O nadácii

Nadácia Kia Slovakia

Nadácia Kia Slovakia vykonáva svoju nadačnú činnosť od roku 2013. S podporou svojho zakladateľa, Kia Slovakia s. r. o., realizuje verejnoprospešné aktivity najmä v žilinskom regióne.

Zaujímame sa a aktívne vyhľadávame potreby ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Snažíme sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby naša pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel. Naše zameranie a pôsobenie zároveň pravidelne vyhodnocujeme, aby sme dosiahli najefektívnejšie výsledky.

Pri práci máme neustále na pamäti naše etické zásady, ktoré považujeme za samozrejmosť a nevyhnutnosť pre vytváranie a udržiavanie dôvery. Našu činnosť, etické zásady, ako aj výsledky hospodárenia pravidelne a transparentne prezentujeme prostredníctvom výročných správ a webového sídla nadácie.

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam a pri konkrétnej podpore dbáme na jej udržateľnosť. Pri našej činnosti prirodzene prihliadame na sociálne a zdravotne znevýhodnených, ako aj na environmentálne dopady.

Vďaka našej pomoci sa darí rekonštruovať a revitalizovať verejné priestory, nemocnice, vzdelávacie aj športové zariadenia, budovať cyklotrasy a zlepšovať materiálne podmienky pre poskytovanie sociálnej a zdravotnej pomoci.

Naše výročné správy:

Výročná správa 2021                             Výročná správa 2020                         Výročná správa 2019

Výročná správa 2018                             Výročná správa 2017                         Výročná správa 2016

 

obrazok

 

 

Správna rada

Nadáciu Kia Slovakia riadi správna rada, ktorá určuje smerovanie nadácie, rozhoduje o rozpočte a o jeho prerozdelení. 

Členovia správnej rady:

 • Geon Won Shin, predseda správnej rady , prezident   a výkonný riaditeľ spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. 
 • Uk Jeon, člen správnej rady a finančný riaditeľ, vedúci divízie financií Kia Slovakia s. r. o. 
 • Jeong Ick Lee, člen správnej rady a koordinátor zodpovedný za vedenie divízie Administratíva Kia Slovakia s. r. o. 
 • Branislav Imre, člen správnej rady a viceprezident zodpovedný za vedenie divízie Administratíva.
 Dozorná rada

Aktivity a výdavky nadácie kontroluje dozorná rada. Je zložená z odborných zamestnancov spoločnosti Kia Slovakia s. r. o., ktorí kontrolujú účtovníctvo, výšku rozpočtu a ďalšie činnosti tak, aby boli transparentné a v súlade s právnymi predpismi.

Členovia dozornej rady:

 • Won Jin Kim, člen dozornej rady a koordinátor kontroly v Kia Slovakia.
 • Adriana Kociánová, členka dozornej rady a vedúca účtovného oddelenia v Kia Slovakia.
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci účtovnej kontroly v Kia Slovakia s. r. o.
Správca

Správca nadácie spravuje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň jej štatutárom.

Súčasným správcom je Tomáš Kováč, ktorý zároveň vedúci sekcie pre vládne a verejné záležitosti  Kia Slovakia s. r. o. 

Zamestnankyne Nadácie Kia Slovakia

Zamestnankyne nadácie zodpovedajú za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Sú zároveň kontaktnými osobami, na ktoré sa môžete obrátiť ohľadom informácií o grantových programoch alebo spolupráce v rámci partnerských programov.

Projektové koordinátorky:

 • Simona Pružinská, zodpovedná za grantový program Zelené komunity, vlastné a partnerské projekty v oblasti mobility.
 • Beáta Ďurišová, zodpovedná za grantový program Inšpirácia pohybom  a Adventný kalendár, partnerské projekty v oblasti vzdelávania.

 

 

Vízia

Prostredníctvom verejnoprospešných aktivít chceme podávať pomocnú ruku tam, kde je naša pomoc potrebná a jej zameranie je v súlade s oblasťami podpory, ktorým sa venujeme.

Poslanie

Poslaním nadácie je byť dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pre miestnu komunitu, žilinský región i Slovensko. Nadácia napĺňa sociálnu zodpovednosť svojho zakladateľa, spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. a aktívne vyhľadáva nové výzvy, ktoré pretvárajú okolie na lepší svet.

Naše poslanie napĺňame hlavne podporou aktívnych organizácií:

 • priamym darovaním finančných prostriedkov,
 • realizáciou otvorených grantových programov,
 • podporou partnerských projektov,
 • sprostredkovaním dobrovoľníckej činnosti,
 • realizovaním vlastných projektov.

Programová stratégia a priority

V rámci nadácii pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu komunity, rozvoj vzdelávania, mobility v regióne a rozvoj dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život. Túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Hlavné programové oblasti – podpora miestnej komunity, mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne. 

Naše piliere a partnerstvá

 • Mobilita. Zelená mobilita je pre nás veľkou témou, pri ktorej sa spájame s miestnou samosprávou a budujeme významné projekty:
  • unikátny systém zdieľaných bicyklov s mestom Žilina (bikesharing), ktorý umožňuje obyvateľom mesta využívať zdieľané bicykle 30 minút zadarmo,
  • prispievame oblastnej organizácia cestovného ruchu Malá Fatra na projekt Cyklomagistrály Terchovská dolina. Nadácia financuje  projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov,
  • v mestách Žilina, Martin a Čadca sme vybudovali pumptrack dráhy,
  • poskytujeme automobily neziskovým organizáciám zameraným na sociálnu a zdravotnú pomoc.
 • Zdravie a sociálna podpora. S dlhodobou víziou skvalitňovania úrovne zdravotnej a sociálnej starostlivosti adresujeme pomoc primárne:
  • regionálnym nemocniciam za účelom rekonštrukčných prác a nákupu medicínskych zariadení na prevenciu, diagnostiku a liečbu,
  • centrám pre deti a rodiny, komunitným, denným centrám a sociálnym podnikom pre interiérové vybavenie,
  • vo vlastnej réžii organizujeme charitatívny beh s názvom “Inklúzia v pohybe” za účelom podpory hendikepovaných športovcov.
 • Vzdelávanie. Dlhodobo podporujeme rozvoj vzdelávania s dôrazom na technické zručnosti detí:
  • budovaním technických dielní v materských školách a nákupom pomôcok na technické vyučovanie do základných a stredných škôl,
  • nákupom licencií vzdelávacieho softvéru pre vybrané základné školy,
  • organizáciou bezplatného letného detského tábora “Automobilová Junior Akadémia”.

 Naše grantové programy

 • Zelené komunity. Vytvárame príležitosti pre komunitné organizovanie s dôrazom na rozvoj životného prostredia, revitalizáciu verejných priestranstiev, kultúrnych pamiatok a školských záhrad.
 • Inšpirácia pohybom. Dbáme na dlhodobé zvyšovanie kvality športovej infraštruktúry zabezpečovaním športových a voľnočasových aktivít nákupom športového vybavenia, výstavbou a rekonštrukciou športovísk. Zameriavame sa aj na popularizáciu a podporu športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.
 • Adventný kalendár. Vo vianočnom čase zdôrazňujeme tému ochrany zdravia a sociálnej pomoci. Cieľom grantu je financovanie nákladov na liečbu alebo zdravotné pomôcky a na materiálnu pomoc sociálne znevýhodneným rodinám a deťom.

Nadačná listina, etické zásady, profily členov a grantové pravidlá

Certifkát transparentnej nadácie

logo asfin

Získali sme certifikát za otvorený prístup k zverejňovaniu informácii o našej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu. Ten vytvorila Asociácia firemných nadácii s cieľom posilniť transparentnosť prostredia tretieho sektora. Kódex definuje 23 atribútov z oblasti riadenia, finančných prehľadov, udeľovania grantov a komunikácie. Audit realizovala spoločnosť KPMG.

 Finančné prehľady

Finančný prehľad hospodárenia nadácie v roku 2021 open data formáte (.xls) na stiahnutie TU. Podrobnú finančnú správu nájdete v našej Výročnej správe 2021

 

 

Prehľad zdrojov príjmov podľa pôvodu za rok 2021

Ako sme financovaní? Naše financovanie je zabezpečené najmä z podielu zaplatenej dane (2 %) a daru vo výške 0,5 % zo zaplatenej dane od materskej spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. Svojimi 2 % nás tiež dlhodobo tiež podporujú zamestnanci zakladateľa. Nadácia počas kalendárneho roka 2021 prijala nižšie uvedené prostriedky:

 • príspevky z asignácie spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. vo výške 265 330,00 €,
 • príspevky (dary) od spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. vo výške 60 000,00 €,
 • príspevky z asignácie iných subjektov vo výške 36 103,42 €,
 • príspevky (dary) od iných subjektov vo výške 100,00 €.

Príjmy nadácie v roku 2021 činili 325 430,00 €, percentuálny prehľad príjmov dokumentuje graf nižšie:

VS_21x21 (12)

 

Prehľad výdavkov z daňovej asignácie (2 %) v roku 2021

Zdroje získané z daňovej asignácie rozdeľujeme v zmysle našej dlhodobej stratégie. Zameriame sa predovšetkým na podporu miestnej komunity, zelenej mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne. Výdavky sme rozdelili na dve skupiny – výdavky spojené s realizáciou projektov a náklady na manažment nadácie:

 • realizácia vlastných, partnerských projektov a grantových programov: 882 101,80 €,
 • manažment nadácie (propagácia, mzdy, prevádzka nadácie): 64 425,51 €.

Výdavky nadácie z podielu zaplatenej dane z roku 2019, ktoré sme použili v roku 2021 činili 946 527,31 €. Percentuálny prehľad výdavkov dokumentuje graf nižšie. Nadácia nemá výdavky spojené s platenou inzerciou a reklamou.

VS_21x21 (11)

Rozdelenie finančných prostriedkov použitých v roku 2021 podľa verejnoprospešného účelu 

Na financovanie všetkých našich projektov v roku 2021 sme použili podiel zaplatenej dane a tiež finančné prostriedky získané z daru zakladateľa, a to v rámci nižšie uvedených oblastí:

 • podpora a rozvoj športu v celkovej výške 367 307,39 €,
 • ochrana a podpora zdravia v celkovej výške 235 572,77 €,
 • podpora vzdelávania v celkovej výške 153 029,69 €,
 • ochrana a tvorba životného prostredia v celkovej výške 120 335,83 €,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti v celkovej výške 25 387,03 €,
 • poskytovanie sociálnej pomoci v celkovej výške 2 539,39 €.

Celková suma použitá na verejnoprospešné projekty v roku 2021 bola vo výške 904 172,10 €, percentuálny prehľad použitia prostriedkov dokumentuje graf nižšie:

VS_21x21 (13)

Prehľad výdavkov podľa typov projektov v roku 2021

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam v oblasti mobility, zdravia asociálnej podpory a tiež vzdelávania. Prehľad výdavkov na verejnoprospešné projekty za rok 2021: 

 • realizácia vlastných projektov vo výške 537 961,28 €,
 • partnerské projekty vo výške 227 308,02 €,
 • zamestnanecký grantový program Šport v regióne vo výške 99 228,92 €,
 • zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo vo výške 24 902,69 €,
 • zamestnanecký grantový program Adventný kalendár vo výške 11 813,86 €,
 • grantový program Technická škôlka vo výške 2 957,33 €. 

 Celková suma použitá na verejnoprospešné projekty v roku 2021 bola vo výške 904 172,10 €, percentuálny prehľad použitia prostriedkov podľa typov projektov dokumentuje graf nižšie:

VS_21x21 (14)

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom vášho projektu a uverejňujete jej logo, tu nájdete všetko potrebné:

 1. pravidlá externej komunikácie TU
 2. naše LOGO na stiahnutie

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

Ako funguje asignačný mechanizmus?

Príspevok vo forme 2 % z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu. 

Ak neviete komu darovať 2 % z dane, pozrite sa vo svojom okolí, či neexistuje organizácia, ktorá by vaše 2% privítala. Aktuálny zoznam subjektov oprávnených prijať podiel zaplatenej dane nájdete v zozname zverejnenom na webovom sídle notárskej komory

titulka_appka

Nadácia Kia Slovakia použije Vaše 2 % na projekty na podporu vzdelávaniazdraviašportu a mobility. 

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať! 

Údaje o prijímateľovi 2% potrebné pri vypĺňaní tlačiva:

 • Obchodné meno: Nadácia Kia Slovakia
 • Právna forma: Nadácia
 • Sídlo: Sv. Ján Nepomuckého 1282/1, 01301 Teplička nad Váhom
 • IČO: 42349826

Povinné dokumenty:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE ZA ROK 2022

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2 % PRE NADÁCIU KIA SLOVAKIA

Na poukázanie 2 % z dane dodržujeme nasledovné postupy:  

 • Postup č. 1: Zamestnanec do 15.2.2023 požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a o vystavenia Potvrdenia o zaplatení dane. Na základe týchto dokumentov následne vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a do 30.4.2023 doručí na príslušný daňový úrad v mieste bydliska.
 • Postup č. 2: Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama vyplní daňové priznanie typu A alebo B, pričom priamo v tlačive uvedie informácie o prijímateľovi a výšku poukázanej sumy (2 % z dane) do 31.3.2023.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete u našej spoločnosti uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 10
  máj
  2023
  DSC_7804

  Nadácia Kia Slovakia vybudovala pumptrack v Dolnom Kubíne

  Fanúšikovia kolesových športov v Dolnom Kubíne sa môžu od dnes tešiť na novú pumptrackovú dráhu, ktorú vybudovala Nadácia Kia Slovakia v spolupráci s mestom Dolný Kubín na Okružnej ulici na sídlisku Bysterec. Má hodnotu viac ako 100-tisíc eur. Náklady mesta sú v priľahlej infraštruktúre, ako sú lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle. „Ďakujeme Nadácii Kia Slovakia, že si pre výstavbu svojho ...

  Viac
  10
  máj
  2023
  DSC_7804

  Nadácia Kia Slovakia vybudovala pumptrack v Dolnom Kubíne

  Fanúšikovia kolesových športov v Dolnom Kubíne sa môžu od dnes tešiť na novú pumptrackovú dráhu, ktorú vybudovala Nadácia Kia Slovakia v spolupráci s mestom Dolný Kubín na Okružnej ulici na sídlisku Bysterec. Má hodnotu viac ako 100-tisíc eur. Náklady mesta sú v priľahlej infraštruktúre, ako sú lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle.

  „Ďakujeme Nadácii Kia Slovakia, že si pre výstavbu svojho ďalšieho pumptracku vybrala práve mesto Dolný Kubín. Dnes nám odovzdali do užívania už hotové dielo, ktoré bude slúžiť nielen obyvateľom nášho mesta, ale budú ho využívať aj deti z okolitých obcí,“ povedal po slávnostnom otvorení Ján Prílepok, primátor Dolného Kubína.

  Pumptracková dráha je dlhá viac ako 120 metrov na ploche približne 850 metrov štvorcových, pričom samotná časť trate by mala zaberať len približne 300 metrov štvorcových. Polovica ihriska, ktorá nie je zastavaná pumptrackom, ostáva zelená.

  Asfaltová dráha je tvorená rôzne spojenými vlnami a zákrutami. Tie umožnia jazdcom pohybovať sa len presúvaním ťažiska odľahčovaním a následným zatláčaním do klopených zákrut. Tento spôsob pripomína pumpovanie, z čoho je odvodený aj samotný názov športoviska. „Vďaka kompaktnému povrchu je pumptrack vhodný pre bicykle, kolobežky, kolieskové korčule či skateboardy. Na pumptracku môže jazdiť široké spektrum jazdcov –  deti od 2 rokov na odrážadlách až po skúsených pretekárov. Okrem zábavy si počas jazdenia rozvíjajú jazdné zručnosti a fyzickú kondíciu,“ dodal Tomáš Kováč, správca Nadácie Kia Slovakia.

  Dráha je vybudovaná z asfaltového betónu, aby nepraskala a bolo to pevné. Povrch je asfaltový, takisto ako na chodníkoch, či na cestách. „To zabezpečuje, aby kolesá mohli ísť veľmi rýchlo a dalo sa na nej jazdiť po väčšinu roka. Keďže jazdíme na pneumatikách, tak hlučné to nie je. Priznám sa je to veľká zábava na všetkých kolesách, deti to milujú. Ja si myslím, že to je veľmi pekná kombinácia ako zdravo žiť a hýbať sa. Človek pracuje celým telom, všetky svaly sú zapojené a preto je to super doplnkový šport napríklad pre hokejistov, snowboardistov alebo lyžiarov. Teda tam kde potrebuješ celý stabilizačný aparát,“ ozrejmil Filip Polc, dizajnér trate a majster sveta v mestských zjazdoch.

  Samospráva pre vybudovanie dráhy vybrala plochu na Okružnej ulici vedľa bytovky číslo 2057. Upravenú lúku v minulosti využívali deti ako prírodné futbalové ihrisko. „Jeden z dôvodov prečo sme vybudovali túto plochu na tomto mieste je aj to, že sa nachádza blízko železničnej stanice čím je zlepšená dostupnosť aj pre deti z mestských častí, či z okolitých obcí bezplatnou vlakovou dopravou,“ vysvetlil primátor Dolného Kubína

  O to, že ide o dobrú lokalitu, potvrdzujú slová svetového šampióna v mestských zjazdoch na bicykli Filipa Polca. „Ja si myslím, že ide o super lokalitu. Určite tu býva veľa detí. Sme na kraji mesta, práve kadiaľ prechádza cyklotrasa, ktorá ich vie doviesť sem. Toto sú tie najlepšie zóny, lebo sme pri ľuďoch najbližšie. Čím viac skrátime čas príchodu na dráhu, tým dlhšie môžu bicyklovať. To je aj môj životný benefit, že čím menej cestovať a viac si užívať športovanie. Takže toto je úplne ideálne. Benefitom je to, že ku dráhe sa dostanú po cyklochodníku, takže nemusia ísť po hlavnej ceste, čo je zbytočne nebezpečné,“ skonštatoval s tým, že tento pozemok je oveľa väčší, čím ostane určite aj na tie ďalšie aktivity.

  Celý proces realizácie Pumptracku od projektovania, cez výber zhotoviteľa až po výstavbu vysúťažila a zaobstarala samotná Nadácia Kia Slovakia. Samospráva do tohto procesu vôbec nevstupovala. Mesto dostalo ponuku na vybudovanie pumtracku ešte v roku 2016. „Nadácia Kia Slovakia oslovila mesto Dolný Kubín ešte niekedy v rokoch 2016 alebo 2017 s ambíciou postaviť v našom meste takéto ihrisko. Stavia ich všade tam, odkiaľ má zamestnancov. Po Žiline, Martine, Čadci bola na rade aj Orava a  vybrali si práve Dolný Kubín. Z  plôch, ktoré boli od roku 2017 v hre svojimi rozmermi boli dostatočné len dve plochy a to na Brezovci a na Bysterci. Postupne sa došlo k zámeru vybudovať to práve na Bysterci,“ objasnil Prílepok.

  Jedným zo základných pilierov spoločensky zodpovedných aktivít  nadácie v regióne je podpora mobility a komunity. „Našou snahou v Nadácii Kia Slovakia je vytvárať príležitosti pre kvalitnejší život. Sme preto radi, že sa nám podarilo vybudovať ďalšie verejné športovisko, a to už štvrtý pumptrack v kraji. Veríme, že pre mladých ľudí v Dolnom Kubíne a jeho okolí bude atraktívnou príležitosťou pre športovanie, stretávanie sa a spoločné zážitky,“ uzavrel správca Nadácie Kia Slovakia.

  Zdroj: Mesto Dolný Kubín

  DSC_7588

  DSC_7675

  DSC_7615

  DSC_7526

 • 10
  apr
  2023
  celenka 2023 (1)

  Inklúzia v pohybe – beh Nadácie Kia Slovakia

  S nadšením a očakávaním skvelého spoločného dňa vás pozývame na beh Nadácie Kia Slovakia s názvom Inklúzia v pohybe. Stretneme sa opäť na Vodnom diele v Žiline, v sobotu 13. mája 2023. Príďte podporiť deti zo Špeciálnych olympiád Slovensko a ďalších úžasných a inšpiratívnych športovcov so znevýhodnením. Okrem dvoch tratí (1 km a 8 km) vás budú čakať zábavné, športové aj vzdelávacie aktivity. ...

  Viac
  10
  apr
  2023
  celenka 2023 (1)

  Inklúzia v pohybe – beh Nadácie Kia Slovakia

  S nadšením a očakávaním skvelého spoločného dňa vás pozývame na beh Nadácie Kia Slovakia s názvom Inklúzia v pohybe.

  Stretneme sa opäť na Vodnom diele v Žiline, v sobotu 13. mája 2023. Príďte podporiť deti zo Špeciálnych olympiád Slovensko a ďalších úžasných a inšpiratívnych športovcov so znevýhodnením. Okrem dvoch tratí (1 km a 8 km) vás budú čakať zábavné, športové aj vzdelávacie aktivity.

  Štartovné: 0 €

  Štart: 10:00 hod.

  Registrácia: https://casomierapt.com/event/297562/
  Zdravotná služba: zabezpečená

  Na dobehnutie do cieľa máte 2 hodiny. Nemusíte bežať, môžete kráčať, skákať i cúvať alebo jazdiť na handbiku.

  PROPOZÍCIE: Inklúzia v pohybe 2023 – propozicie

  Bezpečnostné pokyny:
  Podujatie sa bude niesť v duchu inklúzie, tolerancie a vzájomnej pomoci. Prosíme vás o ohľaduplnosť, zvýšenú pozornosť a využitie chodníka, nie cestnej komunikácie.
  Parkovanie:
  Vzhľadom na to, že sa snažíme organizovať podujatie čo najekologickejšie, oceníme, ak na dopravu na Vodné dielo využijete BikeKIA zdieľané bicykle, MHD autobus č.67 alebo v prípade osobného auta budete zdieľať odvoz s viacerými bežcami. Parkoviská majú obmedzenú kapacitu. Ich využitie prenechajme hlavne účastníkom so zdravotným znevýhodnením.

  Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť nášho podujatia, ale radi by svojimi  kilometrami pomohli, sme pripravili aj virtuálnu verziu, na ktorú sa môžete prihlásiť prostredníctvom TOHTO FORMULÁRA. Pravidlá nájdete v propozíciách.

 • 9
  apr
  2023
  hlavička (1)

  Automobilová Junior Akadémia 2023

  Informácie: 0904 970 100, durisova@nadaciakia.sk Aj tento rok organizujeme denný letný tábor Automobilová Junior Akadémia pre žiakov, ktorí práve kočia 6., 7. alebo 8. ročník ZŠ. Kedy: 10. – 14. júl 2023 (denne v čase 7:30 – 15:00) Denný harmonogram: 7:30 odchod táborového autobusu z autobusovej stanice Žilina 8:00 začiatok programu 10:00 prestávka na občerstvenie 12:00 obed 1...

  Viac
  9
  apr
  2023
  hlavička (1)

  Automobilová Junior Akadémia 2023

  Informácie: 0904 970 100, durisova@nadaciakia.sk

  Aj tento rok organizujeme denný letný tábor Automobilová Junior Akadémia pre žiakov, ktorí práve kočia 6., 7. alebo 8. ročník ZŠ.

  Kedy: 10. – 14. júl 2023 (denne v čase 7:30 – 15:00)

  Denný harmonogram:

  • 7:30 odchod táborového autobusu z autobusovej stanice Žilina
  • 8:00 začiatok programu
  • 10:00 prestávka na občerstvenie
  • 12:00 obed
  • 13:30 prestávka na občerstvenie
  • 15:00 koniec programu
  • 15:30 príchod účastníkov späť na autobusovú stanicu Žilina

  Jedinečný program plný zaujímavých aktivít sme pripravili v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, SOŠ dopravnou v Žiline a SOŠ strojníckou v Kysuckom Novom Meste:

  • vývoj autíčka ovládaného mobilnou aplikáciou
  • ukážky autoškoly, ťahaču, diagnostiky vozidiel, pneuservis
  • programovanie CNC strojov, aktivity s vodíkovými autíčkami, 3D kreslenie a 3D modelovanie
  • zaujímavosti zo sveta automobilového priemyslu, prehliadka závodu Kia, a mnoho iného.

  Náklady hradené Nadáciou Kia: doprava, obed, pitný režim, program, technické zabezpečenie.

  Náklady hradené rodičmi: úrazové poistenie dieťaťa na každý deň tábora, desiata/olovrant.

  Kapacita je obmedzená, tábor je určený pre 40 účastníkov. Spolu s prihláškou je potrebné zaslať krátky príspevok video/koláž/esej na tému “Ako si predstavujem techniku budúcnosti” – obsah príspevku nehodnotíme, zaujímajú nás len myšlienky mladých účastníkov tábora. V prípade, že bude viac prihlásených ako miest v tábore, budeme z prihlásených žrebovať 40 účastníkov a 5 náhradníkov.

  Dôležité termíny:

  1.5. – 31.5.2023: zasielanie prihlášok spolu s príspevkom (video/koláž/esej)

  1.6.2023: žrebovanie (v prípade väčšieho počtu prihásených ako miest v tábore)

  1.6.2023: vyhlásenie výsledkov žrebovania, zasielanie informácií účastníkom tábora

  10.– 14.7.2023: Automobilová Junior Akadémia 2023

  Prihlasovací formulár TU: PRIHLÁŠKA

 • 24
  mar
  2023
  1

  Vyhodnotenie grantových programov Nadácie Kia

  Nadácia Kia Slovakia vyhlásila pre rok 2023 grantové výzvy na podporu inkluzívneho športu, vzdelávania a environmentálnych projektov. Celkovo bude medzi organizácie prerozdelených vyše 200-tisíc eur. Inšpirácia pohybom 2023 Do grantového programu sa mohli zapojiť neziskové organizácie z celého Slovenska, ktoré aktívne podporujú športovcov s intelektuálnym alebo telesným znevýhodnením. Grant v ...

  Viac
  24
  mar
  2023
  1

  Vyhodnotenie grantových programov Nadácie Kia

  Nadácia Kia Slovakia vyhlásila pre rok 2023 grantové výzvy na podporu inkluzívneho športu, vzdelávania a environmentálnych projektov. Celkovo bude medzi organizácie prerozdelených vyše 200-tisíc eur.

  Inšpirácia pohybom 2023

  Do grantového programu sa mohli zapojiť neziskové organizácie z celého Slovenska, ktoré aktívne podporujú športovcov s intelektuálnym alebo telesným znevýhodnením. Grant v maximálnej výške 4 000 eur mohli organizácie žiadať na materiálne zabezpečenie športových aktivít, tréningového procesu a budovanie športovej infraštruktúry. Do programu bolo prijatých spolu 71 žiadostí, vylosovaných bolo 27 projektov v celkovej výške 100 810 eur. Financie budú použité na nákup športových pomôcok a rozvoj zručností v športoch ako cyklistika, boccia, plávanie či parahokej.

  Zoznam podporených projektov_ Inšpirácia pohybom 2023

  Športové podujatia v regióne 2023

  Vo výzve pre Žilinský kraj mohli žiadať neziskové organizácie príspevok do výšky 2 500 eur na organizáciu športových súťaží, turnajov, pretekov alebo iných športových aktivít. Z 96 žiadostí splnilo formálne kritériá 94 projektov. Uprednostnené boli podujatia s charitatívnym charakterom a prvkami inklúzie ľudí so znevýhodnením. Po zasadnutí správnej rady bolo vybraných 11 projektov v celkovej výške takmer 25 000 eur.

  Zoznam podporených projektov_ Športové podujatia v regióne 2023

  Zamestnanecký Grantový program Zelené komunity 2023

  V grantovom programe zameranom na rozvoj dobrovoľníckych aktivít a komunitného organizovania sa v oblasti ochrany a rozvoja životného prostredia v Žilinskom kraji bolo prijatých 85 žiadostí, z ktorých všetky postúpili do finálneho losovania. Vybraných bolo 28 projektov v celkovej výške viac ako 51 000 eur. Medzi úspešnými projektami prevažujú iniciatívy ako revitalizácia školských záhrad, budovanie náučných chodníkyov a výsadba drevín.

  Zoznam podporených projektov_ Zelené komunity 2023

  Technické kútiky 2023

  Materské školy v Žilinskom kraji mali možnosť uchádzať sa o finančný príspevok vo výške 3 000 eur na úpravu školského priestoru na technický kútik, nákup náradia a spotrebného materiálu. Prijatých bolo 56 žiadostí, pričom bolo vybraných 11 škôlok. Najviac technických kútikov bude tento rok vybudovaných na Orave, Považí a v Turci.

  Zoznam podporených projektov_ Technické kútiky 2023

  Všetkým zapojeným žiadateľom ďakujeme za priazeň a s tými úspešnými sa tešíme na spoluprácu.

   


Grantové programy 2023


Aktuálne prebieha hodnotenie všetkých projektov v súlade s aktuálnymi výzvami. Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov úspešných uchádzačov o grant je 20 – 31. marec 2023.

Ďakujeme za trpezlivosť. 

Grantové výzvy Nadácie Kia sú pravidelne zverejňované na webovom sídle nadácie www.nadaciakia.sk v sekcii Aktuality. Záujemcovia o grant tiež môžu využiť možnosť konzultovať svoje projektové iniciatívy osobne, telefonicky alebo prostredníctvom emailu s príslušným koordinátorom grantového programu. Z prijatých projektových žiadostí, ktoré splnia podmienky, budú úspešné projekty vybrané losovaním a v prípade programu „Športové podujatia v regióne 2023“ správnou radou Nadácie Kia Slovakia.

Inšpirácia pohybom Športové podujatia   v regióne Zelené komunity Technické kútiky
podpora a rozvoj športu
športovcov so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením
podpora športových
podujatí v Žilinskom kraji
rozvoj dobrovoľníckych aktivít a zelených projektov v Žilinskom kraji rozvoj manuálnych zručností,
tvorivosti detí v predškolskom veku v materských
školách v Žilinskom kraji
mimovládne neziskové organizácie aktívne podporujúce športovcov s mentálnym alebo telesným znevýhodnením mimovládne neziskové organizácie aktívne podporujúce šport mimovládne neziskové organizácie, materské, základné, stredné školy materské školy a základné školy s materskou skolou v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom
4 000 eur 2 500 eur 2 000 eur 3 000 eur

Grantové pravidlá

Grantový program INŠPIRÁCIA POHYBOM 2023

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu: 

1. skupina: materiálne zabezpečenie športových aktivít (nákup športových pomôcok a vybavenia)

2. skupina: zabezpečenie tréningového procesu (prenájom športoviska na účel pravidelného tréningu)

3. skupina: budovanie športovej infraštruktúry (budovanie alebo obnova prvkov workoutových ihrísk s prihliadnutím na inklúziu a bezbariérový prístup) 

Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové organizácie; organizácia musí dokladovať činnosť a aktívnu podporu športu telesne alebo mentálne znevýhodnených športovcov. 

Výška grantu: 4 000 eur 

inspiracia pohybom_vizual_web2

 ——————————————————————————————————–

Grantový program ŠPORTOVÉ PODUJATIA V REGIÓNE

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu

1. skupina: materiálne zabezpečenie športového podujatia (nákup spotrebného materiálu na technické zabezpečenie podujatia (napr. materiál na vyznačenie trate, farby, pásky, medaile, reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty pre usporiadateľov, pitný režim a pod.).

2. skupina: zabezpečenie služieb kšportovému podujatiu (prenájom športoviska na účel podujatia (napr. prenájom telocvične, športového areálu, plavárne, ľadovej plochy a pod.), zabezpečenie nevyhnutných služieb (napr. časomiera, štartové čísla, prenájom mobilných toaliet, zábran, stanov, prístreškov, zdravotnej služby, štartovacej brány, systému zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi podujatia a pod.).

Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové organizácie; organizácia musí dokladovať činnosť a aktívnu podporu športu stanovami.

Uprednostnené budú podujatia s nulovým/dobrovoľným/symbolickým štartovným s charitatívnym charakterom a prvkami inklúzie ľudí so znevýhodnením.

Výška grantu2 500 eur 

Športujeme v regióne _vizuál2

 ——————————————————————————————————–

Zamestnanecký grantový program Zelené komunity 

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu: 

1. skupina: zelené plochy (výsadba, revitalizácia a údržba zelených plôch, vytvorenie alebo obnova prirodzených krajinných prvkov, vytváranie produkčných záhrad a sadov na verejných plochách, zachovanie prírodného dedičstva)

2. skupina: zelená architektúry (budovanie alebo obnova prvkov záhradnej a krajinnej architektúry na verejných priestranstvách, zveľadenie a budovanie trás a náučných chodníkov)

3. skupina: ekológia (environmentálne iniciatívy zamerané na zníženie odpadu a recykláciu, čistenie verejných priestranstiev , aktivity súvisiace s ekologickým manažmentom vody a prvkami zelenej infraštruktúry, manažment využívania zrážkovej vody, vodozádržné opatrenia na spomalenia odplavovania pôdy spôsobených zrážkovou vodou) 

4. skupina: ekologické včelárstvo (rozširovanie počtu včelstiev, chov matiek, medobranie, kŕmenie, materiálne zabezpečenie výroby úľov)

5. skupina: enviro-vzdelávanie (workshopy, interaktívne aktivity, súťaže ahry pre deti a mládež na tému odpad, ochrana prírody a biodiverzita, udržateľný rozvoj, klimatická zmena a pod.) 

Oprávnené náklady:

 • materiálne a technické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít,
 • prenájom priestorov na priamu realizáciu aktivít*.

*V prípade, že prijímateľ grantu vynaloží finančné prostriedky na prenájom priestorov, v ktorých sa aktivity projektu priamo nevykonávajú, potom nie je možné na takéto úhrady použiť prostriedky poskytnuté z grantu nadácie.

Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové organizácie, materské, základné a stredné školy. 

Výška grantu2 000 eur 

ZELENÉ KOMUNITY (Darčekový poukaz) (Vizitka) (1)

——————————————————————————————————–

Grantový program TECHNICKÉ KÚTIKY

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projekt

1. skupina: materiálne zabezpečenie avybavenie technického kútika

 • dielenský stôl – stolársky ponk, náradie na technickú výučbu (napr. kladivá, kliešte, skrutkovače, pílky, zveráky, svorky, kľúče, vrtáky,…), spotrebný materiál (napr. balzové drevo, výkresy, pastelky, ceruzky, pravítka, klince, skrutky, matice, brusné papiere,…), ochranné prvky (napr. okuliare, rukavice, ochranné oblečenie,…), úložné priestory (napr. skrine, boxy, organizéry,…), iné vybavenie uvedené v metodickej príručke programu (https://technickeskolky.sk/metodicka-prirucka/).

2. skupina: prispôsobenie školského priestoru na technický kútik – náklady na túto skupinu nákladov nesmú presiahnuť 1 500 eur)

 • úprava priestoru na technický kútik (napr. výmena podlahy, obloženie stien,…)  –  v prípade žiadosti o použitie grantu aj na úpravu priestoru, nadácia si vyhradzuje právo návštevy školských priestorov v rámci času vyhodnocovania projektov, za účelom posúdenia oprávnenosti požadovaných výdavkov.

Oprávnení žiadatelia:

 • materské školy v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom,
 • základné školy s materskou školou v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom.

Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 3 000 eur

Technické kútiky_vizuál_WEB

——————————————————————————————————–

Grantový program Adventný kalendár 2023 (pripravujeme)

Cieľ:

 • ochrana a podpora zdravia,
 • poskytovanie sociálnej pomoci.

Programovú výzvu budeme budeme zverejňovať v priebehu októbra 2023.

Kontakt na zamestnankyne Nadácia Kia Slovakia:

telefón: 041/515 1522, 041/515 1523
mobil: 0911 146 001, 0904 970 100
emailová adresa: info@nadaciakia.sk

Poštová a fakturačná adresa:

Nadácia Kia Slovakia
Sv. Ján Nepomuckého 1282/1
01301 Teplička nad Váhom
IČO: 42349826
DIČ: 2024083215
Bankové spojenie: IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353