O nadácii

Nadácia Kia Slovakia

Nadácia Kia Slovakia vykonáva svoju nadačnú činnosť od roku 2013. S podporou svojho zakladateľa, Kia Slovakia s. r. o., realizuje verejnoprospešné aktivity najmä v žilinskom regióne.

Zaujímame sa a aktívne vyhľadávame potreby ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Snažíme sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby naša pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel. Naše zameranie a pôsobenie zároveň pravidelne vyhodnocujeme, aby sme dosiahli najefektívnejšie výsledky.

Pri práci máme neustále na pamäti naše etické zásady, ktoré považujeme za samozrejmosť a nevyhnutnosť pre vytváranie a udržiavanie dôvery. Našu činnosť, etické zásady, ako aj výsledky hospodárenia pravidelne a transparentne prezentujeme prostredníctvom výročných správ a webového sídla nadácie.

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam a pri konkrétnej podpore dbáme na jej udržateľnosť. Pri našej činnosti prirodzene prihliadame na sociálne a zdravotne znevýhodnených, ako aj na environmentálne dopady.

Vďaka našej pomoci sa darí rekonštruovať a revitalizovať verejné priestory, nemocnice, vzdelávacie aj športové zariadenia, budovať cyklotrasy a zlepšovať materiálne podmienky pre poskytovanie sociálnej a zdravotnej pomoci.

Naše výročné správy:

Výročná správa 2022                  Výročná správa 2021                    Výročná správa 2020

Výročná správa 2019                   Výročná správa 2018                    Výročná správa 2017               

Výročná správa 2016                                             

 

obrazok

 

 

Správna rada

Nadáciu Kia Slovakia riadi správna rada, ktorá určuje smerovanie nadácie, rozhoduje o rozpočte a o jeho prerozdelení. 

Členovia správnej rady:

 • Geon Won Shin, predseda správnej rady , prezident   a výkonný riaditeľ spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. 
 • Uk Jeon, člen správnej rady a finančný riaditeľ, vedúci divízie financií Kia Slovakia s. r. o. 
 • Jeong Ick Lee, člen správnej rady a koordinátor zodpovedný za vedenie divízie Administratíva Kia Slovakia s. r. o. 
 • Branislav Imre, člen správnej rady a viceprezident zodpovedný za vedenie divízie Administratíva.
 Dozorná rada

Aktivity a výdavky nadácie kontroluje dozorná rada. Je zložená z odborných zamestnancov spoločnosti Kia Slovakia s. r. o., ktorí kontrolujú účtovníctvo, výšku rozpočtu a ďalšie činnosti tak, aby boli transparentné a v súlade s právnymi predpismi.

Členovia dozornej rady:

 • Won Jin Kim, člen dozornej rady a koordinátor kontroly v Kia Slovakia.
 • Adriana Kociánová, členka dozornej rady a vedúca účtovného oddelenia v Kia Slovakia.
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci účtovnej kontroly v Kia Slovakia s. r. o.
Správca

Správca nadácie spravuje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň jej štatutárom.

Súčasným správcom je Tomáš Kováč, ktorý zároveň vedúci sekcie pre vládne a verejné záležitosti  Kia Slovakia s. r. o. 

Zamestnankyne Nadácie Kia Slovakia

Zamestnankyne nadácie zodpovedajú za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Sú zároveň kontaktnými osobami, na ktoré sa môžete obrátiť ohľadom informácií o grantových programoch alebo spolupráce v rámci partnerských programov.

Projektové koordinátorky:

 • Simona Pružinská, zodpovedná za grantový program Zelené komunity, vlastné a partnerské projekty v oblasti mobility.
 • Beáta Ďurišová, zodpovedná za grantový program Inšpirácia pohybom  a Adventný kalendár, partnerské projekty v oblasti vzdelávania.

 

 

Vízia

Prostredníctvom verejnoprospešných aktivít chceme podávať pomocnú ruku tam, kde je naša pomoc potrebná a jej zameranie je v súlade s oblasťami podpory, ktorým sa venujeme.

Poslanie

Poslaním nadácie je byť dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pre miestnu komunitu, žilinský región i Slovensko. Nadácia napĺňa sociálnu zodpovednosť svojho zakladateľa, spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. a aktívne vyhľadáva nové výzvy, ktoré pretvárajú okolie na lepší svet.

Naše poslanie napĺňame hlavne podporou aktívnych organizácií:

 • priamym darovaním finančných prostriedkov,
 • realizáciou otvorených grantových programov,
 • podporou partnerských projektov,
 • sprostredkovaním dobrovoľníckej činnosti,
 • realizovaním vlastných projektov.

Programová stratégia a priority

V rámci nadácii pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu komunity, rozvoj vzdelávania, mobility v regióne a rozvoj dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život. Túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Hlavné programové oblasti – podpora miestnej komunity, mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne. 

Naše piliere a partnerstvá

 • Mobilita. Zelená mobilita je pre nás veľkou témou, pri ktorej sa spájame s miestnou samosprávou a budujeme významné projekty:
  • unikátny systém zdieľaných bicyklov s mestom Žilina (bikesharing), ktorý umožňuje obyvateľom mesta využívať zdieľané bicykle 30 minút zadarmo,
  • prispievame oblastnej organizácia cestovného ruchu Malá Fatra na projekt Cyklomagistrály Terchovská dolina. Nadácia financuje  projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov,
  • v mestách Žilina, Martin a Čadca sme vybudovali pumptrack dráhy,
  • poskytujeme automobily neziskovým organizáciám zameraným na sociálnu a zdravotnú pomoc.
 • Zdravie a sociálna podpora. S dlhodobou víziou skvalitňovania úrovne zdravotnej a sociálnej starostlivosti adresujeme pomoc primárne:
  • regionálnym nemocniciam za účelom rekonštrukčných prác a nákupu medicínskych zariadení na prevenciu, diagnostiku a liečbu,
  • centrám pre deti a rodiny, komunitným, denným centrám a sociálnym podnikom pre interiérové vybavenie,
  • vo vlastnej réžii organizujeme charitatívny beh s názvom “Inklúzia v pohybe” za účelom podpory hendikepovaných športovcov.
 • Vzdelávanie. Dlhodobo podporujeme rozvoj vzdelávania s dôrazom na technické zručnosti detí:
  • budovaním technických dielní v materských školách a nákupom pomôcok na technické vyučovanie do základných a stredných škôl,
  • nákupom licencií vzdelávacieho softvéru pre vybrané základné školy,
  • organizáciou bezplatného letného detského tábora “Automobilová Junior Akadémia”.

 Naše grantové programy

 • Zelené komunity. Vytvárame príležitosti pre komunitné organizovanie s dôrazom na rozvoj životného prostredia, revitalizáciu verejných priestranstiev, kultúrnych pamiatok a školských záhrad.
 • Inšpirácia pohybom. Dbáme na dlhodobé zvyšovanie kvality športovej infraštruktúry zabezpečovaním športových a voľnočasových aktivít nákupom športového vybavenia, výstavbou a rekonštrukciou športovísk. Zameriavame sa aj na popularizáciu a podporu športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.
 • Adventný kalendár. Vo vianočnom čase zdôrazňujeme tému ochrany zdravia a sociálnej pomoci. Cieľom grantu je financovanie nákladov na liečbu alebo zdravotné pomôcky a na materiálnu pomoc sociálne znevýhodneným rodinám a deťom.

Nadačná listina, etické zásady, profily členov a grantové pravidlá

Certifkát transparentnej nadácie

logo asfin

Získali sme certifikát za otvorený prístup k zverejňovaniu informácii o našej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu. Ten vytvorila Asociácia firemných nadácii s cieľom posilniť transparentnosť prostredia tretieho sektora. Kódex definuje 23 atribútov z oblasti riadenia, finančných prehľadov, udeľovania grantov a komunikácie. Audit realizovala spoločnosť KPMG.

 Finančné prehľady

Finančný prehľad hospodárenia nadácie v roku 2022 open data formáte (.xls) na stiahnutie TU. Podrobnú finančnú správu nájdete v našej Výročnej správe 2022

 

 

Prehľad zdrojov príjmov podľa pôvodu za rok 2022

Ako sme financovaní? Naše financovanie je zabezpečené najmä z podielu zaplatenej dane (2 %) a daru vo výške 0,5 % zo zaplatenej dane od materskej spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. Svojimi 2 % nás tiež dlhodobo tiež podporujú zamestnanci zakladateľa. Nadácia počas kalendárneho roka 2022 prijala nižšie uvedené prostriedky:

 • príspevky z asignácie spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. vo výške 1 226 895,75 €,
 • príspevky (dary) od spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. vo výške 310 000,00 €,
 • príspevky z asignácie iných subjektov vo výške 37 557,08 €,
 • príspevky (dary) od iných subjektov vo výške 0,00 €.
 • iné príjmy 387,00 €

Príjmy nadácie v roku 2022 činili 1 574 452,83 €, percentuálny prehľad príjmov dokumentuje graf nižšie:

prehľad príjmov

 

Prehľad výdavkov z daňovej asignácie (2 %) v roku 2022

Zdroje získané z daňovej asignácie rozdeľujeme v zmysle našej dlhodobej stratégie. Zameriame sa predovšetkým na podporu miestnej komunity, zelenej mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne. Výdavky sme rozdelili na dve skupiny – výdavky spojené s realizáciou projektov a náklady na manažment nadácie:

 • realizácia vlastných, partnerských projektov a grantových programov: 434 215,85 €,
 • manažment nadácie (propagácia, mzdy, prevádzka nadácie): 1,88 €.

prehľad výdavkov 2%

 

Rozdelenie finančných prostriedkov použitých v roku 2022 podľa verejnoprospešného účelu 

oblasti_2022

Prehľad výdavkov podľa typov projektov v roku 2022

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam v oblasti mobility, zdravia asociálnej podpory a tiež vzdelávania. Prehľad výdavkov na verejnoprospešné projekty za rok 2021: 

 • realizácia vlastných projektov :  455 091,45 €
 • partnerské projekty vo výške: 258 397,18 €
 • grantový program Inšpirácia pohybom  vo výške: 101 511,76 €,
 • zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo – Zelené komunity 2022: 49 135,31 €,
 • zamestnanecký grantový program Adventný kalendár: 12 058,00 €,
 • grantový program Technické kútiky 2022:  19 934,40 €. 

 Celková suma použitá na verejnoprospešné projekty v roku 2022 bola vo výške 896 128,10 €. 

 

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom vášho projektu a uverejňujete jej logo, tu nájdete všetko potrebné:

 1. pravidlá externej komunikácie TU
 2. naše LOGO na stiahnutie

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

Ako funguje asignačný mechanizmus?

Príspevok vo forme 2 % z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu. 

Ak neviete komu darovať 2 % z dane, pozrite sa vo svojom okolí, či neexistuje organizácia, ktorá by vaše 2% privítala. Aktuálny zoznam subjektov oprávnených prijať podiel zaplatenej dane nájdete v zozname zverejnenom na webovom sídle notárskej komory

titulka_appka

Nadácia Kia Slovakia použije Vaše 2 % na projekty na podporu vzdelávaniazdraviašportu a mobility. 

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať! 

Údaje o prijímateľovi 2% potrebné pri vypĺňaní tlačiva:

 • Obchodné meno: Nadácia Kia Slovakia
 • Právna forma: Nadácia
 • Sídlo: Sv. Ján Nepomuckého 1282/1, 01301 Teplička nad Váhom
 • IČO: 42349826

Povinné dokumenty:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE ZA ROK 2022

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2 % PRE NADÁCIU KIA SLOVAKIA

Na poukázanie 2 % z dane dodržujeme nasledovné postupy:  

 • Postup č. 1: Zamestnanec do 15.2.2023 požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a o vystavenia Potvrdenia o zaplatení dane. Na základe týchto dokumentov následne vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a do 30.4.2023 doručí na príslušný daňový úrad v mieste bydliska.
 • Postup č. 2: Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama vyplní daňové priznanie typu A alebo B, pričom priamo v tlačive uvedie informácie o prijímateľovi a výšku poukázanej sumy (2 % z dane) do 31.3.2023.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete u našej spoločnosti uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 24
  mar
  2023
  1

  Vyhodnotenie grantových programov Nadácie Kia

  Nadácia Kia Slovakia vyhlásila pre rok 2023 grantové výzvy na podporu inkluzívneho športu, vzdelávania a environmentálnych projektov. Celkovo bude medzi organizácie prerozdelených vyše 200-tisíc eur. Inšpirácia pohybom 2023 Do grantového programu sa mohli zapojiť neziskové organizácie z celého Slovenska, ktoré aktívne podporujú športovcov s intelektuálnym alebo telesným znevýhodnením. Grant v ...

  Viac
  24
  mar
  2023
  1

  Vyhodnotenie grantových programov Nadácie Kia

  Nadácia Kia Slovakia vyhlásila pre rok 2023 grantové výzvy na podporu inkluzívneho športu, vzdelávania a environmentálnych projektov. Celkovo bude medzi organizácie prerozdelených vyše 200-tisíc eur.

  Inšpirácia pohybom 2023

  Do grantového programu sa mohli zapojiť neziskové organizácie z celého Slovenska, ktoré aktívne podporujú športovcov s intelektuálnym alebo telesným znevýhodnením. Grant v maximálnej výške 4 000 eur mohli organizácie žiadať na materiálne zabezpečenie športových aktivít, tréningového procesu a budovanie športovej infraštruktúry. Do programu bolo prijatých spolu 71 žiadostí, vylosovaných bolo 27 projektov v celkovej výške 100 810 eur. Financie budú použité na nákup športových pomôcok a rozvoj zručností v športoch ako cyklistika, boccia, plávanie či parahokej.

  Zoznam podporených projektov_ Inšpirácia pohybom 2023

  Športové podujatia v regióne 2023

  Vo výzve pre Žilinský kraj mohli žiadať neziskové organizácie príspevok do výšky 2 500 eur na organizáciu športových súťaží, turnajov, pretekov alebo iných športových aktivít. Z 96 žiadostí splnilo formálne kritériá 94 projektov. Uprednostnené boli podujatia s charitatívnym charakterom a prvkami inklúzie ľudí so znevýhodnením. Po zasadnutí správnej rady bolo vybraných 11 projektov v celkovej výške takmer 25 000 eur.

  Zoznam podporených projektov_ Športové podujatia v regióne 2023

  Zamestnanecký Grantový program Zelené komunity 2023

  V grantovom programe zameranom na rozvoj dobrovoľníckych aktivít a komunitného organizovania sa v oblasti ochrany a rozvoja životného prostredia v Žilinskom kraji bolo prijatých 85 žiadostí, z ktorých všetky postúpili do finálneho losovania. Vybraných bolo 28 projektov v celkovej výške viac ako 51 000 eur. Medzi úspešnými projektami prevažujú iniciatívy ako revitalizácia školských záhrad, budovanie náučných chodníkyov a výsadba drevín.

  Zoznam podporených projektov_ Zelené komunity 2023

  Technické kútiky 2023

  Materské školy v Žilinskom kraji mali možnosť uchádzať sa o finančný príspevok vo výške 3 000 eur na úpravu školského priestoru na technický kútik, nákup náradia a spotrebného materiálu. Prijatých bolo 56 žiadostí, pričom bolo vybraných 11 škôlok. Najviac technických kútikov bude tento rok vybudovaných na Orave, Považí a v Turci.

  Zoznam podporených projektov_ Technické kútiky 2023

  Všetkým zapojeným žiadateľom ďakujeme za priazeň a s tými úspešnými sa tešíme na spoluprácu.

   

 • 25
  jan
  2023
  Technické kútiky_vizuál_WEB

  Grantový program TECHNICKÉ KÚTIKY

  Nadácia Kia Slovakia (ďalej len „nadácia“) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe TECHNICKÉ KÚTIKY 2023, ktorý je zameraný na rozvoj manuálnych zručností, technického myslenia, tvorivosti a verbálnych schopností detí v predškolskom veku v materských školách v Žilinskom kraji. Technický kútik môže byť umiestnený ako súčasť triedy, alebo aj oddelene v špeciálnej miestnosti, a...

  Viac
  25
  jan
  2023
  Technické kútiky_vizuál_WEB

  Grantový program TECHNICKÉ KÚTIKY

  Nadácia Kia Slovakia (ďalej len „nadácia“) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe TECHNICKÉ KÚTIKY 2023, ktorý je zameraný na rozvoj manuálnych zručností, technického myslenia, tvorivosti a verbálnych schopností detí v predškolskom veku v materských školách v Žilinskom kraji. Technický kútik môže byť umiestnený ako súčasť triedy, alebo aj oddelene v špeciálnej miestnosti, ak to priestorové usporiadanie materskej školy dovoľuje. Možnosťou je aj technický kútik ako súčasť vonkajšieho priestoru a záhrady.

  Vaše projekty môžete podávať do 3. marca 2023.

  Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

  Podporované aktivity a oprávnené náklady projekt

  1. skupina: materiálne zabezpečenie avybavenie technického kútika

  • dielenský stôl – stolársky ponk,
  • náradie na technickú výučbu (napr. kladivá, kliešte, skrutkovače, pílky, zveráky, svorky, kľúče, vrtáky,…),
  • spotrebný materiál (napr. balzové drevo, výkresy, pastelky, ceruzky, pravítka, klince, skrutky, matice, brusné papiere,…),
  • ochranné prvky (napr. okuliare, rukavice, ochranné oblečenie,…),
  • úložné priestory (napr. skrine, boxy, organizéry,…),
  • iné vybavenie uvedené v metodickej príručke programu (https://technickeskolky.sk/metodicka-prirucka/).

  2. skupina: prispôsobenie školského priestoru na technický kútik – náklady na túto skupinu nákladov nesmú presiahnuť 1 500 eur)

  • úprava priestoru na technický kútik (napr. výmena podlahy, obloženie stien,…)  –  v prípade žiadosti o použitie grantu aj na úpravu priestoru, nadácia si vyhradzuje právo návštevy školských priestorov v rámci času vyhodnocovania projektov, za účelom posúdenia oprávnenosti požadovaných výdavkov.

  Neoprávnené náklady:

  • režijné a administratívne náklady organizácie (mzdy, mobil, energie a pod.),
  • prenájom priestorov a iné vybavenie organizácie,
  • materiál nesúvisiaci s technickým vzdelávaním,
  • propagačné materiály (letáky, plagáty a pod.).

  Oprávnení žiadatelia

  • materské školy v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom, regionálnym úradom školskej správy alebo štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou,
  • základné školy s materskou školou v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom, regionálnym úradom školskej správy alebo štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou.

  Finančné a formálne kritériá projektu

  Oprávnenosť projektu:

  • predkladaný projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji,
  • predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter,
  • jedna organizácia môže podať iba jeden projekt,
  • žiadateľ v predchádzajúcich rokoch nezískal z nadácie grant na vybudovanie technického kútika,
  • predkladaný projekt musí spĺňať podmienky podľa príslušných právnych predpisov ažiadateľ musí predložiť akékoľvek súhlasy alebo povolenia, ak sú na realizáciu projektu podľa právnych predpisov potrebné,
  • projekt musí byť v súlade s etickými zásadami nadácie uverejnenými na webovej stránke www.nadaciakia.sk.

  Výška grantu:

  • maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 3 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek,
  • pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 30 000 eur,
  • v grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

  Prijímanie žiadostí:

  • projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 3. marca 2023 do 24:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo podané po tomto termíne nebudú akceptované.
  • povinné prílohy žiadosti:
  • sken výpisu z bankového účtu žiadateľa alebo zmluva o zriadení účtu,
  • fotografie priestorov, v ktorých bude vybudovaný technický kútik.
  • osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/,
  • pre prihlásenie sa na stránku je potrebné kliknúť na odkaz ve-maile a potvrdiť údaje,
  • nové konto (novú registráciu) nie je potrebné vytvárať vprípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portá V tom prípade sa prihláste pod už pôvodným loginom. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail.
  • Po prihlásení je potrebné vybrať siprogram TECHNICKÉ KÚTIKY 2023.

  Časový harmonogram

  25. január 2023  vyhlásenie grantovej výzvy
  3. marec 2023 uzávierka predkladania projektov
  6. – 10. marec 2023 hodnotenie projektov v súlade s výzvou
  13. – 17. marec 2023 výber projektov
  20. – 24. marec 2023 komunikácia výsledkov, podpis zmlúv, splátka 70 % grantu
  24. marec – 30. jún 2023 realizácia projektov, monitoring
  14. júl 2023 uzávierka pre zaslanie záverečnej správy
  14. – 31. júl 2023 kontrola záverečných správ, refundácia, splátka 30 % grantu

   Výber projektov

  • všetky prijaté žiadosti budú skontrolované z pohľadu súladu s grantovou výzvou. Zhodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré nebudú spĺňať podmienky uvedené v bodoch C a D. Z projektov, ktoré prejdú formálnou kontrolou, budú úspešné projekty vybrané losovaním.

  Realizácia projektov

  • nadácia uzavrie s úspešnými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, vktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky: Prvé platby grantu budú zaslané na účet žiadateľa po podpise zmluvy vo výške 70 % zo schválenej sumy a 30 % po vyúčtovaní a predložení záverečnej správy,
  • akékoľvek zmeny projektu, vrátane presunu prostriedkov grantu medzi jednotlivými rozpočtovými položkami, sú možné len s písomným súhlasom nadácie, maximálne však do výšky 10% zo schválenej sumy,
  • prijímateľ grantu je povinný viesť evidenciu účtovných dokladov o výdavkoch podporovanej činnosti tak, aby v rámci vyúčtovania grantu a prípadnej kontroly preukázal, že grant bol preukázateľne a jednoznačne použitý v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou; zmena účelu podporovanej činnosti nie je možná,
  • prijímateľ grantu je povinný zverejniť, že projekt je finančne podporený nadáciou azároveň používať správny a úplný názov a logo podľa pravidiel externej komunikácie, ktoré sú dostupné na webovom sídle nadácie nadaciakia.sk,
  • zástupcovia nadácie budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov,
  • po ukončení realizácie projektu príjemca grantu vypracuje a predloží záverečnú správu velektronickej podobe na https://nadaciakia.egrant.sk/. Súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie účtovných dokladov ako faktúry, pokladničné bloky, výpisy z účtu prijímateľa o úhrade, výdavkové pokladničné doklady, a pod.),
  • vprípade nedodržania podmienok môže byť príjemca vyzvaný vrátiť poskytnutý grant nadácii v plnej výš

  Kontakt a konzultácie

  Kontaktné osoby pre konzultácie:

  • Beáta Ďurišová:          e-mail: durisova@nadaciakia.sk, tel. číslo: +421 904 970 100
  • Simona Pružinská:      e-mail: pruzinska@nadaciakia.sk, tel. číslo: +421 911 146 001

  Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

  Tím Nadácie Kia Slovakia

 • 25
  jan
  2023
  ZELENÉ KOMUNITY (Darčekový poukaz) (Vizitka) (1)

  Zamestnanecký Grantový program Zelené komunity

  Nadácia Kia Slovakia (ďalej len „nadácia“) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v zamestnaneckom grantovom programe Zelené komunity 2023, ktorý je zameraný na rozvoj dobrovoľníckych aktivít a komunitného organizovania sa v oblasti ochrany a rozvoja životného prostredia v Žilinskom kraji. Vaše projekty môžete podávať do 3. marca 2023. Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU Podporované ak...

  Viac
  25
  jan
  2023
  ZELENÉ KOMUNITY (Darčekový poukaz) (Vizitka) (1)

  Zamestnanecký Grantový program Zelené komunity

  Nadácia Kia Slovakia (ďalej len „nadácia“) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v zamestnaneckom grantovom programe Zelené komunity 2023, ktorý je zameraný na rozvoj dobrovoľníckych aktivít a komunitného organizovania sa v oblasti ochrany a rozvoja životného prostredia v Žilinskom kraji.

  Vaše projekty môžete podávať do 3. marca 2023.

  Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

  Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu

  1. skupina: zelené plochy

  • výsadba, revitalizácia a údržba zelených plôch (napr. výsadba drevín, zelených koridorov, alejí, trvalých trávnatých porastov, ovocných a zeleninových kultúr a pod.),
  • vytvorenie alebo obnova prirodzených krajinných prvkov (napr. živé ploty, izolačná zeleň na zníženie hluku a smogu, výsadba sprievodnej vegetácie pri vodných tokoch),
  • vytváranie produkčných záhrad a sadov na verejných plochách (napr. komunitné záhrady a pod.),
  • zachovanie prírodného dedičstva (napr. zachovanie pralesov a prírodných lesov, ochrana starých alebo iným spôsobom významných stromov a pod.).

  2. skupina: zelená architektúry

  • budovanie alebo obnova prvkov záhradnej a krajinnej architektúry na verejných priestranstvách (napr. posedenia, prístrešky, informačné tabule, mobiliár slúžiaci na oddych, stojany na bicykle a pod.),
  • zveľadenie a budovanie trás a náučných chodníkov (napr. úprava náučných chodníkov, cyklochodníkov a pod.).

  3. skupina: ekológia

  • environmentálne iniciatívy zamerané na zníženie odpadu a recykláciu (napr. riešenia na minimalizáciu nerecyklovateľného odpadu, kompostovanie, drviče a iné mobilné zariadenia na zhodnocovanie odpadu z biologicky rozložiteľných materiálov alebo odpadu zo spracovania dreva a pod.),
  • čistenie verejných priestranstiev (napr. vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov, odstraňovanie skládok odpadu a pod.),
  • aktivity súvisiace s ekologickým manažmentom vody a prvkami zelenej infraštruktúry (napr. obnova území s retenčným potenciálom, mokradí, riešenia na spomalenie odtoku vody z povodia, prehrádzky a pod.),
  • manažment využívania zrážkovej vody (zberné systémy na dažďovú vodu a pod.),
  • vodozádržné opatrenia na spomalenia odplavovania pôdy spôsobených zrážkovou vodou (protierózne zipsy, protierózne stehy, zdrsnenie dna, protierózne konkávne výstuhy, drenážne zásypy a pod.).

  4. skupina: ekologické včelárstvo

  • rozširovanie počtu včelstiev, chov matiek, medobranie, kŕmenie, materiálne zabezpečenie výroby úľov.

  5. skupina: enviro-vzdelávanie

  • workshopy, interaktívne aktivity, súťaže ahry pre deti a mládež na tému odpad, ochrana prírody a biodiverzita, udržateľný rozvoj, klimatická zmena a pod.  

  Oprávnené náklady:

  • materiálne a technické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít,
  • prenájom priestorov na priamu realizáciu aktivít*.

  *V prípade, že prijímateľ grantu vynaloží finančné prostriedky na prenájom priestorov, v ktorých sa aktivity projektu priamo nevykonávajú, potom nie je možné na takéto úhrady použiť prostriedky poskytnuté z grantu nadácie.

  Neoprávnené náklady:

  • režijné a administratívne náklady organizácie (mzdy, mobil, energie a pod.),
  • cestovné náklady, ubytovanie, občerstvenie a strava,
  • vecné odmeny, propagačné materiály (letáky, plagáty, oblečenie, doplnky a pod.),
  • výdavky realizované mimo schváleného obdobia čerpania grantu,
  • výdavky, ktoré nie je možné zdokladovať a nespĺňajú podmienku hospodárnosti.

  Oprávnení žiadatelia

  • program je určený pre právnické osoby ‒ mimovládne neziskové organizácie (tzn. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia), registrované ako mimovládna organizácia viac ako jeden rok ku dňu podania žiadosti,
  • materské, základné a stredné školy,
  • žiadateľ musí pôsobiť v Žilinskom kraji,
  • žiadateľ v predchádzajúcich dvoch rokoch (2021 a 2022) nezískal podporu z nadácie v rámci grantového programu Dobrovoľníctvo alebo Dobrovoľníctvo Zelené komunity.

  Finančné a formálne kritériá projektu

  Oprávnenosť projektu:

  • predkladaný projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji,
  • predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter,
  • jedna organizácia môže podať iba jeden projekt,
  • predkladaný projekt musí spĺňať podmienky podľa príslušných právnych predpisov a žiadateľ musí predložiť akékoľvek súhlasy alebo povolenia, ak sú na realizáciu projektu podľa právnych predpisov potrebné,
  • projekt musí byť vsúlade s etickými zásadami nadácie uverejnenými na webovej stránke nadaciakia.sk.

  Výška grantu:

  • maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 2 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek,
  • pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 50 000 eur,
  • v grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

  Odporúčanie zamestnanca:

  • o podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. a je v organizačných štruktúrach žiadateľa osobne angažovaný,
  • žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť identifikačné (zamestnanecké) číslo zamestnanca, ktorý projekt odporúča, spolu s odôvodnením a plánovanými aktivitami zapojenia sa do projektu,
  • jeden zamestnanec môže odporučiť maximálne jeden projekt.

  Prijímanie žiadostí:

  • projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 3. marca 2023 do 24:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo podané po tomto termíne nebudú akceptované.
  • povinné prílohy žiadosti:
  • sken výpisu z bankového účtu žiadateľa.
  • osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/,
  • pre prihlásenie sa na stránku je potrebné kliknúť na odkaz ve-maile a potvrdiť údaje,
  • nové konto (novú registráciu) nie je potrebné vytvárať vprípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portá V tom prípade sa prihláste pod už pôvodným loginom. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail.
  • Po prihlásení je potrebné vybrať siprogram Zelené komunity 2023.  

  Časový harmonogram

  25. január 2023 vyhlásenie grantovej výzvy
  3. marec 2023 uzávierka predkladania projektov
  6. marec  – 10. marec 2023 hodnotenie projektov v súlade s výzvou
  13. – 17. marec 2023 výber projektov – losovanie
  20. – 31. marec 2023 komunikácia výsledkov, podpis zmlúv, splátka 70 % grantu
  20. marec – 29. september 2023 realizácia projektov, monitoring
  13. október 2023 uzávierka pre zaslanie záverečnej správy
  16. október – 16. november 2023 kontrola záverečných správ, refundácia, splátka 30 % grantu

   

  Výber projektov

  • všetky prijaté žiadosti budú skontrolované z pohľadu súladu s grantovou výzvou. Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré nebudú spĺňať podmienky uvedené v bode C. Z projektov, ktoré prejdú formálnou kontrolou, budú úspešné projekty vybrané losovaním.

  Odporúčania:

  • do obsahovej časti projektu napíšte presné a konkrétne aktivity, ciele a kvantitatívne údaje, ktoré chcete dosiahnuť,
  • grant je možné získať iba na tie položky, ktoré priamo súvisia s projektom a sú oprávnenými nákladmi,
  • v rozpočte rozpíšte jednotlivé položky čo najpresnejšie, nestačí nám iba rámcové pomenovanie položky a orientačná suma. V priebehu realizácie projektu bude potrebné riadiť sa schváleným rozpočtom.

  Realizácia projektov

  • nadácia uzavrie s úspešnými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:Prvé platby grantu budú zaslané na účet žiadateľa po podpise zmluvy vo výške 70 % zo schválenej sumy a 30 % po vyúčtovaní a predložení záverečnej správy,
  • akékoľvek zmeny projektu, vrátane presunu prostriedkov grantu medzi jednotlivými rozpočtovými položkami, sú možné len s písomným súhlasom nadácie, maximálne však do výšky 10% zo schválenej sumy,
  • prijímateľ grantu je povinný viesť evidenciu účtovných dokladov o výdavkoch podporovanej činnosti tak, aby v rámci vyúčtovania grantu a prípadnej kontroly preukázal, že grant bol preukázateľne a jednoznačne použitý v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou; zmena účelu podporovanej činnosti nie je možná,
  • prijímateľ grantu je povinný zverejniť, že projekt je finančne podporený nadáciou azároveň používať správny a úplný názov a logo podľa pravidiel externej komunikácie, ktoré sú dostupné na webovom sídle nadácie nadaciakia.sk,
  • zástupcovia nadácie budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov,
  • po ukončení realizácie projektu príjemca grantu vypracuje a predloží záverečnú správu v elektronickej podobe nahttps://nadaciakia.egrant.sk/. Súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie účtovných dokladov ako faktúry, pokladničné bloky, výpisy z účtu prijímateľa o úhrade, výdavkové pokladničné doklady, a pod.),
  • vprípade nedodržania podmienok môže byť príjemca vyzvaný vrátiť poskytnutý grant nadácii v plnej výške. 

  Kontakt a konzultácie

  Kontaktné osoby pre konzultácie:

  • Simona Pružinská:     e-mail: pruzinska@nadaciakia.sk, tel. číslo: +421 911 146 001
  • Beáta Ďurišová:         e-mail: durisova@nadaciakia.sk, tel. číslo: +421 904 970 100

  Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

  Tím Nadácia Kia Slovakia

 • 25
  jan
  2023
  Športujeme v regióne _vizuál2

  Grantový program ŠPORTOVÉ PODUJATIA V REGIÓNE

  Nadácia Kia Slovakia (ďalej len „nadácia“) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe ŠPORTOVÉ PODUJATIA V REGIÓNE 2023, ktorý je zameraný na podporu športových podujatí v Žilinskom kraji („podujatím“ sa rozumie súťaž, stretnutie, turnaj, preteky alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti športu). Vaše projekty môžete podávať do 3. mar...

  Viac
  25
  jan
  2023
  Športujeme v regióne _vizuál2

  Grantový program ŠPORTOVÉ PODUJATIA V REGIÓNE

  Nadácia Kia Slovakia (ďalej len „nadácia“) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe ŠPORTOVÉ PODUJATIA V REGIÓNE 2023, ktorý je zameraný na podporu športových podujatí v Žilinskom kraji („podujatím“ sa rozumie súťaž, stretnutie, turnaj, preteky alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti športu).

  Vaše projekty môžete podávať do 3. marca 2023.

  Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

  Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu

  1. skupina: materiálne zabezpečenie športového podujatia

  • nákup spotrebného materiálu na technické zabezpečenie podujatia (napr. materiál na vyznačenie trate, farby, pásky, medaile, reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty pre usporiadateľov, pitný režim a pod.).

  2. skupina: zabezpečenie služieb kšportovému podujatiu

  • prenájom športoviska na účel podujatia (napr. prenájom telocvične, športového areálu, plavárne, ľadovej plochy a pod.),
  • zabezpečenie nevyhnutných služieb (napr. časomiera, štartové čísla, prenájom mobilných toaliet, zábran, stanov, prístreškov, zdravotnej služby, štartovacej brány, systému zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi podujatia a pod.).

  Neoprávnené náklady:

  • režijné a administratívne náklady organizácie (mzdy, mobil, energie a pod.),
  • prenájom priestorov a vybavenia na bežnú činnosť organizácie,
  • cestovné náklady, ubytovanie, občerstvenie a strava,
  • poháre, vecné odmeny,
  • propagačné materiály (letáky, plagáty, šiltovky, oblečenie).

  Oprávnení žiadatelia

  • program je určený pre organizátorov športového podujatia – mimovládne neziskové organizácie (tzn. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia), registrované ako mimovládna organizácia viac ako jeden rok ku dňu podania žiadosti,
  • žiadateľ musí mať sídlo a pôsobiť v Slovenskej republike,
  • podujatie, na ktoré žiadateľ požaduje grant, sa musí konať na území Žilinského kraja,
  • organizácia musí dokladovať činnosť a aktívnu podporu športu stanovami.

  Finančné a formálne kritériá projektu

  Oprávnenosť projektu:

  • predkladaný projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji,
  • jedna organizácia môže podať iba jeden projekt,
  • predkladaný projekt musí spĺňať podmienky podľa príslušných právnych predpisov a žiadateľ musí predložiť akékoľvek súhlasy alebo povolenia, ak sú na realizáciu projektu podľa právnych predpisov potrebné,
  • projekt musí byť vsúlade s etickými zásadami nadácie uverejnenými na webovej stránke www.nadaciakia.sk.

  Výška grantu:

  • maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 2 500 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek,
  • pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 25 000 eur,
  • v grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

  Prijímanie žiadostí:

  • projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 3. marca 2023 do 24:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo podané po tomto termíne nebudú akceptované.
  • povinné prílohy žiadosti:
  • doklad o podpore športu (stanovy),
  • sken výpisu z bankového účtu žiadateľa alebo zmluva o zriadení účtu.
  • osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/,
  • pre prihlásenie sa na stránku je potrebné kliknúť na odkaz ve-maily a potvrdiť údaje,
  • nové konto (novú registráciu) nie je potrebné vytvárať vprípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portá V tom prípade sa prihláste pod už pôvodným loginom. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail.
  • Po prihlásení je potrebné vybrať siprogram ŠPORTOVÉ PODUJATIA V REGIÓNE 2023.

  Časový harmonogram

  25. január 2023 vyhlásenie grantovej výzvy
  3. marec 2023 uzávierka predkladania projektov
  6. – 10. marec 2023 hodnotenie projektov v súlade s výzvou
  13. – 24. marec 2023 výber projektov
  27. – 31. marec 2023 komunikácia výsledkov, podpis zmlúv, splátka 70 %
  1. apríl – 31. október 2023 realizácia projektov, monitoring
  12. november 2023 uzávierka pre zaslanie záverečnej správy
  13. – 30. november 2023 kontrola záverečných správ, refundácia, splátka 30 % grantu

  Výber projektov

  • všetky prijaté žiadosti budú skontrolované z pohľadu súladu s grantovou výzvou. Zhodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré nebudú spĺňať podmienky uvedené v bode C a D. Z projektov, ktoré prejdú formálnou kontrolou, budú úspešné projekty vybrané správnou radou nadácie.
  • Uprednostnené budú podujatia snulovým/dobrovoľným/symbolickým štartovným s charitatívnym charakterom a prvkami inklúzie ľudí so znevýhodnením.

  Odporúčania:

  • do obsahovej časti projektu napíšte presné a konkrétne aktivity, ciele a kvantitatívne údaje, ktoré chcete dosiahnuť,
  • grant je možné získať iba na tie položky, ktoré priamo súvisia s projektom a sú oprávnenými nákladmi,
  • v rozpočte rozpíšte jednotlivé položky čo najpresnejšie, nestačí nám iba rámcové pomenovanie položky a orientačná suma. V priebehu realizácie projektu bude potrebné riadiť sa schváleným rozpočtom.

  Realizácia projektov

  • nadácia uzavrie s úspešnými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, vktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky: Prvé platby grantu budú zaslané na účet žiadateľa po podpise zmluvy vo výške 70 % zo schválenej sumy a 30 % po vyúčtovaní a predložení záverečnej správy,
  • akékoľvek zmeny projektu, vrátane presunu prostriedkov grantu medzi jednotlivými rozpočtovými položkami, sú možné len s písomným súhlasom nadácie, maximálne však do výšky 10% zo schválenej sumy,
  • prijímateľ grantu je povinný viesť evidenciu účtovných dokladov o výdavkoch podporovanej činnosti tak, aby v rámci vyúčtovania grantu a prípadnej kontroly preukázal, že grant bol preukázateľne a jednoznačne použitý v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou; zmena účelu podporovanej činnosti nie je možná,
  • prijímateľ grantu je povinný zverejniť, že projekt je finančne podporený nadáciou azároveň používať správny a úplný názov a logo podľa pravidiel externej komunikácie, ktoré sú dostupné na webovom sídle nadácie nadaciakia.sk,
  • zástupcovia nadácie budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov,
  • po ukončení realizácie projektu príjemca grantu vypracuje a predloží záverečnú správu v elektronickej podobe nahttps://nadaciakia.egrant.sk/. Súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie účtovných dokladov ako faktúry, pokladničné bloky, výpisy z účtu prijímateľa o úhrade, výdavkové pokladničné doklady, a pod.),
  • vprípade nedodržania podmienok môže byť príjemca vyzvaný vrátiť poskytnutý grant nadácii v plnej výš

  Kontakt a konzultácie

  Kontaktné osoby pre konzultácie:

  • Beáta Ďurišová:           e-mail: durisova@nadaciakia.sk, tel. číslo: +421 904 970 100
  • Simona Pružinská:      e-mail: pruzinska@nadaciakia.sk, tel. číslo: +421 911 146 001

  Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

  Tím Nadácie Kia Slovakia


Grantové programy 2023


Aktuálne prebieha hodnotenie všetkých projektov v súlade s aktuálnymi výzvami. Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov úspešných uchádzačov o grant je 20 – 31. marec 2023.

Ďakujeme za trpezlivosť. 

Grantové výzvy Nadácie Kia sú pravidelne zverejňované na webovom sídle nadácie www.nadaciakia.sk v sekcii Aktuality. Záujemcovia o grant tiež môžu využiť možnosť konzultovať svoje projektové iniciatívy osobne, telefonicky alebo prostredníctvom emailu s príslušným koordinátorom grantového programu. Z prijatých projektových žiadostí, ktoré splnia podmienky, budú úspešné projekty vybrané losovaním a v prípade programu „Športové podujatia v regióne 2023“ správnou radou Nadácie Kia Slovakia.

Inšpirácia pohybom Športové podujatia   v regióne Zelené komunity Technické kútiky
podpora a rozvoj športu
športovcov so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením
podpora športových
podujatí v Žilinskom kraji
rozvoj dobrovoľníckych aktivít a zelených projektov v Žilinskom kraji rozvoj manuálnych zručností,
tvorivosti detí v predškolskom veku v materských
školách v Žilinskom kraji
mimovládne neziskové organizácie aktívne podporujúce športovcov s mentálnym alebo telesným znevýhodnením mimovládne neziskové organizácie aktívne podporujúce šport mimovládne neziskové organizácie, materské, základné, stredné školy materské školy a základné školy s materskou skolou v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom
4 000 eur 2 500 eur 2 000 eur 3 000 eur

Grantové pravidlá

Grantový program INŠPIRÁCIA POHYBOM 2023

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu: 

1. skupina: materiálne zabezpečenie športových aktivít (nákup športových pomôcok a vybavenia)

2. skupina: zabezpečenie tréningového procesu (prenájom športoviska na účel pravidelného tréningu)

3. skupina: budovanie športovej infraštruktúry (budovanie alebo obnova prvkov workoutových ihrísk s prihliadnutím na inklúziu a bezbariérový prístup) 

Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové organizácie; organizácia musí dokladovať činnosť a aktívnu podporu športu telesne alebo mentálne znevýhodnených športovcov. 

Výška grantu: 4 000 eur 

inspiracia pohybom_vizual_web2

 ——————————————————————————————————–

Grantový program ŠPORTOVÉ PODUJATIA V REGIÓNE

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu

1. skupina: materiálne zabezpečenie športového podujatia (nákup spotrebného materiálu na technické zabezpečenie podujatia (napr. materiál na vyznačenie trate, farby, pásky, medaile, reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty pre usporiadateľov, pitný režim a pod.).

2. skupina: zabezpečenie služieb kšportovému podujatiu (prenájom športoviska na účel podujatia (napr. prenájom telocvične, športového areálu, plavárne, ľadovej plochy a pod.), zabezpečenie nevyhnutných služieb (napr. časomiera, štartové čísla, prenájom mobilných toaliet, zábran, stanov, prístreškov, zdravotnej služby, štartovacej brány, systému zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi podujatia a pod.).

Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové organizácie; organizácia musí dokladovať činnosť a aktívnu podporu športu stanovami.

Uprednostnené budú podujatia s nulovým/dobrovoľným/symbolickým štartovným s charitatívnym charakterom a prvkami inklúzie ľudí so znevýhodnením.

Výška grantu2 500 eur 

Športujeme v regióne _vizuál2

 ——————————————————————————————————–

Zamestnanecký grantový program Zelené komunity 

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu: 

1. skupina: zelené plochy (výsadba, revitalizácia a údržba zelených plôch, vytvorenie alebo obnova prirodzených krajinných prvkov, vytváranie produkčných záhrad a sadov na verejných plochách, zachovanie prírodného dedičstva)

2. skupina: zelená architektúry (budovanie alebo obnova prvkov záhradnej a krajinnej architektúry na verejných priestranstvách, zveľadenie a budovanie trás a náučných chodníkov)

3. skupina: ekológia (environmentálne iniciatívy zamerané na zníženie odpadu a recykláciu, čistenie verejných priestranstiev , aktivity súvisiace s ekologickým manažmentom vody a prvkami zelenej infraštruktúry, manažment využívania zrážkovej vody, vodozádržné opatrenia na spomalenia odplavovania pôdy spôsobených zrážkovou vodou) 

4. skupina: ekologické včelárstvo (rozširovanie počtu včelstiev, chov matiek, medobranie, kŕmenie, materiálne zabezpečenie výroby úľov)

5. skupina: enviro-vzdelávanie (workshopy, interaktívne aktivity, súťaže ahry pre deti a mládež na tému odpad, ochrana prírody a biodiverzita, udržateľný rozvoj, klimatická zmena a pod.) 

Oprávnené náklady:

 • materiálne a technické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít,
 • prenájom priestorov na priamu realizáciu aktivít*.

*V prípade, že prijímateľ grantu vynaloží finančné prostriedky na prenájom priestorov, v ktorých sa aktivity projektu priamo nevykonávajú, potom nie je možné na takéto úhrady použiť prostriedky poskytnuté z grantu nadácie.

Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové organizácie, materské, základné a stredné školy. 

Výška grantu2 000 eur 

ZELENÉ KOMUNITY (Darčekový poukaz) (Vizitka) (1)

——————————————————————————————————–

Grantový program TECHNICKÉ KÚTIKY

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projekt

1. skupina: materiálne zabezpečenie avybavenie technického kútika

 • dielenský stôl – stolársky ponk, náradie na technickú výučbu (napr. kladivá, kliešte, skrutkovače, pílky, zveráky, svorky, kľúče, vrtáky,…), spotrebný materiál (napr. balzové drevo, výkresy, pastelky, ceruzky, pravítka, klince, skrutky, matice, brusné papiere,…), ochranné prvky (napr. okuliare, rukavice, ochranné oblečenie,…), úložné priestory (napr. skrine, boxy, organizéry,…), iné vybavenie uvedené v metodickej príručke programu (https://technickeskolky.sk/metodicka-prirucka/).

2. skupina: prispôsobenie školského priestoru na technický kútik – náklady na túto skupinu nákladov nesmú presiahnuť 1 500 eur)

 • úprava priestoru na technický kútik (napr. výmena podlahy, obloženie stien,…)  –  v prípade žiadosti o použitie grantu aj na úpravu priestoru, nadácia si vyhradzuje právo návštevy školských priestorov v rámci času vyhodnocovania projektov, za účelom posúdenia oprávnenosti požadovaných výdavkov.

Oprávnení žiadatelia:

 • materské školy v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom,
 • základné školy s materskou školou v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom.

Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 3 000 eur

Technické kútiky_vizuál_WEB

——————————————————————————————————–

Grantový program Adventný kalendár 2023 (pripravujeme)

Cieľ:

 • ochrana a podpora zdravia,
 • poskytovanie sociálnej pomoci.

Programovú výzvu budeme budeme zverejňovať v priebehu októbra 2023.

Kontakt na zamestnankyne Nadácia Kia Slovakia:

telefón: 041/515 1522, 041/515 1523
mobil: 0911 146 001, 0904 970 100
emailová adresa: info@nadaciakia.sk

Poštová a fakturačná adresa:

Nadácia Kia Slovakia
Sv. Ján Nepomuckého 1282/1
01301 Teplička nad Váhom
IČO: 42349826
DIČ: 2024083215
Bankové spojenie: IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353