O nadácii

Nadácia Kia Slovakia

Nadácia Kia Slovakia vykonáva svoju nadačnú činnosť od roku 2013. S podporou svojho zakladateľa, Kia Slovakia s. r. o., realizuje verejnoprospešné aktivity najmä v žilinskom regióne.

Zaujímame sa a aktívne vyhľadávame potreby ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Snažíme sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby naša pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel. Naše zameranie a pôsobenie zároveň pravidelne vyhodnocujeme, aby sme dosiahli najefektívnejšie výsledky.

Pri práci máme neustále na pamäti naše etické zásady, ktoré považujeme za samozrejmosť a nevyhnutnosť pre vytváranie a udržiavanie dôvery. Našu činnosť, etické zásady, ako aj výsledky hospodárenia pravidelne a transparentne prezentujeme prostredníctvom výročných správ a webového sídla nadácie.

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam a pri konkrétnej podpore dbáme na jej udržateľnosť. Pri našej činnosti prirodzene prihliadame na sociálne a zdravotne znevýhodnených, ako aj na environmentálne dopady.

Vďaka našej pomoci sa darí rekonštruovať a revitalizovať verejné priestory, nemocnice, vzdelávacie aj športové zariadenia, budovať cyklotrasy a zlepšovať materiálne podmienky pre poskytovanie sociálnej a zdravotnej pomoci.

Naše výročné správy:

Výročná správa 2021                             Výročná správa 2020                         Výročná správa 2019

Výročná správa 2018                             Výročná správa 2017                         Výročná správa 2016

 

obrazok

 

 

Správna rada

Nadáciu Kia Slovakia riadi správna rada, ktorá určuje smerovanie nadácie, rozhoduje o rozpočte a o jeho prerozdelení. 

Členovia správnej rady:

 • Geon Won Shin, predseda správnej rady , prezident   a výkonný riaditeľ spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. 
 • Uk Jeon, člen správnej rady a finančný riaditeľ, vedúci divízie financií Kia Slovakia s. r. o. 
 • Jeong Ick Lee, člen správnej rady a koordinátor zodpovedný za vedenie divízie Administratíva Kia Slovakia s. r. o. 
 • Branislav Imre, člen správnej rady a viceprezident zodpovedný za vedenie divízie Administratíva.
 Dozorná rada

Aktivity a výdavky nadácie kontroluje dozorná rada. Je zložená z odborných zamestnancov spoločnosti Kia Slovakia s. r. o., ktorí kontrolujú účtovníctvo, výšku rozpočtu a ďalšie činnosti tak, aby boli transparentné a v súlade s právnymi predpismi.

Členovia dozornej rady:

 • Won Jin Kim, člen dozornej rady a koordinátor kontroly v Kia Slovakia.
 • Adriana Kociánová, členka dozornej rady a vedúca účtovného oddelenia v Kia Slovakia.
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci účtovnej kontroly v Kia Slovakia s. r. o.
Správca

Správca nadácie spravuje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň jej štatutárom.

Súčasným správcom je Tomáš Kováč, ktorý zároveň vedúci sekcie pre vládne a verejné záležitosti  Kia Slovakia s. r. o. 

Zamestnankyne Nadácie Kia Slovakia

Zamestnankyne nadácie zodpovedajú za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Sú zároveň kontaktnými osobami, na ktoré sa môžete obrátiť ohľadom informácií o grantových programoch alebo spolupráce v rámci partnerských programov.

Projektové koordinátorky:

 • Simona Pružinská, zodpovedná za grantový program Zelené komunity, vlastné a partnerské projekty v oblasti mobility.
 • Beáta Ďurišová, zodpovedná za grantový program Inšpirácia pohybom  a Adventný kalendár, partnerské projekty v oblasti vzdelávania.

 

 

Vízia

Prostredníctvom verejnoprospešných aktivít chceme podávať pomocnú ruku tam, kde je naša pomoc potrebná a jej zameranie je v súlade s oblasťami podpory, ktorým sa venujeme.

Poslanie

Poslaním nadácie je byť dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pre miestnu komunitu, žilinský región i Slovensko. Nadácia napĺňa sociálnu zodpovednosť svojho zakladateľa, spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. a aktívne vyhľadáva nové výzvy, ktoré pretvárajú okolie na lepší svet.

Naše poslanie napĺňame hlavne podporou aktívnych organizácií:

 • priamym darovaním finančných prostriedkov,
 • realizáciou otvorených grantových programov,
 • podporou partnerských projektov,
 • sprostredkovaním dobrovoľníckej činnosti,
 • realizovaním vlastných projektov.

Programová stratégia a priority

V rámci nadácii pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu komunity, rozvoj vzdelávania, mobility v regióne a rozvoj dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život. Túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Hlavné programové oblasti – podpora miestnej komunity, mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne. 

Naše piliere a partnerstvá

 • Mobilita. Zelená mobilita je pre nás veľkou témou, pri ktorej sa spájame s miestnou samosprávou a budujeme významné projekty:
  • unikátny systém zdieľaných bicyklov s mestom Žilina (bikesharing), ktorý umožňuje obyvateľom mesta využívať zdieľané bicykle 30 minút zadarmo,
  • prispievame oblastnej organizácia cestovného ruchu Malá Fatra na projekt Cyklomagistrály Terchovská dolina. Nadácia financuje  projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov,
  • v mestách Žilina, Martin a Čadca sme vybudovali pumptrack dráhy,
  • poskytujeme automobily neziskovým organizáciám zameraným na sociálnu a zdravotnú pomoc.
 • Zdravie a sociálna podpora. S dlhodobou víziou skvalitňovania úrovne zdravotnej a sociálnej starostlivosti adresujeme pomoc primárne:
  • regionálnym nemocniciam za účelom rekonštrukčných prác a nákupu medicínskych zariadení na prevenciu, diagnostiku a liečbu,
  • centrám pre deti a rodiny, komunitným, denným centrám a sociálnym podnikom pre interiérové vybavenie,
  • vo vlastnej réžii organizujeme charitatívny beh s názvom “Inklúzia v pohybe” za účelom podpory hendikepovaných športovcov.
 • Vzdelávanie. Dlhodobo podporujeme rozvoj vzdelávania s dôrazom na technické zručnosti detí:
  • budovaním technických dielní v materských školách a nákupom pomôcok na technické vyučovanie do základných a stredných škôl,
  • nákupom licencií vzdelávacieho softvéru pre vybrané základné školy,
  • organizáciou bezplatného letného detského tábora “Automobilová Junior Akadémia”.

 Naše grantové programy

 • Zelené komunity. Vytvárame príležitosti pre komunitné organizovanie s dôrazom na rozvoj životného prostredia, revitalizáciu verejných priestranstiev, kultúrnych pamiatok a školských záhrad.
 • Inšpirácia pohybom. Dbáme na dlhodobé zvyšovanie kvality športovej infraštruktúry zabezpečovaním športových a voľnočasových aktivít nákupom športového vybavenia, výstavbou a rekonštrukciou športovísk. Zameriavame sa aj na popularizáciu a podporu športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.
 • Adventný kalendár. Vo vianočnom čase zdôrazňujeme tému ochrany zdravia a sociálnej pomoci. Cieľom grantu je financovanie nákladov na liečbu alebo zdravotné pomôcky a na materiálnu pomoc sociálne znevýhodneným rodinám a deťom.

Nadačná listina, etické zásady, profily členov a grantové pravidlá

Finančné prehľady

Finančný prehľad hospodárenia nadácie v roku 2021 open data formáte (.xls) na stiahnutie TU. Podrobnú finančnú správu nájdete v našej Výročnej správe 2021

Prehľad zdrojov príjmov podľa pôvodu za rok 2021

Ako sme financovaní? Naše financovanie je zabezpečené najmä z podielu zaplatenej dane (2 %) a daru vo výške 0,5 % zo zaplatenej dane od materskej spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. Svojimi 2 % nás tiež dlhodobo tiež podporujú zamestnanci zakladateľa. Nadácia počas kalendárneho roka 2021 prijala nižšie uvedené prostriedky:

 • príspevky z asignácie spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. vo výške 265 330,00 €,
 • príspevky (dary) od spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. vo výške 60 000,00 €,
 • príspevky z asignácie iných subjektov vo výške 36 103,42 €,
 • príspevky (dary) od iných subjektov vo výške 100,00 €.

Príjmy nadácie v roku 2021 činili 325 430,00 €, percentuálny prehľad príjmov dokumentuje graf nižšie:

VS_21x21 (12)

 

Prehľad výdavkov z daňovej asignácie (2 %) v roku 2021

Zdroje získané z daňovej asignácie rozdeľujeme v zmysle našej dlhodobej stratégie. Zameriame sa predovšetkým na podporu miestnej komunity, zelenej mobility, vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti v regióne. Výdavky sme rozdelili na dve skupiny – výdavky spojené s realizáciou projektov a náklady na manažment nadácie:

 • realizácia vlastných, partnerských projektov a grantových programov: 882 101,80 €,
 • manažment nadácie (propagácia, mzdy, prevádzka nadácie): 64 425,51 €.

Výdavky nadácie z podielu zaplatenej dane z roku 2019, ktoré sme použili v roku 2021 činili 946 527,31 €. Percentuálny prehľad výdavkov dokumentuje graf nižšie. Nadácia nemá výdavky spojené s platenou inzerciou a reklamou.

VS_21x21 (11)

Rozdelenie finančných prostriedkov použitých v roku 2021 podľa verejnoprospešného účelu 

Na financovanie všetkých našich projektov v roku 2021 sme použili podiel zaplatenej dane a tiež finančné prostriedky získané z daru zakladateľa, a to v rámci nižšie uvedených oblastí:

 • podpora a rozvoj športu v celkovej výške 367 307,39 €,
 • ochrana a podpora zdravia v celkovej výške 235 572,77 €,
 • podpora vzdelávania v celkovej výške 153 029,69 €,
 • ochrana a tvorba životného prostredia v celkovej výške 120 335,83 €,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti v celkovej výške 25 387,03 €,
 • poskytovanie sociálnej pomoci v celkovej výške 2 539,39 €.

Celková suma použitá na verejnoprospešné projekty v roku 2021 bola vo výške 904 172,10 €, percentuálny prehľad použitia prostriedkov dokumentuje graf nižšie:

VS_21x21 (13)

Prehľad výdavkov podľa typov projektov v roku 2021

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam v oblasti mobility, zdravia asociálnej podpory a tiež vzdelávania. Prehľad výdavkov na verejnoprospešné projekty za rok 2021: 

 • realizácia vlastných projektov vo výške 537 961,28 €,
 • partnerské projekty vo výške 227 308,02 €,
 • zamestnanecký grantový program Šport v regióne vo výške 99 228,92 €,
 • zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo vo výške 24 902,69 €,
 • zamestnanecký grantový program Adventný kalendár vo výške 11 813,86 €,
 • grantový program Technická škôlka vo výške 2 957,33 €. 

 Celková suma použitá na verejnoprospešné projekty v roku 2021 bola vo výške 904 172,10 €, percentuálny prehľad použitia prostriedkov podľa typov projektov dokumentuje graf nižšie:

VS_21x21 (14)

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom vášho projektu a uverejňujete jej logo, tu nájdete všetko potrebné:

 1. pravidlá externej komunikácie TU
 2. naše LOGO na stiahnutie

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

Prečo darovať 2% z dane?

2% pre nadácii kia (5)

Možnosť asignovať 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb je unikátnym mechanizmom podpory mimovládnych organizácií, pričom poskytovateľovi dáva možnosť rozhodnúť sa o spôsobe poskytnutia časti daní, ktorá by inak skončila v štátnom rozpočte.

Ak neviete komu darovať 2 % z dane, pozrite sa vo svojom okolí, či neexistuje organizácia, ktorá by vaše 2% privítala. Aktuálny zoznam subjektov oprávnených prijať podiel zaplatenej dane nájdete v zozname zverejnenom Notárskou komorou.

Nadácia Kia Slovakia premení Vaše 2 % na projekty na podporu vzdelávania, zdravia, športu a mobility v Žilinskom regióne. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Ako podporiť Nadáciu Kia Slovakia?

 1. Formou peňažného daru peňažný dar možno zaslať priamo na účet Nadácie Kia Slovakia (IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353).
 2. Darovaním 2 % z daňovej povinnosti fyzických alebo právnických osôb – vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane podáva daňovník na tlačivách platných na príslušné zdaňovacie obdobie:

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete u našej spoločnosti uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 25
  nov
  2022
  DSC_5047

  Nadácia Kia Slovakia vysadila stromoradie popri cyklomagistrále Terchovská dolina

  Nadácia Kia Slovakia vysadila 150 stromov na pozemkoch obcí Teplička nad Váhom a Nededza, na ktorých je vybudovaná časť cyklomagistrály Terchovská dolina. Vzniklo tak viac ako kilometer dlhé zmiešané listnaté stromoradie, ktoré zatraktívni okolité prostredie. Nadácia vysadila stromoradie na základe dohody s obcami Teplička nad Váhom a Nededza. Pôvodný zámer vysadiť stromovú aleju popri cyklotrase...

  Viac
  25
  nov
  2022
  DSC_5047

  Nadácia Kia Slovakia vysadila stromoradie popri cyklomagistrále Terchovská dolina

  Nadácia Kia Slovakia vysadila 150 stromov na pozemkoch obcí Teplička nad Váhom a Nededza, na ktorých je vybudovaná časť cyklomagistrály Terchovská dolina. Vzniklo tak viac ako kilometer dlhé zmiešané listnaté stromoradie, ktoré zatraktívni okolité prostredie.

  Nadácia vysadila stromoradie na základe dohody s obcami Teplička nad Váhom a Nededza. Pôvodný zámer vysadiť stromovú aleju popri cyklotrase musel byť zmenený z dôvodu prítomnosti telekomunikačných sietí na pozemkoch. Pre výsadbu boli zvolené rýchlorastúce okrasné listnaté stromy – javor mliečny (Royal Red), javor mliečny (Drummondii) a pagaštan konský (European Horse-Chestnut). Pravidelné usporiadanie stromov zvýrazní kontrast červenej, bielej a zelenej farby listov, ktoré vytvoria vizuálne zaujímavý a funkčný prvok v krajinnom prostredí. Vybrané dreviny sú odolné voči extrémnym podmienkam a škodcom, pričom v dospelosti by mali dosiahnuť až 20 metrov.

  V nadácii dlhodobo vytvárame príležitosti pre komunitné organizovanie sa s cieľom ochrany a tvorby životného prostredia. K jeho zlepšeniu sme však chceli prispieť aj realizáciou vlastného projektu, pričom v zelených aktivitách plánujeme pokračovať“ povedal správca Nadácie Kia Slovakia Tomáš Kováč.

  DSC_5072

  V Tepličke nad Váhom sa opäť podarila dobrá vec. Vďaka spolupráci s Nadáciou Kia Slovakia a obcou Nededza sa popri časti cyklomagistrály Terchovská dolina podarilo vysadiť 150 stromov. Prínos projektu nie je len estetický, ale aj funkčný. Stromoradie bude slúžiť ako dôležitý prvok krajinotvorby pre väčšiu rozmanitosť krajiny a v neskoršom veku drevín ako vetrolam. Taktiež napomôže svojou prirodzenou vodozádržnou vlastnosťou formou absorpcie, či zamedzovaním nadmerného výparu vody. V neposlednom rade to bude prirodzená líniová „čistička“ znečisteného vzduchu od súbežnej miestnej komunikácie, ktorá docieli lepšiu klímu všetkým užívateľom tejto cyklotrasy. Tešme sa spoločne z realizácie takýchto spoluprác a dúfajme, že podobné projekty budeme sledovať navôkol nás aj v budúcnosti“ uviedol starosta obce Teplička nad Váhom, Ing. Viliam Mrázik.

  „Ďakujeme Nadácii Kia Slovakia za výsadbu zelene v obciach Nededza a Teplička nad Váhom. Spoločne sa nám podarilo zvýšiť nielen komfort návštevníkov cyklotrasy, ale tiež zlepšiť charakter krajiny okolo nás“, dodal starosta obce Nededza, PhDr. Peter Vajda.

  Výsadba zmiešaného stromoradia prebehla v novembri, stromy budú stromy v budúcnosti odovzdané obciam. Tie na seba prevezmú činnosti spojené so starostlivosťou a údržbou stromov a ich okolia.

 • 21
  okt
  2022
  1

  Hľadáme nový domov používaným počítačom

  Darujeme 100 počítačov neziskovým organizáciám v oblasti starostlivosti o seniorov a sociálnych služieb.  Cieľ výzvy Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje výzvu pre mimovládne organizácie v Žilinskom kraji na darovanie 100 repasovaných počítačov pre účel ich opätovného použitia. Oprávnení žiadatelia Výzva je určená pre mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné...

  Viac
  21
  okt
  2022
  1

  Hľadáme nový domov používaným počítačom

  Darujeme 100 počítačov neziskovým organizáciám v oblasti starostlivosti o seniorov a sociálnych služieb

  Cieľ výzvy

  Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje výzvu pre mimovládne organizácie v Žilinskom kraji na darovanie 100 repasovaných počítačov pre účel ich opätovného použitia.

  Oprávnení žiadatelia

  Výzva je určená pre mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy a nadácie), ktoré pôsobia v Žilinskom kraji, aspoň v jednej z oblastí:

  • starostlivosť o seniorov,
  • sociálne služby a poradenstvo pre klientov v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, duševného ochorenia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dovŕšenia dôchodkového veku,
  • komunitné služby na podporu seniorov, rodín, sociálne vylúčených spoločenstiev a ohrozených skupín.

  Repasované počítače

  Napriek dobrému stavu boli počítače vyradené z dôvodu pravidelnej obmeny. Vybrali sme z nich všetky citlivé informácie a každému sme venovali novú operačnú pamäť a interné úložisko. Zariadenia budú môcť byť po doručení do Vašej organizácie pripravené na používanie. Technická špecifikácia zariadení:

  • repasovaný počítač HP ProDesk 600 G1 SFF (RAM DDR3, 8 GB, 1 600 MHz, SSD 240 GB, formát 2.5″, Procesor i5-4590)
  • monitor HP LE1901w (Obrazovka: 48,3 cm, 19″, Rozlíšenie: 1440 × 900, Jas: 250 cd/m2, Pomer kontrastu: 1 000 : 1, Čas odozvy: 5,0 ms, Video vstupy: VGA)
  • káblová myš + klávesnica

  Ako sa môžete do výzvy zapojiť?

  Do 4.11.2022 vyplňte online formulár: https://bit.ly/3VXeJNw

  Pre úspešné zapojenie sa do výzvy budeme potrebovať, aby ste do formuláru priložili tiež povinné prílohy (i) stanovy, alebo (ii) zakladajúcu listinu organizácie.

  Výber úspešných žiadateľov

  Všetky prijaté žiadosti podliehajú kontrole súladu s výzvou zamestnancami nadácie. Vylúčené budú tie žiadosti, ktoré (i) budú predložené neoprávneným subjektom, (ii) nedodržia termín na doručenie žiadosti, a tiež (iii) nebudú obsahovať potrebné náležitosti a prílohy. Pri dosiahnutí maximálnej kapacity počtu počítačov budú úspešní žiadatelia určení losovaním.

  S úspešnými žiadateľmi následne nadácia uzavrie štandardnú darovaciu zmluvu.

  Distribúcia počítačov prebehne v decembri 2022.

  Harmonogram

  • Termín na podávanie žiadostí: 4.11.2022
  • Vyhodnotenie výzvy: 11.11.2022
  • Darovacia zmluva a distribúcia: do 31.12.2022

 • 13
  okt
  2022
  fb advent 22

  Otvárame tretí ročník grantového programu Adventný kalendár

  VÝSLEDKY: Advent_2022_výsledky Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Adventný kalendár 2022, ktorý je zameraný na podporu a ochranu zdravia a na sociálnu pomoc. Vaše projekty môžete podávať do 13. novembra 2022. Cieľ grantového programu: ochrana a podpora zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci. Podporované aktivity a oprávnené náklady: náklady na liečbu, ...

  Viac
  13
  okt
  2022
  fb advent 22

  Otvárame tretí ročník grantového programu Adventný kalendár

  VÝSLEDKY: Advent_2022_výsledky

  Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Adventný kalendár 2022, ktorý je zameraný na podporu a ochranu zdravia a na sociálnu pomoc. Vaše projekty môžete podávať do 13. novembra 2022.

  Cieľ grantového programu:

  • ochrana a podpora zdravia,
  • poskytovanie sociálnej pomoci.

  Podporované aktivity a oprávnené náklady:

  • náklady na liečbu, zdravotnícke pomôcky, ochranu zdravia
  • materiálna pomoc sociálne znevýhodneným rodinám a deťom

  Neoprávnené náklady:

  • režijné a administratívne náklady organizácie (mzdy, mobil, energie a pod.),
  • prenájom priestorov a vybavenia,
  • cestovné náklady, ubytovanie, občerstvenie a strava,
  • propagačné materiály.

  OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

  • program je určený pre právnické osoby ‒ mimovládne organizácie – občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie
  • predkladateľom projektu nemôže byť fyzická osoba
  • žiadateľ v roku 2021 a 2022 nezískal podporu z Nadácie Kia Slovakia v rámci grantových programov Adventný kalendár, Šport v regióne a Dobrovoľníctvo (to znamená, že mu neboli v rokoch 2021 a 2022 zasielané finančné prostriedky v rámci týchto grantových programov)
  • žiadateľ musí byť založený pred viac ako jedným rokom
  • v stanovách organizácie musí byť uvedené, že medzi jej činnosti patrí ochrana a podpora zdravia alebo sociálna pomoc pre znevýhodnených.

  FINANČNÉ A FORMÁLNE KRITÉRIA PROJEKTU

  Oprávnenosť projektu

  • Predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter.
  • Jeden žiadateľ môže podať maximálne jednu žiadosť.

  Výška grantu

  • Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 800 eur. Pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 19 200 eur.
  • V tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

  Odporúčanie zamestnanca

  • O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Slovakia. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť identifikačné (zamestnanecké) číslo zamestnanca, ktorý projekt odporúča a prečo projekt odporúča.
  • Jeden zamestnanec môže odporučiť maximálne jeden projekt.

  Prijímanie žiadostí

  • Projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 13. novembra 2022 prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke https://www.nadaciakia.egrant.sk/. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo odoslané po tomto termíne nebudú akceptované.

  Povinné prílohy žiadosti:

  • sken dokladu o pridelení IČO,
  • sken výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu),
  • stanovy občianskeho združenia.

  Časový harmonogram:

  13. október 2022 Vyhlásenie grantovej výzvy
  13. november 2022 Uzávierka predkladania projektov
  14. – 30. november 2022 Hodnotenie splnenia podmienok projektov v súlade s výzvou
  1. – 24. december 2022 Každodenné zverejnenie 1 vylosovaného projektu
  2. – 31. január 2023 Uzatváranie grantových zmlúv
  2. január – 31.august 2023 Realizácia projektov
  31. august 2023 Termín na zasielanie záverečných správ
  2. – 30. september 2023 Zasielanie grantu

  VÝBER PROJEKTOV

  Všetky prijaté žiadosti budú skontrolované, či sú v súlade s grantovou výzvou. Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti a prílohy, podali viac ako jednu žiadosť, nebudú spĺňať tematické zameranie projektu alebo ak bol žiadateľ podporený v rámci grantového programu Adventný kalendár, Šport v regióne alebo Dobrovoľníctvo Nadáciou Kia Slovakia v rokoch 2021 alebo 2022. Z projektov, ktoré prejdú formálnou kontrolou žiadosti, budú úspešné projekty vybrané losovaním v prítomnosti minimálne 2 zamestnancov Kia Slovakia. Každý deň, od 1. do 24. decembra 2022, zverejní Nadácia Kia Slovakia názov 1 vylosovaného projektu na svojej facebookovej stránke a následne zoznam všetkých 24 projektov na webovej stránke www.nadaciakia.sk.

  REALIZÁCIA PROJEKTOV

  • Nadácia Kia Slovakia uzavrie s úspešnými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej bude okrem iného uvedená nasledujúca podmienka: Grant bude Príjemcovi vyplatený jednorázovo po vyúčtovaní a doručení fotokópií účtovných dokladov za nákup tovarov a služieb od dodávateľov a po odovzdaní záverečnej správy Nadácii Kia Slovakia.
  • Prijímateľ dotácie je povinný viesť evidenciu účtovných dokladov o výdavkoch podporovanej činnosti tak, aby v rámci vyúčtovania dotácie a prípadnej kontroly preukázal, že grant bol preukázateľne a jednoznačne použitý v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou. Zmena účelu podporovanej činnosti nie je možná
  • Po ukončení realizácie projektu, príjemca grantu vypracuje a predloží záverečnú správu v elektronickej podobe na www.nadaciakia.egrant.sk. Súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie účtovných dokladov ako faktúry, pokladničné bloky, výpisy z účtu prijímateľa o úhrade, výdavkové pokladničné doklady, a pod.).
  • V prípade nedodržania podmienok môže byť príjemca vyzvaný vrátiť poskytnutý grant Nadácii Kia v plnej výške.

 • 6
  okt
  2022
  DJI_0852

  Terchovská Cyklomaigistrála odovzdaná!

  Cieľom projektu cyklomagistrály, ktorej hlavná trasa prechádza cez územie obcí Belá, Lysica, Stráža, Krasňany a Varín, je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy. 5. októbra v dopoludňajších hodinách bola za prítomnosti zástupcov Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra (OOCR MF), mesta Žilina, Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a Nadácie Kia Slovakia slávnost...

  Viac
  6
  okt
  2022
  DJI_0852

  Terchovská Cyklomaigistrála odovzdaná!

  Cieľom projektu cyklomagistrály, ktorej hlavná trasa prechádza cez územie obcí Belá, Lysica, Stráža, Krasňany a Varín, je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy.

  5. októbra v dopoludňajších hodinách bola za prítomnosti zástupcov Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra (OOCR MF), mesta Žilina, Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a Nadácie Kia Slovakia slávnostne odovzdaná stavba cyklomagistrály Terchovskej doliny, ktorá na viac ako 23 kilometroch spája celkovo deväť katastrálnych území v smere zo Žiliny do Terchovej.

  „ Mikroregión Terchovská dolina má výborné predpoklady pre rozvoj cyklotrás. Svojou rozmanitosťou územia, zachovaným prírodným kultúrnym a historickým bohatstvom ma veľmi dobré podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, “ povedal žilinský primátor a predseda OOCR Malá Fatra Peter Fiabáne.

  DSC05472

  Finančné prostriedky vo výške 6,3 milióna eur získala OOCR z Integrovaného regionálneho operačného programu. Na projekt vynaložila od roku 2014 financie vo výške 350-tisíc eur. Významnú časť z nich zabezpečilo mesto Žilina, ktoré zároveň podporilo projekt v jeho začiatkoch spolu s Tepličkou nad Váhom, Nededzou, Gbeľanmi, Krasňanmi, Strážou a Terchovou.

  Cyklomagistrálu ako významný projekt cyklodopravnej trasy v Terchovskej doline podporil aj Žilinský samosprávny kraj sumou 100-tisíc eur a 30-tisíc eur krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj. Aj napriek tomu, že cez obec Belá prechádza najdlhší úsek cyklochodníka a bolo tam vybudovaných najviac mostov, obec spolu s Lysicou a Varínom projekt finančne nepodporila.

  DSC05349

  Významným partnerom v projekte bola aj Nadácia Kia Slovakia, ktorá sa na financovaní podieľala sumou viac ako 310-tisíc eur. „ Sme radi, že Nadácia Kia Slovakia sa mohla stať finančným partnerom cyklomagistrály, ktorá prispeje k bezpečnému a ekologickému dochádzaniu obyvateľov, rozšíri možnosti cyklistiky a podporí cestovný ruch v krásnom prostredí Terchovskej doliny, “ povedal správca Nadácie Kia Slovakia Tomáš Kováč.

  Cyklomagistrála by mala predovšetkým odbremeniť frekventovanú cestu od nebezpečných stretov. Jej hlavná trasa prechádza cez obce Belá, Lysica, Stráža, Krasňany, Varín. Vedľajšia trasa smeruje z Varína, cez Gbeľany, Nededzu až do Tepličky nad Váhom. Súčasťou je aj prepojovacia trasa v rámci obce Koňhora, bez ktorej by sa vzhľadom k plánovanému obchvatu obce Krasňany cyklisti idúci po vedľajšej trase nemohli napojiť na hlavnú trasu.

  „ V rámci úseku hlavnej vetvy sa postavilo 10 veľkých mostov a sedem menších mostných konštrukcií. Mosty sú z drevených lepených nosníkov a deväť mostov je aj prestrešených. Navrhnuté sú s prvkami tradičnej miestnej ľudovej architektúry a tak, aby svojou architektúrou zapadli do prostredia krajiny, “ upresnil Peter Chrapčiak z predstavenstva OOCR Malá Fatra.

  S prípravami na vybudovanie cyklomagistrály sa začalo už v marci 2014. „ Pri samotnej príprave cyklomagistrály bolo potrebné vyriešiť veľké množstvo vlastníckych vzťahov, pri rôznych druhoch vlastníkov, napríklad fyzické osoby, urbárske spoločenstvá, firmy, štátne podniky, čo je vo výsledku viac ako 80 uzatvorených zmlúv v deviatich katastrálnych územiach, “ doplnil Peter Chrapčiak.

  Zdroj: Tlačová správa Mesto Žilina, 5.10.2022


Grantové programy 2023

Grantové výzvy Nadácie Kia sú pravidelne zverejňované na webovom sídle nadácie www.nadaciakia.sk v sekcii Aktuality. Záujemcovia o grant tiež môžu využiť možnosť konzultovať svoje projektové iniciatívy osobne, telefonicky alebo prostredníctvom emailu s príslušným koordinátorom grantového programu. Z prijatých projektových žiadostí, ktoré splnia podmienky, budú úspešné projekty vybrané losovaním a v prípade programu „Športové podujatia v regióne 2023“ správnou radou Nadácie Kia Slovakia.

Inšpirácia pohybom Športové podujatia   v regióne Zelené komunity Technické kútiky
podpora a rozvoj športu
športovcov so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením
podpora športových
podujatí v Žilinskom kraji
rozvoj dobrovoľníckych aktiviít a zelených projektov v Žilinskom kraji rozvoj manuálnych zručností,
tvorivosti detí v predškolskom veku v materských
školách v Žilinskom kraji
mimovládne neziskové organizácie aktívne podporujúce športovcov s mentálnym alebo telesným znevýhodnením mimovládne neziskové organizácie aktívne podporujúce šport mimovládne neziskové organizácie, materské, základné, stredné školy materské školy a základné školy s materskou skolou v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom
4 000 eur 2 500 eur 2 000 eur 3 000 eur

Grantové pravidlá

Grantový program INŠPIRÁCIA POHYBOM 2023

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu: 

1. skupina: materiálne zabezpečenie športových aktivít (nákup športových pomôcok a vybavenia)

2. skupina: zabezpečenie tréningového procesu (prenájom športoviska na účel pravidelného tréningu)

3. skupina: budovanie športovej infraštruktúry (budovanie alebo obnova prvkov workoutových ihrísk s prihliadnutím na inklúziu a bezbariérový prístup) 

Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové organizácie; organizácia musí dokladovať činnosť a aktívnu podporu športu telesne alebo mentálne znevýhodnených športovcov. 

Výška grantu: 4 000 eur 

Termín na podávanie žiadostí: 3. marec 2023

inspiracia pohybom_vizual_web2

 ——————————————————————————————————–

Grantový program ŠPORTOVÉ PODUJATIA V REGIÓNE

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu

1. skupina: materiálne zabezpečenie športového podujatia (nákup spotrebného materiálu na technické zabezpečenie podujatia (napr. materiál na vyznačenie trate, farby, pásky, medaile, reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty pre usporiadateľov, pitný režim a pod.).

2. skupina: zabezpečenie služieb kšportovému podujatiu (prenájom športoviska na účel podujatia (napr. prenájom telocvične, športového areálu, plavárne, ľadovej plochy a pod.), zabezpečenie nevyhnutných služieb (napr. časomiera, štartové čísla, prenájom mobilných toaliet, zábran, stanov, prístreškov, zdravotnej služby, štartovacej brány, systému zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi podujatia a pod.).

Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové organizácie; organizácia musí dokladovať činnosť a aktívnu podporu športu stanovami.

Uprednostnené budú podujatia s nulovým/dobrovoľným/symbolickým štartovným s charitatívnym charakterom a prvkami inklúzie ľudí so znevýhodnením.

Výška grantu2 500 eur 

Termín na podávanie žiadostí: 3. marec 2023

Športujeme v regióne _vizuál2

 ——————————————————————————————————–

Zamestnanecký grantový program Zelené komunity 

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu: 

1. skupina: zelené plochy (výsadba, revitalizácia a údržba zelených plôch, vytvorenie alebo obnova prirodzených krajinných prvkov, vytváranie produkčných záhrad a sadov na verejných plochách, zachovanie prírodného dedičstva)

2. skupina: zelená architektúry (budovanie alebo obnova prvkov záhradnej a krajinnej architektúry na verejných priestranstvách, zveľadenie a budovanie trás a náučných chodníkov)

3. skupina: ekológia (environmentálne iniciatívy zamerané na zníženie odpadu a recykláciu, čistenie verejných priestranstiev , aktivity súvisiace s ekologickým manažmentom vody a prvkami zelenej infraštruktúry, manažment využívania zrážkovej vody, vodozádržné opatrenia na spomalenia odplavovania pôdy spôsobených zrážkovou vodou) 

4. skupina: ekologické včelárstvo (rozširovanie počtu včelstiev, chov matiek, medobranie, kŕmenie, materiálne zabezpečenie výroby úľov)

5. skupina: enviro-vzdelávanie (workshopy, interaktívne aktivity, súťaže ahry pre deti a mládež na tému odpad, ochrana prírody a biodiverzita, udržateľný rozvoj, klimatická zmena a pod.) 

Oprávnené náklady:

 • materiálne a technické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít,
 • prenájom priestorov na priamu realizáciu aktivít*.

*V prípade, že prijímateľ grantu vynaloží finančné prostriedky na prenájom priestorov, v ktorých sa aktivity projektu priamo nevykonávajú, potom nie je možné na takéto úhrady použiť prostriedky poskytnuté z grantu nadácie.

Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové organizácie, materské, základné a stredné školy. 

Výška grantu2 000 eur 

Termín na podávanie žiadostí: 3. marec 2023

ZELENÉ KOMUNITY (Darčekový poukaz) (Vizitka) (1)

——————————————————————————————————–

Grantový program TECHNICKÉ KÚTIKY

Celá výzva na stiahnutie vo formáte .pdf: TU

Podporované aktivity a oprávnené náklady projekt

1. skupina: materiálne zabezpečenie avybavenie technického kútika

 • dielenský stôl – stolársky ponk, náradie na technickú výučbu (napr. kladivá, kliešte, skrutkovače, pílky, zveráky, svorky, kľúče, vrtáky,…), spotrebný materiál (napr. balzové drevo, výkresy, pastelky, ceruzky, pravítka, klince, skrutky, matice, brusné papiere,…), ochranné prvky (napr. okuliare, rukavice, ochranné oblečenie,…), úložné priestory (napr. skrine, boxy, organizéry,…), iné vybavenie uvedené v metodickej príručke programu (https://technickeskolky.sk/metodicka-prirucka/).

2. skupina: prispôsobenie školského priestoru na technický kútik – náklady na túto skupinu nákladov nesmú presiahnuť 1 500 eur)

 • úprava priestoru na technický kútik (napr. výmena podlahy, obloženie stien,…)  –  v prípade žiadosti o použitie grantu aj na úpravu priestoru, nadácia si vyhradzuje právo návštevy školských priestorov v rámci času vyhodnocovania projektov, za účelom posúdenia oprávnenosti požadovaných výdavkov.

Oprávnení žiadatelia:

 • materské školy v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom,
 • základné školy s materskou školou v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom.

Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 3 000 eur

Termín na podávanie žiadostí: 3. marec 2023

Technické kútiky_vizuál_WEB

——————————————————————————————————–

Grantový program Adventný kalendár 2023 (pripravujeme)

Cieľ:

 • ochrana a podpora zdravia,
 • poskytovanie sociálnej pomoci.

Programovú výzvu budeme budeme zverejňovať v priebehu októbra 2023.

Kontakt na zamestnankyne Nadácia Kia Slovakia:

telefón: 041/515 1522, 041/515 1523
mobil: 0911 146 001, 0904 970 100
emailová adresa: info@nadaciakia.sk

Poštová a fakturačná adresa:

Nadácia Kia Slovakia
Sv. Ján Nepomuckého 1282/1
01301 Teplička nad Váhom
IČO: 42349826
DIČ: 2024083215
Bankové spojenie: IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353