O nadácii

Nadácia Kia Slovakia

Nadácia Kia Slovakia vykonáva svoju nadačnú činnosť od roku 2013. S podporou svojho zakladateľa, Kia Slovakia s. r. o., realizuje verejnoprospešné aktivity najmä v žilinskom regióne.

Zaujímame sa a aktívne vyhľadávame potreby ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Snažíme sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby naša pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel. Naše zameranie a pôsobenie zároveň pravidelne vyhodnocujeme, aby sme dosiahli najefektívnejšie výsledky.

Pri práci máme neustále na pamäti naše etické zásady, ktoré považujeme za samozrejmosť a nevyhnutnosť pre vytváranie a udržiavanie dôvery. Našu činnosť, etické zásady, ako aj výsledky hospodárenia pravidelne a transparentne prezentujeme prostredníctvom výročných správ a webového sídla nadácie.

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam a pri konkrétnej podpore dbáme na jej udržateľnosť. Pri našej činnosti prirodzene prihliadame na sociálne a zdravotne znevýhodnených, ako aj na environmentálne dopady.

Vďaka našej pomoci sa darí rekonštruovať a revitalizovať verejné priestory, nemocnice, vzdelávacie aj športové zariadenia, budovať cyklotrasy a zlepšovať materiálne podmienky pre poskytovanie sociálnej a zdravotnej pomoci.

Naše piliere a partnerstvá

 • Mobilita. Zelená mobilita je pre nás veľkou témou, pri ktorej sa spájame s miestnou samosprávou a budujeme významné projekty:
  • unikátny systém zdieľaných bicyklov s mestom Žilina (Bikesharing), ktorý umožňuje obyvateľom mesta využívať zdieľané bicykle 30 minút zadarmo,
  • prispievame OOCR Malá Fatra pri budovaní projektu Cyklomagistrála Terchovská dolina,
  • v mestách Žilina, Martin a Čadca sme vybudovali pumptrack dráhy.
 • Zdravie a sociálna podpora. S dlhodobou víziou skvalitňovania úrovne zdravotnej a sociálnej starostlivosti adresujeme pomoc primárne:
  • regionálnym nemocniciam za účelom rekonštrukčných prác a nákupu medicínskych zariadení na prevenciu, diagnostiku a liečbu,
  • centrám pre deti a rodiny, komunitným, denným centrám a sociálnym podnikom pre interiérové vybavenie.
 • Vzdelávanie. Dlhodobo podporujeme rozvoj vzdelávania s dôrazom na technické zručnosti detí:
  • budovaním technických dielní v materských školách a nákupom pomôcok na technické vyučovanie do základných a stredných škôl,
  • nákupom licencií vzdelávacieho softvéru.

 Naše grantové programy

 • Dobrovoľníctvo. Vytvárame príležitosti pre komunitné organizovanie s dôrazom na rozvoj životného prostredia, revitalizáciu verejných priestranstiev, kultúrnych pamiatok a školských záhrad.
 • Šport v regióne. Dbáme na dlhodobé zvyšovanie kvality športovej infraštruktúry zabezpečovaním športových a voľnočasových aktivít nákupom športového vybavenia a výstavbou a rekonštrukciou športovísk.
 • Adventný kalendár. Vo vianočnom čase zdôrazňujeme tému ochrany zdravia a sociálnej pomoci. Cieľom grantu je financovanie nákladov na liečbu alebo zdravotné pomôcky a na materiálnu pomoc sociálne znevýhodneným rodinám a deťom.

Naše výročné správy:

Výročná správa 2020 Nadácia Kia Motors Slovakia

Výročná správa 2019 Nadácia Kia Motors Slovakia

Výročná správa 2018 Nadácia Kia Motors Slovakia

Výročná správa 2017 Nadácia Kia Motors Slovakia

Výročná správa 2016 Nadácia Kia Motors Slovakia

 

 

Správna rada

Nadáciu Kia Slovakia riadi správna rada, ktorá určuje smerovanie nadácie, rozhoduje o rozpočte a o jeho prerozdelení. 

Členovia správnej rady:

 • Seok Bong Kim, predseda správnej rady , prezident   a CEO spoločnosti Kia Slovakia.
 • Tae Jin Kim, člen správnej rady a finančný riaditeľ, vedúci divízie financií Kia Slovakia.
 • Jeong Ick Lee, člen správnej rady a viceprezident zodpovedný za vedenie divízie Administratíva Kia Slovakia.
 Dozorná rada

Aktivity a výdavky nadácie kontroluje dozorná rada. Je zložená z odborných zamestnancov spoločnosti Kia Slovakia s. r. o., ktorí kontrolujú účtovníctvo, výšku rozpočtu a ďalšie činnosti tak, aby boli transparentné a v súlade s právnymi predpismi.

Členovia dozornej rady:

 • Won Jin Kim, člen dozornej rady a koordinátor kontroly v Kia Slovakia.
 • Adriana Kociánová, členka dozornej rady a vedúca účtovného oddelenia v Kia Slovakia.
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci účtovnej kontroly v Kia Slovakia.
Správca

Správca nadácie spravuje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň jej štatutárom.

Súčasným správcom je Tomáš Kováč, ktorý zároveň vedúci sekcie pre vládne a verejné záležitosti  Kia Slovakia s. r. o. 

Zamestnanci Nadácie Kia Motors Slovakia

Zamestnanci nadácie zodpovedajú za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Sú zároveň kontaktnými osobami, na ktoré sa môžete obrátiť ohľadom informácií o grantových programoch alebo spolupráce v rámci partnerských programov.

Projektové koordinátorky:

 • Simona Pružinská, zodpovedná za grantový program Dobrovoľníctvo, vlastné a partnerské projekty v oblasti mobility.
 • Beáta Ďurišová, zodpovedná za grantový program Šport v regióne a Adventný kalendár, partnerské projekty v oblasti vzdelávania.

 

 

Vízia

Prostredníctvom verejnoprospešných aktivít chceme podávať pomocnú ruku tam, kde je naša pomoc potrebná a jej zameranie je v súlade s oblasťami podpory, ktorým sa venujeme. Riadime sa heslom: „Pohnime svetom spoločne“.

Poslanie

Poslaním Nadácie je byť dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pre miestnu komunitu, žilinský región i Slovensko. Nadácia napĺňa sociálnu zodpovednosť svojho zakladateľa, spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. a aktívne vyhľadáva nové výzvy, ktoré pretvárajú okolie na lepší svet.

Naše poslanie napĺňame hlavne podporou aktívnych organizácií:

 • priamym darovaním finančných prostriedkov,
 • realizáciou otvorených grantových programov,
 • podporou partnerských projektov,
 • sprostredkovaním dobrovoľníckej činnosti,
 • realizovaním vlastných projektov.

Programová stratégia a priority

V rámci Nadácii pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu športových aktivít, rozvoj vzdelávania, mobility v regióne a rozvoj dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život. Túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Hlavné programové oblasti – podpora športových aktivít, mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne

 • Grantové programy:

 1. GP „Dobrovoľníctvo“ zameraný na rozvoj dobrovoľníckych aktivít v Žilinskom kraji;
 2. GP „Šport v regióne“ s cieľom zvýšiť kvalitu športovísk a športovej infraštruktúry;
 3. GP „Adventný kalendár“ na podporu ochrany zdravia a sociálnu pomoc v kraji.
 • Partnerstvá

 1. Mesto Žilina pre systém zdieľaných bicyklov v meste Žilina (tzv. Bikesharing) vo forme 5 ročného memoranda o spolupráci s mestom Žilina. Projekt predstavuje 121 bicyklov a 21 staníc dostupných užívateľom po dobu 30 minút zadarmo;
 2. OOCR Malá Fatra pre projekt Cyklomagistrála Terchovská dolina – 3 ročná dohoda o spolupráci a financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu;
 3. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina pre dlhodobú podporu prostredníctvom rekonštrukčných prác a nákupu medicínskych zariadení na diagnostiku a liečbu;
 4. Základné a stredné školy pre podporu technického vzdelávania (nákup technických pomôcok) a online vzdelávania (nákup ročných licencií vzdelávacieho softvéru) pre vybrané školy v žilinskom regióne.

Nadačná listina, etické zásady, profily členov a grantové pravidlá

Finančné prehľady

Z dôvodu nesprávneho potvrdenia banky o bankovom účte Nadácia Kia Slovakia v roku 2020 nemohla od svojho zakladateľa Kia Slovakia s. r. o. prijať podiel zaplatenej dane za príslušné zdaňovacie obdobie. V dôsledku tejto situácie sa zakladateľ a Nadácia Pontis sa dohodli na vytvorení Nadačného Fondu Kia v Nadácii Pontis (ďalej „NF Kia“). V roku 2020 Nadácia Kia priamo realizovala prostredníctvom NF Kia spolu 10 projektov v celkovej výška 542 267 € a zároveň NF Kia podporil ďalších 53 projektov v celkovej hodnote 352 205 €. Nadácia Pontis, ako NF KIA prijala celkovú odmenu vo výške 65 509,41 € na pokrytie administratívnych nákladov fondu.

Rozdelenie výdavkov na správu Nadácie:

réžia_fin. prehľad

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom vášho projektu a uverejňujete jej logo, tu nájdete všetko potrebné:

 1. pravidlá externej komunikácie TU
 2. naše LOGO na stiahnutie

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

Prečo darovať 2% z dane?

2% pre nadácii kia (5)

Možnosť asignovať 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb je unikátnym mechanizmom podpory mimovládnych organizácií, pričom poskytovateľovi dáva možnosť rozhodnúť sa o spôsobe poskytnutia časti daní, ktorá by inak skončila v štátnom rozpočte.

Ak neviete komu darovať 2 % z dane, pozrite sa vo svojom okolí, či neexistuje organizácia, ktorá by vaše 2% privítala. Aktuálny zoznam subjektov oprávnených prijať podiel zaplatenej dane nájdete v zozname zverejnenom Notárskou komorou.

Nadácia Kia Slovakia premení Vaše 2 % na projekty na podporu vzdelávania, zdravia, športu a mobility v Žilinskom regióne. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Ako podporiť Nadáciu Kia Slovakia?

 1. Formou peňažného daru peňažný dar možno zaslať priamo na účet Nadácie Kia Slovakia (IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353).
 2. Darovaním 2 % z daňovej povinnosti fyzických alebo právnických osôb – vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane podáva daňovník na tlačivách platných na príslušné zdaňovacie obdobie:

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete u našej spoločnosti uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 29
  mar
  2022
  _DSC6921

  Ocenili sme aktívnych pedagógov

  Nadácia Kia Slovakia podporuje vzdelávanie v kraji aj prostredníctvom nákupu licencií na inteligentný vzdelávací softvér. Na Deň učiteľov symbolicky ocenila tých z nich, ktorí softvér využívajú počas výučby najintenzívnejšie. Nadácia Kia Slovakia začala s podporou online vzdelávania v roku 2018, keď pre 28 základných škôl v Žilinskom kraji zafinancovala licencie na vzdelávací softvér SmartBooks...

  Viac
  29
  mar
  2022
  _DSC6921

  Ocenili sme aktívnych pedagógov

  Nadácia Kia Slovakia podporuje vzdelávanie v kraji aj prostredníctvom nákupu licencií na inteligentný vzdelávací softvér. Na Deň učiteľov symbolicky ocenila tých z nich, ktorí softvér využívajú počas výučby najintenzívnejšie.

  Nadácia Kia Slovakia začala s podporou online vzdelávania v roku 2018, keď pre 28 základných škôl v Žilinskom kraji zafinancovala licencie na vzdelávací softvér SmartBooks v celkovej hodnote 86 800 eur. Učitelia sa zúčastnili školení, na ktorých sa naučili pracovať so softvérom, zadávať žiakom úlohy a orientovať sa vo výsledkoch.

  Ide o komplexný inteligentný vzdelávací systém. Je to jedinečný nástroj na učenie sa – domáci učiteľ, ktorý je dostupný všade, kde je internet. Pritom sa používa jednoducho a intuitívne. Žiak sa môže učiť individuálne alebo mu môže učiteľ zadávať konkrétne témy a sledovať jeho pokrok. Na rozdiel od obyčajných testov, SmartBooks žiaka nielen preskúša a zistí jeho slabé miesta, ale mu aj ukáže riešenie a postup a následne ho opätovne vyskúša. Toto sa opakuje dovtedy, pokiaľ sa danú tému nenaučí.

  Aj v nasledujúcich rokoch reagovala Nadácia Kia Slovakia na záujem škôl o predĺženie licencie. Aktuálne využíva softvér 26 základných škôl a už aj prvá stredná škola v kraji. Učitelia i žiaci si prácu so softvérom už od prvého roku pochvaľujú.

  „Softvér je veľkou pomocou aj pre nás učiteľov. Pomocou neho vytvárame testy, zadávame žiakom domáce úlohy a dokonca aj skúšame. Zároveň máme prístup k výsledkom žiaka, vieme sa pozrieť, v ktorých úlohách najviac chyboval, zhodnotiť jeho prácu, množstvo vynaloženého času, vytrvalosť v učení“, vyjadrila sa učiteľka zo Základnej školy s materskou školou v Bánovej.

  Z celého procesu nie sú vynechaní ani rodičia, práve naopak. Každý rodič má prístup do  konta svojho dieťaťa a vie tak sledovať jeho výsledky v jednotlivých predmetoch a aj to, s akými tematickými okruhmi má najväčší problém.

  Školy zaznamenali postupné zlepšovanie výsledkov žiakov či už pri bežných písomkách, alebo na celoslovenských testovaniach. Ešte väčší význam podpory online vzdelávania sme mali možnosť pocítiť počas pandémie, kedy bolo vzdelávanie obmedzené na dištančnú formu. Využívanie vzdelávacieho softvéru vtedy vzrástlo v priemere viac ako štvornásobne a v roku 2021 systém zaznamenal až 4 milióny naučených úloh.

  „Veríme, že vzdelávací softvér bude pomáhať k lepším výsledkom aj po návrate všetkých žiakov do škôl. V dnešný Deň učiteľov sme chceli oceniť účasť pedagógov na tomto projekte. Nie každý je otvorený novým spôsobom výučby a skromným darčekom sme poďakovali tým, ktorí sa nezľakli novej výzvy a využívajú softvér naplno“, dodal správca Nadácie Kia Slovakia.

  Najúspešnejšou školou s najaktívnejšími učiteľmi sa stala Základná škola v Povine, nasledovala Základná škola v Kysuckom Novom Meste a prvú trojicu uzatvorila Základná škola s materskou školou v Bánovej.

 • 23
  mar
  2022
  Untitled design (1)

  Obľúbený bikesharing sa vracia do ulíc mesta už 25. marca. Rozšíri sa o nové stanice i bicykle

  Obyvatelia a návštevníci mesta Žilina budú môcť zdieľané bicykle BikeKIA využívať opäť od piatku 25. marca. Aj tento rok sprístupní mesto obľúbenú službu v novej sezóne skôr, oproti pôvodne plánovanému termínu na začiatku apríla. Nadšenci bicyklovania si budú môcť vypožičať 123 bicyklov, ktoré nájdu na 21 staniciach v meste s pevnými stojanmi. Služba zdieľaných bicyklov vďaka Nadácii Kia Slovakia ...

  Viac
  23
  mar
  2022
  Untitled design (1)

  Obľúbený bikesharing sa vracia do ulíc mesta už 25. marca. Rozšíri sa o nové stanice i bicykle

  Obyvatelia a návštevníci mesta Žilina budú môcť zdieľané bicykle BikeKIA využívať opäť od piatku 25. marca. Aj tento rok sprístupní mesto obľúbenú službu v novej sezóne skôr, oproti pôvodne plánovanému termínu na začiatku apríla. Nadšenci bicyklovania si budú môcť vypožičať 123 bicyklov, ktoré nájdu na 21 staniciach v meste s pevnými stojanmi. Služba zdieľaných bicyklov vďaka Nadácii Kia Slovakia zostáva pre užívateľov naďalej bezplatná pri dodržaní platných pravidiel, a to 30-minútového intervalu výpožičky a miesta vrátenia bicykla. Aktuálna sezóna so sebou prináša aj očakávanú novinku. Možnosti bikesharingu sa v Žiline tento rok rozšíria o osem nových virtuálnych stanovísk a 22 ďalších bicyklov.    

  Bicykle po minulej sezóne prešli generálnou opravou, ktorá pozostávala z výmeny poškodených alebo opotrebovaných dielov, nastavenia a očistenia bicyklov tak, aby boli pripravené od prvého dňa sezóny pre záujemcov.

  V aktuálnom roku pripravilo mesto v spolupráci s garantom služby Nadáciou Kia Slovakia novinku, ktorá poteší všetkých užívateľov bikesharingu. Služba sa od júna tohto roku rozšíri o 22 bicyklov a osem virtuálnych staníc. Nebudú teda pozostávať z pevných dokov (stojanov), ale budú označené v mape priamo v užívateľskej aplikácii či na webovej stránke bikekia.sk. Na mieste virtuálnej stanice bude umiestnený len označník tak, ako ho poznáme zo súčasných staníc a tiež bude na zemi vyznačené logo BikeKIA. Takto budú môcť užívatelia zaparkovať alebo si vypožičať zdieľané bicykle rovnakým spôsobom, pričom bicykel odstavia na svoj stojan čo najbližšie k označníku. Investíciu uskutoční mesto Žilina v hodnote 36-tisíc eur. Na zvýšenom náklade za prevádzku sa bude podieľať spolu s Nadáciou Kia Slovakia, ktorá novým bicyklom zároveň zabezpečí licencie a poistenie.

  návod

  Projekt zdieľaných bicyklov sa aj vlani tešil v Žiline obrovskej popularite, keďže zaznamenal 148 992 prenájmov bicyklov s priemernou dĺžkou výpožičky 12 minút. Najsilnejšími mesiacmi z pohľadu počtu výpožičiek boli letné mesiace v júni s 24 856 výpožičkami a v júli s 23 568 výpožičkami. Najvyťaženejšie stanice dlhodobo sú Námestie A. Hlinku a COOP Polomská na sídlisku Vlčince. Naopak, najmenej frekventované stanice sú Lesopark a v minulom roku aj UNIZA, čo bolo zapríčinené absenciou študentov na Žilinskej univerzite v súvislosti s protipandemickými opatreniami.

  Záujemcovia o službu sa môžu aj teraz bezplatne zaregistrovať prostredníctvom webu www.bikekia.sk alebo aplikácie BikeKIA dostupnej bezplatne pre Android a iOS. Následne si budú môcť prostredníctvom smartfónu požičať bicykel zo stojana na 30 minút bezplatne. Poplatok za prekročenie stanovenej 30-minútovej bezplatnej tarify sa ani v aktuálnej sezóne nemení. Ostáva naďalej vo výške 20 eur, pričom za každú ďalšiu jednu hodinu bude užívateľovi účtovaný rovnaký poplatok 20 eur, avšak v maximálnej dennej výške 100 eur. Súčasťou staníc sú stojany na bicykle a informačný panel s popisom systému – návodom na požičanie a vrátenie bicykla. Každý bicykel má zabudovaný GPS lokalizátor.

  Hlavným partnerom projektu je Nadácia Kia Slovakia a prevádzkovateľom je mesto Žilina, pre ktoré spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s. dodala plne funkčný systém a denne zabezpečuje jeho plynulú prevádzku.

  Zoznam nových staníc (plánované spustenie od júna 2022):

  • Slnečné námestie – pred Základnou školou Námestie mladosti, Hájik
  • Rudiny II. – Námestie Richarda Marsinu, Hliny
  • La Scala – Oravská cesta, Bôrik
  • Borová – pri Kostole Dobrého pastiera, Solinky
  • FRI – pred Fakultou riadenia a informatiky, Veľký diel
  • Pačino – Slovanská cesta, Vlčince
  • Cyrila a Metoda, Vlčince
  • Košická – Tesco HM

  Tešíme sa na Vás v novej sezóne!

  zdroj: www.bikekia.sk

 • 14
  mar
  2022
  výsledky_GP dobro

  Výsledky grantového programu DOBROVOĽNÍCTVO 2022 – Zelené komunity

  Aktívne vyhľadávanie potrieb ľudí a prostredia, v ktorom žijú, je významnou súčasťou činnosti nadácie. Preto už od roku 2016, prostredníctvom grantového programu Dobrovoľníctvo, pravidelne prispieva k zlepšeniu podmienok komunitného organizovania v kraji. V roku 2022 sme upravili cieľ grantového programu Dobrovoľníctvo s dôrazom na podporu a ochranu prírody. Našim dlhodobým zámerom je vybudovanie ...

  Viac
  14
  mar
  2022
  výsledky_GP dobro

  Výsledky grantového programu DOBROVOĽNÍCTVO 2022 – Zelené komunity

  Aktívne vyhľadávanie potrieb ľudí a prostredia, v ktorom žijú, je významnou súčasťou činnosti nadácie. Preto už od roku 2016, prostredníctvom grantového programu Dobrovoľníctvo, pravidelne prispieva k zlepšeniu podmienok komunitného organizovania v kraji. V roku 2022 sme upravili cieľ grantového programu Dobrovoľníctvo s dôrazom na podporu a ochranu prírody. Našim dlhodobým zámerom je vybudovanie komunity lokálnych partnerov, v spolupráci s ktorými sa nám podarí vytvoriť skutočnú a trvalú pozitívnu zmenu.

  Priebeh prijímania žiadostí

  Od 24. januára do 18. februára sme prijali 31 žiadostí o grant. Následne sme hodnotili oprávnenosť žiadostí vo vzťahu k žiadateľom (žiadosť mohli zaslať mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v Žilinskom kraji), cieľu projektu (ochrana životného prostredia a pod.), rozpočtu (materiálne a technické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít), povinným prílohám (sken dokladu o pridelení IČO, sken dokladu o pridelení IČO) a tiež odporúčania zamestnanca Kia Slovakia. Po formálnej kontrole postúpilo do losovania spolu 29 žiadostí, z ktorých dňa 2. marca zamestnanci Kia Slovakia vylosovali 26 projektov v celkovej výške  51 250,35 €.

  Výsledky a oblasti podpory

  Finančné prostriedky budú prerozdelené primárne na projekty spojené s výsadbou a údržbou zelených plôch, zveľadenie a budovanie trás a náučných chodníkov, vytváranie produkčných záhrad a sadov na verejných plochách a tiež ekologické včelárstvo a manažment vody. Zoznam úspešných žiadateľov:

  https://www.nadaciakia.sk/wp-content/uploads/2022/03/ZGP_Dobrovonctvo2022_vsledky.pdf

 • 10
  mar
  2022
  sport_vysledky

  Výsledky grantového programu Inšpirácia pohybom 2022

  Nadácia Kia tento rok zamerala grantový športový program na podporu zdravotne a mentálne znevýhodnených športovcov. Podporených bude 29 organizácií v celkovej sume 101 511 €. Nadácii Kia už od svojho založenia záleží na podpore športu detí, mládeže a seniorov. V roku 2022 sústreďuje svoju pomoc na zdravotne a mentálne znevýhodnených ľudí a na zlepšenie ich podmienok na vykonávanie športových akti...

  Viac
  10
  mar
  2022
  sport_vysledky

  Výsledky grantového programu Inšpirácia pohybom 2022

  Nadácia Kia tento rok zamerala grantový športový program na podporu zdravotne a mentálne znevýhodnených športovcov. Podporených bude 29 organizácií v celkovej sume 101 511 €.

  Nadácii Kia už od svojho založenia záleží na podpore športu detí, mládeže a seniorov. V roku 2022 sústreďuje svoju pomoc na zdravotne a mentálne znevýhodnených ľudí a na zlepšenie ich podmienok na vykonávanie športových aktivít, či už profesionálnych alebo rekreačných.

  V časovom rozpätí 4 týždňov bolo prijatých spolu 76 žiadostí o grant. Z nich 66, ktoré spĺňali podmienky výzvy, postúpilo do losovania, ktoré sa uskutočnilo 3.marca. Vylosované projekty získavajú granty v celkovej výške 101 511 €. Úspešnými žiadateľmi sú aj organizácie, ktoré sú členmi Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov, Slovenského zväzu športovcov s mentálnym postihnutím, Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov či Deaflympijskeho výboru Slovenska. Dominujúcim športom vo vybraných projektoch je stolný tenis. Rozšíreným športovým odvetvím je aj boccia, lyžovanie či paracyklistika.

  Finančné prostriedky na cvičebné zostavy či na špecializované športové pomôcky poputujú na celé Slovensko od Bratislavy, cez Malacky, Dolný Lopašov, Motyčky, Levoču až po Prešov i Košice.

  Zoznam úspešných žiadateľov o grant nájdete tu:  Vysledky_Inspiracia_pohybom_2022


Grantové programy 2022

Grantové výzvy Nadácie Kia Slovakia sú pravidelne zverejňované na webovom sídle nadácie www.nadaciakia.sk v sekcii Aktuality. Záujemcovia o grant tiež môžu využiť možnosť konzultovať svoje projektové iniciatívy osobne, telefonicky alebo prostredníctvom emailu s príslušným koordinátorom grantového programu.

Grantové pravidlá

Grantový program INŠPIRÁCIA POHYBOM 2022

Cieľ: 

 • zlepšenie príležitostí a sprístupnenie športových a rekreačných aktivít zdravotne a mentálne znevýhodneným deťom i dospelým
 • zvýšenie kvality športovísk a budovanie športovej infraštruktúry využívanej znevýhodnenými športovcami
 • podpora rozvoja športu a zdravého životného štýlu zdravotne a mentálne znevýhodnených,
 • zlepšenie podmienok pre športové aktivity, ktoré smerujú k plnohodnotnému zapojeniu ľudí s telesným znevýhodnením do života v spoločnosti

Cieľová skupina:

 • zdravotne/mentálne znevýhodnení športovci 

Výška grantu:

 • Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 4 000 eur. Pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 100 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek.
 • V tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

Konzultácie:

Beáta Ďurišová, 0904 970 100, email: durisova@nadaciakia.sk alebo info@nadaciakia.sk         

Harmonogram: 

17. január 2022
Vyhlásenie grantového programu     
11. február 2022   
Uzávierka predkladania projektov
14. február  – 28. február 2022  
Hodnotenie projektov v súlade s výzvou
1. – 4. marec 2022      Výber podporených projektov – losovanie    
7. – 11. marec 2022    Komunikovanie výsledkov, podpis zmlúv, prvé splátky grantu (70 %)  
14. marec – 31. august 2022
Realizácia projektov, monitoring
16. september 2022 Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy
1. september – 14. október 2022 Kontrola záverečných správ, druhé splátky grantu (30%)

Grantový program Inšpirácia pohybom 2022

Zamestnanecký grantový program DOBROVOĽNÍCTVO 2022 – Zelené komunity

Cieľ: 

 • výsadba, revitalizácia a údržba zelených plôch,
 • vytvorenie alebo obnova prirodzených krajinných prvkov,
 • budovanie alebo obnova mestských prvkov záhradnej a krajinnej architektúry na verejných priestranstvách,
 • zachovanie prírodného dedičstva,
 • zveľadenie a budovanie trás a náučných,
 • vytváranie produkčných záhrad a sadov na verejných plochách, regenerácia mestských vnútroblokov,
 • environmentálne iniciatívy zamerané na zníženie odpadu a recykláciu,
 • ochrana života zvierat v rámci ekosystémov a včelárstvo,
 • čistenie verejných priestranstiev,
 • aktivity súvisiace s ekologickým manažmentom vody a prvky zelenej infraštruktúry,
 • manažment využívania zrážkovej vody.

Cieľová skupina: 

 • mimovládne neziskové organizácie (tzn. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, organizácie s medzinárodným prvkom), 

Výška grantu: 

 • maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 2 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek,
 • pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 50 000 eur,
 • v grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

Konzultácie:

 • Simona Pružinská, tel. číslo: 0911 146 001, pruzinska@nadaciakia.sk alebo info@nadaciakia.sk.

Harmonogram: 

24. január 2022
Vyhlásenie grantovej výzvy
18. február 2022
Uzávierka predkladania projektov
21. február  – 7. marec 2022
Hodnotenie projektov v súlade s výzvou
8. – 11. marec 2022
Výber projektov – losovanie
14. – 18. marec 2022
Komunikácia výsledkov, podpis grantových zmlúv
21. marec – 30. september 2022
Realizácia projektov, monitoring
 14. október 2022
Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy, kontrola záverečných správ, refundácia

dobrovoľníctvo_výzva_vizuál

Zamestnanecký grantový program Adventný kalendár 2021

 • Cieľ: ochrana a podpora zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci.
 • Termín na podávanie žiadostí: zatiaľ nie je k dispozícii
 • Konzultácie: Beáta Ďurišová, 0904 970 100, email: durisova@nadaciakia.sk alebo info@nadaciakia.sk 

Kontaktné telefónne čísle na zamestnancov nadácie:

041/515 1522 or 1523

0911 146 001, 0904 970 100

emailová adresa:

info@nadaciakia.sk

Poštová a fakturačná adresa:

Nadácia Kia Slovakia

Sv. Ján Nepomuckého 1282/1

01301 Teplička nad Váhom

IČO: 42349826

DIČ: 2024083215

Bankové spojenie: IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353