O nadácii

Nadácia Kia Slovakia

Nadácia Kia Slovakia vykonáva svoju nadačnú činnosť od roku 2013. S podporou svojho zakladateľa, Kia Slovakia s. r. o., realizuje verejnoprospešné aktivity najmä v žilinskom regióne.

Zaujímame sa a aktívne vyhľadávame potreby ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Snažíme sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby naša pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel. Naše zameranie a pôsobenie zároveň pravidelne vyhodnocujeme, aby sme dosiahli najefektívnejšie výsledky.

Pri práci máme neustále na pamäti naše etické zásady, ktoré považujeme za samozrejmosť a nevyhnutnosť pre vytváranie a udržiavanie dôvery. Našu činnosť, etické zásady, ako aj výsledky hospodárenia pravidelne a transparentne prezentujeme prostredníctvom výročných správ a webového sídla nadácie.

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam a pri konkrétnej podpore dbáme na jej udržateľnosť. Pri našej činnosti prirodzene prihliadame na sociálne a zdravotne znevýhodnených, ako aj na environmentálne dopady.

Vďaka našej pomoci sa darí rekonštruovať a revitalizovať verejné priestory, nemocnice, vzdelávacie aj športové zariadenia, budovať cyklotrasy a zlepšovať materiálne podmienky pre poskytovanie sociálnej a zdravotnej pomoci.

Naše piliere a partnerstvá

 • Mobilita. Zelená mobilita je pre nás veľkou témou, pri ktorej sa spájame s miestnou samosprávou a budujeme významné projekty:
  • unikátny systém zdieľaných bicyklov s mestom Žilina (Bikesharing), ktorý umožňuje obyvateľom mesta využívať zdieľané bicykle 30 minút zadarmo,
  • prispievame OOCR Malá Fatra pri budovaní projektu Cyklomagistrála Terchovská dolina,
  • v mestách Žilina, Martin a Čadca sme vybudovali pumptrack dráhy.
 • Zdravie a sociálna podpora. S dlhodobou víziou skvalitňovania úrovne zdravotnej a sociálnej starostlivosti adresujeme pomoc primárne:
  • regionálnym nemocniciam za účelom rekonštrukčných prác a nákupu medicínskych zariadení na prevenciu, diagnostiku a liečbu,
  • centrám pre deti a rodiny, komunitným, denným centrám a sociálnym podnikom pre interiérové vybavenie.
 • Vzdelávanie. Dlhodobo podporujeme rozvoj vzdelávania s dôrazom na technické zručnosti detí:
  • budovaním technických dielní v materských školách a nákupom pomôcok na technické vyučovanie do základných a stredných škôl,
  • nákupom licencií vzdelávacieho softvéru.

 Naše grantové programy

 • Dobrovoľníctvo. Vytvárame príležitosti pre komunitné organizovanie s dôrazom na rozvoj životného prostredia, revitalizáciu verejných priestranstiev, kultúrnych pamiatok a školských záhrad.
 • Šport v regióne. Dbáme na dlhodobé zvyšovanie kvality športovej infraštruktúry zabezpečovaním športových a voľnočasových aktivít nákupom športového vybavenia a výstavbou a rekonštrukciou športovísk.
 • Adventný kalendár. Vo vianočnom čase zdôrazňujeme tému ochrany zdravia a sociálnej pomoci. Cieľom grantu je financovanie nákladov na liečbu alebo zdravotné pomôcky a na materiálnu pomoc sociálne znevýhodneným rodinám a deťom.

Naše výročné správy:

Výročná správa 2020 Nadácia Kia Motors Slovakia

Výročná správa 2019 Nadácia Kia Motors Slovakia

Výročná správa 2018 Nadácia Kia Motors Slovakia

Výročná správa 2017 Nadácia Kia Motors Slovakia

Výročná správa 2016 Nadácia Kia Motors Slovakia

 

 

Správna rada

Nadáciu Kia Slovakia riadi správna rada, ktorá určuje smerovanie nadácie, rozhoduje o rozpočte a o jeho prerozdelení. 

Členovia správnej rady:

 • Seok Bong Kim, predseda správnej rady , prezident   a CEO spoločnosti Kia Slovakia.
 • Tae Jin Kim, člen správnej rady a finančný riaditeľ, vedúci divízie financií Kia Slovakia.
 • Jeong Ick Lee, člen správnej rady a viceprezident zodpovedný za vedenie divízie Administratíva Kia Slovakia.
 Dozorná rada

Aktivity a výdavky nadácie kontroluje dozorná rada. Je zložená z odborných zamestnancov spoločnosti Kia Slovakia s. r. o., ktorí kontrolujú účtovníctvo, výšku rozpočtu a ďalšie činnosti tak, aby boli transparentné a v súlade s právnymi predpismi.

Členovia dozornej rady:

 • Won Jin Kim, člen dozornej rady a koordinátor kontroly v Kia Slovakia.
 • Adriana Kociánová, členka dozornej rady a vedúca účtovného oddelenia v Kia Slovakia.
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci účtovnej kontroly v Kia Slovakia.
Správca

Správca nadácie spravuje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň jej štatutárom.

Súčasným správcom je Tomáš Kováč, ktorý zároveň vedúci sekcie pre vládne a verejné záležitosti  Kia Slovakia s. r. o. 

Zamestnanci Nadácie Kia Motors Slovakia

Zamestnanci nadácie zodpovedajú za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Sú zároveň kontaktnými osobami, na ktoré sa môžete obrátiť ohľadom informácií o grantových programoch alebo spolupráce v rámci partnerských programov.

Projektové koordinátorky:

 • Simona Pružinská, zodpovedná za grantový program Dobrovoľníctvo, vlastné a partnerské projekty v oblasti mobility.
 • Beáta Ďurišová, zodpovedná za grantový program Šport v regióne a Adventný kalendár, partnerské projekty v oblasti vzdelávania.

 

 

Vízia

Prostredníctvom verejnoprospešných aktivít chceme podávať pomocnú ruku tam, kde je naša pomoc potrebná a jej zameranie je v súlade s oblasťami podpory, ktorým sa venujeme. Riadime sa heslom: „Pohnime svetom spoločne“.

Poslanie

Poslaním Nadácie je byť dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pre miestnu komunitu, žilinský región i Slovensko. Nadácia napĺňa sociálnu zodpovednosť svojho zakladateľa, spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. a aktívne vyhľadáva nové výzvy, ktoré pretvárajú okolie na lepší svet.

Naše poslanie napĺňame hlavne podporou aktívnych organizácií:

 • priamym darovaním finančných prostriedkov,
 • realizáciou otvorených grantových programov,
 • podporou partnerských projektov,
 • sprostredkovaním dobrovoľníckej činnosti,
 • realizovaním vlastných projektov.

Programová stratégia a priority

V rámci Nadácii pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu športových aktivít, rozvoj vzdelávania, mobility v regióne a rozvoj dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život. Túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Hlavné programové oblasti – podpora športových aktivít, mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne

 • Grantové programy:

 1. GP „Dobrovoľníctvo“ zameraný na rozvoj dobrovoľníckych aktivít v Žilinskom kraji;
 2. GP „Šport v regióne“ s cieľom zvýšiť kvalitu športovísk a športovej infraštruktúry;
 3. GP „Adventný kalendár“ na podporu ochrany zdravia a sociálnu pomoc v kraji.
 • Partnerstvá

 1. Mesto Žilina pre systém zdieľaných bicyklov v meste Žilina (tzv. Bikesharing) vo forme 5 ročného memoranda o spolupráci s mestom Žilina. Projekt predstavuje 121 bicyklov a 21 staníc dostupných užívateľom po dobu 30 minút zadarmo;
 2. OOCR Malá Fatra pre projekt Cyklomagistrála Terchovská dolina – 3 ročná dohoda o spolupráci a financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu;
 3. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina pre dlhodobú podporu prostredníctvom rekonštrukčných prác a nákupu medicínskych zariadení na diagnostiku a liečbu;
 4. Základné a stredné školy pre podporu technického vzdelávania (nákup technických pomôcok) a online vzdelávania (nákup ročných licencií vzdelávacieho softvéru) pre vybrané školy v žilinskom regióne.

Nadačná listina, etické zásady, profily členov a grantové pravidlá

Finančné prehľady

Z dôvodu nesprávneho potvrdenia banky o bankovom účte Nadácia Kia Slovakia v roku 2020 nemohla od svojho zakladateľa Kia Slovakia s. r. o. prijať podiel zaplatenej dane za príslušné zdaňovacie obdobie. V dôsledku tejto situácie sa zakladateľ a Nadácia Pontis sa dohodli na vytvorení Nadačného Fondu Kia v Nadácii Pontis (ďalej „NF Kia“). V roku 2020 Nadácia Kia priamo realizovala prostredníctvom NF Kia spolu 10 projektov v celkovej výška 542 267 € a zároveň NF Kia podporil ďalších 53 projektov v celkovej hodnote 352 205 €. Nadácia Pontis, ako NF KIA prijala celkovú odmenu vo výške 65 509,41 € na pokrytie administratívnych nákladov fondu.

Rozdelenie výdavkov na správu Nadácie:

réžia_fin. prehľad

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom vášho projektu a uverejňujete jej logo, tu nájdete všetko potrebné:

 1. pravidlá externej komunikácie TU
 2. naše LOGO na stiahnutie

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

Prečo darovať 2% z dane?

2% pre nadácii kia (5)

Možnosť asignovať 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb je unikátnym mechanizmom podpory mimovládnych organizácií, pričom poskytovateľovi dáva možnosť rozhodnúť sa o spôsobe poskytnutia časti daní, ktorá by inak skončila v štátnom rozpočte.

Ak neviete komu darovať 2 % z dane, pozrite sa vo svojom okolí, či neexistuje organizácia, ktorá by vaše 2% privítala. Aktuálny zoznam subjektov oprávnených prijať podiel zaplatenej dane nájdete v zozname zverejnenom Notárskou komorou.

Nadácia Kia Slovakia premení Vaše 2 % na projekty na podporu vzdelávania, zdravia, športu a mobility v Žilinskom regióne. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Ako podporiť Nadáciu Kia Slovakia?

 1. Formou peňažného daru peňažný dar možno zaslať priamo na účet Nadácie Kia Slovakia (IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353).
 2. Darovaním 2 % z daňovej povinnosti fyzických alebo právnických osôb – vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane podáva daňovník na tlačivách platných na príslušné zdaňovacie obdobie:

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete u našej spoločnosti uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 16
  máj
  2022
  3

  Nadácia Kia Slovakia vybuduje pumptrack v Dolnom Kubíne Fanúšikovia kolesových športov sa môžu tešiť na novú pumptrackovú dráhu. Projektový zámer deklaruje memorandum o spolupráci medzi Nadáciou Kia Slovakia a mestom Dolný Kubín. Nadácia tak spopularizuje tento cyklistický šport v regióne už po štvrtýkrát. Jedným zo základných pilierov spoločensky zodpovedných aktivít  nadácie v regióne je podp...

  Viac
  16
  máj
  2022
  3

  Nadácia Kia Slovakia vybuduje pumptrack v Dolnom Kubíne

  Fanúšikovia kolesových športov sa môžu tešiť na novú pumptrackovú dráhu. Projektový zámer deklaruje memorandum o spolupráci medzi Nadáciou Kia Slovakia a mestom Dolný Kubín. Nadácia tak spopularizuje tento cyklistický šport v regióne už po štvrtýkrát.

  Jedným zo základných pilierov spoločensky zodpovedných aktivít  nadácie v regióne je podpora mobility a komunity. Prienikom týchto oblastí je budovanie športovísk a prvkov cyklistickej infraštruktúry pod spoločným názovom „BikeKia“. Prostredníctvom pumptrackov v kraji nadácia dlhodobo zlepšuje prístup detí a mládeže k športovým aktivitám, podnecuje ich zvedavosť a tiež vytváranie sociálnych väzieb.

  Pumptrackový okruh bude pozostávať z dvoch jazdných dráh dlhých 70 a 50 metrov na ploche približne 800 metrov štvorcových, pričom samotná časť trate by mala zaberať len približne 250 metrov štvorcových. Doplní tak málo využívané ihrisko na Okružnej ulici. Asfaltová dráha bude tvorená rôzne spojenými vlnami a zákrutami. Tie umožnia jazdcom pohybovať sa  len presúvaním ťažiska odľahčovaním a následným zatláčaním do klopených zákrut. Tento spôsob pripomína pumpovanie, z čoho je odvodený aj samotný názov športoviska. Vďaka kompaktnému povrchu je pumptrack vhodný pre bicykle, kolobežky, kolieskové korčule či skateboardy. Na základe výberového konania nadácia uzavrela zmluvu o dielo so spoločnosťou EXTREME SPORT FABRIK s. r. o. v celkovej hodnote 99 600 eur.

  „Na pumptracku môže jazdiť široké spektrum jazdcov –  deti od 2 rokov na odrážadlách až po skúsených pretekárov. Okrem zábavy si počas jazdenia rozvíjajú jazdné zručnosti a fyzickú kondíciu.“ dodal správca Nadácie Kia Slovakia.

   „Ďakujeme Nadácii Kia Slovakia, že si pre výstavbu svojho ďalšieho pumptracku vybrala práve mesto Dolný Kubín. Nadácia zastreší celý proces od projektovania, cez výber zhotoviteľa až po výstavbu, a tak obyvateľom nášho mesta odovzdá do užívania už hotové dielo,“ ozrejmil Matúš Lakoštík, zástupca primátora mesta.

  Nadácia Kia Slovakia vybuduje pumptrack v Dolnom Kubíne (1)

 • 25
  apr
  2022
  _DSC7310

  Štyri mobilné hospice si z Nadácie Kia odviezli nové automobily

  Nadácia Kia Slovakia aktívne vyhľadáva potreby ľudí a neziskových organizácií. Snaží sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel. Pomôcť v oblasti paliatívnej a hospicovej starostlivosti sa nadácia rozhodla prostredníctvom nových automobilov pre mobilné hospice, vďaka ktorým môžu pacienti v terminálnom štádiu ochorenia prijí...

  Viac
  25
  apr
  2022
  _DSC7310

  Štyri mobilné hospice si z Nadácie Kia odviezli nové automobily

  Nadácia Kia Slovakia aktívne vyhľadáva potreby ľudí a neziskových organizácií. Snaží sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel.

  Pomôcť v oblasti paliatívnej a hospicovej starostlivosti sa nadácia rozhodla prostredníctvom nových automobilov pre mobilné hospice, vďaka ktorým môžu pacienti v terminálnom štádiu ochorenia prijímať potrebnú lekársku starostlivosť v domácom prostredí a prítomnosti rodiny.

  Štyri organizácie, detské mobilné hospice Svetielko nádeje, Svetielko pomoci a Pod krídlami Dominiky a hospic Simeon centrum v Bratislave, si 21. apríla odviezli nové Kia Ceed SW spolu so zimnými pneumatikami, pričom ročné výdavky na poistenie a servisné prehliadky sú taktiež hradené Nadáciou Kia Slovakia. Detským mobilným hospicom Nadácia Kia Slovakia venovala aj nové bezpečné a pohodlné autosedačky pre prepravu onkologických pacientov do zdravotníckych zariadení.

  „Práca a obeta, ktorú tieto organizácie poskytujú svojim pacientom, sú obdivuhodné. Je nám cťou, že sme našou podporou mohli pomôcť s bezpečnou prepravou malých pacientov, doktorov a sestier“, ozrejmil účel darovania správca Nadácie Kia Slovakia.

 • 19
  apr
  2022
  logonad

  Inklúzia v pohybe – Beh Nadácie Kia Slovakia

  ...

  Viac
  19
  apr
  2022
  logonad

  Inklúzia v pohybe – Beh Nadácie Kia Slovakia

 • 29
  mar
  2022
  _DSC6921

  Ocenili sme aktívnych pedagógov

  Nadácia Kia Slovakia podporuje vzdelávanie v kraji aj prostredníctvom nákupu licencií na inteligentný vzdelávací softvér. Na Deň učiteľov symbolicky ocenila tých z nich, ktorí softvér využívajú počas výučby najintenzívnejšie. Nadácia Kia Slovakia začala s podporou online vzdelávania v roku 2018, keď pre 28 základných škôl v Žilinskom kraji zafinancovala licencie na vzdelávací softvér SmartBooks...

  Viac
  29
  mar
  2022
  _DSC6921

  Ocenili sme aktívnych pedagógov

  Nadácia Kia Slovakia podporuje vzdelávanie v kraji aj prostredníctvom nákupu licencií na inteligentný vzdelávací softvér. Na Deň učiteľov symbolicky ocenila tých z nich, ktorí softvér využívajú počas výučby najintenzívnejšie.

  Nadácia Kia Slovakia začala s podporou online vzdelávania v roku 2018, keď pre 28 základných škôl v Žilinskom kraji zafinancovala licencie na vzdelávací softvér SmartBooks v celkovej hodnote 86 800 eur. Učitelia sa zúčastnili školení, na ktorých sa naučili pracovať so softvérom, zadávať žiakom úlohy a orientovať sa vo výsledkoch.

  Ide o komplexný inteligentný vzdelávací systém. Je to jedinečný nástroj na učenie sa – domáci učiteľ, ktorý je dostupný všade, kde je internet. Pritom sa používa jednoducho a intuitívne. Žiak sa môže učiť individuálne alebo mu môže učiteľ zadávať konkrétne témy a sledovať jeho pokrok. Na rozdiel od obyčajných testov, SmartBooks žiaka nielen preskúša a zistí jeho slabé miesta, ale mu aj ukáže riešenie a postup a následne ho opätovne vyskúša. Toto sa opakuje dovtedy, pokiaľ sa danú tému nenaučí.

  Aj v nasledujúcich rokoch reagovala Nadácia Kia Slovakia na záujem škôl o predĺženie licencie. Aktuálne využíva softvér 26 základných škôl a už aj prvá stredná škola v kraji. Učitelia i žiaci si prácu so softvérom už od prvého roku pochvaľujú.

  „Softvér je veľkou pomocou aj pre nás učiteľov. Pomocou neho vytvárame testy, zadávame žiakom domáce úlohy a dokonca aj skúšame. Zároveň máme prístup k výsledkom žiaka, vieme sa pozrieť, v ktorých úlohách najviac chyboval, zhodnotiť jeho prácu, množstvo vynaloženého času, vytrvalosť v učení“, vyjadrila sa učiteľka zo Základnej školy s materskou školou v Bánovej.

  Z celého procesu nie sú vynechaní ani rodičia, práve naopak. Každý rodič má prístup do  konta svojho dieťaťa a vie tak sledovať jeho výsledky v jednotlivých predmetoch a aj to, s akými tematickými okruhmi má najväčší problém.

  Školy zaznamenali postupné zlepšovanie výsledkov žiakov či už pri bežných písomkách, alebo na celoslovenských testovaniach. Ešte väčší význam podpory online vzdelávania sme mali možnosť pocítiť počas pandémie, kedy bolo vzdelávanie obmedzené na dištančnú formu. Využívanie vzdelávacieho softvéru vtedy vzrástlo v priemere viac ako štvornásobne a v roku 2021 systém zaznamenal až 4 milióny naučených úloh.

  „Veríme, že vzdelávací softvér bude pomáhať k lepším výsledkom aj po návrate všetkých žiakov do škôl. V dnešný Deň učiteľov sme chceli oceniť účasť pedagógov na tomto projekte. Nie každý je otvorený novým spôsobom výučby a skromným darčekom sme poďakovali tým, ktorí sa nezľakli novej výzvy a využívajú softvér naplno“, dodal správca Nadácie Kia Slovakia.

  Najúspešnejšou školou s najaktívnejšími učiteľmi sa stala Základná škola v Povine, nasledovala Základná škola v Kysuckom Novom Meste a prvú trojicu uzatvorila Základná škola s materskou školou v Bánovej.


Grantové programy 2022

Grantové výzvy Nadácie Kia Slovakia sú pravidelne zverejňované na webovom sídle nadácie www.nadaciakia.sk v sekcii Aktuality. Záujemcovia o grant tiež môžu využiť možnosť konzultovať svoje projektové iniciatívy osobne, telefonicky alebo prostredníctvom emailu s príslušným koordinátorom grantového programu.

Grantové pravidlá

Grantový program INŠPIRÁCIA POHYBOM 2022

Cieľ: 

 • zlepšenie príležitostí a sprístupnenie športových a rekreačných aktivít zdravotne a mentálne znevýhodneným deťom i dospelým
 • zvýšenie kvality športovísk a budovanie športovej infraštruktúry využívanej znevýhodnenými športovcami
 • podpora rozvoja športu a zdravého životného štýlu zdravotne a mentálne znevýhodnených,
 • zlepšenie podmienok pre športové aktivity, ktoré smerujú k plnohodnotnému zapojeniu ľudí s telesným znevýhodnením do života v spoločnosti

Cieľová skupina:

 • zdravotne/mentálne znevýhodnení športovci 

Výška grantu:

 • Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 4 000 eur. Pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 100 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek.
 • V tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

Konzultácie:

Beáta Ďurišová, 0904 970 100, email: durisova@nadaciakia.sk alebo info@nadaciakia.sk         

Harmonogram: 

17. január 2022
Vyhlásenie grantového programu     
11. február 2022   
Uzávierka predkladania projektov
14. február  – 28. február 2022  
Hodnotenie projektov v súlade s výzvou
1. – 4. marec 2022      Výber podporených projektov – losovanie    
7. – 11. marec 2022    Komunikovanie výsledkov, podpis zmlúv, prvé splátky grantu (70 %)  
14. marec – 31. august 2022
Realizácia projektov, monitoring
16. september 2022 Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy
1. september – 14. október 2022 Kontrola záverečných správ, druhé splátky grantu (30%)

Grantový program Inšpirácia pohybom 2022

Zamestnanecký grantový program DOBROVOĽNÍCTVO 2022 – Zelené komunity

Cieľ: 

 • výsadba, revitalizácia a údržba zelených plôch,
 • vytvorenie alebo obnova prirodzených krajinných prvkov,
 • budovanie alebo obnova mestských prvkov záhradnej a krajinnej architektúry na verejných priestranstvách,
 • zachovanie prírodného dedičstva,
 • zveľadenie a budovanie trás a náučných,
 • vytváranie produkčných záhrad a sadov na verejných plochách, regenerácia mestských vnútroblokov,
 • environmentálne iniciatívy zamerané na zníženie odpadu a recykláciu,
 • ochrana života zvierat v rámci ekosystémov a včelárstvo,
 • čistenie verejných priestranstiev,
 • aktivity súvisiace s ekologickým manažmentom vody a prvky zelenej infraštruktúry,
 • manažment využívania zrážkovej vody.

Cieľová skupina: 

 • mimovládne neziskové organizácie (tzn. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, organizácie s medzinárodným prvkom), 

Výška grantu: 

 • maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 2 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek,
 • pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 50 000 eur,
 • v grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

Konzultácie:

 • Simona Pružinská, tel. číslo: 0911 146 001, pruzinska@nadaciakia.sk alebo info@nadaciakia.sk.

Harmonogram: 

24. január 2022
Vyhlásenie grantovej výzvy
18. február 2022
Uzávierka predkladania projektov
21. február  – 7. marec 2022
Hodnotenie projektov v súlade s výzvou
8. – 11. marec 2022
Výber projektov – losovanie
14. – 18. marec 2022
Komunikácia výsledkov, podpis grantových zmlúv
21. marec – 30. september 2022
Realizácia projektov, monitoring
 14. október 2022
Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy, kontrola záverečných správ, refundácia

dobrovoľníctvo_výzva_vizuál

Zamestnanecký grantový program Adventný kalendár 2021

 • Cieľ: ochrana a podpora zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci.
 • Termín na podávanie žiadostí: zatiaľ nie je k dispozícii
 • Konzultácie: Beáta Ďurišová, 0904 970 100, email: durisova@nadaciakia.sk alebo info@nadaciakia.sk 

Kontaktné telefónne čísle na zamestnancov nadácie:

041/515 1522 or 1523

0911 146 001, 0904 970 100

emailová adresa:

info@nadaciakia.sk

Poštová a fakturačná adresa:

Nadácia Kia Slovakia

Sv. Ján Nepomuckého 1282/1

01301 Teplička nad Váhom

IČO: 42349826

DIČ: 2024083215

Bankové spojenie: IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353