových schém nevykonáva hodnotiaca komisia. Všetky prijaté žiadosti podliehajú kontrole súladu s grantovou výzvou zamestnankyňami nadácie. Zo žiadostí, ktoré prejdú formálnou kontrolou, budú úspešné projekty vybrané losovaním.

Grantové pravidlá

Grantový program INŠPIRÁCIA POHYBOM 2022

Cieľ: 

 • zlepšenie príležitostí a sprístupnenie športových a rekreačných aktivít zdravotne a mentálne znevýhodneným deťom i dospelým
 • zvýšenie kvality športovísk a budovanie športovej infraštruktúry využívanej znevýhodnenými športovcami
 • podpora rozvoja športu a zdravého životného štýlu zdravotne a mentálne znevýhodnených,
 • zlepšenie podmienok pre športové aktivity, ktoré smerujú k plnohodnotnému zapojeniu ľudí s telesným znevýhodnením do života v spoločnosti

Cieľová skupina:

 • zdravotne/mentálne znevýhodnení športovci 

Výška grantu:

 • Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 4 000 eur. Pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 100 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek.
 • V tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

Konzultácie:

Beáta Ďurišová, 0904 970 100, email: durisova@nadaciakia.sk alebo info@nadaciakia.sk         

Harmonogram: 

17. január 2022
Vyhlásenie grantového programu     
11. február 2022   
Uzávierka predkladania projektov
14. február  – 28. február 2022  
Hodnotenie projektov v súlade s výzvou
1. – 4. marec 2022      Výber podporených projektov – losovanie    
7. – 11. marec 2022    Komunikovanie výsledkov, podpis zmlúv, prvé splátky grantu (70 %)  
14. marec – 31. august 2022
Realizácia projektov, monitoring
16. september 2022 Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy
1. september – 14. október 2022 Kontrola záverečných správ, druhé splátky grantu (30%)

Grantový program Inšpirácia pohybom 2022

Zamestnanecký grantový program DOBROVOĽNÍCTVO 2022 – Zelené komunity

Cieľ: 

 • výsadba, revitalizácia a údržba zelených plôch,
 • vytvorenie alebo obnova prirodzených krajinných prvkov,
 • budovanie alebo obnova mestských prvkov záhradnej a krajinnej architektúry na verejných priestranstvách,
 • zachovanie prírodného dedičstva,
 • zveľadenie a budovanie trás a náučných,
 • vytváranie produkčných záhrad a sadov na verejných plochách, regenerácia mestských vnútroblokov,
 • environmentálne iniciatívy zamerané na zníženie odpadu a recykláciu,
 • ochrana života zvierat v rámci ekosystémov a včelárstvo,
 • čistenie verejných priestranstiev,
 • aktivity súvisiace s ekologickým manažmentom vody a prvky zelenej infraštruktúry,
 • manažment využívania zrážkovej vody.

Cieľová skupina: 

 • mimovládne neziskové organizácie (tzn. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, organizácie s medzinárodným prvkom), 

Výška grantu: 

 • maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 2 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek,
 • pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 50 000 eur,
 • v grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

Konzultácie:

 • Simona Pružinská, tel. číslo: 0911 146 001, pruzinska@nadaciakia.sk alebo info@nadaciakia.sk.

Harmonogram: 

24. január 2022
Vyhlásenie grantovej výzvy
18. február 2022
Uzávierka predkladania projektov
21. február  – 7. marec 2022
Hodnotenie projektov v súlade s výzvou
8. – 11. marec 2022
Výber projektov – losovanie
14. – 18. marec 2022
Komunikácia výsledkov, podpis grantových zmlúv
21. marec – 30. september 2022
Realizácia projektov, monitoring
 14. október 2022
Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy, kontrola záverečných správ, refundácia

dobrovoľníctvo_výzva_vizuál

Grantový program Adventný kalendár 2021

Cieľ:

 • ochrana a podpora zdravia,
 • poskytovanie sociálnej pomoci.

Termín na podávanie žiadostí: 

 • zatiaľ nie je k dispozícii, predpokladaný termín podávania žiadostí: október 2022

Cieľová skupina: 

 • mimovládne neziskové organizácie (tzn. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, organizácie s medzinárodným prvkom), 

Výška grantu: 

 • maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 500 eur,
 • v tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

Konzultácie:

 • Beáta Ďurišová, 0904 970 100, email: durisova@nadaciakia.sk alebo info@nadaciakia.sk

pdp_advent_1

Kontakt na zamestnankyne Nadácia Kia Slovakia:

telefón: 041/515 1522, 041/515 1523
mobil: 0911 146 001, 0904 970 100
emailová adresa: info@nadaciakia.sk

Poštová a fakturačná adresa:

Nadácia Kia Slovakia
Sv. Ján Nepomuckého 1282/1
01301 Teplička nad Váhom
IČO: 42349826
DIČ: 2024083215
Bankové spojenie: IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353