O nadácii

Nadácia Kia Slovakia

Nadácia Kia Slovakia vykonáva svoju nadačnú činnosť od roku 2013. S podporou svojho zakladateľa, Kia Slovakia s. r. o., realizuje verejnoprospešné aktivity najmä v žilinskom regióne.

Zaujímame sa a aktívne vyhľadávame potreby ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Snažíme sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby naša pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel. Naše zameranie a pôsobenie zároveň pravidelne vyhodnocujeme, aby sme dosiahli najefektívnejšie výsledky.

Pri práci máme neustále na pamäti naše etické zásady, ktoré považujeme za samozrejmosť a nevyhnutnosť pre vytváranie a udržiavanie dôvery. Našu činnosť, etické zásady, ako aj výsledky hospodárenia pravidelne a transparentne prezentujeme prostredníctvom výročných správ a webového sídla nadácie.

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam a pri konkrétnej podpore dbáme na jej udržateľnosť. Pri našej činnosti prirodzene prihliadame na sociálne a zdravotne znevýhodnených, ako aj na environmentálne dopady.

Vďaka našej pomoci sa darí rekonštruovať a revitalizovať verejné priestory, nemocnice, vzdelávacie aj športové zariadenia, budovať cyklotrasy a zlepšovať materiálne podmienky pre poskytovanie sociálnej a zdravotnej pomoci.

Naše výročné správy:

Výročná správa 2021                             Výročná správa 2020                         Výročná správa 2019

Výročná správa 2018                             Výročná správa 2017                         Výročná správa 2016

 

obrazok

 

 

Správna rada

Nadáciu Kia Slovakia riadi správna rada, ktorá určuje smerovanie nadácie, rozhoduje o rozpočte a o jeho prerozdelení. 

Členovia správnej rady:

 • Seok Bong Kim, predseda správnej rady , prezident   a CEO spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. 
 • Tae Jin Kim, člen správnej rady a finančný riaditeľ, vedúci divízie financií Kia Slovakia s. r. o. 
 • Jeong Ick Lee, člen správnej rady a viceprezident zodpovedný za vedenie divízie Administratíva Kia Slovakia s. r. o. 
 Dozorná rada

Aktivity a výdavky nadácie kontroluje dozorná rada. Je zložená z odborných zamestnancov spoločnosti Kia Slovakia s. r. o., ktorí kontrolujú účtovníctvo, výšku rozpočtu a ďalšie činnosti tak, aby boli transparentné a v súlade s právnymi predpismi.

Členovia dozornej rady:

 • Won Jin Kim, člen dozornej rady a koordinátor kontroly v Kia Slovakia.
 • Adriana Kociánová, členka dozornej rady a vedúca účtovného oddelenia v Kia Slovakia.
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci účtovnej kontroly v Kia Slovakia s. r. o.
Správca

Správca nadácie spravuje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň jej štatutárom.

Súčasným správcom je Tomáš Kováč, ktorý zároveň vedúci sekcie pre vládne a verejné záležitosti  Kia Slovakia s. r. o. 

Zamestnankyne Nadácie Kia Slovakia

Zamestnankyne nadácie zodpovedajú za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Sú zároveň kontaktnými osobami, na ktoré sa môžete obrátiť ohľadom informácií o grantových programoch alebo spolupráce v rámci partnerských programov.

Projektové koordinátorky:

 • Simona Pružinská, zodpovedná za grantový program Zelené komunity, vlastné a partnerské projekty v oblasti mobility.
 • Beáta Ďurišová, zodpovedná za grantový program Inšpirácia pohybom  a Adventný kalendár, partnerské projekty v oblasti vzdelávania.

 

 

Vízia

Prostredníctvom verejnoprospešných aktivít chceme podávať pomocnú ruku tam, kde je naša pomoc potrebná a jej zameranie je v súlade s oblasťami podpory, ktorým sa venujeme.

Poslanie

Poslaním nadácie je byť dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pre miestnu komunitu, žilinský región i Slovensko. Nadácia napĺňa sociálnu zodpovednosť svojho zakladateľa, spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. a aktívne vyhľadáva nové výzvy, ktoré pretvárajú okolie na lepší svet.

Naše poslanie napĺňame hlavne podporou aktívnych organizácií:

 • priamym darovaním finančných prostriedkov,
 • realizáciou otvorených grantových programov,
 • podporou partnerských projektov,
 • sprostredkovaním dobrovoľníckej činnosti,
 • realizovaním vlastných projektov.

Programová stratégia a priority

V rámci nadácii pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu komunity, rozvoj vzdelávania, mobility v regióne a rozvoj dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život. Túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Hlavné programové oblasti – podpora miestnej komunity, mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne. 

Naše piliere a partnerstvá

 • Mobilita. Zelená mobilita je pre nás veľkou témou, pri ktorej sa spájame s miestnou samosprávou a budujeme významné projekty:
  • unikátny systém zdieľaných bicyklov s mestom Žilina (bikesharing), ktorý umožňuje obyvateľom mesta využívať zdieľané bicykle 30 minút zadarmo,
  • prispievame oblastnej organizácia cestovného ruchu Malá Fatra na projekt Cyklomagistrály Terchovská dolina. Nadácia financuje  projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov,
  • v mestách Žilina, Martin a Čadca sme vybudovali pumptrack dráhy,
  • poskytujeme automobily neziskovým organizáciám zameraným na sociálnu a zdravotnú pomoc.
 • Zdravie a sociálna podpora. S dlhodobou víziou skvalitňovania úrovne zdravotnej a sociálnej starostlivosti adresujeme pomoc primárne:
  • regionálnym nemocniciam za účelom rekonštrukčných prác a nákupu medicínskych zariadení na prevenciu, diagnostiku a liečbu,
  • centrám pre deti a rodiny, komunitným, denným centrám a sociálnym podnikom pre interiérové vybavenie,
  • vo vlastnej réžii organizujeme charitatívny beh s názvom “Inklúzia v pohybe” za účelom podpory hendikepovaných športovcov.
 • Vzdelávanie. Dlhodobo podporujeme rozvoj vzdelávania s dôrazom na technické zručnosti detí:
  • budovaním technických dielní v materských školách a nákupom pomôcok na technické vyučovanie do základných a stredných škôl,
  • nákupom licencií vzdelávacieho softvéru pre vybrané základné školy,
  • organizáciou bezplatného letného detského tábora “Automobilová Junior Akadémia”.

 Naše grantové programy

 • Zelené komunity. Vytvárame príležitosti pre komunitné organizovanie s dôrazom na rozvoj životného prostredia, revitalizáciu verejných priestranstiev, kultúrnych pamiatok a školských záhrad.
 • Inšpirácia pohybom. Dbáme na dlhodobé zvyšovanie kvality športovej infraštruktúry zabezpečovaním športových a voľnočasových aktivít nákupom športového vybavenia, výstavbou a rekonštrukciou športovísk. Zameriavame sa aj na popularizáciu a podporu športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.
 • Adventný kalendár. Vo vianočnom čase zdôrazňujeme tému ochrany zdravia a sociálnej pomoci. Cieľom grantu je financovanie nákladov na liečbu alebo zdravotné pomôcky a na materiálnu pomoc sociálne znevýhodneným rodinám a deťom.

Nadačná listina, etické zásady, profily členov a grantové pravidlá

Finančné prehľady

Finančný prehľad hospodárenia nadácie v roku 2021 open data formáte (.xls) na stiahnutie TU. Podrobnú finančnú správu nájdete v našej Výročnej správe 2021

Prehľad zdrojov príjmov podľa pôvodu za rok 2021

Ako sme financovaní? Naše financovanie je zabezpečené najmä z podielu zaplatenej dane (2 %) a daru vo výške 0,5 % zo zaplatenej dane od materskej spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. Svojimi 2 % nás tiež dlhodobo tiež podporujú zamestnanci zakladateľa. Nadácia počas kalendárneho roka 2021 prijala nižšie uvedené prostriedky:

 • príspevky z asignácie spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. vo výške 265 330,00 €,
 • príspevky (dary) od spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. vo výške 60 000,00 €,
 • príspevky z asignácie iných subjektov vo výške 36 103,42 €,
 • príspevky (dary) od iných subjektov vo výške 100,00 €.

Príjmy nadácie v roku 2021 činili 325 430,00 €, percentuálny prehľad príjmov dokumentuje graf nižšie:

VS_21x21 (12)

 

Prehľad výdavkov z daňovej asignácie (2 %) v roku 2021

Zdroje získané z daňovej asignácie rozdeľujeme v zmysle našej dlhodobej stratégie. Zameriame sa predovšetkým na podporu miestnej komunity, zelenej mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne. Výdavky sme rozdelili na dve skupiny – výdavky spojené s realizáciou projektov a náklady na manažment nadácie:

 • realizácia vlastných, partnerských projektov a grantových programov: 882 101,80 €,
 • manažment nadácie (propagácia, mzdy, prevádzka nadácie): 64 425,51 €.

Výdavky nadácie z podielu zaplatenej dane z roku 2019, ktoré sme použili v roku 2021 činili 946 527,31 €. Percentuálny prehľad výdavkov dokumentuje graf nižšie. Nadácia nemá výdavky spojené s platenou inzerciou a reklamou.

VS_21x21 (11)

Rozdelenie finančných prostriedkov použitých v roku 2021 podľa verejnoprospešného účelu 

Na financovanie všetkých našich projektov v roku 2021 sme použili podiel zaplatenej dane a tiež finančné prostriedky získané z daru zakladateľa, a to v rámci nižšie uvedených oblastí:

 • podpora a rozvoj športu v celkovej výške 367 307,39 €,
 • ochrana a podpora zdravia v celkovej výške 235 572,77 €,
 • podpora vzdelávania v celkovej výške 153 029,69 €,
 • ochrana a tvorba životného prostredia v celkovej výške 120 335,83 €,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti v celkovej výške 25 387,03 €,
 • poskytovanie sociálnej pomoci v celkovej výške 2 539,39 €.

Celková suma použitá na verejnoprospešné projekty v roku 2021 bola vo výške 904 172,10 €, percentuálny prehľad použitia prostriedkov dokumentuje graf nižšie:

VS_21x21 (13)

Prehľad výdavkov podľa typov projektov v roku 2021

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam v oblasti mobility, zdravia asociálnej podpory a tiež vzdelávania. Prehľad výdavkov na verejnoprospešné projekty za rok 2021: 

 • realizácia vlastných projektov vo výške 537 961,28 €,
 • partnerské projekty vo výške 227 308,02 €,
 • zamestnanecký grantový program Šport v regióne vo výške 99 228,92 €,
 • zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo vo výške 24 902,69 €,
 • zamestnanecký grantový program Adventný kalendár vo výške 11 813,86 €,
 • grantový program Technická škôlka vo výške 2 957,33 €. 

 Celková suma použitá na verejnoprospešné projekty v roku 2021 bola vo výške 904 172,10 €, percentuálny prehľad použitia prostriedkov podľa typov projektov dokumentuje graf nižšie:

VS_21x21 (14)

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom vášho projektu a uverejňujete jej logo, tu nájdete všetko potrebné:

 1. pravidlá externej komunikácie TU
 2. naše LOGO na stiahnutie

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

Prečo darovať 2% z dane?

2% pre nadácii kia (5)

Možnosť asignovať 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb je unikátnym mechanizmom podpory mimovládnych organizácií, pričom poskytovateľovi dáva možnosť rozhodnúť sa o spôsobe poskytnutia časti daní, ktorá by inak skončila v štátnom rozpočte.

Ak neviete komu darovať 2 % z dane, pozrite sa vo svojom okolí, či neexistuje organizácia, ktorá by vaše 2% privítala. Aktuálny zoznam subjektov oprávnených prijať podiel zaplatenej dane nájdete v zozname zverejnenom Notárskou komorou.

Nadácia Kia Slovakia premení Vaše 2 % na projekty na podporu vzdelávania, zdravia, športu a mobility v Žilinskom regióne. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Ako podporiť Nadáciu Kia Slovakia?

 1. Formou peňažného daru peňažný dar možno zaslať priamo na účet Nadácie Kia Slovakia (IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353).
 2. Darovaním 2 % z daňovej povinnosti fyzických alebo právnických osôb – vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane podáva daňovník na tlačivách platných na príslušné zdaňovacie obdobie:

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete u našej spoločnosti uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 31
  máj
  2022
  AJA web

  Automobilová Junior Akadémia 2022

  Dokument - spracúvanie osobných údajov - na stiahnutie TU: AJA_2022_GDPR Program (stretávame sa o 7:30 na nástupišti č.4 autobusovej stanice Žilina): https://www.facebook.com/nadaciakia/photos/a.1098614753498663/5977749382251818/  KONTAKT: 0904 970 100 Po dvoch rokoch bez letných táborov organizuje Nadácia Kia denný letný tábor Automobilová Junior Akadémia pre žiakov, ktorí práve ukončili...

  Viac
  31
  máj
  2022
  AJA web

  Automobilová Junior Akadémia 2022

  Dokument – spracúvanie osobných údajov – na stiahnutie TU: AJA_2022_GDPR

  Program (stretávame sa o 7:30 na nástupišti č.4 autobusovej stanice Žilina): https://www.facebook.com/nadaciakia/photos/a.1098614753498663/5977749382251818/ 

  KONTAKT: 0904 970 100

  Po dvoch rokoch bez letných táborov organizuje Nadácia Kia denný letný tábor Automobilová Junior Akadémia pre žiakov, ktorí práve ukončili 6., 7. alebo 8. ročník ZŠ.

  Kedy: 11. – 15. júl 2022 (denne v čase 8:00 – 15:00)

  Denný harmonogram:

  • 7:30 odchod táborového autobusu z autobusovej stanice Žilina
  • 8:00 začiatok programu
  • 10:00 prestávka na občerstvenie
  • 12:00 obed
  • 13:30 prestávka na občerstvenie
  • 15:00 koniec programu
  • 15:30 príchod účastníkov späť na autobusovú stanicu Žilina

  Jedinečný program plný zaujímavých aktivít sme pripravili v spolupráci so Žilinskou univerzitou Žilina, SOŠ dopravnou a SOŠ elektrotechnickou v Žilina:

  • vývoj autíčka ovládaného mobilnou aplikáciou
  • ukážky autoškoly, ťahaču, diagnostiky vozidiel, pneuservis
  • merania v laboratóriách, dielňa elektroniky, práca s robotmi
  • zaujímavosti zo sveta automobilového priemyslu, prehliadka závodu Kia, a mnoho iného.

  Náklady hradené Nadáciou Kia: doprava, strava (desiata, teplý obed, olovrant), pitný režim, program, technické zabezpečenie.

  Náklady hradené rodičmi: úrazové poistenie dieťaťa na každý deň tábora.

  Kapacita je obmedzená, tábor je určený pre 40 účastníkov. Spolu s prihláškou je potrebné zaslať krátku esej/sloh (1500 – 3000 znakov vrátane medzier) na tému “Význam a budúcnosť technického vzdelávania mojimi očami” – obsah slohu nehodnotíme, zaujímajú nás len myšlienky mladých účastníkov tábora. 

  Dôležité termíny:

  4. – 30.6.2022: zasielanie prihlášok spolu s vypracovanou esejou

  1.7.2022: vyhlásenie výsledkov a zasielanie informácií účastníkom tábora

  4.7.2022: termín zaslania potvrdenia o zaplatení úrazového poistenia za dieťa

  11. – 15.7.2022: Automobilová Junior Akadémia 2022

  Prihlasovací formulár je potrebné vyplniť do 30.6.2022 TU: PRIHLÁŠKA

  Rovnako do 30.6.2022 je potrebné zaslať esej na info@nadaciakia.sk.

 • 19
  máj
  2022
  _DSC6466

  Nadácia Kia spojila stovky bežcov na pomoc deťom so znevýhodnením

  Nadácia Kia Slovakia v sobotu, 14. mája, usporiadala na Vodnom diele v Žiline charitatívny beh s názvom „Inklúzia v pohybe“. Cieľom bežcov bolo zabehnutými kilometrami pomôcť deťom s intelektuálnym znevýhodnením z organizácie Špeciálne olympiády Slovensko, ktoré reprezentujú Slovensko na medzinárodných súťažiach. Nadácia Kia Slovakia na podujatí venovala Špeciálnym olympiádam Slovensko symbolický ...

  Viac
  19
  máj
  2022
  _DSC6466

  Nadácia Kia spojila stovky bežcov na pomoc deťom so znevýhodnením

  Nadácia Kia Slovakia v sobotu, 14. mája, usporiadala na Vodnom diele v Žiline charitatívny beh s názvom „Inklúzia v pohybe“. Cieľom bežcov bolo zabehnutými kilometrami pomôcť deťom s intelektuálnym znevýhodnením z organizácie Špeciálne olympiády Slovensko, ktoré reprezentujú Slovensko na medzinárodných súťažiach. Nadácia Kia Slovakia na podujatí venovala Špeciálnym olympiádam Slovensko symbolický šek vo výške 10 000 eur.

  _DSC6195

  Okrem hlavnej športovej aktivity dopĺňali jedinečnú atmosféru inklúzie aj viaceré občianske združenia. Účastníci si mohli vyskúšať jazdu na handbiku, ale aj hru aplikovaného stolného tenisu, ktorý je určený pre nevidiacich športovcov. Svoju činnosť prezentovali Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením a zástupcovia projektu Sme si rovní. Sladkú odmenu si mohli vysúťažiť deti pri jednoduchých športových aktivitách, ktoré pripravilo občianske združenie Nobis Prospere.

  „Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tejto, u nás na Slovensku, ešte stále výnimočnej akcie, kde nebol žiaden rozdiel medzi zdravým či zdravotne znevýhodneným a spoločne sme mohli stráviť spolu všetci úžasný deň plný pohybu a radosti“, vyjadril sa k podujatiu Marek Smižanský z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

  S dobročinným účelom bežalo spolu 305 detí i dospelých, ktorí na 2 rôznych tratiach zabehli dokopy 1530 kilometrov. Spolu s ďalšími 63 bežcami, ktorí sa zúčastnili virtuálnej verzie behu, sa tak nazbieralo viac ako 2 701 kilometrov.

  „Jednou z priorít Nadácie Kia Slovakia je pomoc zdravotne znevýhodneným športovcom a zároveň zvyšovanie povedomia verejnosti o ich športovej činnosti. Podujatie „Inklúzia v pohybe“ bolo skĺbením týchto cieľov a výsledkom bolo nespočetne veľa úsmevov na tvárach účastníkov, divákov i organizátorov,“ doplnil správca Nadácie Kia Slovakia.

  _DSC6685

  _DSC9212

  _DSC9205

  _DSC6670

  _DSC6344

  _DSC6350

  _DSC6259

  _DSC6151

  _DSC6226

  _DSC6146

 • 16
  máj
  2022
  3

  Nadácia Kia Slovakia vybuduje pumptrack v Dolnom Kubíne Fanúšikovia kolesových športov sa môžu tešiť na novú pumptrackovú dráhu. Projektový zámer deklaruje memorandum o spolupráci medzi Nadáciou Kia Slovakia a mestom Dolný Kubín. Nadácia tak spopularizuje tento cyklistický šport v regióne už po štvrtýkrát. Jedným zo základných pilierov spoločensky zodpovedných aktivít  nadácie v regióne je podp...

  Viac
  16
  máj
  2022
  3

  Nadácia Kia Slovakia vybuduje pumptrack v Dolnom Kubíne

  Fanúšikovia kolesových športov sa môžu tešiť na novú pumptrackovú dráhu. Projektový zámer deklaruje memorandum o spolupráci medzi Nadáciou Kia Slovakia a mestom Dolný Kubín. Nadácia tak spopularizuje tento cyklistický šport v regióne už po štvrtýkrát.

  Jedným zo základných pilierov spoločensky zodpovedných aktivít  nadácie v regióne je podpora mobility a komunity. Prienikom týchto oblastí je budovanie športovísk a prvkov cyklistickej infraštruktúry pod spoločným názovom „BikeKia“. Prostredníctvom pumptrackov v kraji nadácia dlhodobo zlepšuje prístup detí a mládeže k športovým aktivitám, podnecuje ich zvedavosť a tiež vytváranie sociálnych väzieb.

  Pumptrackový okruh bude pozostávať z dvoch jazdných dráh dlhých 70 a 50 metrov na ploche približne 800 metrov štvorcových, pričom samotná časť trate by mala zaberať len približne 250 metrov štvorcových. Doplní tak málo využívané ihrisko na Okružnej ulici. Asfaltová dráha bude tvorená rôzne spojenými vlnami a zákrutami. Tie umožnia jazdcom pohybovať sa  len presúvaním ťažiska odľahčovaním a následným zatláčaním do klopených zákrut. Tento spôsob pripomína pumpovanie, z čoho je odvodený aj samotný názov športoviska. Vďaka kompaktnému povrchu je pumptrack vhodný pre bicykle, kolobežky, kolieskové korčule či skateboardy. Na základe výberového konania nadácia uzavrela zmluvu o dielo so spoločnosťou EXTREME SPORT FABRIK s. r. o. v celkovej hodnote 99 600 eur.

  „Na pumptracku môže jazdiť široké spektrum jazdcov –  deti od 2 rokov na odrážadlách až po skúsených pretekárov. Okrem zábavy si počas jazdenia rozvíjajú jazdné zručnosti a fyzickú kondíciu.“ dodal správca Nadácie Kia Slovakia.

   „Ďakujeme Nadácii Kia Slovakia, že si pre výstavbu svojho ďalšieho pumptracku vybrala práve mesto Dolný Kubín. Nadácia zastreší celý proces od projektovania, cez výber zhotoviteľa až po výstavbu, a tak obyvateľom nášho mesta odovzdá do užívania už hotové dielo,“ ozrejmil Matúš Lakoštík, zástupca primátora mesta.

  Nadácia Kia Slovakia vybuduje pumptrack v Dolnom Kubíne (1)

 • 25
  apr
  2022
  _DSC7310

  Štyri mobilné hospice si z Nadácie Kia odviezli nové automobily

  Nadácia Kia Slovakia aktívne vyhľadáva potreby ľudí a neziskových organizácií. Snaží sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel. Pomôcť v oblasti paliatívnej a hospicovej starostlivosti sa nadácia rozhodla prostredníctvom nových automobilov pre mobilné hospice, vďaka ktorým môžu pacienti v terminálnom štádiu ochorenia prijí...

  Viac
  25
  apr
  2022
  _DSC7310

  Štyri mobilné hospice si z Nadácie Kia odviezli nové automobily

  Nadácia Kia Slovakia aktívne vyhľadáva potreby ľudí a neziskových organizácií. Snaží sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel.

  Pomôcť v oblasti paliatívnej a hospicovej starostlivosti sa nadácia rozhodla prostredníctvom nových automobilov pre mobilné hospice, vďaka ktorým môžu pacienti v terminálnom štádiu ochorenia prijímať potrebnú lekársku starostlivosť v domácom prostredí a prítomnosti rodiny.

  Štyri organizácie, detské mobilné hospice Svetielko nádeje, Svetielko pomoci a Pod krídlami Dominiky a hospic Simeon centrum v Bratislave, si 21. apríla odviezli nové Kia Ceed SW spolu so zimnými pneumatikami, pričom ročné výdavky na poistenie a servisné prehliadky sú taktiež hradené Nadáciou Kia Slovakia. Detským mobilným hospicom Nadácia Kia Slovakia venovala aj nové bezpečné a pohodlné autosedačky pre prepravu onkologických pacientov do zdravotníckych zariadení.

  „Práca a obeta, ktorú tieto organizácie poskytujú svojim pacientom, sú obdivuhodné. Je nám cťou, že sme našou podporou mohli pomôcť s bezpečnou prepravou malých pacientov, doktorov a sestier“, ozrejmil účel darovania správca Nadácie Kia Slovakia.


Grantové programy 2022

Grantové výzvy Nadácie Kia sú pravidelne zverejňované na webovom sídle nadácie www.nadaciakia.sk v sekcii Aktuality. Záujemcovia o grant tiež môžu využiť možnosť konzultovať svoje projektové iniciatívy osobne, telefonicky alebo prostredníctvom emailu s príslušným koordinátorom grantového programu. Hodnotenie projektov nižšie uvedených grantových schém nevykonáva hodnotiaca komisia. Všetky prijaté žiadosti podliehajú kontrole súladu s grantovou výzvou zamestnankyňami nadácie. Zo žiadostí, ktoré prejdú formálnou kontrolou, budú úspešné projekty vybrané losovaním.

Grantové pravidlá

Grantový program INŠPIRÁCIA POHYBOM 2022

Cieľ: 

 • zlepšenie príležitostí a sprístupnenie športových a rekreačných aktivít zdravotne a mentálne znevýhodneným deťom i dospelým
 • zvýšenie kvality športovísk a budovanie športovej infraštruktúry využívanej znevýhodnenými športovcami
 • podpora rozvoja športu a zdravého životného štýlu zdravotne a mentálne znevýhodnených,
 • zlepšenie podmienok pre športové aktivity, ktoré smerujú k plnohodnotnému zapojeniu ľudí s telesným znevýhodnením do života v spoločnosti

Cieľová skupina:

 • zdravotne/mentálne znevýhodnení športovci 

Výška grantu:

 • Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 4 000 eur. Pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 100 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek.
 • V tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

Konzultácie:

Beáta Ďurišová, 0904 970 100, email: durisova@nadaciakia.sk alebo info@nadaciakia.sk         

Harmonogram: 

17. január 2022
Vyhlásenie grantového programu     
11. február 2022   
Uzávierka predkladania projektov
14. február  – 28. február 2022  
Hodnotenie projektov v súlade s výzvou
1. – 4. marec 2022      Výber podporených projektov – losovanie    
7. – 11. marec 2022    Komunikovanie výsledkov, podpis zmlúv, prvé splátky grantu (70 %)  
14. marec – 31. august 2022
Realizácia projektov, monitoring
16. september 2022 Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy
1. september – 14. október 2022 Kontrola záverečných správ, druhé splátky grantu (30%)

Grantový program Inšpirácia pohybom 2022

Zamestnanecký grantový program DOBROVOĽNÍCTVO 2022 – Zelené komunity

Cieľ: 

 • výsadba, revitalizácia a údržba zelených plôch,
 • vytvorenie alebo obnova prirodzených krajinných prvkov,
 • budovanie alebo obnova mestských prvkov záhradnej a krajinnej architektúry na verejných priestranstvách,
 • zachovanie prírodného dedičstva,
 • zveľadenie a budovanie trás a náučných,
 • vytváranie produkčných záhrad a sadov na verejných plochách, regenerácia mestských vnútroblokov,
 • environmentálne iniciatívy zamerané na zníženie odpadu a recykláciu,
 • ochrana života zvierat v rámci ekosystémov a včelárstvo,
 • čistenie verejných priestranstiev,
 • aktivity súvisiace s ekologickým manažmentom vody a prvky zelenej infraštruktúry,
 • manažment využívania zrážkovej vody.

Cieľová skupina: 

 • mimovládne neziskové organizácie (tzn. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, organizácie s medzinárodným prvkom), 

Výška grantu: 

 • maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 2 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek,
 • pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 50 000 eur,
 • v grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

Konzultácie:

 • Simona Pružinská, tel. číslo: 0911 146 001, pruzinska@nadaciakia.sk alebo info@nadaciakia.sk.

Harmonogram: 

24. január 2022
Vyhlásenie grantovej výzvy
18. február 2022
Uzávierka predkladania projektov
21. február  – 7. marec 2022
Hodnotenie projektov v súlade s výzvou
8. – 11. marec 2022
Výber projektov – losovanie
14. – 18. marec 2022
Komunikácia výsledkov, podpis grantových zmlúv
21. marec – 30. september 2022
Realizácia projektov, monitoring
 14. október 2022
Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy, kontrola záverečných správ, refundácia

dobrovoľníctvo_výzva_vizuál

Grantový program Adventný kalendár 2021

Cieľ:

 • ochrana a podpora zdravia,
 • poskytovanie sociálnej pomoci.

Termín na podávanie žiadostí: 

 • zatiaľ nie je k dispozícii, predpokladaný termín podávania žiadostí: október 2022

Cieľová skupina: 

 • mimovládne neziskové organizácie (tzn. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, organizácie s medzinárodným prvkom), 

Výška grantu: 

 • maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 500 eur,
 • v tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

Konzultácie:

 • Beáta Ďurišová, 0904 970 100, email: durisova@nadaciakia.sk alebo info@nadaciakia.sk

pdp_advent_1

Kontakt na zamestnankyne Nadácia Kia Slovakia:

telefón: 041/515 1522, 041/515 1523
mobil: 0911 146 001, 0904 970 100
emailová adresa: info@nadaciakia.sk

Poštová a fakturačná adresa:

Nadácia Kia Slovakia
Sv. Ján Nepomuckého 1282/1
01301 Teplička nad Váhom
IČO: 42349826
DIČ: 2024083215
Bankové spojenie: IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353