O nadácii

Nadácia Kia Slovakia

Nadácia Kia Slovakia vykonáva svoju nadačnú činnosť od roku 2013. S podporou svojho zakladateľa, Kia Slovakia s. r. o., realizuje verejnoprospešné aktivity najmä v žilinskom regióne.

Zaujímame sa a aktívne vyhľadávame potreby ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Snažíme sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby naša pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel. Naše zameranie a pôsobenie zároveň pravidelne vyhodnocujeme, aby sme dosiahli najefektívnejšie výsledky.

Pri práci máme neustále na pamäti naše etické zásady, ktoré považujeme za samozrejmosť a nevyhnutnosť pre vytváranie a udržiavanie dôvery. Našu činnosť, etické zásady, ako aj výsledky hospodárenia pravidelne a transparentne prezentujeme prostredníctvom výročných správ a webového sídla nadácie.

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam a pri konkrétnej podpore dbáme na jej udržateľnosť. Pri našej činnosti prirodzene prihliadame na sociálne a zdravotne znevýhodnených, ako aj na environmentálne dopady.

Vďaka našej pomoci sa darí rekonštruovať a revitalizovať verejné priestory, nemocnice, vzdelávacie aj športové zariadenia, budovať cyklotrasy a zlepšovať materiálne podmienky pre poskytovanie sociálnej a zdravotnej pomoci.

Naše výročné správy:

Výročná správa 2022                  Výročná správa 2021                    Výročná správa 2020

Výročná správa 2019                   Výročná správa 2018                    Výročná správa 2017               

Výročná správa 2016                                             

 

obrazok

 

 

Správna rada

Nadáciu Kia Slovakia riadi správna rada, ktorá určuje smerovanie nadácie, rozhoduje o rozpočte a o jeho prerozdelení. 

Členovia správnej rady:

 • Geon Won Shin, predseda správnej rady , prezident   a výkonný riaditeľ spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. 
 • Uk Jeon, člen správnej rady a finančný riaditeľ, vedúci divízie financií Kia Slovakia s. r. o. 
 • Jeong Ick Lee, člen správnej rady a koordinátor zodpovedný za vedenie divízie Administratíva Kia Slovakia s. r. o. 
 • Branislav Imre, člen správnej rady a viceprezident zodpovedný za vedenie divízie Administratíva.
 Dozorná rada

Aktivity a výdavky nadácie kontroluje dozorná rada. Je zložená z odborných zamestnancov spoločnosti Kia Slovakia s. r. o., ktorí kontrolujú účtovníctvo, výšku rozpočtu a ďalšie činnosti tak, aby boli transparentné a v súlade s právnymi predpismi.

Členovia dozornej rady:

 • Won Jin Kim, člen dozornej rady a koordinátor kontroly v Kia Slovakia.
 • Adriana Kociánová, členka dozornej rady a vedúca účtovného oddelenia v Kia Slovakia.
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci účtovnej kontroly v Kia Slovakia s. r. o.
Správca

Správca nadácie spravuje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň jej štatutárom.

Súčasným správcom je Tomáš Kováč, ktorý zároveň vedúci sekcie pre vládne a verejné záležitosti  Kia Slovakia s. r. o. 

Zamestnankyne Nadácie Kia Slovakia

Zamestnankyne nadácie zodpovedajú za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Sú zároveň kontaktnými osobami, na ktoré sa môžete obrátiť ohľadom informácií o grantových programoch alebo spolupráce v rámci partnerských programov.

Projektové koordinátorky:

 • Simona Pružinská, zodpovedná za grantový program Zelené komunity, vlastné a partnerské projekty v oblasti mobility.
 • Beáta Ďurišová, zodpovedná za grantový program Inšpirácia pohybom  a Adventný kalendár, partnerské projekty v oblasti vzdelávania.

 

 

Vízia

Prostredníctvom verejnoprospešných aktivít chceme podávať pomocnú ruku tam, kde je naša pomoc potrebná a jej zameranie je v súlade s oblasťami podpory, ktorým sa venujeme.

Poslanie

Poslaním nadácie je byť dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pre miestnu komunitu, žilinský región i Slovensko. Nadácia napĺňa sociálnu zodpovednosť svojho zakladateľa, spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. a aktívne vyhľadáva nové výzvy, ktoré pretvárajú okolie na lepší svet.

Naše poslanie napĺňame hlavne podporou aktívnych organizácií:

 • priamym darovaním finančných prostriedkov,
 • realizáciou otvorených grantových programov,
 • podporou partnerských projektov,
 • sprostredkovaním dobrovoľníckej činnosti,
 • realizovaním vlastných projektov.

Programová stratégia a priority

V rámci nadácii pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu komunity, rozvoj vzdelávania, mobility v regióne a rozvoj dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život. Túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Hlavné programové oblasti – podpora miestnej komunity, mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne. 

Naše piliere a partnerstvá

 • Mobilita. Zelená mobilita je pre nás veľkou témou, pri ktorej sa spájame s miestnou samosprávou a budujeme významné projekty:
  • unikátny systém zdieľaných bicyklov s mestom Žilina (bikesharing), ktorý umožňuje obyvateľom mesta využívať zdieľané bicykle 30 minút zadarmo,
  • prispievame oblastnej organizácia cestovného ruchu Malá Fatra na projekt Cyklomagistrály Terchovská dolina. Nadácia financuje  projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov,
  • v mestách Žilina, Martin a Čadca sme vybudovali pumptrack dráhy,
  • poskytujeme automobily neziskovým organizáciám zameraným na sociálnu a zdravotnú pomoc.
 • Zdravie a sociálna podpora. S dlhodobou víziou skvalitňovania úrovne zdravotnej a sociálnej starostlivosti adresujeme pomoc primárne:
  • regionálnym nemocniciam za účelom rekonštrukčných prác a nákupu medicínskych zariadení na prevenciu, diagnostiku a liečbu,
  • centrám pre deti a rodiny, komunitným, denným centrám a sociálnym podnikom pre interiérové vybavenie,
  • vo vlastnej réžii organizujeme charitatívny beh s názvom “Inklúzia v pohybe” za účelom podpory hendikepovaných športovcov.
 • Vzdelávanie. Dlhodobo podporujeme rozvoj vzdelávania s dôrazom na technické zručnosti detí:
  • budovaním technických dielní v materských školách a nákupom pomôcok na technické vyučovanie do základných a stredných škôl,
  • nákupom licencií vzdelávacieho softvéru pre vybrané základné školy,
  • organizáciou bezplatného letného detského tábora “Automobilová Junior Akadémia”.

 Naše grantové programy

 • Zelené komunity. Vytvárame príležitosti pre komunitné organizovanie s dôrazom na rozvoj životného prostredia, revitalizáciu verejných priestranstiev, kultúrnych pamiatok a školských záhrad.
 • Inšpirácia pohybom. Dbáme na dlhodobé zvyšovanie kvality športovej infraštruktúry zabezpečovaním športových a voľnočasových aktivít nákupom športového vybavenia, výstavbou a rekonštrukciou športovísk. Zameriavame sa aj na popularizáciu a podporu športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.
 • Adventný kalendár. Vo vianočnom čase zdôrazňujeme tému ochrany zdravia a sociálnej pomoci. Cieľom grantu je financovanie nákladov na liečbu alebo zdravotné pomôcky a na materiálnu pomoc sociálne znevýhodneným rodinám a deťom.

Nadačná listina, etické zásady, profily členov a grantové pravidlá

Certifkát transparentnej nadácie

logo asfin

Získali sme certifikát za otvorený prístup k zverejňovaniu informácii o našej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu. Ten vytvorila Asociácia firemných nadácii s cieľom posilniť transparentnosť prostredia tretieho sektora. Kódex definuje 23 atribútov z oblasti riadenia, finančných prehľadov, udeľovania grantov a komunikácie. Audit realizovala spoločnosť KPMG.

 Finančné prehľady

Finančný prehľad hospodárenia nadácie v roku 2022 open data formáte (.xls) na stiahnutie TU. Podrobnú finančnú správu nájdete v našej Výročnej správe 2022

 

 

Prehľad zdrojov príjmov podľa pôvodu za rok 2022

Ako sme financovaní? Naše financovanie je zabezpečené najmä z podielu zaplatenej dane (2 %) a daru vo výške 0,5 % zo zaplatenej dane od materskej spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. Svojimi 2 % nás tiež dlhodobo tiež podporujú zamestnanci zakladateľa. Nadácia počas kalendárneho roka 2022 prijala nižšie uvedené prostriedky:

 • príspevky z asignácie spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. vo výške 1 226 895,75 €,
 • príspevky (dary) od spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. vo výške 310 000,00 €,
 • príspevky z asignácie iných subjektov vo výške 37 557,08 €,
 • príspevky (dary) od iných subjektov vo výške 0,00 €.
 • iné príjmy 387,00 €

Príjmy nadácie v roku 2022 činili 1 574 452,83 €, percentuálny prehľad príjmov dokumentuje graf nižšie:

prehľad príjmov

 

Prehľad výdavkov z daňovej asignácie (2 %) v roku 2022

Zdroje získané z daňovej asignácie rozdeľujeme v zmysle našej dlhodobej stratégie. Zameriame sa predovšetkým na podporu miestnej komunity, zelenej mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne. Výdavky sme rozdelili na dve skupiny – výdavky spojené s realizáciou projektov a náklady na manažment nadácie:

 • realizácia vlastných, partnerských projektov a grantových programov: 434 215,85 €,
 • manažment nadácie (propagácia, mzdy, prevádzka nadácie): 1,88 €.

prehľad výdavkov 2%

 

Rozdelenie finančných prostriedkov použitých v roku 2022 podľa verejnoprospešného účelu 

oblasti_2022

Prehľad výdavkov podľa typov projektov v roku 2022

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam v oblasti mobility, zdravia asociálnej podpory a tiež vzdelávania. Prehľad výdavkov na verejnoprospešné projekty za rok 2021: 

 • realizácia vlastných projektov :  455 091,45 €
 • partnerské projekty vo výške: 258 397,18 €
 • grantový program Inšpirácia pohybom  vo výške: 101 511,76 €,
 • zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo – Zelené komunity 2022: 49 135,31 €,
 • zamestnanecký grantový program Adventný kalendár: 12 058,00 €,
 • grantový program Technické kútiky 2022:  19 934,40 €. 

 Celková suma použitá na verejnoprospešné projekty v roku 2022 bola vo výške 896 128,10 €. 

 

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom vášho projektu a uverejňujete jej logo, tu nájdete všetko potrebné:

 1. pravidlá externej komunikácie TU
 2. naše LOGO na stiahnutie

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

Ako funguje asignačný mechanizmus?

Príspevok vo forme 2 % z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu. 

Ak neviete komu darovať 2 % z dane, pozrite sa vo svojom okolí, či neexistuje organizácia, ktorá by vaše 2% privítala. Aktuálny zoznam subjektov oprávnených prijať podiel zaplatenej dane nájdete v zozname zverejnenom na webovom sídle notárskej komory

titulka_appka

Nadácia Kia Slovakia použije Vaše 2 % na projekty na podporu vzdelávaniazdraviašportu a mobility. 

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať! 

Údaje o prijímateľovi 2% potrebné pri vypĺňaní tlačiva:

 • Obchodné meno: Nadácia Kia Slovakia
 • Právna forma: Nadácia
 • Sídlo: Sv. Ján Nepomuckého 1282/1, 01301 Teplička nad Váhom
 • IČO: 42349826

Povinné dokumenty:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE ZA ROK 2022

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2 % PRE NADÁCIU KIA SLOVAKIA

Na poukázanie 2 % z dane dodržujeme nasledovné postupy:  

 • Postup č. 1: Zamestnanec do 15.2.2023 požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a o vystavenia Potvrdenia o zaplatení dane. Na základe týchto dokumentov následne vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a do 30.4.2023 doručí na príslušný daňový úrad v mieste bydliska.
 • Postup č. 2: Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama vyplní daňové priznanie typu A alebo B, pričom priamo v tlačive uvedie informácie o prijímateľovi a výšku poukázanej sumy (2 % z dane) do 31.3.2023.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete u našej spoločnosti uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 19
  okt
  2023
  adventný kalendár (2)

  Adventný kalendár 2023/2024

  Výsledky TU Kontaktná osoba: Beáta Ďurišová, durisova@nadaciakia.sk, 0904 970 100 Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje Grantový program Adventný kalendár 2023/24, ktorý je zameraný na podporu a ochranu zdravia a na sociálnu pomoc. Vaše projekty môžete podávať do 19. novembra 2023. Cieľ grantového programu: ochrana a podpora zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci. Podporované aktivity a...

  Viac
  19
  okt
  2023
  adventný kalendár (2)

  Adventný kalendár 2023/2024

  Výsledky TU

  Kontaktná osoba: Beáta Ďurišová, durisova@nadaciakia.sk, 0904 970 100

  Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje Grantový program Adventný kalendár 2023/24, ktorý je zameraný na podporu a ochranu zdravia a na sociálnu pomoc. Vaše projekty môžete podávať do 19. novembra 2023.

  Cieľ grantového programu:

  • ochrana a podpora zdravia,
  • poskytovanie sociálnej pomoci.

  Podporované aktivity a oprávnené náklady:

  • náklady na liečbu, zdravotnícke pomôcky, ochranu zdravia
  • materiálna pomoc sociálne znevýhodneným rodinám a deťom

  Neoprávnené náklady:

  • režijné a administratívne náklady organizácie (mzdy, mobil, energie a pod.),
  • prenájom priestorov a vybavenia,
  • cestovné náklady, ubytovanie, občerstvenie a strava,
  • propagačné materiály.

  OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

  • program je určený pre právnické osoby ‒ mimovládne organizácie – občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie
  • predkladateľom projektu nemôže byť fyzická osoba
  • žiadateľ v roku 2023 nezískal podporu z Nadácie Kia Slovakia v rámci grantových programov Adventný kalendár, Inšpirácia pohybom a Zelené komunity.
  • žiadateľ musí byť založený pred viac ako jedným rokom
  • v stanovách organizácie musí byť uvedené, že medzi jej činnosti patrí ochrana a podpora zdravia alebo sociálna pomoc pre ľudí so znevýhodnením.

  FINANČNÉ A FORMÁLNE KRITÉRIA PROJEKTU

  Oprávnenosť projektu

  • Predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter.

  Výška grantu

  • Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 1 500 eur. Pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 36 000 eur.
  • V tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

  Prijímanie žiadostí

  • Projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 19. novembra 2023 prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke Egrant. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo odoslané po tomto termíne nebudú akceptované.

  Povinné prílohy žiadosti:

  • sken výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu),
  • stanovy občianskeho združenia.

  Časový harmonogram:

  • 19. október 2023: vyhlásenie grantovej výzvy,
  • 19. november 2023: uzávierka predkladania projektov,
  • 20. – 30. november 2023: kontrola splnenia podmienok v súlade s výzvou,
  • 1. – 24. december 2023: každodenné zverejnenie 1 vylosovaného projektu,
  • 2. – 31. január 2024: uzatváranie zmlúv o poskytnutí grantu, zasielanie 70% výšky grantu organizáciám,
  • 2. január – 31. august: realizácia projektov,
  • 31. august: termín na zasielanie záverečnej správy projektu,
  • 2. – 30. september 2024: zasielanie 30% grantu na základe vyúčtovania.

  VÝBER PROJEKTOV

  Všetky prijaté žiadosti budú skontrolované, či sú v súlade s grantovou výzvou. Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti a prílohy, podali viac ako jednu žiadosť, nebudú spĺňať tematické zameranie projektu alebo ak bol žiadateľ podporený v rámci grantového programu Adventný kalendár, Inšpirácia pohybom alebo Zelené komunity Nadáciou Kia Slovakia v roku 2023. Z projektov, ktoré prejdú formálnou kontrolou žiadosti, budú úspešné projekty vybrané losovaním v prítomnosti minimálne 2 zamestnancov Kia Slovakia s. r. o. Každý deň, od 1. do 24. decembra 2023, zverejní Nadácia Kia Slovakia názov 1 vylosovaného projektu na svojej facebookovej stránke a následne zoznam všetkých 24 projektov na webovej stránke nadácie

  REALIZÁCIA PROJEKTOV

  • Nadácia Kia Slovakia uzavrie s úspešnými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej bude okrem iného uvedená nasledujúca podmienka: Grant bude Príjemcovi vyplatený v dvoch častiach: 70 % grantu po podpise zmluvy a zvyšných 30 % po vyúčtovaní a doručení fotokópií účtovných dokladov za nákup tovarov a služieb od dodávateľov a po odovzdaní záverečnej správy Nadácii Kia Slovakia.
  • Prijímateľ dotácie je povinný viesť evidenciu účtovných dokladov o výdavkoch podporovanej činnosti tak, aby v rámci vyúčtovania dotácie a prípadnej kontroly preukázal, že grant bol preukázateľne a jednoznačne použitý v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou. Zmena účelu podporovanej činnosti nie je možná. 
  • Po ukončení realizácie projektu, príjemca grantu vypracuje a predloží záverečnú správu v elektronickej podobe na Egrant. Súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie účtovných dokladov ako faktúry, pokladničné bloky, výpisy z účtu prijímateľa o úhrade, výdavkové pokladničné doklady, a pod.).

  V prípade nedodržania podmienok môže byť príjemca vyzvaný vrátiť poskytnutý grant Nadácii Kia v plnej výške.

  Konzultácie: Beáta Ďurišová, durisova@nadaciakia.sk, 0904 970 100

 • 26
  jún
  2023
  TITULKA

  Kia EkoHrdinovia: denný tábor plný zelených dobrodružstiev

  Prihlasovanie ukončené.  Plagát na stiahnutie Nadácia Kia Slovakia organizuje bezplatný denný letný kemp, ktorého cieľom je prostredníctvom hry a zábavy sprostredkovať deťom od 3. do 6. ročníka ZŠ (ročníky musia byť ukončné) nezabudnuteľné zážitky a cenné vedomosti o životnom prostredí a jeho ochrane. termín: 14.8.2023 - 18.8.2023 kapacita: 30 účastníkov (+ 5 náhradníkov) ukonč...

  Viac
  26
  jún
  2023
  TITULKA

  Kia EkoHrdinovia: denný tábor plný zelených dobrodružstiev

  Prihlasovanie ukončené. 

  Plagát na stiahnutie

  Nadácia Kia Slovakia organizuje bezplatný denný letný kemp, ktorého cieľom je prostredníctvom hry a zábavy sprostredkovať deťom od 3. do 6. ročníka ZŠ (ročníky musia byť ukončné) nezabudnuteľné zážitky a cenné vedomosti o životnom prostredí a jeho ochrane.

  • termín: 14.8.2023 – 18.8.2023
  • kapacita: 30 účastníkov (+ 5 náhradníkov)
  • ukončenie prihlasovania: po naplnení kapacity účastníkov a náhradníkov, najneskôr do 15.7.2023
  • partnerské organizácie: nezisková organizácia Deti čistej zemeSpráva NP Malá FatraLESY Slovenskej republiky, občianske združenie Ekoenergia, Nadácia Milana Dubca
  • miesto konania: Kia vzdelávacie centrum v Gbeľanoch, Správa NP Malá Fatra vo Varíne, Enviroučebňa v Žiline a vyhliadka na Dubni, Bioklimatický Park Drienová, Poštová 1, Park Frambor Žilina

  PROGRAM: NOVÝ DEŇ – NOVÝ TÁBOROVÝ PRÍBEH

  Počas celého týždňa deti prevedieme vybranými témami spolu s odborníkmi na recykláciu, ochranu prírody, lesnú pedagogiku,biodiverzitu a udržateľnosť. Formou hier, kreatívnych aktivít a terénnych výletov pomôžeme deťom lepšie porozumieť a vnímať tieto dôležité oblasti a aplikovať nové poznatky do každodenného života.

  HARMONOGRAM: ZAČIATOK A KONIEC DOBRODRUŽSTVA KAŽDÝ DEŇ NA TOM ISTOM MIESTE

  7:30 odchod táborového autobusu z autobusovej stanice Žilina
  8:00 začiatok programu
  10:00 prestávka na občerstvenie (desiata)
  12:00 obed
  13:30 prestávka na občerstvenie (olovrant)
  15:00 koniec programu
  15:30 príchod táborového autobusu na autobusovú stanicu Žilina

  NÁKLADY: TÁBOR DOSTUPNÝ PRE KAŽDÉHO

  Náklady Nadácie Kia: Denný tábor ponúkame všetkým ďeťom, bezohľadu na finančné limity rodinného rozpočtu. Uhradíme preto nákladyspojené s technickým zabezpečením kempu (program, autobusovádoprava) a stravovaním (obed a pitný režim).
  *Náklady rodičov: úrazové poistenie dieťaťa na každý deň kempu,desiata a olovrant.

  PRIHLASOVANIE: HĽADÁME 30 EKOHRDINOV

  Kapacita je v limitovaná na počet 30 účastníkov + 5 náhradníkov. V prípade záujmu je potrebné riadne vyplniť prihlášku do 15. júla. Prihlasovanie môžeme skončiť skôr, po naplnení maximálnej kapacityúčastníkov a náhradníkov.

  TTERMÍNY

  • 15. 7.2023: termín na podanie prihlášky
  • 19.7.2023: vyhlásenie výsledkov a zaslanie pokynov účastníkom
  • 14.8.-18.8.2023: organizácia denného tábora

  Prihláška: TU

  Poučenie o spracovaní osobných údajov: TU

  Organizátor: Nadácia Kia Slovakia, Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 42 349 826, zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií, registrový úrad: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, registračné číslo: 203/Na-2002/1070, kontakt: pruzinska@nadaciakia.sk, +421 911 146 001

 • 10
  máj
  2023
  DSC_7804

  Nadácia Kia Slovakia vybudovala pumptrack v Dolnom Kubíne

  Fanúšikovia kolesových športov v Dolnom Kubíne sa môžu od dnes tešiť na novú pumptrackovú dráhu, ktorú vybudovala Nadácia Kia Slovakia v spolupráci s mestom Dolný Kubín na Okružnej ulici na sídlisku Bysterec. Má hodnotu viac ako 100-tisíc eur. Náklady mesta sú v priľahlej infraštruktúre, ako sú lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle. „Ďakujeme Nadácii Kia Slovakia, že si pre výstavbu svojho ...

  Viac
  10
  máj
  2023
  DSC_7804

  Nadácia Kia Slovakia vybudovala pumptrack v Dolnom Kubíne

  Fanúšikovia kolesových športov v Dolnom Kubíne sa môžu od dnes tešiť na novú pumptrackovú dráhu, ktorú vybudovala Nadácia Kia Slovakia v spolupráci s mestom Dolný Kubín na Okružnej ulici na sídlisku Bysterec. Má hodnotu viac ako 100-tisíc eur. Náklady mesta sú v priľahlej infraštruktúre, ako sú lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle.

  „Ďakujeme Nadácii Kia Slovakia, že si pre výstavbu svojho ďalšieho pumptracku vybrala práve mesto Dolný Kubín. Dnes nám odovzdali do užívania už hotové dielo, ktoré bude slúžiť nielen obyvateľom nášho mesta, ale budú ho využívať aj deti z okolitých obcí,“ povedal po slávnostnom otvorení Ján Prílepok, primátor Dolného Kubína.

  Pumptracková dráha je dlhá viac ako 120 metrov na ploche približne 850 metrov štvorcových, pričom samotná časť trate by mala zaberať len približne 300 metrov štvorcových. Polovica ihriska, ktorá nie je zastavaná pumptrackom, ostáva zelená.

  Asfaltová dráha je tvorená rôzne spojenými vlnami a zákrutami. Tie umožnia jazdcom pohybovať sa len presúvaním ťažiska odľahčovaním a následným zatláčaním do klopených zákrut. Tento spôsob pripomína pumpovanie, z čoho je odvodený aj samotný názov športoviska. „Vďaka kompaktnému povrchu je pumptrack vhodný pre bicykle, kolobežky, kolieskové korčule či skateboardy. Na pumptracku môže jazdiť široké spektrum jazdcov –  deti od 2 rokov na odrážadlách až po skúsených pretekárov. Okrem zábavy si počas jazdenia rozvíjajú jazdné zručnosti a fyzickú kondíciu,“ dodal Tomáš Kováč, správca Nadácie Kia Slovakia.

  Dráha je vybudovaná z asfaltového betónu, aby nepraskala a bolo to pevné. Povrch je asfaltový, takisto ako na chodníkoch, či na cestách. „To zabezpečuje, aby kolesá mohli ísť veľmi rýchlo a dalo sa na nej jazdiť po väčšinu roka. Keďže jazdíme na pneumatikách, tak hlučné to nie je. Priznám sa je to veľká zábava na všetkých kolesách, deti to milujú. Ja si myslím, že to je veľmi pekná kombinácia ako zdravo žiť a hýbať sa. Človek pracuje celým telom, všetky svaly sú zapojené a preto je to super doplnkový šport napríklad pre hokejistov, snowboardistov alebo lyžiarov. Teda tam kde potrebuješ celý stabilizačný aparát,“ ozrejmil Filip Polc, dizajnér trate a majster sveta v mestských zjazdoch.

  Samospráva pre vybudovanie dráhy vybrala plochu na Okružnej ulici vedľa bytovky číslo 2057. Upravenú lúku v minulosti využívali deti ako prírodné futbalové ihrisko. „Jeden z dôvodov prečo sme vybudovali túto plochu na tomto mieste je aj to, že sa nachádza blízko železničnej stanice čím je zlepšená dostupnosť aj pre deti z mestských častí, či z okolitých obcí bezplatnou vlakovou dopravou,“ vysvetlil primátor Dolného Kubína

  O to, že ide o dobrú lokalitu, potvrdzujú slová svetového šampióna v mestských zjazdoch na bicykli Filipa Polca. „Ja si myslím, že ide o super lokalitu. Určite tu býva veľa detí. Sme na kraji mesta, práve kadiaľ prechádza cyklotrasa, ktorá ich vie doviesť sem. Toto sú tie najlepšie zóny, lebo sme pri ľuďoch najbližšie. Čím viac skrátime čas príchodu na dráhu, tým dlhšie môžu bicyklovať. To je aj môj životný benefit, že čím menej cestovať a viac si užívať športovanie. Takže toto je úplne ideálne. Benefitom je to, že ku dráhe sa dostanú po cyklochodníku, takže nemusia ísť po hlavnej ceste, čo je zbytočne nebezpečné,“ skonštatoval s tým, že tento pozemok je oveľa väčší, čím ostane určite aj na tie ďalšie aktivity.

  Celý proces realizácie Pumptracku od projektovania, cez výber zhotoviteľa až po výstavbu vysúťažila a zaobstarala samotná Nadácia Kia Slovakia. Samospráva do tohto procesu vôbec nevstupovala. Mesto dostalo ponuku na vybudovanie pumtracku ešte v roku 2016. „Nadácia Kia Slovakia oslovila mesto Dolný Kubín ešte niekedy v rokoch 2016 alebo 2017 s ambíciou postaviť v našom meste takéto ihrisko. Stavia ich všade tam, odkiaľ má zamestnancov. Po Žiline, Martine, Čadci bola na rade aj Orava a  vybrali si práve Dolný Kubín. Z  plôch, ktoré boli od roku 2017 v hre svojimi rozmermi boli dostatočné len dve plochy a to na Brezovci a na Bysterci. Postupne sa došlo k zámeru vybudovať to práve na Bysterci,“ objasnil Prílepok.

  Jedným zo základných pilierov spoločensky zodpovedných aktivít  nadácie v regióne je podpora mobility a komunity. „Našou snahou v Nadácii Kia Slovakia je vytvárať príležitosti pre kvalitnejší život. Sme preto radi, že sa nám podarilo vybudovať ďalšie verejné športovisko, a to už štvrtý pumptrack v kraji. Veríme, že pre mladých ľudí v Dolnom Kubíne a jeho okolí bude atraktívnou príležitosťou pre športovanie, stretávanie sa a spoločné zážitky,“ uzavrel správca Nadácie Kia Slovakia.

  Zdroj: Mesto Dolný Kubín

  DSC_7588

  DSC_7675

  DSC_7615

  DSC_7526

 • 10
  apr
  2023
  celenka 2023 (1)

  Inklúzia v pohybe – beh Nadácie Kia Slovakia

  S nadšením a očakávaním skvelého spoločného dňa vás pozývame na beh Nadácie Kia Slovakia s názvom Inklúzia v pohybe. Stretneme sa opäť na Vodnom diele v Žiline, v sobotu 13. mája 2023. Príďte podporiť deti zo Špeciálnych olympiád Slovensko a ďalších úžasných a inšpiratívnych športovcov so znevýhodnením. Okrem dvoch tratí (1 km a 8 km) vás budú čakať zábavné, športové aj vzdelávacie aktivity. ...

  Viac
  10
  apr
  2023
  celenka 2023 (1)

  Inklúzia v pohybe – beh Nadácie Kia Slovakia

  S nadšením a očakávaním skvelého spoločného dňa vás pozývame na beh Nadácie Kia Slovakia s názvom Inklúzia v pohybe.

  Stretneme sa opäť na Vodnom diele v Žiline, v sobotu 13. mája 2023. Príďte podporiť deti zo Špeciálnych olympiád Slovensko a ďalších úžasných a inšpiratívnych športovcov so znevýhodnením. Okrem dvoch tratí (1 km a 8 km) vás budú čakať zábavné, športové aj vzdelávacie aktivity.

  Štartovné: 0 €

  Štart: 10:00 hod.

  Registrácia: https://casomierapt.com/event/297562/
  Zdravotná služba: zabezpečená

  Na dobehnutie do cieľa máte 2 hodiny. Nemusíte bežať, môžete kráčať, skákať i cúvať alebo jazdiť na handbiku.

  PROPOZÍCIE: Inklúzia v pohybe 2023 – propozicie

  Bezpečnostné pokyny:
  Podujatie sa bude niesť v duchu inklúzie, tolerancie a vzájomnej pomoci. Prosíme vás o ohľaduplnosť, zvýšenú pozornosť a využitie chodníka, nie cestnej komunikácie.
  Parkovanie:
  Vzhľadom na to, že sa snažíme organizovať podujatie čo najekologickejšie, oceníme, ak na dopravu na Vodné dielo využijete BikeKIA zdieľané bicykle, MHD autobus č.67 alebo v prípade osobného auta budete zdieľať odvoz s viacerými bežcami. Parkoviská majú obmedzenú kapacitu. Ich využitie prenechajme hlavne účastníkom so zdravotným znevýhodnením.

  Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť nášho podujatia, ale radi by svojimi  kilometrami pomohli, sme pripravili aj virtuálnu verziu, na ktorú sa môžete prihlásiť prostredníctvom TOHTO FORMULÁRA. Pravidlá nájdete v propozíciách.


Grantové programy 2023


Aktuálne prebieha hodnotenie všetkých projektov v súlade s aktuálnymi výzvami. Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov úspešných uchádzačov o grant je 20 – 31. marec 2023.

Ďakujeme za trpezlivosť. 

Grantové výzvy Nadácie Kia sú pravidelne zverejňované na webovom sídle nadácie www.nadaciakia.sk v sekcii Aktuality. Záujemcovia o grant tiež môžu využiť možnosť konzultovať svoje projektové iniciatívy osobne, telefonicky alebo prostredníctvom emailu s príslušným koordinátorom grantového programu. Z prijatých projektových žiadostí, ktoré splnia podmienky, budú úspešné projekty vybrané losovaním a v prípade programu „Športové podujatia v regióne 2023“ správnou radou Nadácie Kia Slovakia.

Inšpirácia pohybom Športové podujatia   v regióne Zelené komunity Technické kútiky
podpora a rozvoj športu
športovcov so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením
podpora športových
podujatí v Žilinskom kraji
rozvoj dobrovoľníckych aktivít a zelených projektov v Žilinskom kraji rozvoj manuálnych zručností,
tvorivosti detí v predškolskom veku v materských
školách v Žilinskom kraji
mimovládne neziskové organizácie aktívne podporujúce športovcov s mentálnym alebo telesným znevýhodnením mimovládne neziskové organizácie aktívne podporujúce šport mimovládne neziskové organizácie, materské, základné, stredné školy materské školy a základné školy s materskou skolou v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom
4 000 eur 2 500 eur 2 000 eur 3 000 eur

Grantové pravidlá

Grantový program INŠPIRÁCIA POHYBOM 2023

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu: 

1. skupina: materiálne zabezpečenie športových aktivít (nákup športových pomôcok a vybavenia)

2. skupina: zabezpečenie tréningového procesu (prenájom športoviska na účel pravidelného tréningu)

3. skupina: budovanie športovej infraštruktúry (budovanie alebo obnova prvkov workoutových ihrísk s prihliadnutím na inklúziu a bezbariérový prístup) 

Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové organizácie; organizácia musí dokladovať činnosť a aktívnu podporu športu telesne alebo mentálne znevýhodnených športovcov. 

Výška grantu: 4 000 eur 

inspiracia pohybom_vizual_web2

 ——————————————————————————————————–

Grantový program ŠPORTOVÉ PODUJATIA V REGIÓNE

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu

1. skupina: materiálne zabezpečenie športového podujatia (nákup spotrebného materiálu na technické zabezpečenie podujatia (napr. materiál na vyznačenie trate, farby, pásky, medaile, reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty pre usporiadateľov, pitný režim a pod.).

2. skupina: zabezpečenie služieb kšportovému podujatiu (prenájom športoviska na účel podujatia (napr. prenájom telocvične, športového areálu, plavárne, ľadovej plochy a pod.), zabezpečenie nevyhnutných služieb (napr. časomiera, štartové čísla, prenájom mobilných toaliet, zábran, stanov, prístreškov, zdravotnej služby, štartovacej brány, systému zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi podujatia a pod.).

Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové organizácie; organizácia musí dokladovať činnosť a aktívnu podporu športu stanovami.

Uprednostnené budú podujatia s nulovým/dobrovoľným/symbolickým štartovným s charitatívnym charakterom a prvkami inklúzie ľudí so znevýhodnením.

Výška grantu2 500 eur 

Športujeme v regióne _vizuál2

 ——————————————————————————————————–

Zamestnanecký grantový program Zelené komunity 

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu: 

1. skupina: zelené plochy (výsadba, revitalizácia a údržba zelených plôch, vytvorenie alebo obnova prirodzených krajinných prvkov, vytváranie produkčných záhrad a sadov na verejných plochách, zachovanie prírodného dedičstva)

2. skupina: zelená architektúry (budovanie alebo obnova prvkov záhradnej a krajinnej architektúry na verejných priestranstvách, zveľadenie a budovanie trás a náučných chodníkov)

3. skupina: ekológia (environmentálne iniciatívy zamerané na zníženie odpadu a recykláciu, čistenie verejných priestranstiev , aktivity súvisiace s ekologickým manažmentom vody a prvkami zelenej infraštruktúry, manažment využívania zrážkovej vody, vodozádržné opatrenia na spomalenia odplavovania pôdy spôsobených zrážkovou vodou) 

4. skupina: ekologické včelárstvo (rozširovanie počtu včelstiev, chov matiek, medobranie, kŕmenie, materiálne zabezpečenie výroby úľov)

5. skupina: enviro-vzdelávanie (workshopy, interaktívne aktivity, súťaže ahry pre deti a mládež na tému odpad, ochrana prírody a biodiverzita, udržateľný rozvoj, klimatická zmena a pod.) 

Oprávnené náklady:

 • materiálne a technické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít,
 • prenájom priestorov na priamu realizáciu aktivít*.

*V prípade, že prijímateľ grantu vynaloží finančné prostriedky na prenájom priestorov, v ktorých sa aktivity projektu priamo nevykonávajú, potom nie je možné na takéto úhrady použiť prostriedky poskytnuté z grantu nadácie.

Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové organizácie, materské, základné a stredné školy. 

Výška grantu2 000 eur 

ZELENÉ KOMUNITY (Darčekový poukaz) (Vizitka) (1)

——————————————————————————————————–

Grantový program TECHNICKÉ KÚTIKY

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projekt

1. skupina: materiálne zabezpečenie avybavenie technického kútika

 • dielenský stôl – stolársky ponk, náradie na technickú výučbu (napr. kladivá, kliešte, skrutkovače, pílky, zveráky, svorky, kľúče, vrtáky,…), spotrebný materiál (napr. balzové drevo, výkresy, pastelky, ceruzky, pravítka, klince, skrutky, matice, brusné papiere,…), ochranné prvky (napr. okuliare, rukavice, ochranné oblečenie,…), úložné priestory (napr. skrine, boxy, organizéry,…), iné vybavenie uvedené v metodickej príručke programu (https://technickeskolky.sk/metodicka-prirucka/).

2. skupina: prispôsobenie školského priestoru na technický kútik – náklady na túto skupinu nákladov nesmú presiahnuť 1 500 eur)

 • úprava priestoru na technický kútik (napr. výmena podlahy, obloženie stien,…)  –  v prípade žiadosti o použitie grantu aj na úpravu priestoru, nadácia si vyhradzuje právo návštevy školských priestorov v rámci času vyhodnocovania projektov, za účelom posúdenia oprávnenosti požadovaných výdavkov.

Oprávnení žiadatelia:

 • materské školy v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom,
 • základné školy s materskou školou v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom.

Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 3 000 eur

Technické kútiky_vizuál_WEB

——————————————————————————————————–

Grantový program Adventný kalendár 2023 (pripravujeme)

Cieľ:

 • ochrana a podpora zdravia,
 • poskytovanie sociálnej pomoci.

Programovú výzvu budeme budeme zverejňovať v priebehu októbra 2023.

Kontakt na zamestnankyne Nadácia Kia Slovakia:

telefón: 041/515 1522, 041/515 1523
mobil: 0911 146 001, 0904 970 100
emailová adresa: info@nadaciakia.sk

Poštová a fakturačná adresa:

Nadácia Kia Slovakia
Sv. Ján Nepomuckého 1282/1
01301 Teplička nad Váhom
IČO: 42349826
DIČ: 2024083215
Bankové spojenie: IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353