O nadácii

Nadácia Kia Slovakia

Nadácia Kia Slovakia vykonáva svoju nadačnú činnosť od roku 2013. S podporou svojho zakladateľa, Kia Slovakia s. r. o., realizuje verejnoprospešné aktivity najmä v žilinskom regióne.

Zaujímame sa a aktívne vyhľadávame potreby ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Snažíme sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby naša pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel. Naše zameranie a pôsobenie zároveň pravidelne vyhodnocujeme, aby sme dosiahli najefektívnejšie výsledky.

Pri práci máme neustále na pamäti naše etické zásady, ktoré považujeme za samozrejmosť a nevyhnutnosť pre vytváranie a udržiavanie dôvery. Našu činnosť, etické zásady, ako aj výsledky hospodárenia pravidelne a transparentne prezentujeme prostredníctvom výročných správ a webového sídla nadácie.

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam a pri konkrétnej podpore dbáme na jej udržateľnosť. Pri našej činnosti prirodzene prihliadame na sociálne a zdravotne znevýhodnených, ako aj na environmentálne dopady.

Vďaka našej pomoci sa darí rekonštruovať a revitalizovať verejné priestory, nemocnice, vzdelávacie aj športové zariadenia, budovať cyklotrasy a zlepšovať materiálne podmienky pre poskytovanie sociálnej a zdravotnej pomoci.

Naše výročné správy:

Výročná správa 2022                  Výročná správa 2021                    Výročná správa 2020

Výročná správa 2019                   Výročná správa 2018                    Výročná správa 2017               

Výročná správa 2016                                             

 

obrazok

 

 

Správna rada

Nadáciu Kia Slovakia riadi správna rada, ktorá určuje smerovanie nadácie, rozhoduje o rozpočte a o jeho prerozdelení. 

Členovia správnej rady:

 • Geon Won Shin, predseda správnej rady , prezident   a výkonný riaditeľ spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. 
 • Uk Jeon, člen správnej rady a finančný riaditeľ, vedúci divízie financií Kia Slovakia s. r. o. 
 • Jeong Ick Lee, člen správnej rady a koordinátor zodpovedný za vedenie divízie Administratíva Kia Slovakia s. r. o. 
 • Branislav Imre, člen správnej rady a viceprezident zodpovedný za vedenie divízie Administratíva.
 Dozorná rada

Aktivity a výdavky nadácie kontroluje dozorná rada. Je zložená z odborných zamestnancov spoločnosti Kia Slovakia s. r. o., ktorí kontrolujú účtovníctvo, výšku rozpočtu a ďalšie činnosti tak, aby boli transparentné a v súlade s právnymi predpismi.

Členovia dozornej rady:

 • Won Jin Kim, člen dozornej rady a koordinátor kontroly v Kia Slovakia.
 • Adriana Kociánová, členka dozornej rady a vedúca účtovného oddelenia v Kia Slovakia.
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci účtovnej kontroly v Kia Slovakia s. r. o.
Správca

Správca nadácie spravuje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň jej štatutárom.

Súčasným správcom je Tomáš Kováč, ktorý zároveň vedúci sekcie pre vládne a verejné záležitosti  Kia Slovakia s. r. o. 

Zamestnankyne Nadácie Kia Slovakia

Zamestnankyne nadácie zodpovedajú za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Sú zároveň kontaktnými osobami, na ktoré sa môžete obrátiť ohľadom informácií o grantových programoch alebo spolupráce v rámci partnerských programov.

Projektové koordinátorky:

 • Simona Pružinská, zodpovedná za grantový program Zelené komunity, vlastné a partnerské projekty v oblasti mobility.
 • Beáta Ďurišová, zodpovedná za grantový program Inšpirácia pohybom  a Adventný kalendár, partnerské projekty v oblasti vzdelávania.

 

 

Vízia

Prostredníctvom verejnoprospešných aktivít chceme podávať pomocnú ruku tam, kde je naša pomoc potrebná a jej zameranie je v súlade s oblasťami podpory, ktorým sa venujeme.

Poslanie

Poslaním nadácie je byť dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pre miestnu komunitu, žilinský región i Slovensko. Nadácia napĺňa sociálnu zodpovednosť svojho zakladateľa, spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. a aktívne vyhľadáva nové výzvy, ktoré pretvárajú okolie na lepší svet.

Naše poslanie napĺňame hlavne podporou aktívnych organizácií:

 • priamym darovaním finančných prostriedkov,
 • realizáciou otvorených grantových programov,
 • podporou partnerských projektov,
 • sprostredkovaním dobrovoľníckej činnosti,
 • realizovaním vlastných projektov.

Programová stratégia a priority

V rámci nadácii pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu komunity, rozvoj vzdelávania, mobility v regióne a rozvoj dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život. Túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Hlavné programové oblasti – podpora miestnej komunity, mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne. 

Naše piliere a partnerstvá

 • Mobilita. Zelená mobilita je pre nás veľkou témou, pri ktorej sa spájame s miestnou samosprávou a budujeme významné projekty:
  • unikátny systém zdieľaných bicyklov s mestom Žilina (bikesharing), ktorý umožňuje obyvateľom mesta využívať zdieľané bicykle 30 minút zadarmo,
  • prispievame oblastnej organizácia cestovného ruchu Malá Fatra na projekt Cyklomagistrály Terchovská dolina. Nadácia financuje  projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov,
  • v mestách Žilina, Martin a Čadca sme vybudovali pumptrack dráhy,
  • poskytujeme automobily neziskovým organizáciám zameraným na sociálnu a zdravotnú pomoc.
 • Zdravie a sociálna podpora. S dlhodobou víziou skvalitňovania úrovne zdravotnej a sociálnej starostlivosti adresujeme pomoc primárne:
  • regionálnym nemocniciam za účelom rekonštrukčných prác a nákupu medicínskych zariadení na prevenciu, diagnostiku a liečbu,
  • centrám pre deti a rodiny, komunitným, denným centrám a sociálnym podnikom pre interiérové vybavenie,
  • vo vlastnej réžii organizujeme charitatívny beh s názvom “Inklúzia v pohybe” za účelom podpory hendikepovaných športovcov.
 • Vzdelávanie. Dlhodobo podporujeme rozvoj vzdelávania s dôrazom na technické zručnosti detí:
  • budovaním technických dielní v materských školách a nákupom pomôcok na technické vyučovanie do základných a stredných škôl,
  • nákupom licencií vzdelávacieho softvéru pre vybrané základné školy,
  • organizáciou bezplatného letného detského tábora “Automobilová Junior Akadémia”.

 Naše grantové programy

 • Zelené komunity. Vytvárame príležitosti pre komunitné organizovanie s dôrazom na rozvoj životného prostredia, revitalizáciu verejných priestranstiev, kultúrnych pamiatok a školských záhrad.
 • Inšpirácia pohybom. Dbáme na dlhodobé zvyšovanie kvality športovej infraštruktúry zabezpečovaním športových a voľnočasových aktivít nákupom športového vybavenia, výstavbou a rekonštrukciou športovísk. Zameriavame sa aj na popularizáciu a podporu športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.
 • Adventný kalendár. Vo vianočnom čase zdôrazňujeme tému ochrany zdravia a sociálnej pomoci. Cieľom grantu je financovanie nákladov na liečbu alebo zdravotné pomôcky a na materiálnu pomoc sociálne znevýhodneným rodinám a deťom.

Nadačná listina, etické zásady, profily členov a grantové pravidlá

Certifkát transparentnej nadácie

logo asfin

Získali sme certifikát za otvorený prístup k zverejňovaniu informácii o našej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu. Ten vytvorila Asociácia firemných nadácii s cieľom posilniť transparentnosť prostredia tretieho sektora. Kódex definuje 23 atribútov z oblasti riadenia, finančných prehľadov, udeľovania grantov a komunikácie. Audit realizovala spoločnosť KPMG.

 Finančné prehľady

Finančný prehľad hospodárenia nadácie v roku 2022 open data formáte (.xls) na stiahnutie TU. Podrobnú finančnú správu nájdete v našej Výročnej správe 2022

 

 

Prehľad zdrojov príjmov podľa pôvodu za rok 2022

Ako sme financovaní? Naše financovanie je zabezpečené najmä z podielu zaplatenej dane (2 %) a daru vo výške 0,5 % zo zaplatenej dane od materskej spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. Svojimi 2 % nás tiež dlhodobo tiež podporujú zamestnanci zakladateľa. Nadácia počas kalendárneho roka 2022 prijala nižšie uvedené prostriedky:

 • príspevky z asignácie spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. vo výške 1 226 895,75 €,
 • príspevky (dary) od spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. vo výške 310 000,00 €,
 • príspevky z asignácie iných subjektov vo výške 37 557,08 €,
 • príspevky (dary) od iných subjektov vo výške 0,00 €.
 • iné príjmy 387,00 €

Príjmy nadácie v roku 2022 činili 1 574 452,83 €, percentuálny prehľad príjmov dokumentuje graf nižšie:

prehľad príjmov

 

Prehľad výdavkov z daňovej asignácie (2 %) v roku 2022

Zdroje získané z daňovej asignácie rozdeľujeme v zmysle našej dlhodobej stratégie. Zameriame sa predovšetkým na podporu miestnej komunity, zelenej mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne. Výdavky sme rozdelili na dve skupiny – výdavky spojené s realizáciou projektov a náklady na manažment nadácie:

 • realizácia vlastných, partnerských projektov a grantových programov: 434 215,85 €,
 • manažment nadácie (propagácia, mzdy, prevádzka nadácie): 1,88 €.

prehľad výdavkov 2%

 

Rozdelenie finančných prostriedkov použitých v roku 2022 podľa verejnoprospešného účelu 

oblasti_2022

Prehľad výdavkov podľa typov projektov v roku 2022

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam v oblasti mobility, zdravia asociálnej podpory a tiež vzdelávania. Prehľad výdavkov na verejnoprospešné projekty za rok 2021: 

 • realizácia vlastných projektov :  455 091,45 €
 • partnerské projekty vo výške: 258 397,18 €
 • grantový program Inšpirácia pohybom  vo výške: 101 511,76 €,
 • zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo – Zelené komunity 2022: 49 135,31 €,
 • zamestnanecký grantový program Adventný kalendár: 12 058,00 €,
 • grantový program Technické kútiky 2022:  19 934,40 €. 

 Celková suma použitá na verejnoprospešné projekty v roku 2022 bola vo výške 896 128,10 €. 

 

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom vášho projektu a uverejňujete jej logo, tu nájdete všetko potrebné:

 1. pravidlá externej komunikácie TU
 2. naše LOGO na stiahnutie

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

Ako funguje asignačný mechanizmus?

Príspevok vo forme 2 % z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu. 

Ak neviete komu darovať 2 % z dane, pozrite sa vo svojom okolí, či neexistuje organizácia, ktorá by vaše 2% privítala. Aktuálny zoznam subjektov oprávnených prijať podiel zaplatenej dane nájdete v zozname zverejnenom na webovom sídle notárskej komory

titulka_appka

Nadácia Kia Slovakia použije Vaše 2 % na projekty na podporu vzdelávaniazdraviašportu a mobility. 

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať! 

Údaje o prijímateľovi 2% potrebné pri vypĺňaní tlačiva:

 • Obchodné meno: Nadácia Kia Slovakia
 • Právna forma: Nadácia
 • Sídlo: Sv. Ján Nepomuckého 1282/1, 01301 Teplička nad Váhom
 • IČO: 42349826

Povinné dokumenty:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE ZA ROK 2022

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2 % PRE NADÁCIU KIA SLOVAKIA

Na poukázanie 2 % z dane dodržujeme nasledovné postupy:  

 • Postup č. 1: Zamestnanec do 15.2.2023 požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a o vystavenia Potvrdenia o zaplatení dane. Na základe týchto dokumentov následne vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a do 30.4.2023 doručí na príslušný daňový úrad v mieste bydliska.
 • Postup č. 2: Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama vyplní daňové priznanie typu A alebo B, pričom priamo v tlačive uvedie informácie o prijímateľovi a výšku poukázanej sumy (2 % z dane) do 31.3.2023.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete u našej spoločnosti uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 9
  feb
  2024
  DSC_5177

  Grantový program Technické kútiky 2024 čaká na svojich žiadateľov

  Nadácia Kia Slovakia (ďalej len „nadácia“) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe TECHNICKÉ KÚTIKY 2024, ktorý je zameraný na rozvoj kreativity, predstavivosti, tímovej práce, manuálnych zručností, technického myslenia a verbálnych schopností detí v predškolskom veku v materských školách v Žilinskom kraji. Technický kútik môže byť umiestnený ako súčasť triedy, alebo aj odde...

  Viac
  9
  feb
  2024
  DSC_5177

  Grantový program Technické kútiky 2024 čaká na svojich žiadateľov

  Nadácia Kia Slovakia (ďalej len „nadácia“) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe TECHNICKÉ KÚTIKY 2024, ktorý je zameraný na rozvoj kreativity, predstavivosti, tímovej práce, manuálnych zručností, technického myslenia a verbálnych schopností detí v predškolskom veku v materských školách v Žilinskom kraji. Technický kútik môže byť umiestnený ako súčasť triedy, alebo aj oddelene v špeciálnej miestnosti, ak to priestorové usporiadanie materskej školy dovoľuje. Možnosťou je aj technický kútik ako súčasť vonkajšieho priestoru a záhrady.

  Vaše projekty môžete podávať do 12. marca 2024.

  Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

  Podporované aktivity a oprávnené náklady projekt

  1. skupina: materiálne zabezpečenie a vybavenie technického kútika

  • dielenský stôl – stolársky ponk,
  • náradie na technickú výučbu (napr. kladivá, kliešte, skrutkovače, pílky, zveráky, svorky, kľúče, vrtáky,…),
  • spotrebný materiál (napr. balzové drevo, výkresy, pastelky, ceruzky, pravítka, klince, skrutky, matice, brusné papiere,…),
  • ochranné prvky (napr. okuliare, rukavice, ochranné oblečenie,…),
  • úložné priestory (napr. skrine, boxy, organizéry,…),
  • iné vybavenie uvedené v metodickej príručke programu (https://technickeskolky.sk/metodicka-prirucka/).

  2. skupina: prispôsobenie školského priestoru na technický kútik – náklady na túto skupinu nákladov nesmú presiahnuť 1 500 eur)

  • úprava priestoru na technický kútik (napr. výmena podlahy, obloženie stien,…)  –  v prípade žiadosti o použitie grantu aj na úpravu priestoru, nadácia si vyhradzuje právo návštevy školských priestorov v rámci času vyhodnocovania projektov, za účelom posúdenia oprávnenosti požadovaných výdavkov.

  Neoprávnené náklady:

  • režijné a administratívne náklady organizácie (mzdy, mobil, energie a pod.),
  • prenájom priestorov a iné vybavenie organizácie,
  • materiál nesúvisiaci s technickým vzdelávaním,
  • propagačné materiály (letáky, plagáty a pod.).

  Oprávnení žiadatelia

  • materské školy v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom, regionálnym úradom školskej správy alebo štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou,
  • základné školy s materskou školou v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom, regionálnym úradom školskej správy alebo štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou.

  Finančné a formálne kritériá projektu

  Oprávnenosť projektu:

  • predkladaný projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji,
  • predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter,
  • jedna organizácia môže podať iba jeden projekt,
  • školy, ktoré v predchádzajúcich rokoch získali grant na vybudovanie technického kútika, môžu žiadať o grant len na doplnenie spotrebného materiálu,
  • predkladaný projekt musí spĺňať podmienky podľa príslušných právnych predpisov a žiadateľ musí predložiť akékoľvek súhlasy alebo povolenia, ak sú na realizáciu projektu podľa právnych predpisov potrebné,
  • projekt musí byť v súlade s etickými zásadami nadácie uverejnenými na webovej stránke www.nadaciakia.sk.

  Výška grantu:

  • maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 3 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek,
  • pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 48 000 eur,
  • v grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

  Prijímanie žiadostí:

  • projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 12. marca 2024 do 24:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo podané po tomto termíne nebudú akceptované.
  • povinné prílohy žiadosti:
  • sken výpisu z bankového účtu žiadateľa alebo zmluva o zriadení účtu,
  • fotografie priestorov, v ktorých bude vybudovaný technický kútik.
  • osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/,
  • pre prihlásenie sa na stránku je potrebné kliknúť na odkaz ve-maile a potvrdiť údaje,
  • nové konto (novú registráciu) nie je potrebné vytvárať v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portá V tom prípade sa prihláste pod už pôvodným loginom. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail.
  • Po prihlásení je potrebné vybrať si program TECHNICKÉ KÚTIKY 2024.

  Časový harmonogram

  9. február 2024  vyhlásenie grantovej výzvy
  12. marec 2024 uzávierka predkladania projektov
  13. – 20. marec 2024 hodnotenie projektov v súlade s výzvou
  21. marec 2024 výber projektov
  25. – 31. marec 2024 komunikácia výsledkov, podpis zmlúv, splátka 70 % grantu
  25. marec – 15. júl 2024 realizácia projektov, monitoring
  17. júl 2024 uzávierka pre zaslanie záverečnej správy
  17. – 31. júl 2024 kontrola záverečných správ, refundácia, splátka 30 % grantu

   Výber projektov

  • všetky prijaté žiadosti budú skontrolované z pohľadu súladu s grantovou výzvou. Zhodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré nebudú spĺňať podmienky uvedené v bodoch C a D. Z projektov, ktoré prejdú formálnou kontrolou, budú úspešné projekty vybrané losovaním.

  Realizácia projektov

  • nadácia uzavrie s úspešnými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky: Prvé platby grantu budú zaslané na účet žiadateľa po podpise zmluvy vo výške 70 % zo schválenej sumy a 30 % po vyúčtovaní a predložení záverečnej správy,
  • o akýchkoľvek zmenách projektu, vrátane presunu prostriedkov grantu medzi jednotlivými rozpočtovými položkami, je potrebné informovať nadáciu,
  • prijímateľ grantu je povinný viesť evidenciu účtovných dokladov o výdavkoch podporovanej činnosti tak, aby v rámci vyúčtovania grantu a prípadnej kontroly preukázal, že grant bol preukázateľne a jednoznačne použitý v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou; zmena účelu podporovanej činnosti nie je možná,
  • prijímateľ grantu je povinný zverejniť, že projekt je finančne podporený nadáciou a zároveň používať správny a úplný názov a logo podľa pravidiel externej komunikácie, ktoré sú dostupné na webovom sídle nadácie nadaciakia.sk,
  • zástupcovia nadácie budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov,
  • po ukončení realizácie projektu príjemca grantu vypracuje a predloží záverečnú správu v elektronickej podobe na https://nadaciakia.egrant.sk/. Súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie účtovných dokladov ako faktúry, pokladničné bloky, výpisy z účtu prijímateľa o úhrade, výdavkové pokladničné doklady, a pod.),
  • v prípade nedodržania podmienok môže byť príjemca vyzvaný vrátiť poskytnutý grant nadácii v plnej výške.

  Kontakt a konzultácie

  Kontaktné osoby pre konzultácie:

  • Beáta Ďurišová:          e-mail: durisova@nadaciakia.sk, tel. číslo: +421 904 970 100
  • Simona Pružinská:      e-mail: pruzinska@nadaciakia.sk, tel. číslo: +421 911 146 001

  Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

  Tím Nadácie Kia Slovakia

 • 8
  feb
  2024
  2024_02_08_Postielky_Detske_Nemocnica_DK-1

  Žilinský samosprávny kraj a Nadácia Kia Slovakia pomáhajú detským pacientom

  V minulom roku sa Žilinskému samosprávnemu kraju v spolupráci s Nadáciou Kia Slovakia podarilo zlepšiť podmienky pre detských pacientov v nemocniciach v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Nadácia Kia Slovakia dlhodobo prispieva k zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v Žilinskom regióne. Intenzívna spolupráca s nemocnicami v správe Žilinského samosprávneho kraja začala počas pandémie ...

  Viac
  8
  feb
  2024
  2024_02_08_Postielky_Detske_Nemocnica_DK-1

  Žilinský samosprávny kraj a Nadácia Kia Slovakia pomáhajú detským pacientom

  V minulom roku sa Žilinskému samosprávnemu kraju v spolupráci s Nadáciou Kia Slovakia podarilo zlepšiť podmienky pre detských pacientov v nemocniciach v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

  Nadácia Kia Slovakia dlhodobo prispieva k zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v Žilinskom regióne. Intenzívna spolupráca s nemocnicami v správe Žilinského samosprávneho kraja začala počas pandémie COVID-19, kedy nadácia nakúpila sonografické prístroje pre diferenciálnu diagnostiku pacientov a taktiež poskytla darčekové sady uterákov a županov pre zamestnancov nemocníc.

  V decembri roka 2023 sa stretol záujem nadácie so zámerom Žilinského samosprávneho kraja podporiť pacientov detských JIS oddelení. Do nemocníc v Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši, Čadci a Trstenej preto od nadácie poputovalo spolu 12 plne elektrických polohovateľných postieľok s veselým motívom a maximálnou bezpečnosťou. „V Nadácii Kia Slovakia veríme, že aj týmto spôsobom prispievame k spríjemneniu pobytov detských pacientov v nemocniciach,“ uviedol správca Nadácie Kia Slovakia, Tomáš Kováč.

  Veľmi si vážim kroky a aktivity Nadácie Kia Slovakia, ktoré realizuje v prospech obyvateľov kraja, pacientov i samotných pracovníkov zdravotníckych zariadení. Aj v ich mene chcem nadácii vysloviť veľké poďakovanie,“ uviedla Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

  Za dlhodobú podporu a spoluprácu získala nadácia v minulom roku od Žilinského samosprávneho kraja špeciálne ocenenie, čím sa pridala k 45 významným osobnostiam v oblasti zdravotnej starostlivosti žilinského regiónu. 

  Zdroj: Tlačová správa, Žilinský samosprávny kraj

  2024_02_08_Postielky_Detske_Nemocnica_DK-42024_02_08_Postielky_Detske_Nemocnica_DK-3

   

 • 6
  feb
  2024
  Yellow White Illustrated We Are Hiring Facebook Post (Prezentácia) (2)

  Staňte sa súčasťou tímu Nadácie Kia

  Nadácia Kia Slovakia: Projektový/á koordinátorka Ponúkame príležitosť  dvom inšpiratívnym ľuďom so záujmom o neziskový sektor a schopnosťou riadiť projekty, aby sme mohli rozšíriť projektový tím našej nadácie. ❓Koho hľadáme? 📣 Projektový koordinátor/ projektová koordinátorka (plný úväzok) 📣Projektový koordinátor/ projektová koordinátorka (polovičný úväzok) Hlavnými úlohami z...

  Viac
  6
  feb
  2024
  Yellow White Illustrated We Are Hiring Facebook Post (Prezentácia) (2)

  Staňte sa súčasťou tímu Nadácie Kia

  Nadácia Kia Slovakia: Projektový/á koordinátorka

  Ponúkame príležitosť  dvom inšpiratívnym ľuďom so záujmom o neziskový sektor a schopnosťou riadiť projekty, aby sme mohli rozšíriť projektový tím našej nadácie.

  ❓Koho hľadáme?

  📣 Projektový koordinátor/ projektová koordinátorka (plný úväzok)

  📣Projektový koordinátor/ projektová koordinátorka (polovičný úväzok)

  Hlavnými úlohami zamestnanca bude:

  • riadenie projektov v súlade s cieľmi a hodnotami nadácie;
  • manažment grantových programov;
  • tvorba a realizácia dlhodobej stratégie nadácie;
  • reporting v zmysle interných pravidiel nadácie a v zmysle povinností vyplývajúcich zo zákona o nadáciách a zákona o dani z príjmov;
  • správa online komunikačných nástrojov;
  • komplexné zabezpečenie administratívnych činností nadácie.

  Zamestnanecké výhody, benefity

  • príležitosť byť súčasťou pozitívnej zmeny v regióne;
  • príležitosť pre kreativitu v pracovnom prostredí;
  • realizácia inovatívnych nápadov za účelom pomoci komunitám;
  • inšpiratívne pracovné prostredie;
  • rozmanitosť práce.

  Informácie o výberovom konaní

  Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 23. februára 2024:

  • štruktúrovaný životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku;
  • motivačný list v slovenskom alebo anglickom jazyku opisujúci doterajšie relevantné skúsenosti (max 1. strana);
  • informáciu, o aký druh úväzku má uchádzač/ka záujem (plný/polovičný). Dokumenty posielajte elektronicky na emailovú adresu: info@nadaciakia.sk do 23. februára 2024 (vrátane, predmet emailu: Nadácia Kia Slovakia: Projektový/á koordinátor/ka).

  Predpokladaný termín konania osobného pohovoru: február/marec 2024

  Požiadavky na zamestnanca

  • vysokoškolské II. stupňa
  • Vzdelanie v odbore
  • všeobecné / ekonomické / manažment

  Jazykové znalosti

  • Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

  Ostatné znalosti

  • Microsoft Outlook – Pokročilý
  • Microsoft Excel – Pokročilý
  • Microsoft Word – Pokročilý
  • Vodičský preukaz B

  Prax na pozícii/v oblasti: administratíva alebo projektové riadenie

  Počet rokov praxe: 2

  Osobnostné predpoklady a zručnosti

  • prax v oblasti administratívy alebo projektového riadenia: minimálne 2 roky;
  • aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom (úroveň B2);
  • znalosť práce s PC (úroveň pokročilá);
  • vodičský preukaz skupiny B;
  • vysoká úroveň organizačných zručností a schopnosť riadiť viacero projektov súčasne;
  • vzťah k práci s ľuďmi;
  • empatia a zodpovednosť;
  • samostatnosť;
  • skúsenosť z prostredia neziskového sektora a zodpovedného podnikania je výhodou.

  Stručná charakteristika Nadácie Kia

  Nadácia Kia Slovakia je už 10 rokov stálym partnerom žilinského regiónu. Prostredníctvom realizácie verejnoprospešných projektov prispieva k zlepšeniu hlavne v oblastiach vzdelávania, inkluzívneho športu a ochrany zdravia. Zaujímame sa a aktívne vyhľadávame potreby ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Snažíme sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby naša pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel.

  Počet zamestnancov

  2 zmestnanci

  Kontakt

  Kontaktná osoba: Beáta Ďurišová

  Tel.: +421904970100

  E-mail: poslať životopis

  Informácia o spracúvaní osobných údajov na stiahnutie TU

 • 15
  dec
  2023
  N KIA_lowres-102

  Spájame sa (nielen) pre región 2023: Stretnutie angažovaných aktérov pre budovanie spolupráce

  V kultúrnom centre Nová synagóga Žilina sa 7. decembra stretlo približne 100 hostiek a hostí z neziskového sektora, podnikov, verejnej správy a médií pod záštitou Nadácie Kia Slovakia. V rámci programu stretnutia Spájame sa (nielen) pre región 2023 sa predstavilo spolu osem rečníčok a rečníkov, aby diskutovali o témach, ktoré sú kľúčové pre rozvoj nielen Žilinského regiónu. „Stretnutie má za ci...

  Viac
  15
  dec
  2023
  N KIA_lowres-102

  Spájame sa (nielen) pre región 2023: Stretnutie angažovaných aktérov pre budovanie spolupráce

  V kultúrnom centre Nová synagóga Žilina sa 7. decembra stretlo približne 100 hostiek a hostí z neziskového sektora, podnikov, verejnej správy a médií pod záštitou Nadácie Kia Slovakia. V rámci programu stretnutia Spájame sa (nielen) pre región 2023 sa predstavilo spolu osem rečníčok a rečníkov, aby diskutovali o témach, ktoré sú kľúčové pre rozvoj nielen Žilinského regiónu.

  Stretnutie má za cieľ vytvoriť príležitosť pre zástupcov samospráv, občianskych združení a podnikov, ktorí sa podieľajú alebo majú záujem podieľať sa na verejnoprospešných aktivitách, aby sa stretli, spoznali aktérov a potreby a nadviazali kontakty pre prípadné budúce spolupráce,“ povedal na úvod stretnutia Tomáš Kováč, správca Nadácie Kia Slovakia.

  Príležitosti a výzvy pre mládež

  Cieľom diskusného panelu bolo načrtnúť zásadné témy a ich riešenia pre mladých ľudí. Výsledky testovania PISA ukazujú, že až tretina 15-ročných detí nedosiahla ani základnú úroveň vedomostí. Dlhodobý negatívny trend úrovne znalostí a schopností sprevádzajú aj ďalšie problémy ako napríklad odliv mladých talentov do zahraničia či nedostatočná ponuka neformálneho vzdelávania na školách.

  Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline, Jozef Ristvej, vyjadril myšlienku, že vzdelávanie na Slovensku v porovnaní s Českou republikou môže byť na veľmi podobnej odbornej úrovni. Rozdiel však spočíva v spôsobe výučby a ďalších možnostiach pre študentov, ktoré sú v zahraničí pestrejšie. Podľa prorektora je dôležité podporovať angažovanosť a motiváciu študentov zostať na Slovensku aj napríklad prostredníctvom budovania zázemia a možností daného mesta. Príkladmi dobrej praxe sú kampusové systémy, ktoré ponúkajú priamy kontakt medzi študentmi, učiteľmi a profesionálmi, rozmanité aktivity, knižnice, laboratóriá a poskytujú mentorstvo a individuálnu podporu pre študentov s pozitívnym vplyvom na ich akademický a kariérny rast.

  Riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Branislav Hadár, v debate uviedol konkrétne kroky štátu na zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu. Jedným z týchto opatrení je budovanie Centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť ekosystém zručností pre regionálny rozvoj, inovácie a sociálnu inklúziu odbornej prípravy mladých. Úsilie je zamerané na to, aby príprava a schopnosti mladých odrážali meniace sa hospodárske a sociálne potreby regiónu v kontexte zelenej a digitálnej transformácie.

  Projektová manažérka Nadácie Kia Slovakia, Beáta Ďurišová, doplnila diskusiu o iniciatívy nadácie v oblasti neformálneho vzdelávania detí od materských škôl až po stredné školy. Osobitne vyzdvihla potrebu venovať sa deťom už v materských školách, kde nadácia dlhodobo realizuje tzv. „technické kútiky“ na podporu rozvoja detskej kreativity, spolupráce a porozumenia fungovania sveta okolo nás. Ako príklad dobrej praxe pre motiváciu detí k vzťahu k  prírodným vedám spomenula spoluprácu so Žilinskou univerzitou v Žiline pri projekte Centra na popularizáciu vedy a techniky. Toto centrum bude od roku 2024 otvorené pre školy a verejnosť na pôde univerzity.

  Marcel Rypák, projektový koordinátor Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, priniesol do debaty pohľad zástupcu mladých ľudí. Na svojom príklade návratu zo zahraničia naspäť na Slovensko zdôraznil potrebu budovania komunity a podpory dobrovoľníctva. Podľa pána Rypáka sú všetky projekty založené na dobrovoľníctve, pričom to pomáha budovať u mladých angažovanosť, príslušnosť ku komunite, a zároveň osobnostný rozvoj. Diskusný panel ukončil zaujímavou myšlienkou: „Keď zanikne dobrovoľníctvo, zanikne svet.“

  Rovnosť na športovisku a mimo neho

  Druhá časť večera bola venovaná téme inklúzie nielen v športe. Na Slovensku je až 15 % ľudí so zdravotným znevýhodnením. Hostia v diskusii dlhodobo zastupujú športovcov a mladých ľudí s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia a popularizujú témy unifikovaného športu pre verejnosť. Svojou činnosťou vytrvalo dokazujú, ako šport pozitívne ovplyvňuje každodenný život ľudí so znevýhodnením.

  Národná riaditeľka organizácie Špeciálne Olympiády Slovensko, Eva Gažová, je dlhodobou pracovníčkou so športovcami s intelektuálnym znevýhodnením, ktorí sa pod záštitou tejto organizácie venujú profesionálnemu športu na celosvetovej úrovni. Podľa pani Gažovej je najprirodzenejším a najjednoduchším spôsobom inklúzie práve šport. V diskusii zdôraznila význam empatie a otvorenosti mysle v interakcii s ľuďmi so znevýhodnením, vďaka ktorým všetci môžeme mať príjemnú osobnú skúsenosť s jednotlivcami s intelektuálnym znevýhodnením.

  Generálny manažér organizácie Slovak Para Ice Hockey, Miroslav Dráb, stál pri úspechoch parahokejistov z Dolného Kubína, ktorí v tomto roku získali strieborné medaile na majstrovstvách sveta v Kazachstane. Pán Dráb poukázal na nedostatočnú bezbariérovosť pre športovcov s fyzickým hendikepom v našej krajine. Naznačil, že spoločnosť trochu zanedbáva bezbariérový prístup napríklad k verejným budovám a dopravným prostriedkom. Osobnou motiváciou však spolu s klubom prispieva k zlepšeniu týchto podmienok v hľadaní spolupráce a podpory pre svoje projekty.

  Tému “športu v tme” predstavil poslucháčom Peter Ďuroška, predseda Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov. Vyzdvihol iniciatívy zamerané na popularizáciu športu a športovcov so znevýhodnením, ocenil komunitné a športové akcie, ktoré prispievajú k výraznému mediálnemu a spoločenskému povedomiu o tejto téme.

  Jana Mrlianová je správkyňou Komunitnej nadácie Liptov, ktorá už 15 rokov pôsobí v regióne Liptov a pomáha zdravotne a sociálne znevýhodneným. Zároveň každoročne organizuje športovo-charitatívne podujatie Barlatón, ktorého výťažok vždy putuje rodinám detí s hendikepom. Pani Mrlianová vo svojom príspevku zdôraznila dôležitosť nielen hovoriť o inklúzii, ale tiež ju aktívne vnímať a podporovať.

  Stála hostka v diskusii, Beáta Ďurišová z Nadácie Kia Slovakia zhrnula aktivity nadácie pre podporu inklúzie, ako napríklad beh nadácie „Inklúzia v pohybe“ či grantový program „Inšpirácia pohybom“. Diskusný blok zakončila myšlienkou: „Inklúzia bude dokonaná, keď sa ako slovo vytratí z nášho slovníka a bude pre nás všetkých súčasťou života.“

  Podujatie zavŕšila poďakovaním projektová manažérka Nadácie Kia Slovakia, Simona Pružinská, ktorá zdôraznila, že nadácia slávi už 10. výročie svojho vzniku, ktoré sa rozhodla osláviť trochu netradične – stretnutím relevantných partnerov odhodlaných spájať sa nielen pre región.

  Večer moderovala a diskusie facilitovala zdravotná klaunka a rozhlasová moderátorka Mariana Kovačechová. O atmosféru a kultúrny zážitok sa postarala Zuzana Mikulcová.

  Nadácia Kia Slovakia srdečne ďakuje všetkým zúčastneným za aktívne zapojenie sa do diskusií, účasť na neformálnej časti rozhovorov a networkingu a v neposlednom rade za ochotu spolupracovať vo veci spoločenskej zodpovednosti.

  Veríme, že toto stretnutie prispeje k vytvoreniu platformy pre participatívne procesy a angažovanosť čo najväčšieho množstva zodpovedných partnerov v regióne.

  Priebeh podujatia zachytil fotograf Michal Pišný. Fotografie na stiahnutie nájdete na webovom linku TU.

  Video reportáž z podujatia spracovala TV Raj, video je dostupné TU.


Grantové programy 2023


Aktuálne prebieha hodnotenie všetkých projektov v súlade s aktuálnymi výzvami. Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov úspešných uchádzačov o grant je 20 – 31. marec 2023.

Ďakujeme za trpezlivosť. 

Grantové výzvy Nadácie Kia sú pravidelne zverejňované na webovom sídle nadácie www.nadaciakia.sk v sekcii Aktuality. Záujemcovia o grant tiež môžu využiť možnosť konzultovať svoje projektové iniciatívy osobne, telefonicky alebo prostredníctvom emailu s príslušným koordinátorom grantového programu. Z prijatých projektových žiadostí, ktoré splnia podmienky, budú úspešné projekty vybrané losovaním a v prípade programu „Športové podujatia v regióne 2023“ správnou radou Nadácie Kia Slovakia.

Inšpirácia pohybom Športové podujatia   v regióne Zelené komunity Technické kútiky
podpora a rozvoj športu
športovcov so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením
podpora športových
podujatí v Žilinskom kraji
rozvoj dobrovoľníckych aktivít a zelených projektov v Žilinskom kraji rozvoj manuálnych zručností,
tvorivosti detí v predškolskom veku v materských
školách v Žilinskom kraji
mimovládne neziskové organizácie aktívne podporujúce športovcov s mentálnym alebo telesným znevýhodnením mimovládne neziskové organizácie aktívne podporujúce šport mimovládne neziskové organizácie, materské, základné, stredné školy materské školy a základné školy s materskou skolou v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom
4 000 eur 2 500 eur 2 000 eur 3 000 eur

Grantové pravidlá

Grantový program INŠPIRÁCIA POHYBOM 2023

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu: 

1. skupina: materiálne zabezpečenie športových aktivít (nákup športových pomôcok a vybavenia)

2. skupina: zabezpečenie tréningového procesu (prenájom športoviska na účel pravidelného tréningu)

3. skupina: budovanie športovej infraštruktúry (budovanie alebo obnova prvkov workoutových ihrísk s prihliadnutím na inklúziu a bezbariérový prístup) 

Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové organizácie; organizácia musí dokladovať činnosť a aktívnu podporu športu telesne alebo mentálne znevýhodnených športovcov. 

Výška grantu: 4 000 eur 

inspiracia pohybom_vizual_web2

 ——————————————————————————————————–

Grantový program ŠPORTOVÉ PODUJATIA V REGIÓNE

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu

1. skupina: materiálne zabezpečenie športového podujatia (nákup spotrebného materiálu na technické zabezpečenie podujatia (napr. materiál na vyznačenie trate, farby, pásky, medaile, reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty pre usporiadateľov, pitný režim a pod.).

2. skupina: zabezpečenie služieb kšportovému podujatiu (prenájom športoviska na účel podujatia (napr. prenájom telocvične, športového areálu, plavárne, ľadovej plochy a pod.), zabezpečenie nevyhnutných služieb (napr. časomiera, štartové čísla, prenájom mobilných toaliet, zábran, stanov, prístreškov, zdravotnej služby, štartovacej brány, systému zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi podujatia a pod.).

Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové organizácie; organizácia musí dokladovať činnosť a aktívnu podporu športu stanovami.

Uprednostnené budú podujatia s nulovým/dobrovoľným/symbolickým štartovným s charitatívnym charakterom a prvkami inklúzie ľudí so znevýhodnením.

Výška grantu2 500 eur 

Športujeme v regióne _vizuál2

 ——————————————————————————————————–

Zamestnanecký grantový program Zelené komunity 

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu: 

1. skupina: zelené plochy (výsadba, revitalizácia a údržba zelených plôch, vytvorenie alebo obnova prirodzených krajinných prvkov, vytváranie produkčných záhrad a sadov na verejných plochách, zachovanie prírodného dedičstva)

2. skupina: zelená architektúry (budovanie alebo obnova prvkov záhradnej a krajinnej architektúry na verejných priestranstvách, zveľadenie a budovanie trás a náučných chodníkov)

3. skupina: ekológia (environmentálne iniciatívy zamerané na zníženie odpadu a recykláciu, čistenie verejných priestranstiev , aktivity súvisiace s ekologickým manažmentom vody a prvkami zelenej infraštruktúry, manažment využívania zrážkovej vody, vodozádržné opatrenia na spomalenia odplavovania pôdy spôsobených zrážkovou vodou) 

4. skupina: ekologické včelárstvo (rozširovanie počtu včelstiev, chov matiek, medobranie, kŕmenie, materiálne zabezpečenie výroby úľov)

5. skupina: enviro-vzdelávanie (workshopy, interaktívne aktivity, súťaže ahry pre deti a mládež na tému odpad, ochrana prírody a biodiverzita, udržateľný rozvoj, klimatická zmena a pod.) 

Oprávnené náklady:

 • materiálne a technické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít,
 • prenájom priestorov na priamu realizáciu aktivít*.

*V prípade, že prijímateľ grantu vynaloží finančné prostriedky na prenájom priestorov, v ktorých sa aktivity projektu priamo nevykonávajú, potom nie je možné na takéto úhrady použiť prostriedky poskytnuté z grantu nadácie.

Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové organizácie, materské, základné a stredné školy. 

Výška grantu2 000 eur 

ZELENÉ KOMUNITY (Darčekový poukaz) (Vizitka) (1)

——————————————————————————————————–

Grantový program TECHNICKÉ KÚTIKY

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projekt

1. skupina: materiálne zabezpečenie avybavenie technického kútika

 • dielenský stôl – stolársky ponk, náradie na technickú výučbu (napr. kladivá, kliešte, skrutkovače, pílky, zveráky, svorky, kľúče, vrtáky,…), spotrebný materiál (napr. balzové drevo, výkresy, pastelky, ceruzky, pravítka, klince, skrutky, matice, brusné papiere,…), ochranné prvky (napr. okuliare, rukavice, ochranné oblečenie,…), úložné priestory (napr. skrine, boxy, organizéry,…), iné vybavenie uvedené v metodickej príručke programu (https://technickeskolky.sk/metodicka-prirucka/).

2. skupina: prispôsobenie školského priestoru na technický kútik – náklady na túto skupinu nákladov nesmú presiahnuť 1 500 eur)

 • úprava priestoru na technický kútik (napr. výmena podlahy, obloženie stien,…)  –  v prípade žiadosti o použitie grantu aj na úpravu priestoru, nadácia si vyhradzuje právo návštevy školských priestorov v rámci času vyhodnocovania projektov, za účelom posúdenia oprávnenosti požadovaných výdavkov.

Oprávnení žiadatelia:

 • materské školy v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom,
 • základné školy s materskou školou v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom.

Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 3 000 eur

Technické kútiky_vizuál_WEB

——————————————————————————————————–

Grantový program Adventný kalendár 2023 (pripravujeme)

Cieľ:

 • ochrana a podpora zdravia,
 • poskytovanie sociálnej pomoci.

Programovú výzvu budeme budeme zverejňovať v priebehu októbra 2023.

Kontakt na zamestnankyne Nadácia Kia Slovakia:

telefón: 041/515 1522, 041/515 1523
mobil: 0911 146 001, 0904 970 100
emailová adresa: info@nadaciakia.sk

Poštová a fakturačná adresa:

Nadácia Kia Slovakia
Sv. Ján Nepomuckého 1282/1
01301 Teplička nad Váhom
IČO: 42349826
DIČ: 2024083215
Bankové spojenie: IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353